На території автостоянок, незалежно від їх місткості, дозволяється зустрічний і перехресний рух автомобілів за їх інтенсивності не більше 5 одиниць за годину.

3 ВУЗЛИ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ В ОДНОМУ ТА РІЗНИХ РІВНЯХ

Загальні вимоги

3.1 Вузли в одному або різних рівнях слід проектувати у відповідності з категоріями вулиць і доріг, що пересікаються або примикають, з врахуванням перспективної інтенсивності руху транспорту та пішоходів.

Магістральні вулиці та дороги безперервного руху повинні мати всі вузли в різних рівнях.

На магістральних вулицях і дорогах регульованого руху вузли в різних рівнях слід улаштовувати, якщо сумарна інтенсивність транспортних потоків на під'їздах до вузла перевищує 6000 авт./год або інтенсивність одного з лівих поворотів більше 600 авт./год; за меншої інтенсивності - у випадках, обумовлених рельєфом місцевості або іншими містобудівними умовами.

Примітка. Допускається поетапне будівництво вузлів у різних рівнях з організацією руху транспорту та пішоходів на першу чергу в одному рівні. У цьому разі при прокладанні інженерних комунікацій, будівництві нових наземних і підземних споруд обов'язкове врахування перспективних параметрів даного вузла.

На вулицях і дорогах районного, місцевого, а в малих і середніх містах - загальноміського значення, а також на селищних і сільських вулицях (дорогах) вузли влаштовуються, як правило, в одному рівні.

3.2 Відстані між вузлами в різних рівнях повинні бути: на вулицях і дорогах безперервного руху - 800- (в центральних зонах міст - не менше ), регульованого руху (в межах сельбищної території) - 500-, між вузлами в одному рівні - 300-.

Улаштування правоповоротних примикань вулиць і доріг місцевого значення до інших магістральних вулиць і доріг з регульованим рухом та до місцевих (бічних) проїздів вулиць з безперервним рухом слід передбачати на відстані не менше від найближчого вузла магістральної мережі та не менше один від одного.

Відстань між примиканнями місцевих проїздів до основної проїзної частини магістралей регульованого руху слід приймати через 300- і, як правило, у вузлах із світлофорним

ДБН В.2.3-5-2001 С. 16

регулюванням. За відстані між такими вузлами більше ніж допускається примикання на перегоні з організацією руху тільки праворуч.

Примітка. У районах реконструкції допускається зменшувати відстань між вузлами в одному рівні на магістральних вулицях і дорогах регульованого руху до , а також передбачати правоповоротні примикання вулиць і доріг місцевого значення безпосередньо до основних проїзних частин вулиць безперервного руху, які не мають бічних проїздів. Відстань між такими примиканнями повинна бути не менше з обов'язковим улаштуванням перехідно-швидкісних смуг.

3.3 Вибір типу та обгрунтування рішень вузла в одному чи різних рівнях необхідно здійснювати на основі попередньо розробленої комплексної схеми організації руху на вулично-дорожній мережі міста, району чи всієї вулиці (дороги) шляхом техніко-економічних порівнянь можливих варіантів з урахуванням: категорії вулиць і доріг, що перетинаються, розрахункової інтенсивності та швидкості руху прямих і поворотних, в першу чергу, лівоповоротних потоків; зручності та безпеки руху транспорту та пішоходів, наявності вільної території та її конфігурації, рельєфу місцевості; характеру прилеглої до вузла існуючої та перспективної забудови; архітектурно-композиційних вимог; типу та розміщення підземних комунікацій;

вартості будівництва та транспортно-експлуатаційних втрат; можливості поетапного будівництва вузла та зниження впливу транспорту на навколишнє середовище.

Вузли в одному рівні

3.4 Вузли в одному рівні (перехрестя) за організацією та інтенсивністю руху транспорту і пішоходів класифікуються згідно з таблицею 3.1.

Таблиця 3.1

Перехрестя

Рух

Сумарне

транспортне навантаження вузла, авт./год

Найбільша

інтенсивність руху пішоходів на окремому переході, чол./год

Категорії вулиць і доріг, що пересікаються

транспорту

пішоходів

Нерегульо-вані (прості)

Нерегульований (проїзд згідно з загальними

правилами дорожнього руху)

Нерегульований

до 700

до 150

Міські вулиці та дороги місцевого значення

до 100

до 50

Вулиці та дороги сільських населених пунктів

Саморегульовані (з рухом по кільцю)

Безперервний, саморегульований, як правило, каналізований

Безперервний

700-2000

до 500

Магістральні вулиці та дороги районного, а в малих і середніх містах – загальноміського значення

100-500

до 300

Головні вулиці та дороги сільських населених пунктів

Регульовані

Регульований світлофорами, можливо каналізований

Регульований, можливо безперервний

1000-4000

до 3000

Магістральні вулиці та дороги загальноміського та районного значення

500-1000

до 300

Головні вулиці та дороги сільських населених пунктів

Примітка 1. Прості перехрестя не мають світлофорного регулювання та планувальних елементів, що

організовують рух.

Примітка 2. Каналізований рух транспорту забеспечується системою піднятих над проїзною частиною або

позначених дорожньою розміткою напрямних острівців, як правило, трикутної або каплевидної

форми, а безперервний рух пішоходів – улаштуванням пішохідних переходів у різних рівнях.

