ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

ДБН Б.1.1-4-2009

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2009

1 РОЗРОБЛЕНО

РОЗРОБНИКИ:

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

2ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

3НА ЗАМІНУ

ПЕРЕДМОВА

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва"

ДП "УкрНДІпроцивільсільбуд"

С. Буравченко, канд. арх.; В. Ковальов, Т. Криштоп, к.т.н. (науковий керівник); Н. Лисицина; С Маркітаненко; С. Сидоров; О. Ханенко; О. Чижевський, канд. арх.;

За участю: О. Вашкулата

Управління планування забудови територій Мінрегіонбуду

Наказ Мінрегіонбуду від 13.07.2009 р. № 287

ДБН Б.1.1-4-2002

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

©Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України

ДП "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування

ДБН Б.1.1-4:2009

На заміну ДБН Б.1.1 -4-2002

Чинні від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування.

Ці Норми обов'язкові для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведений у додатку А.

2ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.

2.1зона впливу об'єкта містобудування

Встановлена навколо об'єкта містобудування зона прямого або опосередкованого його впливу на довкілля, умови життя та здоров'я людей, що проживають на прилеглій території (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 489)

2.2містобудівне обґрунтування

Вид містобудівної документації, в якому відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (об'єкта будівництва), обов'язкові для врахування при відведенні земельної ділянки та/або проектуванні цього об'єкта (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 489)

2.3містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки

Документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів містобудування, встановлені законодавством та містобудівною документацією (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 489)

2.4об'єкт містобудування

Окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкт благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р. № 489).

3ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Згідно з чинним законодавством (Закон України "Про планування і забудову територій") розроблення містобудівного обґрунтування є обов'язковим при намірі забудови земельної ділянки, яка розташована:

а)у межах населеного пункту - за відсутності місцевих правил забудови;

б)за межами населеного пункту.

С. 2 ДБН Б.1.1-4:2009

У разі наявності затвердженого проекту забудови мікрорайону (кварталу) розроблення містобудівного обґрунтування забудови земельної ділянки, розташованої в межах цих планувальних утворень, не здійснюється.

 1. Містобудівне обґрунтування розробляється лише за наявності містобудівної документації(схеми планування території на місцевому рівні та /або генерального плану населеного пунктута/або детального плану території). Розроблення містобудівного обґрунтування здійснюєтьсяна основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася на території населеного пункту, в межахпланувального утворення (кварталу, групи кварталів, мікрорайону, промислового вузла) або натериторії поза межами населеного пункту з урахуванням містобудівного значення об'єкта та затвердженої містобудівної документації.
 2. Затверджене містобудівне обґрунтування не підлягає коригуванню. За необхідності внесення змін до містобудівних умов та обмежень розробляється нове містобудівне обґрунтування.

4 СКЛАД І ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

4.1Містобудівне обґрунтування оформлюється згідно з додатком Б і містить:

а)пояснювальну записку;

б)містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (проект).

4.2Пояснювальна записка складається з таких структурних елементів:

 • вступ;
 • аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, та характеристика земельної ділянки;
 • основні техніко-економічні показники об'єкта містобудування, які характеризують намірзабудови;
 • розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльний аналіз намірівзабудови;
 • додатки.

4.3 У "Вступі" наводяться підстави для розроблення містобудівного обґрунтування (рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, завдання на розроблення), головна мета, законодавчі та нормативно-методичні документи щодо розроблення містобудівного обґрунтування, наводиться перелік затвердженої містобудівної документації на дану територію та інші джерела вихідної інформації.

4.4Розділ "Аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, та характеристика земельної ділянки"містить:

а)площу та опис меж земельної ділянки, її цільове призначення, відомості про її власника(користувача) за даними Державного земельного кадастру,

б)аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, а також наведену в містобудівній документаціїхарактеристику земельної ділянки та суміжних територій, а саме:

 1. місце розташування в планувальній структурі території адміністративно-територіальноїодиниці;
 2. сучасне функціональне використання;
 3. характеристику існуючої забудови (призначення будівель та споруд, їх висоту (поверховість), технічний стан);
 4. характеристику зелених насаджень та інших елементів благоустрою;
 5. характеристику існуючої інженерно-транспортної інфраструктури;
 6. функціональне призначення, режим використання (у тому числі забудови), інженерно-транспортне забезпечення відповідно до положень містобудівної документації;

7)характеристику інженерно-будівельних умов (геологічних, гідрологічних, кліматичнихтощо);

8)вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного захисту;

ДБН Б.1.1-4:2009 С. З

9)характеристику екологічних умов;

10)планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку, а саме:

 • санітарно-захисні зони від об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів,підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів,іонізуючих випромінювань тощо,
 • зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних таводоочисних споруд, водоводів, об'єктів оздоровчого призначення тощо,
 • зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалунаселеного пункту,
 • прибережні захисні смути, водоохоронні зони,
 • інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, гідрометеорологічнихстанцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об'єктів транспорту тощо),
 • зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних СилУкраїни та інших військових формувань, в прикордонній смузі,
 • межі червоних ліній вулиць,

в) планувальні обмеження щодо використання земельної ділянки, які виникли в період після затвердження містобудівної документації.

