IIФізико-географічні умови

У цій главі наводять дані про:

 • геоморфологію - на базі морфоструктурного аналізу;
 • рельєф (із зазначенням абсолютних відміток поверхні, ухилів, відносного перевищен-ня);
 • гідрографію і гідрологію (з описом ерозійної мережі та, за можливості, режиму повер-хневих вод), якщо територія перебуває в сфері впливу водойм і ерозійних процесів;
 • клімат (із зазначенням даних про атмосферні опади, температурний режим, сніговийпокрив, льодовий режим).

IIIГеологічна будова

Глава містить:

 • тектонічну характеристику району робіт;
 • опис умов залягання ґрунтів;
 • літолого-петрографічну характеристику виділених шарів ґрунтів за генетичними типами.

Примітка. Структуру звіту (кількість і найменування розділів, підрозділів, глав і повноту викладу) допускається змінювати залежно від завдань вишукувань, складності й ступеня вивченості інженерно-геологічних умов території, а також поєднувати окремі розділи при складанні висновків. У випадку широкого застосування нестандартизованих і ненормованих методів виділяють підрозділ "Методи робіт".

ДБН А.2.1-1-2008 С. 63

IVФізико-механічні властивості ґрунтів

Уцій главі наводять:

 • опис складу і стану ґрунтового масиву;
 • характеристику фізико-механічних властивостей ґрунтів;
 • розчленування товщі ґрунтів на інженерно-геологічні елементи і виділення розрахун-кових ґрунтових елементів відповідно до вимог ДСТУ Б В. 2.1-5 (ГОСТ 20522);
 • нормативні і розрахункові характеристики фізичних, деформаційних і міцнісних влас-тивостей ґрунтів.

При вишукуваннях у районах поширення ґрунтів із особливими властивостями потрібно наводити додаткові відомості згідно з 3.2.6.6. Детально висвітлюють результати випробувань ґрунтів з особливими властивостями.

V Гідрогеологічні умови

Vглаві зазначають:

 • оцінку гідрогеологічних умов;
 • гідрогеологічні параметри і хімізм;
 • граничні умови;
 • режим підземних вод.

VIСучасні геологічні та інженерно-геологічні процеси й явища

За наявності сучасних геологічних і інженерно-геологічних процесів і явищ (зсуви, обвали, карст, селі, абразія, ерозія, механічна або хімічна суфозія, фізичне вивітрювання, підтоплення, засолення, підроблення, землетруси, динамічні впливи, забруднення ґрунтів і водоносних горизонтів, електромагнітний вплив тощо) у главі зазначають:

 • межі ділянки (зони) поширення процесу або явища;
 • зовнішні ознаки;
 • динаміку процесу або явища;
 • причинно-наслідкові зв'язки.

При вишукуваннях у районах розвитку небезпечних і несприятливих інженерно-геологічних процесів і явищ потрібно наводити додаткові відомості згідно з 3.2.9.

VIIПрогноз зміни інженерно-геологічних умов

 • пошуковий прогноз;
 • нормативний прогноз.

VIIIІнженерно-геологічне районування

Виконують на базі типізації ознак, які відображають стан природно-техногенної системи з урахуванням прогнозу зміни геологічного середовища в процесі будівництва та експлуатації об'єктів.

У висновках на основі об'єктивних даних, викладених у главах звіту, зазначають:

 • оцінку складності інженерно-геологічних умов;
 • резонансні фактори.

У рекомендаціях наводять пропозиції щодо:

 • вибору типів фундаментів;
 • інженерного захисту території та об'єктів;
 • профілактичних (превентивних) заходів із забезпечення тривалої стійкості будівель іспоруд.

С. 64 ДБНА.2.1-1:2008

У переліку посилань вказують список джерел, на які є посилання в звіті, та наводять його наприкінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути посилання. Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи.

Додатки до звіту

Текстові додатки до звіту (висновку) повинні містити:

 • копію дозволу (ліцензії) на виконання робіт;
 • копію технічного завдання замовника;
 • програму виконання робіт;
 • зведені таблиці результатів лабораторних визначень фізико-механічних властивостейґрунтів по кожному виділеному інженерно-геологічному елементу і таблицю хімічногоскладу підземних вод;
 • результати статистичної обробки;
 • опис гірничих виробок;
 • паспорти результатів геофізичних робіт, польових випробувань ґрунтів, стаціонарнимспостережень і інших робіт (якщо їх виконували);
 • каталоги координат і висот точок геологічної інформації.

