| |(їдальні,увечері-| | | ності |

| |кафе) | | | від |

| | | | |кількос-|

| | |місць | |ті насе-|

| | | | |лення |

|------------------------------------------------------------|

|Місцевий (кущо- |Комбінат громад- | | | |

|вий) центр з |ського харчування| | | |

|населенням: |у складі: | | | |

| 10500-7501 |універсальне під-| | 24 | |

| |приємство громад-| | | |

| |ського харчуван- |місць | | |

| 7500-4751 |ня; уніфікований | | 25 | |

| |кафе-бар; магазин| | | |

| |кулінарії на 2/3 | | | |

| 4750-2501 |робочих місця | | 26 | |

|------------------------------------------------------------|

|Село-адміністра-|Універсальне під-| | | |

|тивний центр |приємство харчу- | | | |

|з населенням: |вання(їдальня, | | | |

| 4750-2501 |увечері-кафе) | | 26 | |

| | | | | |

| 2500-1501 | | | 31 | |

| | | | | |

| 1500-1001 | |місць | 36 | |

| | | | | |

| 1000-751 | | | 40 | |

| | | | | |

| 750-351 | | | 47 | |

|------------------------------------------------------------|

|Село з розвину- |Універсальне під-| | | |

|тим виробничим |приємство харчу- | | | |

|потенціалом з |вання (їдальня, | | | |

|населенням: |увечері-кафе) | | | |

| 2500-1501 | | | 28 | |

| | | | | |

| 1500-1001 | |місць | 38 | |

| | | | | |

| 1000-751 | | | 40 | |

| | | | | |

| 750-351 | | | 47 | |

|------------------------------------------------------------|

|Села допоміжного|Магазин-буфет зі | | | |

|призначення з |столом замовлень | | | |

|населенням: | | | | |

| 350-201 | | | 80 | |

| | | | | |

| 200-101 | |місць | 120 | |

| | | | | |

| 100-51 | | | 130 | |

| | | | | |

| до 51 | | | 136 | |

--------------------------------------------------------------

- 35 -

5.79. Розміри земельних ділянок Таблиця 5.9

підприємств громадського харчуван- (рекомендована)

ня необхідно встановлювати у від- ---------------------------

повідності з їх місткістю та умо- | | Розмір |

вами розміщення згідно з табл.5.9. | | земель-|

5.80. При підприємствах торгівлі | Найменування | них ді-|

та громадського харчування у зоні | підприємств | лянок у|

для відвідувачів передбачаються | | кв.м на|

майданчики для сезонного розширен- | | 1 місце|

ня, добре зв'язані основними пішо- | | в залі |

хідними шляхами усередині селища |-------------------------|

та з шляхами руху населення до зу- | Підприємства |

пинок міжселищного транспорту. | громадського харчування |

Стоянки автомобілів і мотоциклів |з кількістю місць в залі:|

необхідно організовувати не далі, |-------------------------|

ніж 150 м від підприємств торгівлі |до 50 включно | 28 |

та громадського харчування, вело- |-------------------------|

сипедні стоянки - у безпосередній |до 100 включно | 23 |

близькості. |-------------------------|

5.81. При підприємствах торгівлі |до 200 включно | 14 |

та громадського харчування перед- |-------------------------|

бачаються господарські подвір'я з |до 300 включно | 10 |

сараями, навісами та складами тари ---------------------------

(з урахуванням можливості сезонного розширення торгівлі). Ши-

рина господарського подвір'я повинна бути не менше 18 м, а ши-

рина проїздів на його території - 5 м. Господарський двір по-

винен мати огорожу.

На ділянках базових їдалень-заготівельних допускається роз-

міщувати овочесховища з розрахунку 2 т овочів на кожну тисячу

готових порцій страв на добу та склади палива до 20 кв.м.

