Зміна № 6

до «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000

Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.03.2009 № 114 та введено в дію з 1 квітня 2009 року

ТЕКСТ ЗМІНИ

1. По всьому тексту ДБН Д.1.1-1-2000 вилучити вираз «розширення» у всіх відмінках.

Розділ 2 Правила складання інвесторської

кошторисної документації

2. Другий абзац п.2.2.7 викласти в такій редакції:

«Зведення витрат складається у випадках, коли разом з будівництвом виробничих об’єктів передбачається будівництво об’єктів житлового та громадського призначення або бази будівельної індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об’єктів підсобного сільського господарства та побутового обслуговування населення, міського наземного пасажирського транспорту, доріг, шляхопроводів та подібних інженерних споруд та здійснення будівництва по чергах.».

3. Текст пункту 2.2.10 викласти в такій редакції:

«При проектуванні будов, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, за необхідності складається зведення витрат, яке об’єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва першої та слідуючих черг».

4. п.2.2.10.1; п.2.2.10.2 та п.2.2.10.3 вилучити.

5. Абзац 3 п.2.3.1 текст у дужках вилучити, абзац 4 викласти в такій редакції:

«об’єктні, локальні кошториси та кошторисні розрахунки».

6. Перше речення п.2.3.4 викласти в такій редакції:

«При розробленні документації на стадії техніко-економічного обґрунтування, техніко-економічного розрахунку та ескізного проекту визначається кошторисна вартість будівництва і складаються локальні, об’єктні та зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва».

7. Останнє речення п. 2.3.5 вилучити.

8. п.2.8.13:

– абзац 2 викласти в такій редакції:

«утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) в обґрунтованому замовником розмірі, але не більш ніж 2,5% від підсумку глав 1 – 9, графа 8. При цьому, якщо функції замовника здійснює структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва не включаються, що обумовлюється завданням на проектування»;

– абзац 5 викласти в такій редакції:

«Витрати, пов’язані з проведенням тендерів, включаються тільки в обґрунтованому замовником розмірі, що обумовлюється завданням на проектування, але, як правило, не більше 0,2% ...» далі за текстом;

– абзац 6 викласти в такій редакції:

«Витрати, пов’язані з формуванням страхового фонду документації України, включаються в обгрунтованому замовником разом з проектною організацією розмірі виходячи з обсягу документації, що закладається до страхового фонду, та вартості послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4, але, як правило, не більше 0,06% від підсумку глав 1 – 9, графи 4 та 5, що обумовлюється завданням на проектування».

9. Примітку до п.2.8.16 викласти в такій редакції:

«Внески до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування враховуються у загальновиробничих витратах; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів враховується у вартості машино-години».

10. Підрозділ 2.10 «Основні правила складання розрахунків вартості будівництва» вилучити.

Розділ 3 Правила визначення вартості будівництва

3.1 Визначення кошторисної вартості будівництва

11. У п.3.1.10.1 текст у дужках вилучити.

12. Текст п.3.1.10.8 викласти в такій редакції:

«Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки.».

13. У п.3.1.13.2 текст у дужках вилучити.

14. Третє речення п.3.1.16.6 викласти в такій редакції:

«Наприклад, витрати з перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом враховуються у випадках, коли місце дислокації будівельної організацій (пункт збору) знаходиться на відстані більше від місця роботи, а комунальний або приміський транспорт відсутній або не забезпечує перевезення працівників на будівництво у зазначений час, обчислюються калькуляційним методом на підставі даних проекту організації будівництва та діючих тарифів з перевезення».

15. п.3.1.18.2 викласти в такій редакції:

«Розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням усереднених показників, наведених у додатку 12, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Базою для обчислення кошторисного прибутку є загальна кошторисна трудомісткість*. По будовах (об’єктах), до складу яких входять об’єкти різного призначення, кошторисний прибуток визначається диференційовано виходячи з виду та призначення конкретного об’єкта і зазначається в графах 4, 5 та 8 ЗКР».

