основнi будiвлі і споруди виходячи із обсягів робіт і

діючих норм витрат будівельних матеріалів (додаток 3,

форма 3);

е) відомість потреби в основних будівельних машинах і транспо-

ртних засобах по будівництву в цілому, складена на основі

фізичних обсягів робіт, обсягів вантажоперевезень та норм

виробітку будiвельних машин і транспортних засобів;

ж) потреба в кадрах будівельників по основних категоріях;

з) пояснювальна записка, яка містить: характеристику умов та

складності будівництва; обгрунтування методів виробництва

і можливість суміщення будівельних, монтажних і спеціальних

будівельних робіт; заходи щодо охорони праці у відпові-

дності з діючими нормативними актами; умови збереження на-

вколишнього середовища; обгрунтування розмірів і оснащення

майданчиків для складування матеріалів, конструкцій і уста-

- 41 -

ДБН А.3.1-5-96

ткування; обгрунтування прийнятої тривалості будівництва.

3 Склад і зміст проектів організації будівництва можуть

мінятися з урахуванням складності і специфіки об'єктів, що проектую-

ться, в залежності від об'ємно-планувальних і конструктивних

рішень, ступеня уніфікації і типізації рішень, необхідност1 застосу-

вання спеціальних допоміжних споруд, пристосувань, пристроїв і ус-

тановок, особливостей окремих видів робіт, а також вiд умов постав-

ки на будмайданчик матеріалів, конструкцій устаткування.

4 Для складних об'єктів, де вперше приймається нова технологія

виробництва, що не має аналогів, унікальне технологічне устаткуван-

ня, а також будівель, в яких переважають нові будівельні

конструкції або пiдприємств і споруд, будівництво яких передбачає-

ться у складних геологічних або природних умовах, до складу

проекту організації будівництва додатково до перерахованих у пункті

2 даного додатку включаються:

а) комплексний укрупнений сiтьовий графік, який відображає

взаємозв'язок між усіма учасниками будiвництва і в якому

визначенi тривалість основних етапiв підготовки робочої до-

кументації і будівництва об'єкта, склад і терміни виконання

робіт підготовчого періоду, черговість будівництва окремих

будівель і споруд у складі пускового і містобудівельного

комплексу, терміни поставок технологічного устаткування;

б) вказівки щодо черговості і термінів проведення необхідних

дослідних робіт, випробувань і режимних спостережень для

забезпечення якості надійності конструкцій, будiвель і спо-

руд, що зводяться;

в) вказівки щодо особливостей побудови геодезичної розбивочної

основи і методів геодезичного контролю в процесi будівницт-

ва, а також іншого інструментального контролю якості і на-

дійності конструкцій, будiвель і споруд, що зводяться;

г) особливостi органiзації зв'язку і оперативно-диспетчерсько-

го управління будівництвом.

5 Проект органiзації будівництва для житлових будинків, об'єк-

тiв соціального призначення і однотипних виробничих об'єктів може

розроблятися в скороченому обсязі і складатися із календарного пла-

ну будівництва з виділенням робіт підготовчого періоду; будівельного

генерального плану; даних про обсяги будівельно-монтажних робіт і

потреби будови в основних матеріалах, конструкціях, виробах і

устаткуванні; графіка потреби в будівельних машинах і транспортних

засобах; короткої пояснювальної записки з техніко-економічними по-

казниками та заходами з охорони праці.

6 При будівництвi об'єктів вузловим методом в проекті

організації будівництва повинні виділятися технологічні вузли і ви-

значатися календарні терміни їх будiвництва і поставки устаткування

і конструкцій, потреби в матеріалах, трудових ресурсах і засобах

механізації, при цьому додатково до перерахованого у пунктах 2 і 3

даного додатку до складу проекту організації будівництва включають-

ся:

а) схема розбивки об'єкта на вузли з визначенням іх переліку

і складу;

б) схема технолопчної взаємоув'язки вузлів і енергетичного

забезпечення їх;

в) комплексний укрупнений повузловий сітьовий графік.

