|завдовжки 24 м | | | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для стропування ферм | | -"- | |

|завдовжки 24 м | | | 25 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для стропування ферм | | -"- | |

|завдовжки 18 м | | | 18 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для пiдйому ферм | | -"- | |

|завдовжки 12 м | | | 6.5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для стропування стiно- | | -"- | |

|вих панелей завдовжки 12 м | | | 5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для пiдйому плит | | -"- | |

|розмiром 6х3 i 6х1,5 | | | 4 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для стропування плит | | -"- | |

|покрить i перекрить | | | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пiдвiска для пiдйому | | Вантажо- | |

|залiзобетонних рам | | пiдйомнiсть, т | 6.3 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса унiверсальна для пiдйо-| | Те саме | |

|му будiвельних конструкцiй | | | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса-захват для пiдйому труб| | Дiаметр труб | |

| | | 200-800 мм | |

|---------------------------------------------------------------|

|Захват напiвавтоматичний для | | Вантажо- | |

|стропування труб дiаметром | | пiдйомнiсть, т | |

|400-500 мм | | | 3.2 |

-----------------------------------------------------------------

С.62 ДБН Г.1-4-95

Продовження додатку 8

-----------------------------------------------------------------

| |Iндекс,| Основнi параметри |

| Назва | тип i |----------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Захват напiвавтоматичний для | | Те саме | |

|стропування труб дiаметром | | | |

|600-820 мм | | | 5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Рушник м'який для монтажу |ПМ-321 | -"- | |

|iзольованих труб | | | 8 |

|---------------------------------------------------------------|

|Рушник м'який для монтажу |ПМ-523 | -"- | |

|iзольованих трубопроводiв | | | 16 |

|---------------------------------------------------------------|

|Рушник м'який для монтажу |ПМ-823 | -"- | |

|iзольованих трубопроводiв | | | 25 |

|---------------------------------------------------------------|

|Рушник м'який для монтажу |ПМ-1223| -"- | |

|iзольованих трубопроводiв | | | 40 |

|---------------------------------------------------------------|

|Рушник м'який для монтажу |ПМ-1425| -"- | |

|iзольованих трубопроводiв | | | 63 |

|---------------------------------------------------------------|

|Пристрiй для стропування | - | -"- | |

|i розстропування колон | | | 20 |

|---------------------------------------------------------------|

|Захват для монтажу гiпсобетон- | - | -"- | |

|них перетинок | | | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для пiдйому гiпсобетон-| - | -"- | |

|них перетинок | | | 1.6 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для пiдйому труб з | - | Вантажо- | |

|iзоляцiєю дiаметром до 320 мм | | пiдйомнiсть, т | 4.0 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса-захват | - | Те саме | 1.6 |

|---------------------------------------------------------------|

|Напiвавтоматичний захват для | - | Диаметр, м |1000-|

|пiдйому залiзобетонних кiлець | | |1500 |

|дiаметром 1000-1500 мм | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Автоматичнi захвати для монта-| - | Вантажо- | |

|жу залiзобетонних конструкцiй | | пiдйомнiсть, т | 10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Захват стропувальний напiвавтома| ЕСП-5А| Те саме | 5 |

|тичний | |----------------------|

| | | Габарити | |

| | | 84х350х350 мм | |

| | |----------------------|

| | | Маса, кг | 13.5|

-----------------------------------------------------------------

С.63 ДБН Г.1-4-95

Продовження додатку 8

-----------------------------------------------------------------

| |Iндекс,| Основнi параметри |

| Назва | тип i |----------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|Напiвавтоматичний захват для мон| | Габарити | |

|тажу залiзобетонних опор | | 84х350х350 мм | |

| | |----------------------|

| | | Маса, кг | 40 |

|---------------------------------------------------------------|

|Напiвавтоматичний захват для | Б-8 | - | - |

|завантаження силiкатної цегли | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Пристрiй вантажозахватний для | - | Вантажо- | |

|захвату барабанiв з кабелем i | | пiдйомнiсть, т | 5 |

|вантажопiдйомним механiзмом | |----------------------|

| | | Маса, кг | 30 |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса для вивантаження труб з| - | Те саме | 5 |

