5.5. Наявність договору на технічне обслуговування установок пожежної автоматики спеціалізованою організацією не знімає відповідальності з адміністрації підприємства за виконання вимог даних Правил.

5.6. Особа, відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики, зобов'язана забезпечити:

- виконання вимог даних Правил;

- утримування установок пожежної автоматики в працездатному стані шляхом своєчасного проведення технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту;

- навчання оперативного (чергового) персоналу, а також інструктаж осіб, які працюють у захищуваних приміщеннях, про порядок дій та евакуації в разі надходження сигналу "Пожежа";

- розробку необхідної експлуатаційної документації;

- контроль за систематичним веденням експлуатаційної документації;

- підготовку письмових повідомлень для інформування місцевого органу державного пожежного нагляду і керівника підприємства про всі випадки відмов та спрацювань установок пожежної автоматики за формою, що наведена у додатку 1;

- своєчасну підготовку та пред'явлення з підписом керівника підприємства рекламацій:

а) заводам-виробникам - у разі постачання некомплектних або неякісних приладів, устаткування та матеріалів;

б) монтажним організаціям - у разі виявлення неякісного монтажу або відхилень від проектної документації, не узгоджених з розробником проекту та органами державного пожежного нагляду;

в) спеціальним обслуговуючим організаціям - за неякісне і несвоєчасне технічне обслуговування та ремонт установок.

5.7. Обслуговуючий персонал зобов'язаний знати:

- улаштування та принцип дії установок пожежної автоматики, що обслуговуються;

- вимоги даних Правил;

- проектну та технічну документацію на установки пожежної автоматики, що обслуговуються;

- ПУЕ;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- інструкцію з охорони праці, що розроблена та затверджена згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

- інструкцію з експлуатації установок, що розроблена та затверджена згідно з ГОСТ 2.601-95 ЕСКД "Эксплуатационные документы";

- інші нормативні документи, що регламентують вимоги до технічного утримування установок пожежної автоматики та технічних засобів, що входять до їх складу.

5.8. Обслуговуючий персонал зобов'язаний:

- утримувати установки пожежної автоматики в працездатному стані;

- якісно здійснювати регламентні роботи з технічного обслуговування, ремонту та ведення експлуатаційної документації на установки, що оформлюється відповідно у журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики (додаток 2) та журналі обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики (додаток 3);

- виконувати правила охорони праці.

5.9. Оперативний (черговий) персонал повинен знати:

- назву та місцезнаходження приміщень, що захищаються;

- та діяти в разі надходження сигналу про пожежу відповідно до посадової інструкції і положень пунктів 9.1 - 9.4 НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

- порядок виклику пожежної охорони в разі отримання сигналу про пожежу та взаємодії з пожежними підрозділами під час ліквідації пожежі та її наслідків;

- інструкції з експлуатації установок та з охорони праці;

- тактико-технічні характеристики установок і принцип їх дії;

- порядок ведення експлуатаційної документації;

- та здійснювати перевірку працездатності установок;

- порядок взаємодії в разі виникнення пожежі з іншими спеціальними службами (медичною допомогою, місцевими службами енергонагляду та газового господарства тощо).

5.10. Оперативний (черговий) персонал у разі виявлення порушень даних Правил, а також несправності установок пожежної автоматики зобов'язаний негайно повідомити про це особу, яка відповідає за експлуатацію вказаних установок, і вжити необхідних заходів для усунення виявлених недоліків.

5.11. У процесі експлуатації, а також під час проведення регламентних робіт з технічного обслуговування забороняється вживати заходів, що можуть перешкоджати нормальній роботі установок пожежної автоматики або погіршувати ефективність їх дії.

5.12. Протягом виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту, проведення яких пов'язано з вимкненням установки пожежної автоматики, адміністрація підприємства зобов'язана вжити необхідних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень та технологічного устаткування, що захищаються, повідомивши про це пожежну охорону об'єкта або місцевий орган державного пожежного нагляду.

