Технічне обслуговування установок пожежної автоматики має починатися з моменту їх здавання до експлуатації з оформленням відповідної документації.

8.3. З метою організації робіт з технічного обслуговування установок пожежної автоматики адміністрацією підприємства разом з організацією, що обслуговує вказані установки, розробляються перелік та план-графік регламентних робіт з технічного обслуговування установок на підставі діючих вимог та експлуатаційної документації на пристрої і обладнання, що входять до складу установок.

8.4. Для вирішення питання про технічне обслуговування установок пожежної автоматики на підприємстві власними силами адміністрація підприємства повинна подати до місцевого органу державного пожежного нагляду матеріали, які характеризують готовність підприємства до виконання цієї роботи. Начальник місцевого органу державного пожежного нагляду протягом 10 днів приймає рішення про видачу дозволу підприємству на право проведення обслуговування установок пожежної автоматики або про відмову у видачі дозволу. У разі невиконання умов обслуговування установок орган державного пожежного нагляду, який видав дозвіл, або вищий орган державного пожежного нагляду мають право скасувати цей дозвіл.

8.5. Періодичність і зміст робіт з технічного обслуговування та ремонту окремих технічних засобів установлюються на підставі даних Правил, проектних рішень, технічної та експлуатаційної документації, а також паспортів на прилади та обладнання, що входять до складу установок пожежної автоматики.

З урахуванням вищевказаного, а також специфіки виробництва мають бути розроблені та затверджені керівником підприємства переліки регламентних робіт з технічного обслуговування установок пожежної автоматики і план-графік технічного обслуговування установок пожежної автоматики. Зазначеними документами слід передбачати і матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення робіт з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту установок.

8.6. Періодичність і обсяг робіт з технічного обслуговування і ремонту установок пожежної автоматики можуть змінюватись залежно від терміну експлуатації технічних засобів.

8.7. Технічне обслуговування установок пожежної автоматики включає:

- проведення планових робіт;

- відновлення працездатності технічних засобів, що входять до складу установок.

8.8. Основними видами планових робіт є:

зовнішній огляд - визначення технічного стану установок та окремих технічних засобів (працездатне - непрацездатне) за зовнішніми ознаками за допомогою органів чуття і, за необхідності, із застосуванням засобів контролю;

перевірка працездатності - визначення технічного стану шляхом контролю виконання функцій окремими технічними засобами і установкою загалом;

профілактичні роботи - роботи планово-попереджувального характеру щодо утримування установок у працездатному стані.

Указані роботи містять очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтажу (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан.

8.9. Ремонт без попереднього призначення з метою відновлення працездатного стану технічних засобів, що входять до складу установок, здійснюється за результатами контролю технічного стану, який проводиться під час технічного обслуговування або у разі відмови технічних засобів.

8.10. Діяльність щодо технічного обслуговування установок повинна координуватись з місцевими органами державного пожежного нагляду.

8.11. Установки пожежної автоматики приймаються на технічне обслуговування і ремонт після проведення первинного обстеження, яке здійснюється з метою визначення їх технічного стану.

8.12. Робота з первинного обстеження складається з:

- перевірки наявності експлуатаційної та технічної документації згідно з а), б), в), г), ґ), д), е) пункту 7.1;

- перевірки відповідності монтажу окремих технічних засобів і установки в цілому робочому проекту (акту обстеження);

- перевірки працездатності окремих технічних засобів і установки загалом.

При цьому визначається перелік технічних характеристик щодо визначення параметрів працездатності установок пожежної автоматики (додаток 9). Якщо установка перебуває у непрацездатному стані, то складається дефектна відомість (додаток 10).

8.13. Роботи з технічного обслуговування проводяться у термін, що встановлений планом-графіком технічного обслуговування установок пожежної автоматики (додаток 7).

8.14. Усі проведені роботи з технічного обслуговування та ремонту установки пожежної автоматики, у тому числі і з контролю якості та працездатності, повинні реєструватися в журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики (додаток 2). Сторінки даного журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печатками підприємства і організації, що здійснює обслуговування установок.