|залiзничних вагонiв | |----------------------|

| | | | 212 |

|---------------------------------------------------------------|

|Унiверсальна траверса з автома-| - | Вантажо- | |

|тичним захватом для монтажу ферм| | пiдйомнiсть, т | 12 |

|i плит покриттiв споруд з прого-| | | |

|ном 12; 24 i ЗО м | | | |

|---------------------------------------------------------------|

| |Дiаметр| Вантажопiд- |Вага,|

| Назва | труби,| йомнiсть, т | кг |

| | мм | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Напiвавтоматичнi клiщовi захвати |

|для пiдйому i перемiщення мета- |

|левих труб: |

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-111 | 89-114| 0,75 | 7,4|

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-101 |114-168| 1 | 9,6|

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-2 | 219 | 2 | 20,5|

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-З | 325 | 3 | 38,0|

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-5 | 530 | 3,7 | 10,3|

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-7 | 720 | 5 | 214|

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-8 | 820 | 6,5 | 313|

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-10 | 1020 | 12 | 488|

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-1221 | 1220 | 15 | 547|

-----------------------------------------------------------------

С.64 ДБН Г.1-4-95

Закiнчення додатку 8

-----------------------------------------------------------------

| |Iндекс,| Основнi параметри |

| Назва | тип i |----------------------|

| | марка | Одиниця вимiру |Вели-|

| | | |чина |

|---------------------------------------------------------------|

|КЗ-1421 | 1420 | 28 | 926|

|---------------------------------------------------------------|

| |Дiаметр| Вантажопiд- |Маса,|

| Назва | труби,| йомнiсть, т | кг |

| | мм | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Торцевi захвати для вантажно- |

|розвантажувальних робiт |

|(довжина труби 8-12м) |

|---------------------------------------------------------------|

|ЗТ-821 |530,720| 4 | 71,4|

|---------------------------------------------------------------|

|ЗТ-1221 | 1020, | | |

| | 1220 | 5 | 90 |

|---------------------------------------------------------------|

|ЗТ-1421 | 1420 | 7 |105,1|

|---------------------------------------------------------------|

| Назва | Вантажопiдйомнiсть, |Маса,|

| | т | кг |

|---------------------------------------------------------------|

|Траверса унiверсальна для мон- | | | |

|тажу свiтлоаерацiйних лiхтарiв | | | |

|iз збiльшеними блоками | | | |

|(розмiрами 6х12 i 12х12 м) | | | 8 |

|---------------------------------------------------------------|

|Унiверсальний вантажозахватний | | | |

|пристрiй для монтажу великопа- | | | |

|нельних будинкiв | | | 8 |

-----------------------------------------------------------------

С.65 ДБН Г.1-4-95

Додаток 9

Рекомендований

Схеми складування, зберiгання i укладання будiвельних

матерiалiв, виробiв i конструкцiй.

при перевезеннi автотранспортом

конструкцiй на транспортнi засоби:

а) колони;

б) напiвферми у вертикальному

положеннi;

в) балки у вертикальному положеннi.

виробiв.

а) стояковий стелаж для зберiгання

сортового металу;

б) металевi скоби для зберiгання

сортового металу.

а) складування швелерiв;

б) складування двотаврiв

а) рядовий штабель;

б) штабель - "клiтка";

в) розрiдженi пакетнi штабелi;

г) щiльне укладання полiн

а) 1 - ряд; 2 - стос; 3 - прокладка;

4 - обв'язка; 5 - ярлик;

6 - маркування.

б) 1 - пакети; 2 - прокладка;

3 - обв'язка; 4 - маркування.

i ацетиленом.

С.66 ДБН Г.1-4-95

Додаток 10

Довiдковий

Державнi стандарти на будiвельнi вироби,

конструкцiї i матерiали

I. ГОСТ 20213-89 |Фермы железнодорожные. Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

2. ГОСТ 20372-90 |Балки стропильные и подстропильные

|железобетонные. Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

3. ГОСТ 18979-90 |Ригели железобетонные для многозтажных

|зданий. Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

4. ГОСТ 19804.0-78 |Сваи забивные железобетонные. Общие

|технические условия.

-----------------------------------------------------------------

5. ГОСТ 12504-80 |Панели стеновые внутренние бетонные и

|железобетонные для жилых й общественных

|зданий. Общие технические условия.