6. Підготовка обслуговуючого і оперативного

(чергового) персоналу

6.1. Керівник підприємства, що обслуговує установки пожежної автоматики, та обслуговуючий персонал, повинні пройти попереднє спеціальне навчання та один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів з питань пожежної безпеки в навчальних центрах та інших установах, що мають програми навчання, які повинні бути узгоджені з Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України. Обслуговуючий персонал повинен мати відповідні допуски до виконання цих робіт.

6.2. Навчання має передбачати ознайомлення з обладнанням установок пожежної автоматики, придбання навичок роботи з ними та одночасне вивчення:

- Закону України "Про пожежну безпеку";

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

- даних Правил;

- проектної та технічної документації до установки пожежної автоматики;

- порядку ведення експлуатаційної документації;

- інструкцій з експлуатації і вимог технічної документації, яка надається підприємствами-виробниками обладнання та вузлів установки;

- порядку проведення технічного обслуговування і планово-попереджувального ремонту;

- посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

- ПУЕ;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

6.3. Після закінчення навчання в установах, які вказані в пункті 6.1 цих Правил, обслуговуючий персонал повинен пройти перевірку знань. Особам, які показали задовільні знання, видаються свідоцтва про проходження навчання за відповідною програмою.

6.4. Періодична перевірка обслуговуючого персоналу на знання документів, що наведені в пункті 6.2 цих Правил, повинна проводитися щорічно. Результати перевірки заносяться до журналу перевірки знань персоналу, який обслуговує установки пожежної автоматики (додаток 4).

6.5. Особи з числа обслуговуючого персоналу, які допустили порушення вимог цих Правил та інших документів, що наведені в пункті 6.2, до самостійної роботи не допускаються. У них вилучаються свідоцтва і видаються знов тільки після проходження навчання і складання заліків.

6.6. Оперативний (черговий) персонал повинен під час призначення на самостійну роботу і далі не менше одного разу на рік проходити перевірку знань посадових інструкцій, що регламентують функціональні обов'язки, інструкцій з експлуатації установок і з охорони праці та інших документів, які цей персонал повинен знати, а також вмінь виконувати свої обов'язки.

6.7. Протягом усього часу роботи оперативний (черговий) персонал повинен проходити підготовку до виконання своїх обов'язків у разі виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі під час пожежі. Така підготовка здійснюється під керівництвом особи, відповідальної за експлуатацію установок пожежної автоматики, та повинна носити характер психологічних (емоційних) тренувань, під час проведення яких у чергового персоналу виробляються стійкі стереотипи дій на випадок пожежі, хибного спрацьовування установок тощо. Дії оператора з увімкнення установок пожежогасіння, систем протидимного захисту і систем оповіщення людей про пожежу за допомогою пристроїв ручного пуску необхідно довести до автоматизму. Під час відпрацювання дій оператора має бути унеможливлене помилкове спрацювання установок пожежної автоматики.

6.8. До роботи з установками пожежної автоматики допускаються особи не молодше 18 років, які вивчили будову, принцип дії та інструкції з їх експлуатації, пройшли спеціальний інструктаж, навчання та перевірку знань правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до займаної посади.

6.9. Результати перевірки знань та вмінь оперативного (чергового) персоналу вносяться до журналу перевірки знань оперативного (чергового) персоналу (додаток 5). Особи оперативного (чергового) персоналу, які показали незадовільні знання під час перевірки, не допускаються до експлуатації установок пожежної автоматики.

