ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки гідротехнічні споруди. основні положення


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.4-3:2010

Київ

Мінрегіонбуд України 2010

1 РОЗРОБЛЕНО:

2 ПОГОДЖЕНО:

 1. ВНЕСЕНО:
 2. ПІДГОТОВЛЕНОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:
 3. ЗАТВЕРДЖЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК) Мінрегіонбуду України

Виконавці:

Я. Червинський, канд. техн. наук (науковий керівник);

В. Шумінський, канд. техн. наук (відповідальний виконавець);

Ю. Слюсаренко, В. Тарасюк, Д. Дмитрієв, кандидати техн. наук.

Співвиконавці:

ПАТ "Укргідропроект" (Ю. Ландау,О. Вайнберг, доктори техн. наук);

Національний університет водного господарства та природокористування

(НУВГП) (М. Хлапук, Д. Стефанишин, доктори техн. наук);

Одеська Державна академія будівництва і архітектури (ОДАБА) ([В. ЗедгенідзеІ,

К. Єгупов, кандидати техн. наук, С. Рогачко, д-р техн. наук, С. Дмитрієв);

Інститут гідромеханіки НАН України (А. Білеуш, д-р техн. наук);

СП "Основа-Солсиф" (С. Дворник);

Інститут "ЧорноморНДІпроект" (М. Пойзнер, д-р техн. наук, В. Стецюк, канд. техн.

наук, О. Гололобов)

Співучасники:.

Технічний комітет із стандартизації "Гідротехнічні споруди" Мінрегіонбуду України

(О. Школа, д-р техн. наук);

Одеський національний морський університет (В. Бугаев, д-р техн. наук);

ВАТ "Укргідроенерго" (С. Поташник, канд. техн. наук, В. Кожокар);

Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук

(П. Коваленко, д-р техн. наук; С. Ворошнов, канд. техн. наук; Я. Шевчук);

Інститут "КримГІІНТІЗ" (Е. Кільвандер, канд. техн. наук);

Інститут "Укррибпроект" (Л. Геращенко, канд. техн. наук);

Інститут "Укрпівдендіпроводгосп" (В. Зайцев, О. Чижик).

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

(лист № 11/15-11118 від 20.10.2009 р.)

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

(лист № 15381/12/10-09 від 02.10.2009 р.)

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

(лист №02-16212/163 від 15.12.2009 р.)

Міністерство транспорту та зв'язку України (лист № 13891/04/10-09 від 09.12.09 р.)

Державний комітет по водному господарству України

(лист №4523/4/11-09 від 06.10.2009 р.)

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Департамент політики житлового будівництва та програм ЧАЕС Мінрегіонбуду України

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.01.2010 р. № 1 та від 29.07.2010 р. № 287, введені в дію з 01.01.2011 р.

З наданням чинності ДБН В.2.4-3:2010 на території України втрачають, чинність

СНиП 2.06.01-86.

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України

ДП "Укрархбудінформ"

II

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи іДБН В 2.4-3:2010

споруди, підземні гірничі виробки

Гідротехнічні споруди. Основні положенняНа заміну СНиП 2.06.01-86

Чинні від 2011-01-01

Дані Норми поширюються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію річкових і морських гідротехнічних споруд усіх видів і класів. Вимоги даних Норм обов'язкові до застосування проектно-вишукувальними, будівельними та експлуатаційними організаціями, органами управління, контролю і експертизи всіх рівнів.

Для забезпечення безпечної експлуатації гідротехнічних споруд необхідно виконувати вимоги "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд". За вимогами замовника рівень безпеки гідротехнічних споруд, розрахункових навантажень і конструктивних заходів може бути підвищено у порівнянні з вимогами даних Норм.

Терміни та визначення понять наведені в додатку А, нормативні посилання - в додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД 1.1 Основні вимоги до гідротехнічних споруд

1.1.1При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно вико-нувати вимоги законодавства України та нормативних документів у галузі гідротехнічного будів-ництва, "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

За умов належної експлуатації гідротехнічних споруд основні вимоги до них повинні виконуватися протягом обґрунтованого строку служби споруд з урахуванням передбачуваних навантажень та впливів на них згідно з ДБН В.1.2-2. Основними вимогами до гідротехнічних споруд є:

 • забезпечення міцності та стійкості згідно з ДБН В. 1.2-6;
 • забезпечення пожежної безпеки згідно з ДБН В. 1.2-7, ДБН В. 1.1-7, техногенної безпекита інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) згідно з ДБН В. 1.2-4 іДСТУ Б А.2.2-7;
 • забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природногосередовища згідно з ДБН В.1.2-8, ДБН А.2.2-1, ДБН В.1.2-4 та ДСТУ Б А.2.2-7;
 • забезпечення безпеки експлуатації з виключенням ризиків нещасних випадків згідно зДБНВ.1.2-9;
 • захист від шуму згідно з ДБН В. 1.2-10;
 • економія енергії, водних ресурсів згідно з ДБН В. 1.2-11.

