документом (ТУ чи ДСТУ) на цю продукцiю.

6.2. Радiацiйний контроль на пiдприємствах, якi видобувають

(виробляють) сировину та будiвельнi матерiали

6.2.1. Номенклатура сировини i будiвельних матерiалiв, якi

пiдлягають обов'язковому радiацiйному контролю, повинна бути за-

реєстрована в мiсцевому органi Держсаннагляду (Додаток 3 до ДБН В.

1.4-0.02).

6.2.2. Кожне пiдприємство самостiйно вибирає для себе ту чи iншу

систему радiацiйного контролю i розробляє схему її реалiзацiї

вiдповiдно вимогам, наведеним в роздiлi 5 цих ДБН.

6.2.3. Службою радiацiйного контролю на пiдприємствi може бути

власна лабораторiя або пост, акредитованi в державнiй установi (лабо-

раторiї) радiацiйного контролю.

Пiдприємство також має право укласти договiр з будь-якою лабора-

торiєю або пунктом радiацiйного контролю, юридичний статус яких

пiдтверджений документально вiдповiдно вимогам цих ДБН.

6.2.4. Пiдприємство, що виробляє (видобуває) сировину i (або)

будiвельнi матерiали, якi потребують обов'язкового радiацiйного кон-

тролю, повинне щороку одержувати в мiсцевому органi Держсаннагляду

радiацiйний сертифiкат (Додаток 2 до ДБН В. 1.4-0.02).

6.2.5. Умовами для одержання (продовження) радiацiйного сер-

тифiкату є:

6.2.5.1. Результати радiоекологiчних, геофiзичних обстежень i

пiдготовки виробництва, якi засвiдчують вiдсутнiсть причин, що можуть

призвести до змiн проектних рiшень i випуску продукцiї, радiацiйнi па-

раметри якої перевищують встановленi граничнi нормативи.

У випадку невиконання цих вимог питання про функцiонування

пiдприємства вирiшується за допомогою спецiалiзованої проектної ор-

ганiзацiї з обов'язковим узгодженням проекту з Держсаннаглядом України.

6.2.5.2. Наявнiсть на пiдприємствi дiючої системи радiацiйного

контролю, що забезпечує можливiсть визначення класу продукцiї за рег-

ламентованим радiацiйним показником, в склад якої входить служба

радiацiйного контролю, що вiдповiдає вимогам п. 5.2.4.

6.2.6. Кожне пiдприємство, яке має радiацiйний сертифiкат, виз-

начає клас продукцiї i видає паспорт радiацiйної якостi на кожну пар-

тiю поставки продукцiї (Додаток 4 до ДБН В.1.4-0.02).

6.2.7. У випадках перевищення нормативiв вiдносно класу

продукцiї за П.5.2 ДБН В.1.4-1.01 вона повинна бути переведена в клас

С.6 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

на розряд вище або пiддана гама-спектральним дослiдженням в

лабораторiї за допомогою високочутливої апаратури (роздiл 3 Посiбника)

6.3. Контроль в органiзацiях-постачальниках (посередниках)

6.3.1. Органiзацiї-постачальники (посередники), незалежно вiд

форм власностi i державної приналежностi, якi здiйснюють в межах

України постачання або посередницькi функцiї при постачаннi сировини

чи будiвельних матерiалiв обов'язкового радiацiйного контролю, повиннi

одержати спецiальний дозвiл мiсцевих органiв Держсаннагляду (Додаток 9

ДБН В. 1.4-0.02).

6.4. Контроль в органiзацiях-споживачах

6.4.1. До споживачiв сировини i будiвельних матерiалiв вiдно-

сяться:

6.4.1.1. Пiдприємства, що виробляють iз сировини або будiвельних

матерiалiв вироби, конструкцiї та iншi елементи об'єктiв будiвництва.

6.4.1.2. Будiвельнi органiзацiї, якi використовують сировину i

будiвельнi матерiали безпосередньо при спорудженнi об'єктiв.