Підприємства побутового обслуговування

5.82. Мережа підприємств побутового обслуговування населення

організовується на міжселищній основі, що забезпечує макси-

мальне наближення послуг до замовника з концентрацією спеціа-

лізованих послуг у районних і обласних підприємствах. Підпри-

ємства служби побуту мають таку структуру:

- підприємства обласного та міжрайонного значення, як

правило, спеціалізовані, розраховані на централізова-

не виконання замовлень;

- підприємства районного обслуговування, що виконують

послуги як для жителів районного центру, так і для

населених пунктів району;

- районний будинок побуту, що надає населенню побутові

послуги складного асортименту;

- сільські будинки побуту, що забезпечують виконання

послуг простого асортименту, розміщуються, як прави-

ло, в місцевих (кущових) центрах: центральних селах

сільських Рад та забезпечують часткове виконання за-

мовлень КПП, мережі майстерень пошиву та ремонту одя-

гу, надає послуги простого асортименту невідкладного

попиту;

- мережа територіально відокремлених майстерень-ательє

в населених пунктах району;

- сільські комплексні приймальні пункти, що приймають

замовлення на всі види побутових послуг і виконують

деякі послуги простого асортименту (КПП), розміщують-

ся в рядових (допоміжних) селах.

- 36 -

Таблиця 5.10

(рекомендована)

--------------------------------------------------------------

| | | |Розрахунковий | |

| | | |норматив роб. | |

| | | |місць на 1000 | |

| | Тип | Один. | жителів | Площа |

| Розміщення |підприємства|виміру |--------------|ділянки, |

| | | |місцеве|насе- | га |

| | | | насе-|лення | |

| | | | лення| зони | |

| | | | |впливу| |

|------------------------------------------------------------|

|Районний центр| | | | | |

|з населенням: |Районний бу-| | | | |

| більше 10000 |динок побуту| | 3 | 3-4 | 0,2-0,3 |

| | | | | | |

| 7500-10000 | | | 4-3 | 2-3 | 0,2-0,3 |

|---------------------------| |------------------------|

|Місцевий (ку- | | | | | |

|щовий) центр | Сільський | | | | |

|з населенням: |будинок по- | | 4-3 | 2-3 | 0,2 |

| 5000-7500 | буту | | | | |

| | | | | | |

| 3000-5000 | | | 4-3 | 2 | 0,2 |

|---------------------------| |------------------------|

|Села-адміні- | | | | | |

|стративні цен-| | | | | |

|три | | | | | |

|з населенням: | | | | | |

| 2001-3000 | | | 4-3 | 2 | 0,2 |

| | |робочих| | | |

| 1001-2000 | | місць | 4 | 1 | 0,2 |

| | | | | | |

| 501-1000 | | | 4 | 1 |0,06-0,12|

|--------------| | |------------------------|

|Села з розви- | | | | | |

|нутим виробни-| | | | | |

|чим потенціа- |Комплексний | | | | |

|лом |приймальний | | | | |

|з населенням: |пункт з май-| | | | |

| 1001-2000 | стернею | | 4 | 1 |0,06-0,12|

| | | | | | |

| 501-1000 | | | 4 | 1 |0,06-0,12|

|--------------| | |------------------------|

|Рядові(допо- | | | | | |

|міжні села) | | | | | |

|з населенням: | | | | | |

| 201-500 | | | 5-4 | - | |

| | | | | | |

| 101-200 | | | 5 | - | |

--------------------------------------------------------------

Примітки:

1. При наявності в районі кількох значних міських поселень в

них створюються міські комбінати побутового обслуговування зі

своїми зонами тяжіння сільського населення. Потужність їх ус-

тановлюється з розрахунку 7 - 8 робочих місць на 1000 власних

жителів сіл та 2 - 3 місця на 1000 жителів сіл, які тяжіють до

центру.

2. При розміщенні підприємств побутового обслуговування в ре-

креаційних зонах передбачається збільшення їх потужності на

80 -120%.