ДБН В.2.3-5-2001 С. 17

3.5 Саморегульовані перехрестя з рухом по кільцю слід улаштовувати за порівняно однакової інтенсивності руху на вулицях і дорогах, що пересікаються або примикають, - у вигляді площі з центральним острівцем у формі кола; у разі переваги руху транспорту в одному напрямку - з центральним острівцем у формі овалу, витягнутого острівця прямокутної, трикутної або трапецеїдальної форм довжиною ділянок перестроювання не менше .

Основні параметри напрямних острівців слід приймати: найменший радіус заокруглення за наявності громадського пасажирського транспорту - , за його відсутності -10м; довжину ділянки перестроювання потоків -35м (при розрахунковій швидкості 30 км/год, при інших розрахункових швидкостях - за таблицею 3.2).

3.6 Ширину проїзної частини на кільці слід приймати, виходячи з розрахункової інтенсивності та пропускної здатності смуги руху, з урахуванням розширення в межах 3,75-. За інтенсивності, близькій до пропускної здатності однієї смуги руху, на кільці приймається не менше двох смуг руху. Для забезпечення зручного та безпечного правоповоротного руху в усіх випадках для нього слід передбачати ще одну смугу завширшки . Загальна ширина проїзної частини на кільці не повинна перевищувати чотирьох смуг руху з урахуванням розширень на кривій за таблицею 2.1.

3.7 Геометричні параметри кільцевих площ необхідно приймати, виходячи з розрахункової швидкості та інтенсивності руху транспорту на кільці, за таблицею 3.2.

Таблиця 3.2

Розрахункова

швидкість

руху, км/год

Радіус центрального острівця, м

Ширина проїзної

частини кільця, м

Довжина ділянки

перестроювання, м

Найбільша пропускна здатність ділянок перестроювання, од/год, при швидкості руху, км/год

20

30

40

50

60

25

25

8,5

25

600

-

-

-

-

30

30

10,0

35

800

-

-

-

-

40

40

11,5

45

1000

1200

-

-

-

50

45

13,0

60

1200

1400

1600

-

-

60

50

14,5

70

1400

1600

1800

-

-

70

55

15,5

80

1200

1400

1600

1400

1200

80

60

16,0

90

1000

1200

1400

1200

1000

Примітка. Розрахункова швидкість руху на кільцевих площах з метою економії території

приймається у межах 30-40 км/год.

3.8 Регульовані перехрестя слід улаштовувати у вигляді простих перехресть, за необхідності, з розширенням проїзної частини. За умови інтенсивності лівоповоротного потоку від 100 до 300 авт./год у кожному напрямку потрібно приймати: каналізовані перехрестя, транспортно-планувальні рішення яких повинні забезпечувати створення посередині широких вулиць з розділювальними смугами зон накопичення для лівоповоротних автомобілів; розширення проїзної частини з улаштуванням напрямних острівців, включаючи острівці розрізного типу; віднесення лівого повороту за перехрестя чи подовження перехрестя з улаштуванням двох стоп-ліній.

Розширення для правих поворотів і зон накопичення для лівоповоротних потоків слід улаштовувати завширшки не менше ширини смуги руху даної магістральної вулиці (дороги) і довжиною, яка визначається інтенсивністю руху, але не менше до стоп-лінії. Відгони влаштовуються на вулицях і дорогах загальноміського значення - не менше , районного значення - не менше .

Вузли в різних рівнях

3.9 Вузли вулиць і доріг у різних рівнях з повною й неповною розв'язками руху залежно від організації руху транспорту та пішоходів і рекомендованих розрахункових швидкостей на лівоповоротних з'їздах поділяються на 5 класів за таблицею 3.3.

ДБН В.2.3-5-2001 С. 18

Таблиця 3.3

Типи

вузлів

Клас пере-

тину

Рух автотранспортних потоків

Рекомендована розрахункова швидкість, км/год, на лівоповоротних з’їздах

Пішохідний рух

у разі їх частки в потоці

<0,15

0,15-0,30

>0,30

3 повною розв'язкою руху в

різних рівнях

І

Всі потоки безперервні та відокремлені

50

60

70

Безперервний, повністю відокремлений від усіх транспортних потоків

II

Те саме

30

50

60

Те саме

III

Усі прямі потоки безпе-рервні та відокремлені. Поворотні потоки безпе-рервні, але можуть мати ділянки суміщення

30

40

50

Безперервний, відокремлений на перетині з прямими та основними потоками. Безперервний чи регульований на перетині з іншими потоками

IV

Всі прямі потоки безпе-рервні, але можуть мати ділянки з поворотними потоками. Поворотні потоки регульовані чи саморегульовані

15

20

30

Те саме

3 неповною розв'язкою руху в різних рівнях

V

Один прямий потік без-перервний та відокрем-лений. Всі інші потоки регульовані чи саморе-гульовані. Частина чи всі поворотні потоки можуть бути відсутніми

15

10

-

Безперервний, відокремлений на перетині з прямими потоками. Безперервний, регульований чи нерегульований на пере-тині з іншими потоками

Примітка 1. Безперервний та відокремлений рух транспорту надається основним прямим і

поворотним потокам, а пішоходам – безпечний і повністю роз’єднаний з цими

потоками рух.

Примітка 2. Відокремленими потоками є ті, що не мають у межах вузлів ділянок перестроювання

(перехід з однієї смуги на іншу) і ділянок суміщення (рух потоків двох напрямків на

одній смузі з наступним розгалуженням)