6.4.2. Органiзацiям-споживачам сировини i будiвельних ма-

терiалiв обов'язкового радiацiйного контролю радiацiйний паспорт ви-

дається на їх вимогу постачальником.

6.4.3. Кожен споживач самостiйно розробляє ту чи iншу систему

радiацiйного контролю i схему її реалiзацiї.

6.4.4. Службою радiацiйного контролю споживача може бути власна

лабораторiя або пост, акредитованi в державнiй установi (лабораторiї)

радiацiйного контролю. Споживач також має право укласти договiр з

будь-якою лабораторiєю або постом радiацiйного контролю, юридичний

статус яких пiдтверджений документально вiдповiдно вимогам цих ДБН.

6.4.5. Критерiї вибору типу системи радiацiйного контролю i ви-

мог до неї повиннi вiдповiдати вимогам роздiлу 5 цих ДБН.

6.4.6. Пiдприємства-споживачi, що виробляють конструкцiї i виро-

би для будiвництва об'єктiв обов'язкового радiацiйного контролю, при

наявностi договорiв з постiйними виробниками продукцiї (сировини i

будiвельних матерiалiв), на яку видається радiацiйний паспорт, можуть

використовувати метод позавiдомчого вибiркового (статистичного) кон-

тролю (Додаток 8 до ДБН В.1.4-0.02) або, за особистим рiшенням, метод

суцiльного (вхiдного) контролю.

6.4.7. У випадку виявлення продукцiї, радiацiйнi параметри якої

перевищують нормативнi або передбаченi договором, замовник має право

вiдмовитись вiд продукцiї i одержати повну матерiальну компенсацiю

збиткiв вiд пiдприємства-виробника продукцiї.

Пiдприємства, що виробляють конструкцiї i вироби, не

вiдповiдають за радiацiйну якiсть об'єктiв будiвництва i за перевищен-

ня в них нормативних (або контрольних) рiвнiв радiацiйних параметрiв,

якщо продукцiя офiцiйно прийнята замовником.

6.4.8. Будiвельнi органiзацiї, якi споруджують об'єкти обов'яз-

кового радiацiйного контролю, повиннi здiйснювати вхiдний контроль в

межах i обсягах, що забезпечують неможливiсть порушення встановлених

нормативiв радiацiйних параметрiв. Вхiдний контроль може не здiйснюва-

тись у випадках, якщо конструкцiї i вироби виробляються на заводах, на

яких дiє система суцiльного вхiдного контролю сировини i матерiалiв i

якi за договором видають радiацiйний паспорт на свою продукцiю.

С.7 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

7. Радiацiйний контроль об'єктiв будiвництва

7.1. Загальнi вимоги

7.1.1. Кожна будiвельна органiзацiя (фiрма, пiдприємство), яка

споруджує, капiтально ремонтує, реконструює i передає (продає) Замов-

нику (споживачу) закiнчений об'єкт, незалежно вiд галузi будiвництва,

зобов'язана виконати остаточний радiацiйний контроль об'єкту у

вiдповiдностi до вимог ДБН В.1.4-0.01 i цих ДБН.

7.1.2. Остаточний радiацiйний контроль об'єкту проводиться неза-

лежно вiд того, скiльки i яких радiацiйних обстежень сировини,

будiвельних матерiалiв, використаних на будiвництвi об'єкту, було ви-

конано на попереднiх стадiях будiвництва.

7.1.3. Кожна будiвельна органiзацiя самостiйно визначає для себе

ту чи iншу систему проведення радiацiйного контролю i розробляє

її схему у вiдповiдностi з Роздiлом 1 Посiбника, а також вирiшує пи-

тання про службу радiацiйного контролю (власна лабораторiя, пост, пос-

луги стороннiх органiзацiй).

7.1.4. Введення в експлуатацiю об'єктiв, споруджених (капiтально

вiдремонтованих, реконструйованих) без проведення радiацiйного контро-

лю вважається незаконним, а будь-якi акти, що стверджують факт запро-

вадження об'єкту без радiацiйного обстеження у вiдповiдностi з вимога-

ми цього нормативного документу, не мають юридичної сили i не пiдля-

гають оплатi в банку.

7.2. Контроль рiвнiв зовнiшнього гамма-випромiнювання

7.2.1. Радiацiйний контроль рiвнiв ППД зовнiшнього гамма-вип-

ромiнювання може здiйснюватись на протязi всього року, за винятком

перiодiв, коли температура в примiщеннях об'єкту, що контролюється,

нижче нiж мiнус 10ЇС.

7.2.2. Радiацiйна служба самостiйно встановлює час проведення

контролю об'єктiв - до початку опоряджувальних робiт, пiд час їх вико-

нання або закiнчення, виходячи з радiацiйної якостi оздоблювальних ма-

терiалiв i конкретних фактичних величин радiацiйних параметрiв на да-

ному об'єктi.

2

7.2.3. В усiх примiщеннях, площа яких не перевищує 50 м , прово-

диться один вимiр (середнє значення 3-х замiрiв) в геометричному

центрi на висотi одного метру вiд пiдлоги.

2

7.2.4. В усiх примiщеннях, площа яких перевищує 50 м , виконует-

2

ься один вимiр на кожнi повнi та неповнi 50 м площi. Кожен вимiр вико-

нується в геометричному центрi умовної частини примiщення на висотi 1

м вiд пiдлоги.

7.2.5. В примiщеннях промислових об'єктiв, а також об'єктах

цивiльного призначення (спортивнi, торгiвельнi, виставочнi зали, кiно-

театри i iнш.), де в одному об'ємi розташованi двi або декiлька пло-

щин (галереї, балкони, тераси, переходи i т.п.), радiацiйному обсте-

женню пiдлягають всi горизонтальнi i похилi площини, на яких можуть

перебувати люди, в вiдповiдностi з вимогами п.п.7.2.3 i 7.2.4 цих ДБН.

7.2.6. Вимiри проводяться з використанням засобiв i методiв, що

вiдповiдають рекомендацiям роздiлу 4 Посiбника до цих ДБН.

С.8 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

7.2.7. Результати вимiрiв ППД зовнiшнього гамма-випромiнювання

заносяться в акт (Додаток 6 до ДБН В.1.4-0.02) в Мiжнароднiй системi

-1

одиниць СI - мкГрхгод (мiкроГрей за годину). -1

У випадку застосування приладiв зi шкалою мкРхгод

-1

(мiкроРенген за годину) або мкЗвхгод (мiкроЗiверт за годину), необ-

хiдно користуватися такими спiввiдношеннями:

-1 -1

1 мкГрхгод = 113,64 мкРхгод

-1 -1

1 мкЗвхгод = 1 мкГрхгод

7.2.8. При проведенi разових радiацiйних обстежень результати

вимiрiв пiсля оформлення протоколiв i довiдок для Замовника пiдля-

гають зберiганню в будь-якому виглядi (журнали, протоколи, довiдки).

7.2.9. При проведенi систематичних радiацiйних обстежень ре-

зультати вимiрiв повиннi вводитись в пам'ять ЕОМ i зберiгатись в бан-

ках даних з метою використання їх для обгрунтованого встановлення кон-

трольних рiвнiв радiацiйних параметрiв об'єктiв будiвництва i за-

гальної оцiнки якостi будiвництва.

7.2.10. В тих випадках, коли рiвень зовнiшнього гаммавипромiню-

вання в примiщеннi, де проведено обстеження, перевищує

-1

0.26 мкГрхгод , всi будiвельнi роботи в цьому примiщеннi повиннi бути

припиненi до прийняття рiшення керiвництвом будiвельної органiзацiї i

службою радiацiйного контролю.

7.2.10.1. Адмiнiстрацiя об'єкту, на якому виявлено перевищення

нормативу радiацiйних параметрiв, зобов'язана прийняти всi заходи для

того, щоб рiвнi гамма-випромiнювання були доведенi до нормативу у всiх

примiщеннях даного об'єкту в найкоротший термiн.