7 При забудові житлових районів, мікрорайонів і містобудівних

комплексів календарний план повинен передбачати будівництво житло-

вих будинків в комплексі із закладами і підприємствами, які

пов'язанi з обслуговуванням населення і виконанням всіх робiт по

інженерному обладнанню, благоустрою і озелененню території у від-

- 42 -

ДБН А.3.1-5-96

повідностi з затвердженим проектом забудови; при цьому повинна бути

забезпечена технологічна послiдовність виконання робiт пусковим мето-

дом.

8 При будівництві магістральних лінійних споруд загальної

мережі (магістральних залізниць і автомобільних шляхів, магістральних

нафто- і газопроводiв, лiнiй зв'язку і електропередач тощо) додат-

ково до вимог пунктів 2 і 3 даного додатку у складі проекту

органiзації будівництва необхідно:

а) наводити обсяги l трудомiсткість основних будiвельно-монта-

жних робіт по ділянках траси;

б) наводити перелік мобільних будівельних організацій, що за-

лучаються, з характеристикою їх виробничої потужності і

оснащення;

в) передбачати рішення по можливому використанню окремих діля-

нок споруджуваних залізниць і автомобільних шляхів, ліній

зв'язку і електропередачі для потреб будівництва.

9 При будівництві внутрішньогосподарчих автомобільних шляхів у

колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах в

проекті організації будівництва додатково до вимог пунктів 2 і 3

цього додатку необхідно:

а) погодити із зацікавленими організаціями (агропромисловими

об'єднаннями, районними управліннями сільського господарст-

ва, асоціаціями сільськогосподарських виробників та фермер-

ських господарств тощо) обсяги і технологічну послідовність

будівництва автомобільних шляхів з урахуванням можливостей

розширення їх будівництва за рахунок спільних зусиль сіль-

ськогосподарськими підприємствами і організаціями з метою

створення у визначені терміни шляхово-транспортної мережі в

цілому;

б) погоджувати терміни і умови виконання окремих дорожньобуді-

вельних робіт із землекористувачами, на виробничо-господар-

ську діяльність яких можуть мати вплив ці роботи.

10 При будівництві гірничих підприємств по добуванню корисних

копалин та інших підземних гірничих виробок до складу проекту

організації будівництва додатково до пунктів 2 і 3 даного додатку

необхідно включати:

а) терміни підготовки стволів, горизонтальних і похилих виро-

бок і камер, якщо вони відрізняються від типових;

б) обгрунтування щодо вибору типів копрів і підйомних устано-

вок у випадку використання їх як тимчасових на період

гірничопрохідницьких робiт;

в) схеми і режими провітрювання гірських виробок по періодах

їх проходок, рішення щодо обігріву і охолодження повітря,

що подається у виробки, а також заходи по боротьбі з пилом,

газом, раптовими викидами порід, вугілля і газів, гірськими

ударами, проривами вод l пливунів;

г) схеми водовідведення при проходженні стволів і виробок, рі-

шення по відведенню і очищенню шахтних вод.

11 При будівництві об'єктів комплексно-блочним методом у скла-

дi проекту організації будівництва додатково до перерахова-

ного у пунктах 2 і 3 даного додатку в пояснювальній записці

повинні бути виконанi техніко-економічні обгрунтування з

організації виготовлення і поставки блоків, визначені умови

своєчасної поставки комплектного устаткування, матеріалів,

конструкцій, виробів і деталей на складально-комплектуваль-

ні підприємства і бази. При цьому монтаж блоків повинен пе-

редбачатися "з коліс", а у випадках їх сезонної поставки

повинна бути передбачена можливість зберігання блоків на

- 43 -

ДБН А.3.1-5-96

спеціально облаштованих накопичувальних майданчиках, щоб

забезпечити їх доставку до мiсця установки в проектне поло-

ження в установленій технологічній послідовності.

12 При будiвництві об'єктiв у гірських районах у проекті

організації будівництва додатково до вимог пп.2 та 3 цього додатку

повинна враховуватись можливість впливу на підготовку, органiзацiю

та здійснення будівництва таких факторів:

- знижений барометричний тиск, що потребує додержання спецiа-

льних адаптацiйних режимів роботи буді1вельників;

- поривчасті вітри та підвищена небезпека блискавок;

- лавинні, сельовi, обвальні та зсувні явища;

- важкодоступність територій (великі уклони, перепади

відміток).