16. Абзац 2 п.3.1.20 викласти в такій редакції:

«Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи з початку та строків будівництва, виду будови, структури робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів, врахованих у локальних кошторисах, та прогнозного зростання цін на ці ресурси за період будівництва, яке визначається на підставі прогнозного рівня інфляції на наступний період, що встановлюється Кабінетом Міністрів України».

17. п.3.1.21 викласти в такій редакції:

«Кошти на страхування ризиків замовника в будівництві включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва тільки в обґрунтованих випадках за відповідними розрахунками».

3.2 Ціна тендерної пропозиції

18. Перший абзац п.3.2.5 викласти в такій редакції:

«Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки відповідно до законодавства».

19. п.3.2.7.8 викласти в такій редакції:

«Якщо внаслідок об’єктивних причин будь-які матеріали або вироби, передбачені державними ресурсними елементними кошторисними нормами, замінюються на інші, розробляються та затверджуються в установленому порядку відповідні ресурсні елементні кошторисні норми».

20. п.3.2.12.1 викласти в такій редакції:

«Розмір прибутку, якщо він планується, приймається в межах усереднених показників, наведених у додатку 12, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

По будовах (об’єктах), до складу яких входять об’єкти різного призначення, кошторисний прибуток визначається диференційовано виходячи з виду та призначення конкретного об’єкта».

21. Абзац 9 п.3.2.13 викласти в такій редакції:

«Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів. При цьому: …» далі за текстом.

3.3 Особливості узгодження договірних цін та розрахунків за обсяги виконаних робіт

22. п.3.3.3.1 викласти в такій редакції:

«Вид договірної ціни встановлюється сторонами (замовник, підрядник) з урахуванням положень законодавства».

23. п.3.3.3.2 доповнити підпунктами такого змісту:

«г) уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням замовника, або з його вини, якщо це спричинило додаткові витрати підрядника;

д) зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

е) істотного зростання (у розмірі, визначеному сторонами) або зменшення після укладення договору підряду цін на ресурси, які забезпечує підрядник, а також на послуги, що надаються йому третіми особами.».

24. п.3.3.4 викласти в такій редакції:

«При погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє вартість матеріальних ресурсів, яка не повинна перевищувати мінімальних цін, встановлених Мінекономіки».

25. п.3.3.6 викласти в такій редакції:

«Уточнення динамічних договірних цін здійснюється на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника виходячи з мінімальної вартості матеріально-технічних ресурсів, що склалася на момент уточнення. При цьому, вартість матеріальних ресурсів не повинна перевищувати зареєстрованих в Мінекономіки цін на ці ресурси».

26. п.3.3.10.3 викласти в такій редакції:

«При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначаються на підставі виконавчого кошторису, погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації будівництва».

27. Абзац 1 п.3.3.13 викласти в такій редакції:

«При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання* на тій самій будові визначаються на підставі їх номенклатури, кількості та обґрунтованих цін».

28. п.3.3.15 викласти в такій редакції:

«Визначення прибутку для субпідрядних організацій можна здійснювати або виходячи з загальної маси прибутку на будову (об’єкт) та питомої ваги обсягу будівельно-монтажних робіт, що їм доручається для виконання в загальному обсязі будівельно-монтажних робіт будови (об’єкта), або виходячи з нормативно-розрахункових трудовитрат на ці обсяги та загальної трудомісткості робіт на будову (об’єкт), або за будь-яким іншим способом, встановленим сторонами (генпідрядником та субпідрядником) і обумовленим договором з урахуванням обмежень, встановлених законодавством».

Розділ 4 Правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат

4.1 Загальні положення

29. У абзаці 2 п.4.1.2 текст в дужках викласти в такій редакції:

«крім пунктів 6, 11, 14, 15, 16 та витрат з операційної оренди та страхування майна …» далі за текстом.

4.2 Порядок визначення загальновиробничих витрат

30. п.4.2.1.6 викласти в такій редакції:

«Показники для обчислення загальновиробничих витрат, уточнені на стадії визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період (рік), та завантаженості будівельної організації, погоджуються із замовником і використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. Уточнення загальновиробничих витрат при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт здійснюються в порядку, встановленому договором.

Усереднені показники загальновиробничих витрат, наведені в додатках 3, 4 до цього ДБН, слугують орієнтиром і можуть використовуватися замовником для співставлення загальновиробничих витрат, обчислених в інвесторській кошторисній документації, з загальновиробничими витратами, розрахованими підрядною організацією при складанні ціни тендерної пропозиції».

31. п.4.3 викласти в такій редакції:

«У інвесторській кошторисній документації кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій визначаються на підставі усереднених показників (додаток 13 до цього ДБН). По будовах (об’єктах), до складу яких входять об’єкти різного призначення, адміністративні витрати визначаються диференційовано виходячи з виду конкретного об’єкта.

На стадії визначення ціни пропозиції адміністративні витрати визначаються підрядником на підставі обгрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період (рік), та завантаженості будівельної організації. Уточнені показники адміністративних витрат, погоджені із замовником на стадії узгодження договірної ціни, використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. За необхідності уточнення показників адміністративних витрат в процесі будівництва встановлюється договором».

Зміни до додатків

1. Додаток Б:

– у графах 5 та 6 п.7 знак « + » замінити на знак « – »;

– у графі 3 п.8 замість «Податок» записати «Плата»;

– у п.44 вилучити рядки:

«– утримання готелів в аеропортах»;

«– утримання диспетчерських служб з авіаперевезень».

2. Додаток 1 викласти в новій редакції (додається).

3. Останнє речення п.4 приміток додатку 6 викласти в такій редакції:

«Зазначений коефіцієнт не слід застосовувати при реконструкції об’єктів меліоративного, водогосподарського будівництва та реконструкції автомобільних доріг».

4. Додаток 12 викласти в новій редакції (додається)

5. Додаток 13 викласти в новій редакції (додається)

6. У п.4.в) додатку 8 та п.1 таблиць 1 та 2 додатку 14 вираз «атомні електростанції» замінити на вираз «ядерні установки та об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами».

7. У п.1 таблиць 1 та 2 додатку 14 після дужок вираз «унікальні технічно складні» замінити на вираз «особливо складні технічно або архітектурно», далі за текстом.

8. Таблицю 3 додатку 14 викласти в новій редакції (додається).

9. У першому абзаці п.6.5 додатку 19 вираз «виробничих приміщень» вилучити.

Додаток 1

Довідковий

Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт у будівництві*

Розряд робіт, що вико-нуються

Вартість люд./год., грн.

Розряд робіт, що вико-нуються

Вартість люд./год., грн.

Розряд робіт, що вико-нуються

Вартість люд./год., грн.

1,0

10,53

3,4

13,13

5,8

18,39

1,1

10,61

3,5

13,30

5,9

18,66

1,2

10,70

3,6

13,46

6,0

18,92

1,3

10,78

3,7

13,62

6,1

19,22

1,4

10,87

3,8

13,77

6,2

19,51

1,5

10,95

3,9

13,94

6,3

19,80

1,6

11,04

4,0

14,10

6,4

20,09

1,7

11,12

4,1

14,31

6,5

20,39

1,8

11,20

4,2

14,53

6,6

20,68

1,9

11,29

4,3

14,74

6,7

20,98

2,0

11,37

4,4

14,95

6,8

21,26

2,1

11,49

4,5

15,17

6,9

21,55

2,2

11,59

4,6

15,38

7,0

21,85

2,3

11,71

4,7

15,59

7,1

22,19

2,4

11,81

4,8

15,81

7,2

22,52

2,5

11,93

4,9

16,03

7,3

22,86

2,6

12,05

5,0

16,24

7,4

23,20

2,7

12,15

5,1

16,51

7,5

23,53

2,8

12,27

5,2

16,77

7,6

23,86

2,9

12,37

5,3

17,05

7,7

24,20

3,0

12,49

5,4

17,31

7,8

24,53

3,1

12,65

5,5

17,59

7,9

24,87

3,2

12,82

5,6

17,85

8,0

25,21

3,3

12,97

5,7

18,12