7.2.10.2. Якщо рiвнi в рештi примiщень не перевищують 0.26

-1

мкГрхгод , будiвельнi роботи на об'єктi можуть бути продовженi за

-1

винятком примiщень, де рiвень перевищує 0.26 мкГрхгод .

7.2.10.3. Якщо рiвнi зовнiшнього гамма-випромiнювання

-1

знаходяться в межах 0,44... 0.88 мкГрхгод , рiшення про продовження

будiвництва даного об'єкту приймається органом Держсаннагляду.

7.2.10.4. При виявленнi високих рiвнiв гамма-випромiнювання,

-1

що досягають 0.88 мкГрхгод i вище, всi роботи на об'єктi, в тому числi

i дозиметричнi, повиннi бути припиненi, а люди виведенi за межi

будiвельного майданчика.

7.2.10.5. Дозиметрист, який виявив на об'єктi аварiйнi рiвнi

гамма- випромiнювання, зобов'язаний негайно сповiстити про те, що ста-

лося:

- керiвництво будiвельної органiзацiї;

- керiвництво служби радiацiйного контролю, в якiй вiн працює.

7.2.10.6. Керiвництво (власник) будiвельної органiзацiї в випад-

ку виникнення ситуацiї, передбаченої п. 7.2.10.4, зобов'язане:

С.9 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

а) встановити необхiднi загородження i призначити чергових iз

числа IТР, виключивши можливiсть присутностi будiвельникiв i сто-

роннiх осiб в зонi забруднення;

б) попередити про те, що трапилось, мiсцевi органи Держсаннагля-

ду та мiсцевi органи внутрiшнiх справ.

7.3. Контроль середньорiчної еквiвалентної рiвноважної

об'ємної активностi радону (ЕРОА)

7.3.1. Будiвництво об'єктiв 1-ї та 3-ї груп дозволяється прово-

дити пiсля рiшення питань протирадонового захисту на стадiї проекту-

вання.

7.3.2. Заходи протирадонового захисту розроблюють проектнi ор-

ганiзацiї в залежностi вiд результатiв радiацiйного обстеження тери-

торiї, яка вiдводиться пiд забудову (роздiли 5 та 6 Посiбника).

7.3.3. Рiшення про необхiднiсть радiацiйного обстеження

територiї, що вiдводиться пiд забудову, приймає орган Держсанепiднаг-

ляду, якiй вирiшує питання вiдводу землi пiд забудову даного об'єкту.

7.3.4. Документований контроль виконання будiвельною ор-

ганiзацiєю проектних рiшень iз захисту вiд радону виконується робочою

комiсiєю з приймання об'єкту до експлуатацiї.

7.3.5. Iнструментальний контроль рiвнiв ЕРОА радону може викону-

ватись вибiрково органом санепiднагляду в процесi приймання об'єкту до

експлуатацiї.

В разi перевищення нормативу ЕРОА радону будiвельна органiзацiя,

на вимогу органу санепiднагляду, зобов'язана лiквiдувати недолiки, до-

пущенi при виконаннi робiт iз влаштування протирадонового захисту.

7.3.6. Iнструментальний радiацiйний контроль ЕРОА радону, перед-

бачений п.7.3.5. дозволяється проводити на протязi року при темпера-

турi повiтря в примiщеннi, де знаходяться вимiрювальнi прилади, не

0

нижче мiнус 10 С.

7.3.7. В холодний час року будiвельна органiзацiя повинна нада-

ти примiщення для проведення вимiрювань i забезпечити всi необхiднi

для цього умови: температуру повiтря, зачиненi вiконнi та двернi

прорiзи, збереження приладiв i т.д.

7.3.8. В житлових будинках, дитячих та лiкарських закладах

вимiрювання виконуються на першому поверсi. Як виняток, дозволяється

виконувати вимiрювання в житлових будинках на другому поверсi.

7.3.9. На iнших об'єктах прилади встановлюються в тих примiщен-

нях, де концентрацiя радону-222 може бути найбiльшою. Такi примiщення