3. У всіх сільських населених пунктах належить розміщувати

лазні з розрахунку: 7 помивочних місць на 1000 жителів та

пральні - 40 кг сухої білизни в зміну на 1000 жителів. Площа

земельної ділянки приймається 0,06-0,12 га. Пральні бажано

розміщувати в одній будівлі з лазнею.

Побутове обслуговування жителів сіл з населенням менше

- 37 -

200 чол. виконується з допомогою пересувних приймальних пунк-

тів, майстерень і перукарень.

5.83. Основними типами сільських підприємств побутового об-

слуговування є комплексні приймальні пункти на 3 робочих міс-

ця, комплексні приймальні пункти з майстернями на 5-10 робочих

місць, сільські будинки побуту на 10-20 робочих місць, спеціа-

лізовані підприємства побутового обслуговування, лазні та

пральні.

5.84. Потужність підприємств побутового обслуговування уста-

новлюється у відповідності з розрахунковими показниками, наве-

деними в табл. 5.10.

5.85. Будинки побуту та комплексні приймальні пункти можуть

бути розміщені в складі торговельних центрів або в самостійних

блоках.

На ділянці будинку побуту необхідно передбачати господар-

ський сарай з гаражем для автомашин або мотоциклів, які вико-

ристовуються для збору замовлень в малих селах, що входять в

первинну систему розселення.

Комунальні підприємства

5.86. До підприємств комунального господарства в сільській

місцевості належать: комунгоспи, готелі, пожежні депо та пос-

ти, а також кладовища й громадські вбиральні. Комунгоспи ство-

рюються в центральних селах сільських Рад для експлуатації

житлового фонду, громадських будівель, інженерного устаткуван-

ня (водопроводу, каналізації, систем газозабезпечення і тепло-

фікації) та санітарної очистки населених пунктів. Майстерні,

складські приміщення, адміністративні приміщення комунальної

служби розміщуються у виробничій зоні з урахуванням санітарно-

гігієнічних вимог.

5.87. Готелі розміщуються в селах-адміністративних центрах у

складі торговельних центрів або самостійно з орієнтовного роз-

рахунку 3-6 місць на 1000 жителів. *

5.88. Пожежні депо розміщуються з розрахунку на 1 машину в

селах з населенням до 1 тис. жителів, 2 машини - в селах з на-

селенням більше 1 до 7 тис. жителів; 8 і більше тис. чол. 1 -

машина на 4 тис. чоловік. Радіус обслуговування пожежних депо

необхідно приймати 3 км по дорогах загального користування.

Будівлі пожежних депо необхідно розміщувати з відступом від

червоної лінії не менше, ніж на 10 м.

Площа ділянки пожежного депо 0,3-0,6 га. Допускається розмі-

щення пожежного депо на території машино-тракторного двору

сільгоспвиробництва.

5.89. Кладовища розміщуються за межами сельбищної території

з розрахунку -0,1 га на 1 тис. жителів, з обов'язковим улашту-

ванням під'їздів з твердим покриттям і санітарно-захисної зони

розміром 300 м.

Після закриття кладовищ традиційних поховань (25 років після

останнього поховання) відстань до житлової забудови може бути

**

скорочена до 100 м.

5.90. Громадські вбиральні розміщуються на території парків

та інших місць накопичення населення з розрахунку одне місце

на 100 відвідувачів, але не менше двох місць.

5.91. Приймальні пункти вторинних ресурсів потрібно розміщу-

вати на відстані не менше 20 м від вікон житлових будинків та

меж ділянок громадських будівель.

--------------------------------------------------------------

* Маються на увазі автоцистерни чи автонасоси (вкючаючи резерв-

ні). Спеціальні автомашини-автодрабини нормуються відомчими

актами.

** У випадку містобудівних потреб розміри санітарно-захисних

зон до житлових і громадських будинків можуть бути зменшені з

урахуванням природних умов, рівня інженерного обладнання та

проведення спеціальних робіт за погодженням з місцевими орга-

нами санітарного нагляду.