 1. При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотри-муватися вимог міцності та стійкості, наведених в ДБН В. 1.2-6. Навантаження на гідротехнічнуспоруду під час будівництва та її експлуатації не повинне призводити до руйнування її в цілому чиокремих її частин і деформації, більшої за ту, що допускається будівельними нормами.
 2. При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотри-муватися вимог пожежної безпеки згідно з ДБН В. 1.2-7, техногенної безпеки та інженерно-тех-нічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) згідно з ДБН В.1.2-4: збереження несучоїздатності конструкцій гідротехнічних споруд протягом визначеного часу; обмеження поширеннявогню та диму в гідротехнічній споруді (будівлях ГЕС, ГАЕС, насосних станціях та інших) на іншісусідні споруди і прилеглі території; забезпечення при виникнені небезпеки евакуації людей ізспоруди або їх рятування в інший спосіб; забезпечення безпеки рятувальних команд.

С.2ДБН В.2.4-3:2010

 1. При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотри-муватися вимог безпеки життя і здоров'я людини. Гідротехнічні споруди повинні відповідативимогам законодавства України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуа-цій техногенного та природного характеру та ДБН В. 1.2-4, охорони здоров'я людей та навко-лишнього природного середовища та ДБН В. 1.2-8.
 2. При розробленні проекту гідротехнічних споруд слід керуватися чинним законодав-ством України і нормативними вимогами, спрямованими на забезпечення безпеки споруд згідноз ДБН В. 1.2-9, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) згідно зДБН В. 1.2-4 і ДСТУ Б А.2.2-7.
 3. При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотри-муватися вимог захисту від шуму та ДБН В.1.2-10. Рівень шуму та вібрації у гідротехнічних спо-рудах від роботу технологічного обладнання не повинен перевищувати встановлених норм.
 4. При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотри-муватися вимог економії енергії та ДБН В.1.2-11. Під час зведення гідротехнічної споруди та їїексплуатації слід забезпечити ефективне використання енергії з урахуванням кліматичних умов.
 5. При проектуванні, будівництві і експлуатації гідротехнічних споруд класу наслідків(відповідальності) СС3 та СС2-1 необхідно передбачати їх науково-технічний супровід згідно зДБН В. 1.2-5 (призначення класу (підкласу) наслідків (відповідальності) гідротехнічних споруддив. 2.1).

1.2 Заходи щодо охорони навколишнього середовища

 1. При розробленні проекту гідротехнічних споруд необхідно керуватися чинним зако-нодавством України і нормативними документами, що встановлюють вимоги до захисту навко-лишнього середовища при інженерній діяльності. Слід також розглядати заходи, що ведуть дополіпшення екологічного стану, використання водоймищ, нижніх б'єфів і територій, що прими-кають до них, для розвитку туризму, забезпечення рекреації, рекультивації земель і залучення їху господарську діяльність, що не суперечить биправданому природокористуванню.
 2. Заходи щодо охорони навколишнього середовища слід розробляти комплексно на основіпрогнозу їх зміни у зв'язку із будівництвом гідротехнічних споруд.
 3. При проектуванні гідротехнічних споруд необхідно передбачити технічні рішення, якізабезпечать оптимізацію екологічної взаємодії їх і природного комплексу і запобігатимуть непри-пустимим наслідкам цієї взаємодії.

Повинні бути розроблені біотехнічні заходи щодо збереження рідких видів рослин, риб, тварин, птахів на ділянках безпосереднього впливу основних гідротехнічних споруд, водоймищ, нижніх б'єфів, каналів. При цьому повинні розглядатися як умови будівництва гідротехнічних споруд, так і умови їх експлуатації. .

У проектах гідротехнічних споруд слід також розглядати вплив господарської діяльності та інфраструктур на навколишнє середовище і передбачати заходи щодо нейтралізації впливу негативних факторів.

