3. Комплексна перевірка установки

Найменування перевірки

Метод перевірки, інструмент

Результати перевірки

Примітка

1

2

3

4

Технічні вимоги розробив ____________________________________

(посада)

____________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 10

до пункту 8.12 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Дефектна відомість

Найменування установок та технічних засобів

Несправний вузол або деталь

Дефект

Метод усунення

1

2

3

4

Висновки та пропозиції _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________

(посада)

_____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

"___" ___________ 20 __ р.

М.п.

Додаток 11

до пункту 8.15 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

"___" _______ 20 ___ р. Договір № ___ від "___" ______ 20 ___ р.

Розрахунок вартості робіт за рік

з технічного обслуговування установок пожежної автоматики

Найменування установок, їх технічних засобів, вузлів

Тип, марка

Кількість

Номер позиції з прейскуранта

Вартість обслуговування одиниці обладнання за рік, грн.

Загальна вартість робіт за рік, грн.

1

2

3

4

5

6

Разом за договором:

______________________________

(посада)

______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20 ___ р.

М.п.

Додаток 12

до пункту 9.7 Правил технічного

утримування установок пожежної

автоматики

Обов'язковий

Акт

технічного обстеження установки пожежної автоматики

м. ____________ "___" _________ 20__ р.

Ми, які нижче підписалися, члени комісії: _________________________

________________________________________________________________

(посада, підприємство, прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________________________________,

склали цей акт про те, що під час технічного огляду установки __________

________________________________________________________________,

(тип установки)

що змонтована ___________________________________________________

(найменування монтажної організації)

________________________________________________________________

(дата здавання до експлуатації)

за проектом, виконаним ___________________________________________

(найменування проектної організації)

________________________________________________________________,

(номер і дата випуску проекту)

установлено _____________________________________________________

(характеристика технічного стану установки, окремих технічних засобів)

________________________________________________________________

Комісія рекомендує: ____________________________________________

________________________________________________________________

(наводиться один з таких висновків:

- списати установку;

- провести ремонт установки;

- продовжити експлуатацію установки з встановленням терміну

її наступного огляду).

Члени комісії: ______________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

______________________________________________

______________________________________________