- 38 -

Органи управління і зв'язку

5.92. До органів управління та зв'язку в сільській місцевос-

ті належать: виконкоми сільських та селищних Рад народних де-

путатів, сільські комітети (комітети старійшин), адміністра-

тивні будинки сільгоспвиробництва, філії ощадних банків, від-

ділення зв'язку.

Органи управління розміщуються у відповідності з адміністра-

тивним та господарським статусом населених пунктів: виконкоми

сільських Рад - в селах-центрах сільських Рад, адміністративні

будинки сільгоспвиробництва - в центрах сільськгосподарських

виробництв, відділення зв'язку та філії ощадних банків - в се-

лах-центрах сільських Рад та інших селах з кількістю жителів

500 чол. та більше.

5.93. Місткість будівель органів управління та потужність

відділень зв'язку визначається штатним розкладом цих установ.

Для містобудівних розрахунків вони можуть прийматися за розра-

хунковими показниками, наведеними в табл. 5.11.

Таблиця 5.11

(рекомендована)

--------------------------------------------------------------

| | | | Розрахун- | Площа |

| |Тип організа- |Одиниця| ковий по- |земель- |

| Розміщення | ції та |виміру | казник на | ної ді-|

| | підприємства | | 1000 жи- | лянки, |

| | | | телів | га |

|------------------------------------------------------------|

|Села-адміністра-|Виконком сіль-| | |0,1-0,15|

|тивні центри |ської Ради | | | |

|при кількості | | | | |

|жителів: | | | | |

| до 1000 чол. | | | 3 | |

| | | | | |

| 1001-2000 | | | 3-2,5 | |

| | | | | |

| 2001-3005 | | | 2,5-2 | |

| | | | | |

| більше 3500 | |робочих| 2-1,5 | |

|-------------------------------| місць |--------------------|

|Села-виробничі |Адміністратив-| | |0,1-0,3 |

|центри |ний будинок | | | |

|при кількості |сільгоспідпри-| | | |

|жителів: |ємства | | | |

| до 1000 чол. | | | 15 | |

| | | | | |

| 1001-2000 | | | 15-10 | |

| | | | | |

| 2001-3500 | | | 10-8 | |

| | | | | |

| більше 3500 | | | 8-5 | |

|------------------------------------------------------------|

|Села-адміністра-|Відділення | | |0,15-0,3|

|тивні і виробни-|зв'язку з від-| | | |

|чі центри |діленням ощад-| | | |

|при кількості |банку та АТС | | | |

|жителів: | |робочих| | |

| 500-1200 | | місць | 6/90(35) | |

| | |-------| | |

| 1201-2000 | | кв.м | 9/200(115)| |

| | | | | |

| 2001-3500 | | |12/350(280)| |

| | | | | |

| більше 3500 | | |20/410(280)| |

|------------------------------------------------------------|

|Села з розвину- |Сільський ко- | | 2-3 |0,1-0,15|

|тим виробничим |мітет (комітет| | | |

|потенціалом |старійшин) | | | |

|(центри бригад, | | | | |

|відділень) | | | | |

--------------------------------------------------------------

- 39 -

Продовження таблиці 5.11

--------------------------------------------------------------

| | | | Розрахун- | Площа |

| |Тип організа- |Одиниця| ковий по- |земель- |

| Розміщення | ції та |виміру | казник на | ної ді-|

| | підприємства | | 1000 жи- | лянки, |

| | | | телів | га |

|------------------------------------------------------------|

|Села з розвину- |Апарат управ- | | 8-10 |0,1-0,15|

|тим виробничим |ління виробни-|робочих| | |

|потенціалом |чим підрозді- | місць | | |

|(центри бригад, |лом | | | |

|відділень) | | | | |

|-------------------------------| |--------------------|

|Села з розвину- |Відділення | | 1-6 | |

|тим виробничим |зв'язку | | | |

|потенціалом |(поштове від- | | | |