-----------------------------------------------------------------

6. ГОСТ 9574-80 |Панели гипсобетонные для перегородок.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

7. ГОСТ 9561-91 |Плиты перекрытий железобетонные

|многопустотные для зданий и сооружений.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

8. ГОСТ 21506-87 |Плиты перекрытий ребристые железобетонные

|высотой 300 мм для зданий и сооружений.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

9. ГОСТ 9818-85 |Марши и площадки лестниц железобетонные.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

10. ГОСТ 18980-90 |Ригели железобетонные для многозтажных

|зданий. Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

11. ГОСТ 6785-80 |Плиты подоконные железобетонные.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

12. ГОСТ 948-84 |Перемычки железобетонные для зданий с

|кирпичными стенами. Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

13. ГОСТ 20054-82 |Трубы бетонные безнапорные. Технические

|условия.

-----------------------------------------------------------------

14. ГОСТ 19231.1-83 |Плиты железобетонные для покрытий

|трамвайних путей. Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

15. ГОСТ 24022-80 |Фундаменти железобетонные сборные под

|колонны сельскохозяйственных зданий.

|Технические условия.

16. ГОСТ 24476-80 |Фундаменты железобетонные сборные под

|колонны каркаса межвидового применения

|для многозтажных зданий. Технические

|условия.

-----------------------------------------------------------------

С.67 ДБН Г.1-4-95

Продовження додатка 10

17. ГОСТ 24476-80 |Фундаменты железобетонные сборные для

|колонны каркаса межвидового применения

|для многозтажных зданий. Технические

|условия.

-----------------------------------------------------------------

18. ГОСТ 13579-78 |Блоки бетонные для стен подвалов.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

19. ГОСТ 18979-90 |Колонны железобетонные для многозтажных

|зданий. Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

20. ГОСТ 19804.0-78 |Сваи забивные железобетонные. Общие

|технические условия.

-----------------------------------------------------------------

21. ГОСТ 13015.0-83 |Конструкции и изделия бетонные и

|железобетонные сборные. Общие

|технические требования.

-----------------------------------------------------------------

22. ГОСТ 13015.4-84 |Конструкции и изделия бетонные и

|железобетонные сборные. Правила

|транспортирования и хранения.

-----------------------------------------------------------------

23. ГОСТ 8673-82 |Плиты фанерные. Технические требования.

-----------------------------------------------------------------

24. ГОСТ 18980-90 |Ригели железобетонные для многозтажных

|зданий. Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

25. ГОСТ 19010-82 |Блоки стеновые бетонные и железобетонные

|для зданий. Общие технические условия.

-----------------------------------------------------------------

26. ГОСТ 9574-90 |Панели гипсобетонные для перегородок.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

27. ГОСТ 9561-91 |Плиты перекрытий железобетонные

|многопустотные для зданий и сооружений.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

28. ГОСТ 12767-80 |Плиты железобетонные сплошные для

|перекрытий жилых и общественных зданий.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

29. ГОСТ 12085-88 |Мел природный обогащенный. Технические

|условия.

-----------------------------------------------------------------

ЗО. ГОСТ 28042-89 |Плиты покрытий железобетонные для

|зданий предприятий. Технические условия.

ЗI. ГОСТ 19570-74 |Панели из автоклавных ячеистых бетонов

|для внутренних несущих стен перегородок

|и перекрытий жилых и общественных зданий.

-----------------------------------------------------------------

32. ГОСТ 9818-85 |Марши и площадки лестниц железобетонные.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

33. ГОСТ 18048-80 |Кабины санитарно-технические. Технические

|условия.

-----------------------------------------------------------------

С.68 ДБН Г.1-4-95

Продовження додатка 10

34. ГОСТ 10260-82 |Щебень и гравий для строительных работ.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

35. ГОСТ 8020-90 |Конструкции бетонные и железобетонные для

|колодцев канализационых

-----------------------------------------------------------------

36. ГОСТ 530-80 |Кирпич и камни силикатные. Технические

|условия.

-----------------------------------------------------------------

37. ГОСТ 18343-80 |Поддоны для кирпича и керамических камней.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

38. ГОСТ 379-79 |Кирпич и камни силикатные. Технические

|условия.

-----------------------------------------------------------------

39. ГОСТ 7484-78 |Кирпич и камни керамические лицевые.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

40. ГОСТ 21520-89 |Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие.

|Технические условия.

-----------------------------------------------------------------

41. ГОСТ 23118-78 |Конструкции металлические строительные.

|Общие положення.

-----------------------------------------------------------------

42. ГОСТ 23119-78 |Фермы стропильные стальные сварные с

|злементами из парных уголков для

|производственных зданий. Технические

|условия.

-----------------------------------------------------------------

43. ГОСТ 16369-88 |Пакеты транспортные лесоматериалов.

|Размеры.