13 При будiвництвi об'єктів на грунтах з особливими власти-

востями (осідаючi, набухаючi і т.iн.) в проекті організації

будівництва додатково до вимог пп. 2 та 3 цього додатку повинно за-

безпечуватись першочергове виконання спеціальних заходів по

організації водовідведення, влаштуванню та експлуатації систем тим-

часового водопостачання, що запобігають неорганізованому замочуван-

ню грунтів, а також по систематичному контролю за осіданнями та їх

запобіганню.

14 При будівництві об'єектів в особливих природних умовах

проект організації будівництва, крім матеріалів, вказаних у пп. 2

та 3 цього додатку, повинен містити в собі:

а) для протизсувних та протиобвальних захисних споруд:

- прогноз активності та інтенсивності зсувних та обвальних

процесів на період будівництва;

- заходи по забезпеченню стійкості схилів та укосів на період

будівництва захисних споруд;

- календарний план будівництва, складений з урахуванням

суворої черговості та термінів виконання всіх робіт у залеж-

ності від необхідності закінчення або тимчасового припинення

земляних робіт до настання дощових періодів року;

- рiшення по розмiщенню грунту і його складуванню, не допуска-

ючи влаштування відвалів у зсувній зоні;

- рішення по органiзації водовідведення, водозниження та спе-

ціальних способах закріплення грунтів;

б) для протисельових захисних споруд:

- рішення по пропусканню в необхідних випадках паводків та

сельових потоків через недобудовані споруди з забезпеченням

їх збереження;

- рішення по обгрунтованій сезонності виконання окремих видів

робіт з урахуванням мiсцевих умов;

- вказівки в календарному плані будівництва щодо терминів мож-

ливого утворення сельового потоку за прогнозами матеріалів

вишукувань;

- матеріали по розміщенню пунктів служби спостереження за ут-

воренням сельових потоків і забезпеченню їх сталим радіоз-

в'язком з диспетчерським пунктом будівництва;

- матеріали по розміщенню в безпечній зонi об'єктів виробничої

бази, житлового містечка та під'їзних шляхів, а також

можливих шляхів евакуації людей і будівельної техніки;

- вимоги до режиму виконання робіт у селенебезпечний період.

- 44 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 4

ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ

У СКЛАДІ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Форма 1

Календарний план будівництва (найменування будівництва)

-------------------------------------------------------------------

| N |Найменування окремих|Кошторисна вартість|Розподіл капіта- |

|рядка|будівель, сполруд |-------------------|льних вкладень і |

| |або видів робіт (з |Всього|в тому числі|обсягів будівельно|

| |виділенням пускового| |будівельно- |-монтажних робіт |

| |або містобудівельно-| |монтажні |по періодах будів-|

| |го комплексу | |роботи |ництва (кварталах,|

| | | | |роках), грн. |

|-----------------------------------------------------------------|

| А | Б | 1 | 2 | 3 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Примітка:

1. Номенклатура у графі "Б" встановлюється в залежності від

виду і особливостей будівництва.

2. Розподіл будівельно-монтажних робіт подається у вигляді

дробу: в чисельнику - обсяг капітальних вкладень, в знаменнику -

обсяг будівельно-монтажных робіт, для житлово-цивільних

об'єктів подається по місяцях.

Головний інженер проекту

-----------------------

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Замовник

-----------------------

(підпис)

Керівник підрядної організації

-----------------------

(підпис)

- 45 -

ДБН А.3.1-5-96

Форма 2

Відомість обсягів основних будівельних, монтажних

і спеціальних будівльних робіт

-------------------------------------------------------------------

| | | | Обсяг будівельно-монтажних |

| | | | робіт |

| | | |----------------------------------|

| N | Наймнування |Одиниця| всього|в тому числі, по| по |

|рядка| робіт |виміру | |окремих будівлях|періодах |

| | | | |спорудах, пуско-|будівниц-|

| | | | |вих або містобу-| тва |

| | | | |дівельних комп- | |

| | | | | лексах | |

|-----------------------------------------------------------------|

| А | Б | В | 1 | 2 | 3-14 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Перелік робіт установлюється в залежності від виду і

особливостей будівництва.