13) Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 12 листопада 2003 року № 187 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.12.03 за № 1129/8450 "Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи"

14) Розпорядження Представника Президента України від 01 03.93 № 249 "Про порядок приймання в експлуатацію об'єктів будівництва"

15) Рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 04.02.80 № 125 "Про порядок виконання робіт по підземних спорудах та надземному інженерному обладнанню міста"

16) Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23.06 99 № 999 "Про заходи щодо запобігання порушенням містобудівного законодавства та вдосконалення і порядку проектування та експлуатації житлового фонду на територіях садибної забудови м. Києва"

4. Нормативно-правові акти, які встановлюють історико-культурні, природо-охоронні та санітарні обмеження щодо забудови та іншого використання окремих територій в місті Києві

1) Указ Президента України від 10.12.94 № 750/94 "Про створення заказників загально-державного значення"

2) Указ Президента України від 04.11.00 № 1207/2000 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

3) Указ Президента України від 21.02.02 № 167/2002 "Про території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.02 № 318 "При затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”.

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.96 № 486 "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них"

6) Постанова Ради Міністрів Української РСР " від 08.01 91 № 2 "Про зони санітарної охорони відкритих джерел централізованого водопостачання населення м. Києва".

7) Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.05.02 № 79 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Київської міської ради народних депутатів від 16.07.79 № 920 "Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам'яток історії та культури в м. Києві".

8) Рішення Київради від 24.10.02 № 96/256 "Про оголошення заказниками та пам'ятками природи місцевого значення природних об'єктів у м. Києві"

9) Рішення Київради від 23.12.03 № 334/1209 "Про створення першої черги регіонального ландшафтного парку "Голосіїв"

10) Рішення Київради від 26.09.02 № 24/184 "Про віднесення земель зеленої зони (зелених насаджень) розташованої між (вздовж) просп. Возз'єднання та вул. Серафимовича, до категорії земель рекреаційного призначення"

11) Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів".

5. Державні будівельні норми та державні стандарти України

8. Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92**, перевидання ДБН 360-92* з урахуванням змін № 4 - № 10 за дозволом Держбуду України (лист від 19.03.2002 № 1/52-170)

9. Вулиці та дороги населених пунктів ДБН Б.2.3-5-2001.

10. "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ДБН А.2.2-3-2004.

11. "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування" ДБН Б. 1.1 - 4-2002.

12. "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів" ДБН Б. 1 -3-97.

13. "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення" ДБН А.3.1-3-94.

14. Державний класифікатор будівель та споруд. ДК 018-2000.

ЗМІСТ

Рішення № 11/2587 від 27 січня 2005 року

"Про Правила забудови міста Києва" ..................................................................... 3

Розділ 1. Загальні положення Правил забудови міста Києва ....5

Розділ 2. Основні вимоги щодо забудови та іншого використання

територій та окремих земельних ділянок ..... 15

Розділ 3. Дозвіл на проектування, будівництво ............. 23

Розділ 4. Вихідні дані на проектування . ................... 31

Розділ 5. Інженерні вишукуванння .......................36

Розділ б. Розроблення проектної документації. ...............38

Розділ 7. Погодження, експертиза та затвердження проектної

документації. ...........................41

Розділ 8. Будівельні роботи .........................46

Розділ 9. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів ...... 48

Розділ 10. Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об'єктів

(частини споруди, будівлі), перепланування квартир

та інших вбудовано-прибудованих приміщень ..... 51

Розділ 11. Будівництво приватних житлових будинків садибного типу,

реконструкція існуючих садових будинків ...53

Розділ 12. Будівництво інженерних споруд, трубопроводів, комунікацій

та ліній електропередачі ................... 55

Розділ 13. Благоустрій та озеленення міських територій.

Споруди, що зводяться тимчасово. Зовнішня реклама .... 56

Додаток № 1. Лист-дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робіт..62

Додаток № 2. Перелік графічних матеріалів проектної документаціі

на будівництво, що погоджуються Головкиївархітектурою

(архітектурно-планувальна частина проекту) ......63

Додаток № 3. Акт-обстеження . .................... 64

Додаток № 4. Завдання на проектування

нового будівництва (реконструкції) ............. 66

Додаток № 5. Архітектурно-планувальне завдання

на проектування нового будівництва (реконструкціі) ...70

Додаток № 6. Заява ...................... 72

Додаток № 7. Дозвіл на виконання будівельних робіт ........... 74

Додаток № 8. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта (будови) ...... 75

Додаток № 9. Пояснювальна записка до проекту розпорядження ...80

Додаток № 10. Графічна частина Правил (за матеріалами Генерального плану

міста Києва та проекту планування його приміської зони

на період до 2020 року) 81

Додаткова інформація до Правил забудови міста Києва ......... 81

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Редактор - А.О.Луковська

Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна

Формат 60х84 1/16 Папір офсетний. Гарнітура "PragmaticaC".

Друк офсетний.

Держание підприємство "Укрархбудінформ"

Бульв. Лесі Українки, 26, Київ-133, а/c 85. 01133. Україна

Teл. 286-49-55

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК № 690 від 27.11.2001 р.