Графічні додатки до звіту повинні містити:

 • карти фактичного матеріалу, інженерно-геологічних умов і районування майданчик;(траси) або їхніх варіантів (у складних інженерно-геологічних умовах), а за обґрунту-вання - гідрогеологічні (поширення водоносних горизонтів, глибин залягання підзем-них вод і гідроізогіпс, глибини залягання водотривких шарів ґрунту, гідрохімічніводопроникності тощо);
 • при вишукуваннях для лінійних споруд замість карти інженерно-геологічних умов сму-ги траси допускається додавати профілі або інженерно-геологічні розрізи по осі трасита по поперечниках разом з результатами інженерно-геодезичних вишукувань;
 • викопіювання з наявних геологічних, гідрогеологічних та інших карт (за необхідності);
 • інженерно-геологічні розрізи;
 • геофізичні карти і розрізи.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 65

ДОДАТОК П

(рекомендований)

МЕТОДИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Метод

Задача

Умови переважного застосування

Параметри і характеристика

грунтів

Параметри характеристика водоносних

горизонтів

Коефіцієнт фільтрації (водопроникності)

Коефіцієнт водовіддачі (гравітаційної або пружної)

Коефіцієнт нестачі водопостачання

Коефіцієнт капілярного підняття (капілярний)

Питоме водопоглинення (відносна водопроникність)

і питоме повітропоглинання (відносна повітропроникність)

Вологість грунтів зони аерації

Рівень підземних вод

Коефіцієнт водопроникності

Коефіцієнт повітропроникності

Коефіцієнт рівневопроникності (п’єзопроникність)

Коефіцієнт перетікання і вертикального водообміну

Фільтраційний опір днищ водойм

Дійсна швидкість руху підземних вод

Інфільтраційне живлення (модуль живлення шару)

Геотермічний параметр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Режимні спостереження

- за рівнем

-

+

+

-

- -

-

+

+

-

-

-

за наявності

стаціонарної ме-

режі режимних спостережень

- за температ.

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

- за вологістю

-

-

Т

+

- -

Т

Т

-

-

Т

-

-

-

-

-

- за хімічним складом

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Налив води:

- у шурфи

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

вище рівня ґрунто-

вих вод і нижче

рівня ґрунтових вод

в умовах, коли ви-

конання відкачу-

вань неможливе

- в одиночні

свердловини

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- у кущі

свердловин

+

+

-

-

- -

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Нагнітання в свердловини:

води

-

-

-

-

+ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

скельні тріщинуваті

ґрунти

скельні тріщинуваті,

піщані та глинисті

ґрунті

- повітря

-

-

-

-

- +

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

С. 66 ДБН А.2.1-1:2008

Закінчення таблиці

1

2

3

4

5

6

7

8 | 9

10

11

12

13

14

15

16

17

Відкачування води:

- із шурфів

-

-

-

- -

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

нижче рівня ґрунтових вод

- зі свердловин:

експрес-відкачування

-

-

-

- -

-

+

-

-

-

-

-

+

-

пробне відкачування

-

-

-

- -

-

+

-

-

-

-

-

+

-

дослідне відкачування

+

-

-

-

- -

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

дослідне кущове

+

+

-

-

- -

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

дослідно-експлуатаційне

+

+

-

-

- -

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

застосування обґрунтовують у програмі вишукувань (у складних гідрогеологічних умовах і для обґрунтування проектів дренажів і водознижень)

Вимірювання витрати води у свердловині (витрато-метрія)

-

-

-

- -

-

+

-

-

-

-

-

-

-

шаруваті ґрунти, водоносні масиви з неоднорідною тріщинуватістю

Індикаторні методи. Резис-тивіметрія

-

-

-

-

- -

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

при визначенні дійсної швидкості руху підземних вод

Гідрохімічне опробування

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

при будь-яких видах стаціонарних спостережень і дослідно-фільтраційних робіт, коли необхідна оцінка агресивних впливів і прогноз зміни хімічного складу

Лабораторні методи

-

Т

+

- -

+

-

-

-

-

-

-

-

+

С+

для визначення умов прийнятності методу заморожування ґрунту

Геофізичні методи

Т

-

-

-

-

Т

+

Т

-

-

-

-

-

Т

С

Необхідність визначення інтервалів водопритоку, інтервалів з різною мінералізацією, дефектоскопія

Аналітичні методи (балансові методи)

-

+

+

-

- -

-

+

+

Т

-

-

+

-

-

за наявності водно-балансових ділянок або відповідної конфігурації режимної мережі