4.5 У розділі "Основні техніко-економічні показники об'єкта містобудування, які характеризують намір забудови", наводяться:

а)для об'єктів цивільного призначення:

 1. вид об'єкта (житловий, дитячий дошкільний, навчальний, охорони здоров'я, спортивнийтощо);
 2. площа забудови;
 3. висота;
 4. технічні характеристики об'єкта (кількість, структура та загальна площа квартир, робоча/тор-говельна площа, місткість/пропускна здатність або інша технічна характеристика громадськихоб'єктів, розрахункова чисельність населення, персоналу тощо),
 5. призначення вбудованих та прибудованих приміщень;

б)для об'єктів виробничого призначення:

 1. основний вид діяльності та клас небезпеки виробництва відповідно до санітарної класифікації,
 2. види продукції та клас її небезпеки;
 3. потужність виробництва;
 4. обсяги вантажних перевезень;
 5. відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспортних засобів тагабарити);
 6. загальна чисельність працюючих, у тому числі адміністративного персоналу, виробничогоперсоналу;
 7. кількість змін;
 8. склад та характеристика основних будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць(площу, технологічні процеси та обладнання, шкідливі властивості речовин та матеріалів, щовикористовуються та виділяються, категорію з вибухопожежної та пожежної небезпеки тощо);
 9. технологічно обумовлені потреби в ресурсах:

 • земельних (необхідна площа для постійного та тимчасового використання, функціональневикористання);
 • сировинних (види, обсяги);
 • енергетичних (види, обсяги);
 • водних (обсяги, необхідна якість);
 • зовнішніх інженерних мереж;

С 4 ДБН Б.1.1-4:2009

 1. необхідність улаштування системи виробничої каналізації та локальних очисних споруд;
 2. відомості про відходи виробництва (вид, кількість, технологія утилізації);
 3. перелік і характеристика потенційних джерел впливу на навколишнє середовище, а такожможливих меж зон впливу від них.

 1. В розділі "Розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльнийаналіз намірів забудови" містяться розрахунки щодо містобудівних умов і обмежень забудовиземельної ділянки (з врахуванням історико-містобудівного обґрунтування, розробленого у випад-ках та в порядку, передбачених наказом Державної служби охорони культурної спадщини від22 березня 2004 р. № 7), визначаються граничні параметри забудови земельної ділянки, проводиться порівняльний аналіз намірів забудови на відповідність визначеним умовам та обмеженням.Встановлюється зона впливу об'єкта містобудування на прилеглі території з метою визначенняпереліку відповідних заходів, які необхідно здійснити в разі реалізації наміру забудови для мінімізації негативного впливу на довкілля, умови життя та здоров'я людей, що проживають націй території, а також визначення переліку робіт із реконструкції та технічного переоснащенняоб'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, благоустрою тощо.
 2. До складу додатків входять завдання на розроблення містобудівного обґрунтування,вихідні дані.
 3. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (проект, який підлягає затвердженню) складаються з текстової та графічної частин (Постанова КМУ від 20 травня 2009 р.№ 489).

 1. Зміст текстової частини містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки(додаток Б) відповідає додатку 1 Постанови КМУ від 20 травня 2009 р. № 489. У п. 9 формимістобудівних умов і обмежень вносять планувальні обмеження відповідно до переліку, наведеному в 4.4, б), 10) та 4.4, в).
 2. Графічна частина містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки відповідно до Постанови КМУ від 20 травня 2009 р. № 489 містить креслення:

а)ситуаційна схема місця розташування земельної ділянки, на яку наноситься зона впливуоб'єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови. Схема виконується на викопіюванні зчергового плану або на викопіюванні з містобудівної документації (опорного та проектного планівсхеми планування території на місцевому рівні - для земельної ділянки, розташованої за межаминаселеного пункту або з генерального плану - для земельної ділянки, розташованої в межахнаселеного пункту, опорного та проектного планів детального плану території - за наявності), наяке нанесені всі об'єкти, побудовані після затвердження цієї документації;

б)схема використання земельної ділянки, яка виконується на оновленій топографо-геодезичній основі М 1:2000, 1:1000 або 1:500 (у залежності від площі території). На схему наносяться:

 1. планувальні обмеження відповідно до затвердженої містобудівної документації (згідно зпереліком, наведеним у 4.4, б), 10));
 2. обмеження щодо використання, які з'явились у період після затвердження містобудівноїдокументації;
 3. гранична площа забудови, благоустрою, інших видів використання (межі територій длярозміщення об'єктів забудови, благоустрою, транспортного обслуговування та інших видів використання), пропоноване розташування будівель і споруд, в'їзди-виїзди, наявні інженерні мережі;

в)схема (модель) об'ємно-просторового рішення наміру забудови (необов'язкове креслення).Розробник містобудівного обґрунтування може розробляти додаткові графічні матеріали, які