7. Експлуатаційна та технічна документація

7.1. В особи, яка відповідає за експлуатацію установок пожежної автоматики на підприємстві, обов'язково має бути така експлуатаційна та технічна документація:

а) проектна та технічна документація на установку;

б) акт обстеження у випадках, обумовлених ДБН В.2.5-13-98;

в) акт приймання-здавання установки до експлуатації;

г) паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, прилади та технічні засоби пожежної автоматики, що викладені українською або російською мовами;

ґ) відомість змонтованого обладнання, вузлів, приладів та засобів автоматизації;

д) акт зарядки установок газового і порошкового пожежогасіння;

е) опис алгоритму (порядку) функціонування установки, у складі якої є технічні засоби на базі мікропроцесорних пристроїв, з можливістю перепрограмування їх роботи;

є) копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання приладів і обладнання установок пожежної автоматики та вогнегасні речовини, які видані Державним центром сертифікації виробів протипожежного призначення при МВС України або іншим органом сертифікації, що акредитований у системі Укрсепро;

ж) дозвіл місцевого органу державного пожежного нагляду на обслуговування установок пожежної автоматики власними силами підприємства або договір на технічне обслуговування цих установок спеціалізованою організацією і копія ліцензії на проведення робіт протипожежного призначення, яка надана вказаній організації Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України;

з) матеріали повірки засобів вимірювання та свідоцтва на посудини, що працюють під тиском.

7.2. У приміщенні диспетчерського пункту (пожежного поста), де постійно знаходиться оперативний (черговий) персонал, має бути така експлуатаційна та технічна документація:

а) інструкція з експлуатації установки;

б) журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики (додаток 2);

в) журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики (додаток 3);

г) перелік регламентних робіт з технічного обслуговування установки (додаток 6);

ґ) графік чергувань оперативного (чергового) персоналу;

д) посадові інструкції та інструкції з охорони праці;

е) план-графік технічного обслуговування установок пожежної автоматики (додаток 7);

є) журнал обліку вогнегасної речовини;

ж) журнал здавання - приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом (додаток 8);

з) план-схема об'єкта з зазначенням захищуваних приміщень і розміщення приладів установок пожежної автоматики.

7.3. Експлуатаційна та технічна документація згідно з а), д), е) пункту 7.1 і з) пункту 7.2 розробляється і надається проектною організацією, згідно з г), ґ) пункту 7.1 - монтажною організацією, згідно з б), в), є), ж) пункту 7.1 і а), ґ), д), ж) пункту 7.2 - адміністрацією підприємства, згідно з б), в), г), е) пункту 7.2 - організацією, що обслуговує установки пожежної автоматики.

У разі використовування для підприємства типового проекту документація згідно з д) пункту 7.1 розробляється і надається монтажною організацією. У разі обслуговування установок пожежної автоматики власними підрозділами підприємства документація згідно з б), в), г), е) пункту 7.2 розробляється адміністрацією підприємства.

Адміністрацією підприємства має бути розроблена інструкція про порядок дій та евакуацію осіб, які працюють у приміщеннях, що захищаються установками об'ємного пожежогасіння (газового, аерозольного і порошкового), у разі надходження сигналу про спрацювання установки.

7.4. Експлуатаційна та технічна документація має бути оформлена у встановленому порядку та мати підписи відповідальних осіб, що затверджують документи.

7.5. Перелік експлуатаційної та технічної документації може бути змінений залежно від конкретних умов на підприємстві (об'єкті) за узгодженням з органами державного пожежного нагляду і затверджений керівником підприємства.

7.6. Експлуатаційна та технічна документація, що розробляється адміністрацією підприємства, повинна переглядатися особою, відповідальною за експлуатацію установок пожежної автоматики, із залученням відповідних фахівців не менше одного разу на три роки і щоразу при змінюванні умов експлуатації установки.

8. Організація робіт, із забезпечення якісної

експлуатації установок пожежної автоматики

8.1. Перед уведенням установки пожежної автоматики в експлуатацію керівник підприємства або уповноважена ним особа разом з представниками проектної і монтажної організації повинні забезпечити розробку експлуатаційної документації згідно з вимогами пунктів 7.1 - 7.3 цих Правил.

8.2. Для забезпечення надійної роботи і якісної експлуатації установок пожежної автоматики на підприємстві має бути організовано їх технічне обслуговування власними силами об'єкта або за договором із спеціалізованою організацією, за умови наявності спеціальної ліцензії на проведення робіт протипожежного призначення, яка надана вказаній організації Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України.