Прокладання газопроводів під тунелями не допускається.

Переходи інженерних мереж під наземними лініями метрополітену слід передбачати з урахуванням вимог чинних нормативів. При цьому мережі повинні бути виведені на відстань не менше 3 м за межі огорож наземних ділянок метрополітену.

Примітка 1. У місцях, де споруди метрополітену розміщуються на глибині 20 м і більше (від верху конструкції до поверхні землі), а також у місцях залягання між верхом обробки споруд метрополітену і низом захисних конструкцій інженерних мереж глин, нетріщинуватих скельних або напівскельних ґрунтів потужністю не менше 6 м, викладені вимоги до пересікання інженерними мережами споруд метрополітену не пред'являються, а улаштування захисних конструкцій непотрібне.

Примітка 2. У місцях пересікання споруд метрополітену напірні трубопроводи слід передбачати із сталевих труб з улаштуванням з обох боків ділянки пересікання колодязів з недовипусками і встановленням у них запірної арматури.

8.58 При пересіканні підземних інженерних мереж з пішохідними переходами слід передбачати прокладання трубопроводів під тунелями, а кабелів силових і зв'язку - над тунелями.

8.59 Прокладання по сельбищній території трубопроводів із легкозаймистими і горючими рідинами, а також із зрідженими газами для постачання промислових підприємств і складів, не допускається.

8.60 Мінімально допустиме заглиблення підземних трубопроводів під кабелі зв'язку наведено у додатку 8.2, таблиця 1.

Відстані від кабельної каналізації до будинків, споруд і найближчих інженерних споруд - за додатком 8.2, таблиця 2.

9 Інженерна підготовка і захист території

9.1* Заходи з інженерної підготовки слід розроблювати з урахуванням інженерно-будівельної оцінки території (таблиця 9.1) для містобудування, захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних умов при різних видах використання.

При розробці проектів планування і забудови міських і сільських поселень слід передбачати, за необхідності, заходи з інженерної підготовки території: загальні (вертикальне планування організація відведення дощових і талих вод тощо) і спеціальні (інженерний захист від затоплення паводковими водами і підтоплення підземними водами, освоєння заболочених територій, боротьба з яругами, зсувами, обвалами, карстом, осідальністю, мулистими накопиченнями, захист від абразії, сельових потоків, сніжних лавин, відновлення порушених територій гірничими та відкритими виробками, териконами, хвостосховищами, золошлаковідвалами, полігонами), які визначаються з урахуванням прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов, впливу сейсмічних явищ, характеру використання і планувальної організації території.

Загальні та спеціальні заходи слід призначати на основі інженерно-будівельної оцінки території із їх повною взаємопогодженістю.

9.2 Вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог:

а) максимального збереження існуючого рельєфу;

б) максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень;

в) відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів;

г) мінімального обсягу земляних робіт;

д) мінімального дебалансу земляних мас;

е) збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках.

Таблиця 9.1

------------------------------------------------------------------

| Природні | Оцінка факторів на територіях |

| фактори |---------------------------------------------------|

| | сприятливих |малосприятливих| несприятливих для |

| | для |для будівництва| будівництва |

| | будівництва | | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Схил рельєфу| 0,5 - 8%0 |Менше 0,5%0; | Більше 15%0 |

| | | 8 - 15%0 | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Інженерна |Що допускають |Що вимагають |Що вимагають |

|геологія. |зведення |улаштування |улаштування складних|

|Ґрунти |будинків і |нескладних |штучних основ і |

| |споруд без |штучних основ і|фундаментів |

| |улаштування |фундаментів | |

| |штучних основ | | |

| |і складних | | |

| |фундаментів | | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Затоплюва- |Що не |Затоплюваність |Затоплюваність |

|ність |затоплюються |менше ніж на |більше ніж 0,5 м |

| |наводками - 1%|0,5 м |паводковими водами |

| |забезпеченості|паводковими |при 1% |

| | |водами при 1% |забезпеченості і |

| | |забезпече- |паводковими водами |

| | |ностіі |при 4% |

| | |незатоплю- |забезпеченості |

| | |ваність | |

| | |паводковими | |

| | |водами при 4% | |

| | |забезпеченості | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Ґрунтові |Що допускають |Потрібно |Треба провести |

|води |будівництво |провести |складні заходи щодо |

| |без проведення|нескладні |пониження РГВ більше|

| |робіт з |заходи з |ніж на 0,5 м |

| |пониження |пониження РГВ | |

| |рівня |(улаштування | |

| |ґрунтових вод |гідроізоляції) | |

| |(РГВ) або | | |

| |влаштування | | |

| |гідроізоляції | | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Заболоче- |Відсутня або |Наявність |Значна |

|ність |незначна |заболоченості, |заболоченість, |

| |затоплю- |потрібно |торфовища шаром 2 м,|

| |ваність, |виконати |треба провести |

| |яка допускає |нескладні |складні заходи щодо |

| |можливість |інженерні |осушування |

| |осушення |заходи щодо | |

| |найпростішими |осушування | |

| |методами | | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Зсуви |Відсутні |Є діючі або |Значно поширені |

| | |недіючі зсуви |активні зсуви |

| | |невеликих |великих потужностей |

| | |потужностей | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Карст |Відсутній |Незначна |Безліч воронок |

| | |кількість |активного карсту |

| | |неглибоких |завглибшки понад |

| | |воронок |10 м. Наявність |

| | |згаслого карсту|підземних пустот |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Яри |Відсутні |Є діючі |Що інтенсивно |

| | |обмеженого |розвиваються, |

| | |поширення |активні |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Осідальність|Відсутня |Тип I. Ґрунти, |Тип II. ґрунти, |

| | |осідання яких |осідання яких |

| | |відбувається у |відбувається від |

| | |межах зони |ваги ґрунту, що |

| | |основи, що |лежить вище, у |

| | |деформується, |нижній частині |

| | |від |осідальної товщі, а |

| | |навантаження |за наявності |

| | |фундаментів, а |зовнішнього |

| | |осідання від |навантаження - у |

| | |власної ваги |межах зони, що |

| | |ґрунту відсутнє|деформується |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Заторфова- |Відсутня |Товщина шару |Дуже заторфовані |

|ність | |торфу і дуже |ґрунти і торфи |

| | |заторфованих |потужністю понад 2 м|

| | |ґрунтів не | |

| | |повинна | |

| | |перевищувати | |

| | |2 м | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Гірські |Відсутні |Закінчення |Розроблювані |

|виробки | |процесу |території, де |

| | |зсування, |очікується утворення|

| | |вживання |провалів і зсувів |

| | |заходів, які | |

| | |виключають | |

| | |можливість | |

| | |утворення | |

| | |провалів. | |

| | |Розробка | |

| | |промислових | |

| | |копалин | |

| | |очікується | |

| | |після | |

| | |закінчення | |

| | |терміну | |

| | |амортизації | |

| | |об'єкта | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Порушення |Незначні, |Утворення |Денудаційні |

|території |денудаційні |акумулятивного |порушення (великі |

| |порушення |типу (шахтні |кар'єри, каменоломні|

| |(кар'єри, |відвали |понад 4 га, глибина |

| |каменоломні до|розкривних |воронок обвалення до|

| |1 га) |порід) |50 м) |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Селі |Слабко- |Середньо- |Дуже сельоносні з |

| |сельоносні з |сельоносні з |винесенням до |

| |винесенням до |винесенням до |25 тис.кв.м твердого|

| |5 тис.м |10 тис.кв.м |стоку з 1 кв.км |

| |твердого стоку|твердого стоку |площі басейну |

| |з 1 км площі |з 1 кв.км площі| |

| |басейну |басейну | |

|------------+--------------+---------------+--------------------|

|Сейсмічність|0 - 6 балів |7 - 9 балів |9 балів |

------------------------------------------------------------------

9.3 При обґрунтуванні допускається проектування безстічних площ на ділянках зелених насаджень.

9.4 Відведення поверхневих вод проектується, як правило, закритою дощовою каналізацією. Допускається застосування відкритої водовідвідної мережі у районах малоповерхової забудови, парках, сільських населених пунктах, при гірському рельєфі з улаштуванням містків або труб на пересіканнях з вулицями, дорогами, проїздами і тротуарами.

9.5 Для улаштування очисних споруд поверхневих вод слід керуватися Правилами охорони поверхневих вод від забруднення.

9.6 На території поселень з високим стоянням ґрунтових вод, на заболочених ділянках слід передбачати пониження рівня їрунтових вод у зоні капітальної забудови шляхом улаштування вертикальних або горизонтальних закритих трубчастих дренажів різної конструкції. Потреба влаштування дренажів визначається висотою розрахункового рівня підземних вод. Розрахунковий рівень слід приймати з урахуванням сезонного і багаторічного коливання відповідно до технічного висновку про гідрогеологічні умови будівництва.

На територіях садибної забудови міст, у сільських поселеннях і на територіях стадіонів, парків та інших озеленених територій загального користування допускаються відкриті осушувальні канали, їх також можна застосовувати і для захисту від підтоплення наземних транспортних комунікацій.

Вказані заходи повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території: капітальної забудови - не менше 2,5 м від проектної відмітки поверхні; стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень - не менше 1,0 м.

9.7 На ділянках залягання торфу, які підлягають забудові, поряд з пониженням рівня їрунтових вод слід передбачати привантаження їхньої поверхні мінеральними ґрунтами, а при відповідному обїрунтуванні допускається виторфовування. Товщина шару привантаження мінеральними ґрунтами встановлюється з урахуванням наступного осідання торфу і забезпечення необхідного схилу території для організації поверхневого стоку.

На території житлових кварталів мінімальну товщину шару мінеральних ґрунтів слід приймати 1 м; на проїжджих частинах вулиць товщина шару мінеральних ґрунтів повинна бути встановлена залежно від інтенсивності руху транспорту з урахуванням вимог норм на транспортні споруди.

9.8 Території поселень, розміщені на прибережних ділянках, повинні бути захищені від затоплення паводковими водами, вітровим нагоном води і підтоплення ґрунтовими водами підсипанням (намиванням) або обвалуванням.

Варіанти штучного підвищення поверхні території слід вибирати на підставі аналізу грунтово-геологічних, зонально-кліматичних, функціонально-планувальних, соціальних, екологічних характеристик.

Відмітку брівки території, яку підсипають (намивають), слід приймати не менше ніж на 0,5 м вище від розрахункового горизонту високих вод з урахуванням висоти хвилі при вітровому нагоні. Перевищення гребеня дамби обвалування над розрахунковим рівнем слід встановлювати залежно від класу споруди.

За розрахунковий горизонт високих вод слід приймати відмітку найвищого рівня води повторюваністю: один раз у 100 років - для територій забудованих або таких, що підлягають забудові житловими і громадськими будинками; один раз у 10 років - для територій парків і площинних спортивних споруд.

9.9 За необхідності здійснення засипки балок і ярів по їхніх тальвегах слід прокладати дренажі, а постійні водотоки поміщати у колектори з відповідними дренами.

9.10 При розробці проектної документації у гірських районах України слід за Кадастром і картами місць сходу сніжних лавин провести аналіз лавинних осередків Карпат і Криму.

9.11 Належність проектованого об'єкта до сельового району слід визначати за Кадастром сельових басейнів і осередків, Атласом сельових явищ, а також за посібником з вивчення сельових потоків.

При розміщенні забудови у сельонебезпечній зоні необхідно передбачати максимальне збереження лісу, насадження деревно-чагарникової рослинності, терасування схилів, укріплення берегів сельоносних річок, спорудження гребель і загат у зоні формування селю, будівництво сельоспрямовуючих дамб і відвідних каналів на конусі винесення.

9.12 На ділянках, де відбуваються ерозійні процеси з яроутворенням, слід передбачати упорядкування поверхневого стоку, укріплення ложа ярів, терасування схилів, лісомеліоративні роботи. В окремих випадках допускається повна або часткова ліквідація ярів шляхом їх засипання з прокладанням по них водостічних і дренажних колекторів.

Після проведення комплексу протиерозійних і протиобвальних заходів території ярів можна використовувати для розміщення транспортних споруд, гаражів, складів і комунальних об'єктів, а також улаштування парків.

9.13 У міських і сільських поселеннях, розміщених у зсувонебезпечних районах, на підставі наявних фондових матеріалів слід визначити масштабність зсувних і обвальних процесів.

Протизсувні заходи слід призначати на підставі комплексного вивчення геологічних і гідрогеологічних умов районів. Треба передбачати упорядкування поверхневого стоку, перехват потоків їрунтових вод, запобігання природному контрфорсу зсувного масиву від руйнування, підвищення стійкості схилу механічними і фізико-хімічними засобами, зміну рельєфу схилу з метою підвищення стійкості, берегоукріплювальні споруди і заходи.

9.14 Території, порушені внаслідок виробничої діяльності (відвали відходів виробництв, відпрацьовані кар'єри, провали над підземними виробками тощо) підлягають відновленню для наступного їх містобудівного використання. Заходи щодо відновлення порушених територій вибираються залежно від інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання провалів і кар'єрів, розрівнювання обвалів, роботи щодо запобігання подальшому руйнуванню порушених територій тощо).