1.2.4Вирішення природоохоронних питань повинно виконуватися згідно з ДБН А.2.2-1.Розроблення природоохоронних заходів повинно включати: вивчення початкового стану при-родного середовища, складання прогнозів його змін, встановлення допустимого рівня антропо-генного втручання, розроблення захисних заходів, а також способів контролю за станом кожногоелемента середовища і можливих додаткових заходів щодо збереження і покращення екологічноїобстановки в процесі будівництва й експлуатації споруд.

ДБН В.2.4-3:2010 С.З

1.2.5При проектуванні гідротехнічних споруд необхідно передбачати спеціальні заходиохорони навколишнього середовища при виконанні:

 • днопоглиблювальних робіт, що включають добування ґрунту, його транспортування і ство-рення відвалів;
 • влаштування гребель, дамб, перемичок, кам'яних тюфяків, зворотних засипок тощо шляхомвідсипання ґрунтових і кам'яних матеріалів у воду;
 • будівництва огороджувальних споруд сховищ рідких відходів промислових підприємств;
 • ущільнення ґрунтів основи, у тому числі вибуховим способом;

- будівництва споруд із використанням матеріалів, що можуть бути джерелом забруднення навколишнього середовища;

 • закріплення ґрунтів, у тому числі хімічним способом або шляхом штучного заморожування;
 • підводного бетонування.

1.2.6У проектах підпірних гідротехнічних споруджень повинні передбачатися заходи щодо:

-підготовки ложа водоймищ, вилучення із зони затоплення деревної рослинності і торф'янихвідкладень, недопущення погіршення якості води;

 • ліквідації можливих джерел забруднення водного середовища, небезпечних для здоров'ялюдини, тваринного та рослинного світу;
 • вилучення та утилізації плаваючого сміття.

Повинна бути забезпечена нормативна якість води водоймищ та фільтраційної води зі сховищ рідких відходів:

 • за гідрохімічними показниками (за вмістом хімічних елементів і сполучень, за показни-ком рН);
 • за гідробіологічними показниками (за кольоровістю, біологічним споживанням кисню);
 • за санітарними показниками.

При перевищенні гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин необхідна організація додаткових заходів щодо локалізації можливих джерел забруднень і зниження концентрації шкідливих домішок.

 1. Матеріали, що використовуються при будівництві (привозні або місцеві - ґрунтові, неґрунтові), хімічні добавки і реагенти повинні проходити екологічну експертизу, у процесі якоїповинні розглядатися як самі матеріали, так і результати їх взаємодії з водою і ґрунтами основ.При використанні для заморожування ґрунтів у основах рідинних і парорідинних систем (нафреоні) необхідна оцінка їх впливу на природний комплекс і вибір безпечних для природногосередовища технічних рішень.
 2. Для виконання вимог 1.2.4 при проектуванні гідротехнічних споруд необхідно робитиоцінку і прогнозування:

-зміни геологічних і гідрогеологічних умов - рівневого режиму, умов живлення, забруд-нення підземних вод, особливо мінералізованих, засолення ґрунтів;

- фільтраційних втрат води з водоймищ через дно і береги;

 • змін природного стану в результаті створення водоймищ;
 • зміни ходу руслового процесу, трансформації русла нижніх б'єфів, замулення водоймищ іпереробки берегів;
 • змін термічного і льодового режимів у б'єфах, гідроакумулюючих басейнах (ГАЕС), гідро-електростанціях, у тому числі утворення протяжних полинів, посилення заторно-зажорних явищ;
 • зміни сейсмологічного стану (у тому числі викликаної "наведеною сейсмічністю"); насам-перед, частоти й інтенсивності землетрусів, їх розподілу;
 • зміни ландшафту району будівництва і його відновлення;
 • впливу змін руслового, гідравлічного, термічного і льодового режимів водотоків і водоймищна умови нересту і відтворення риб, гніздування птахів, середовища перебування тварин тощо;

С4 ДБН В.2.4-3:2010

-впливу мікрокліматичних змін у районі створення водоймищ і нижнього б'єфу гідровузла -температурного режиму і вологості повітря, кількості і режиму вітрів і опадів - на інженерно-геологічні процеси і властивості грунтів основ, а також на об'єкти інфраструктури і природнесередовище.

1.2.9При проектуванні гідротехнічних споруд необхідно враховувати зміни природних умов,які можуть привести до розвитку та активізації негативних фізико-геологічних, геодинамічнихпроцесів у їх основах: