2.13 Ширину технічних смуг і смуг озеленення залежно від кількості та типів розміщуваних на них підземних і наземних інженерних споруд та озеленення слід приймати в межах, м:

на магістральних вулицях і дорогах безперервного та регульованого руху 8-12

на магістральних вулицях районного значення 5-8

Примітка 1. Ширину смуг для роздільного прокладання підземних інженерних мереж, відстані між ними та від них до інших споруд слід приймати згідно з СНіП 2.04.02, СНіП 2.04.03, СНіП 2.05.06, СНіП 2.04.07, СНіП 2.04.08, СНіП 2.05.13, ДБН 360.

Примітка 2. Під проїзною частиною допускається, як виняток, за погодженням з організацією, що експлуатує вулицю (дорогу), прокладання водостоків, каналізації, дренажів та інших підземних інженерних мереж.

2.14 Резервні смуги для можливого розширення проїзної частини, розміщення шумозахисних споруд та інженерних мереж слід передбачати праворуч проїзної частини між нею та бічними смугами озеленення, технічними смугами і використовувати на окремих ділянках для тимчасових автомобільних стоянок; на решті смуги висіюються газони.

2.15 Поперечний профіль проїзної частини вулиць і доріг усіх категорій необхідно приймати двосхилим на прямолінійних ділянках і, як правило, при радіусах горизонтальних кривих і більше; на магістральних вулицях безперервного руху - при радіусах і більше; на вулицях і дорогах регульованого руху - при радіусах і більше. За менших радіусів горизонтальних кривих проїзну частину на цих вулицях і дорогах слід проектувати односхилою (віражі) з поперечними похилами згідно з таблицею 2.4.

Таблиця 2.4

Радіуси горизонтальних кривих, м

Поперечний похил проїзної частини на віражах, %о

2000-1000

20-30

1000-800

30-40

800-700

30-40

600-700

40-50

менше 600

50-60

Примітка 1. Менші значення поперечних похилів на віражах відповідають більшим радіусам кривих,

більші – меншим.

Примітка 2. У районах з частою ожеледицею похил на віражах за радіусів менше приймається

40‰, від 700 до - 30-40 ‰, понад – 20-30‰.

Примітка 3. В обмежених умовах на перехрестях віражі допускається не влаштовувати.

ДБН В.2.3-5-2001 С.9

2.16 Поперечні похили проїзної частини вулиць і доріг залежно від покриттів необхідно приймати згідно з таблицею 2.5.

Таблиця 2.5

Покриття

Поперечні похили проїзної частини, ‰, на

вулицях, дорогах і проїздах

площах і автостоянках

Удосконалені капітальні:

асфальтобетонні та цементобетонні

брущаті мостові

20-25

20-30

20

20

Удосконалені полегшені

20-25

20

Перехідні

20-30

-

2.17 Взаємне висотне розміщення елементів поперечного профілю повинне вирішуватися з урахуванням наступних вимог:

- проїзні частини з розділювальною смугою - односхилими з ухилом до зовнішніх бортів;

- проїзні частини від і більше без розділювальної смуги або з нею в одному рівні, визначеною розміткою, - двосхилими;

- місцеві (бічні) проїзди магістральних вулиць для одностороннього руху - односхилими з похилом праворуч до лотка за напрямком руху, а при двосторонньому русі - двосхилими.

2.18 У разі розташування елементів поперечного профілю вулиць і доріг у різних рівнях за відношенням один до одного їх сполучення здійснюється з допомогою укосів або підпірних стінок.

Тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки

2.19 Ширину тротуарів слід визначати з урахуванням категорії та функціонального призначення вулиці (дороги) залежно від інтенсивності пішохідного руху, а також розміщення в їх межах опор, щогл, дерев тощо. Ширина однієї смуги пішохідного руху повинна бути кратною , але не менше наведеної в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Категорія вулиць і доріг

Найменша ширина тротуарів, м

Магістральні вулиці:

загальноміського значення

безперервного руху

регульованого руху

районного значення

4,5

3,0

3,0*

Житлові вулиці

1,5

Дороги промислових і комунально-складських зон

1,5

Площі

3,0

* В умовах реконструкції та в малоповерховій забудові - .

Примітка. Тротуари або пішохідні доріжки на дорогах з узбіччями улаштовуються тільки в

зоні прилеглої до дороги забудови завширшки не менше .

2.20 Пропускну здатність однієї смуги тротуару та пішохідної доріжки слід приймати за таблицею 2.7.

ДБН В.2.3-5-2001 С. 10

Таблиця 2.7

Розташування трас пішохідного руху

Пропускна здатність однієї смуги руху, піш./год

Тротуари, розташовані уздовж забудови за наявності в прилеглих будинках магазинів

700

Тротуари, віддалені від будинків з магазинами, а також уздовж громадських будинків і споруд

800

Тротуари в межах зелених насаджень вулиць і доріг

1000

Пішохідні вулиці та доріжки (прогулянкові)

600

Примітка 1. Ширину тротуарів у місцях інтенсивного руху пішоходів (поблизу вокзалів, вузлів

пересадки) слід приймати за розрахунком залежно від перспективної інтенсивності

пішохідного руху.

Примітка 2. Розташовані в населених пунктах залізничні переїзди повинні облаштовуватися

пішохідними доріжками та звуковими сигналами незалежно від інтенсивності

пішохідного руху.

2.21 Споруди торговельно-побутового призначення (крім кіосків з продажу проїзних квитків на зупинках маршрутних транспортних засобів) і рекламоносії повинні розміщуватися за межами тротуарів або узбіч згідно з вимогами існуючих законодавчих та нормативних актів, затвердженою містобудівною документацією та місцевими правилами забудови населених пунктів. При їх розміщенні не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

2.22 Між тротуарами та прилеглими до них укосами насипу чи виїмки, а також підпірними стінками заввишки більше слід передбачати берми завширшки не менше . За висоти насипу більше на тротуарах необхідно влаштувати бар'єрне огородження. Перильні огородження для пішоходів улаштовуються біля пішохідних переходів на відстані не менше ніж у кожен бік.

2.23 Острівці безпеки для пішоходів і напрямні острівці слід улаштовувати на перетинах і переходах вулиць і доріг піднятими на над проїзною частиною.

Острівці безпеки влаштовуються за ширини проїзної частини більше , рівними ширині центральної розділювальної смуги, а в умовах її відсутності - завширшки не менше за рахунок звуження смуги руху до на магістральних вулицях і дорогах загальноміського та районного значення, а також за рахунок смуг озеленення і тротуарів. У випадку розширення проїзної частини у бік червоних ліній довжина ділянок розширення приймається згідно з ГОСТ 23457, але не менше , мінімальний радіус заокруглення захисних елементів - . Довжину острівців слід приймати такою, що дорівнює ширині пішохідного переходу.

На пішохідних переходах поблизу загальноосвітніх шкіл, навчальних закладів при значній інтенсивності руху пішоходів без влаштування регульованого переходу перед переходами можуть улаштовуватися підвищення проїзної частини для примусового зменшення швидкості транспортних засобів.

2.24 Поздовжні похили тротуарів і пішохідних доріжок слід приймати не більше 60 ‰ (в районах з частою ожеледицею - не більше 40 ‰), а в гірській місцевості - не більше 80 ‰ за умови довжини ділянки з цим похилом до .

Тротуари і пішохідні доріжки з поздовжніми похилами більше 60 %о та 80 %о повинні мати обладнані поручнями сходи (не менше 3 і не більше 12 східців у одному марші). Висоту східця слід приймати не більше , ширину - не менше ; після кожного маршу (10-12 східців) необхідно влаштовувати площадки завдовжки не менше .

Тротуари необхідно проектувати односхилими з похилами 20 ‰ у бік проїзної частини, в обмежених умовах та в разі реконструкції - до 25 ‰ і розміщувати в одному рівні з газонами та смугами озеленення вище проїзної частини на (за винятком ділянок з пилоподібним поздовжнім профілем, а також місць сполучення тротуарів з проїзною частиною в'їздів у двори, де висота приймається ). На пішохідних переходах висота бордюрного каменю не повинна перевищувати .

Примітка. Пішохідні доріжки і тротуари для руху інвалідів та інших маломобільних груп населення проектуються за вимогами ДБН 360 та ВСН 62.

2.25 Велосипедні доріжки, які розміщуються на магістральних вулицях регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних і сільських вулицях (дорогах) та такі, що забезпечують під'їзд до торговельних центрів, промислових підприємств, стадіонів, парків, виставок, ринків, гаражів і автостоянок

ДБН В.2.3-5-2001 С. 11

улаштовуються за інтенсивності руху більше 50 велосипедистів за годину "пік", як правило, для однобічного руху з смугами зелених насаджень (смуги безпеки) завширшки не менше ; в обмежених умовах замість смуг безпеки допускається встановлення огородження перильного типу.

У разі розташування велосипедних смуг по краю проїзної частини вулиць і доріг обов'язковим є їх виділення лініями розмітки.

Ширина велосипедної доріжки повинна бути не менше , а велосипедної смуги - .

Кількість смуг на велосипедних доріжках необхідно приймати виходячи з розрахункової пропускної здатності однієї смуги - 300 велосипедистів на годину.

Велосипедні доріжки повинні влаштовуватися з поздовжнім похилом не більше 30 ‰ та поперечним - у межах 15-25 ‰. У складних рельєфних умовах допускаються поздовжні похили до 40 і 60 ‰ на ділянках завдовжки не більше відповідно 300 і . На ділянках з більшою протяжністю слід передбачати ділянки завдовжки не менше з похилом не більше нормативного (30 ‰).

2.26 Тимчасові стоянки для зберігання велосипедів розміром 2х0,6 м на велосипед, відокремлені стояками (клямками) заввишки і завдовжки , улаштовуються в комплексі з об'єктами відвідування, а також біля станцій метрополітену та зупинок приміських електропоїздів, на кінцевих зупинках та у вузлах пересадки з вуличного пасажирського транспорту на приміський.

Примітка. Типові рішення поперечного профілю (додаток В), враховуючи різноманіття факторів, що впливають на ширину вулиць і доріг одних і тих самих категорій, уточнюються для конкретних випадків проектування.

План і поздовжній профіль

2.27 Нормативи проектування плану та поздовжнього профілю вулиць і доріг залежно від їх категорій та розрахункової швидкості руху необхідно приймати згідно з таблицею 2.8.

Таблиця 2.8

Розрахун-

кова швидкість руху,

км/год

Найбільший поздовжній похил, %о

Найменша

відстань видимості у плані, м

Найменший радіус кривих у плані, м

Мінімальний радіус вертикальних кривих, м

при алгебраїчній різниці похилів поздовжнього профілю сполучних

ділянок, %о

опуклих

угнутих

120

40

175

600

7 і більше

10000

2000

100

50

140

400

10 і більше

6000

1500

80

60

100

250

10 і більше

4000

1000

70

65

75

200

10 і більше

3000

800

60

70

60

125

15 і більше

2500

600

50

80

55

100

15 і більше

1500

400

40

80

50

60

15 і більше

1000

300

30

80

45

30

15 і більше

600

200

Примітка 1. У всіх випадках, коли це за умовами рельєфу є технічно можливим і економічно доцільним, при

визначенні елементів плану та поздовжнього профілю слід приймати:

поздовжні похили, %о не більше 30

відстань видимості у плані, м не менше 250

радіуси кривих у плані, м - ” - 3000

радіуси вертикальних кривих,м:

опуклих - “ - 20000

угнутих - “ - 8000

довжини вертикальних кривих, м:

опуклих - “ - 300

угнутих - “ - 100

Примітка 2. У важких умовах гірської місцевості на ділянках протяжністю допускається збільшення

граничних поздовжніх похилів, але не більше ніж на 10%о для вулиць і на 20%о - для доріг і

проїздів.

Примітка 3. У разі алгебраїчної різниці похилів менше зазначеної у таблиці 2.8 сполучення суміжних ділянок

здійснюється без використання вертикальних кривих.