8.15. Додаткові взаємообов'язки, що не обумовлені Правилами, повинні оформлюватись у договорі про виконання робіт з обслуговування установок пожежної автоматики.

До вказаного договору необхідно додавати розрахунок вартості робіт за рік з технічного обслуговування установок пожежної автоматики (додаток 11), а також, для випадків, коли сигнали від установок пожежної автоматики виведені на системи централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів, обов'язково передбачати згідно з чинним законодавством умови відшкодування збитків підрозділам Державної пожежної охорони з причин їх хибного виклику.

9. Загальні вимоги до установок пожежної автоматики

9.1. Утримування в працездатному стані установок пожежної автоматики забезпечується такими заходами:

- проведенням технічного обслуговування з метою забезпечення показників безвідмовної роботи на період служби;

- матеріально-технічним (ресурсним) забезпеченням з метою безумовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримуванням і своєчасним відновленням працездатності;

- опрацьовуванням необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого й чергового персоналу.

9.2. Установки пожежної автоматики повинні відповідати проектній документації та вимогам чинних нормативних документів та стандартів. Внесення будь-яких змін до конструкції установок, реконструкція, перепланування приміщень, що захищаються, та їх технологічне переоснащення дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

9.3. Якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної документації установка пожежної автоматики не була змонтована та прийнята до експлуатації, то проектна документація повинна пройти повторну експертизу в органах державного пожежного нагляду на відповідність вимогам чинних нормативних документів.

9.4. Апаратура й обладнання, що входять до складу установок пожежної автоматики, повинні відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, а також, за необхідності (згідно з вимогами Держстандарту України), мати державний сертифікат відповідності в Системі УкрСЕПРО або сертифікат, визнаний в Україні в установленому порядку.

9.5. Усі установки пожежної автоматики мають бути справними і утримуватися у постійній готовності до виконання роботи.

Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються у передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах (додатки 2, 3).

9.6. Перевірка працездатності установок пожежної автоматики здійснюється відповідно до вимог паспортів на прилади і обладнання, що входять до складу цієї установки.

9.7. Технічне обстеження установки пожежної автоматики щодо технічної можливості та економічної доцільності її використання за призначенням проводиться після п'яти років з моменту здавання установки до експлуатації (і далі з періодичністю, що встановлюється після проведення вказаного огляду). За результатами вказаного технічного обстеження складається акт технічного обстеження установки пожежної автоматики (додаток 12).

Апаратура і обладнання, середній термін служби яких закінчився, повинні своєчасно замінюватись. При цьому термін зберігання апаратури і обладнання, що встановлюються, не повинен перевищувати вказаний у технічних умовах на них.

9.8. Регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту повинні визначатися на кожний вид установок і виконуватися відповідно до планів-графіків технічного обслуговування установок пожежної автоматики (додаток 7), які розробляються на підставі вимог пункту 8.5 цих Правил.

9.9. У приміщенні диспетчерського пункту (пожежного поста) та в інших місцях розміщення приладів пожежної сигналізації та вузлів керування установками пожежної автоматики має бути вивішено інструкцію про порядок дій чергового (оперативного) персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність в установках пожежної автоматики. Диспетчерський пункт (пожежний пост) має бути обладнаний прямим телефонним або радіозв'язком з пожежною охороною підприємства (якщо така є на об'єкті) та укомплектований електричним ліхтарем.

9.10. На пультах керування диспетчерських пунктів (пожежних постів), на блоках пожежної автоматики, біля кожного вузла керування мають бути вивішені (установлені) таблички із зазначенням захищуваних приміщень або технологічного устаткування, типу та кількості сповіщувачів.

9.11. Переведення установок з автоматичного режиму на ручний не допускається, за винятком випадків, обумовлених у нормативних документах.

9.12. Пристрої ручного пуску установок пожежної автоматики мають бути опломбовані, захищені від несанкціонованого приведення у дію та механічних пошкоджень і встановлюватися поза можливою зоною горіння, у доступному місці. Їх місце розташування повинно обладнуватись робочим і аварійним освітленням, а також позначатись вказівними знаками, що розміщають як усередині, так і поза приміщенням.

9.13. На період дії гарантії заводів-виробників на прилади установки пожежної автоматики (або, якщо продукція іноземного виробництва, то гарантії представників в Україні заводів-виробників) споживачу не дозволяється знімати пломби.

У разі виходу приладів установки з ладу, у період дії гарантії на них викликається представник заводу-виробника.

9.14. Експлуатація приладів установки пожежної автоматики повинна здійснюватися відповідно до вимог інструкцій з експлуатації, що надаються заводами-виробниками конкретних приладів.

9.15. У вибухопожежонебезпечних зонах електротехнічні засоби установок пожежної автоматики повинні мати рівень вибухозахисту або ступінь захисту оболонок, що відповідають класу вибухонебезпечної або пожежонебезпечної зони, а також категорії і групі вибухонебезпечної суміші згідно з вимогами розділів 7.3 і 7.4 ПУЕ.

9.16. Виконання приладів, обладнання та електропроводок, що входять до складу установок пожежної автоматики, повинні відповідати категоріям приміщень згідно з "Общесоюзными нормами технологического проектирования" (далі - ОНТП) ОНТП 24- 86, класам зон за ПУЕ, вимогам ГОСТ 12.3.046-91 та умовам навколишнього середовища.

9.17. Звукові сигнали про пожежу повинні відрізнятись за тональністю від звукових сигналів про несправність установок пожежної автоматики.

9.18. Елементи та вузли установок пожежної автоматики повинні бути пофарбовані відповідно до вимог ГОСТ 14202-69, ГОСТ 12.04.026-76, ГОСТ 12.4.009-83.

9.19. Контрольно-вимірювальні прилади мають бути опломбовані і мати клеймо про метрологічну атестацію або повірку.

9.20. Умови зберігання запасних контрольно-пускових приладів та пристроїв, а також вогнегасних речовин повинні відповідати вимогам заводів-виробників.

10. Автоматичні установки пожежної сигналізації

10.1. Пожежні сповіщувачі

10.1.1. У разі встановлення сповіщувачів у місцях, де можливе їх механічне пошкодження, сповіщувачі мають обладнуватися захисними пристроями, які не повинні впливати на їх працездатність та технічні характеристики (зниження чутливості).

10.1.2. Сповіщувачі повинні постійно утримуватися в чистоті. На період проведення у захищуваних приміщеннях ремонтних робіт сповіщувачі мають бути захищені від попадання на них штукатурки і побілки. Після закінчення ремонту пристрої, що захищають сповіщувачі, необхідно зняти.

10.1.3. Забороняється встановлювати замість непрацездатних сповіщувачів сповіщувачі іншого типу або принципу дії, а також замикати шлейф у місці встановлення непрацездатного сповіщувача.

10.1.4. До сповіщувачів має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від матеріалів, що зберігаються у приміщенні, та обладнання, що у ньому розташовано, до сповіщувача має бути не менше 0,6 м, сповіщувачі не повинні захаращуватись обладнанням, матеріалами, які можуть перешкоджати вільному поширенню від місць можливого загорання факторів, що супроводжують пожежу та на які реагує сповіщувач.

10.1.5. Запас пожежних сповіщувачів на об'єктах повинен складати не менше 10% від кількості встановлених.

10.1.6. Забороняється встановлювати поблизу теплових пожежних сповіщувачів джерела тепла, що здатні негативно впливати на їх роботу (викликати помилкові спрацьовування).

10.1.7. У приміщеннях, де встановлені димові пожежні сповіщувачі, з метою запобігання помилковим спрацьовуванням забороняється курити, а також використовувати обладнання, яке може утворювати пари кислот, лугів, пил у завислому стані.

10.1.8. Димові пожежні сповіщувачі необхідно регулярно, не менше одного разу на шість місяців, продувати повітрям протягом 1 хв., використовуючи для цього пилосос або компресор з тиском (0,05-0,2) МПа.