2.6.2 До складу робочої комісії включаються представники замовника-голова комісії, генпідрядника, монтажної організації, пусконалагоджувальної організації, експлуатаційної організації, проектувальника, органів Державного пожежного нагляду.

За необхідності можливе залучення інших спеціалістів.

2.6.3 Робоча комісія створюється не пізніше як в п'ятиденний строк після одержання письмового оповіщення монтажної (пусконалагоджувальної) організації щодо готовності установки до прийняття в експлуатацію.

2.6.4 При прийнятті установок в експлуатацію монтажна (пусконалагоджувальна) організація повинна пред'явити робочій комісії:

- комплект робочих креслень, за якими здійснювався монтаж устаткування на об'єкті, що приймається, з внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку;

- документи, що свідчать про якість устаткування, матеріалів і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних робіт;

- сертифікати відповідності на устаткування, технічну документацію заводів-виготовлювачів;

- виробничу документацію згідно з додатком Н;

- журнали виконання робіт та авторського нагляду.

2.6.5 Робоча комісія повинна:

- перевірити відповідність виконаних монтажно-налагоджувальних робіт проектній документації, технічній документації заводів-виготовлювачів, діючій нормативній документації, наявність сертифікатів відповідності на устаткування;

- перевірити якість виконаних монтажно-налагоджувальних робіт і дати їм оцінку;

- виконати комплексне випробування установки;

- виконати прийняття в експлуатацію установки в триденний строк з дня пред'явлення.

При виявленні дефектів складається протокол виявлених дефектів з зазначенням строку їх усунення і організацій, відповідальних за їх усунення.

Прийняття установок в експлуатацію повинно оформлюватися актом згідно з додатком П.

Маркірування і пломбування

2.6.6 Вузли керування спринклерних і дренчерних установок повинні бути забезпечені табличкою з зазначенням найменування вузла і його номера; найменування захищуваного приміщення, типу і кількості зрошувачів в секції; функціональною схемою обв'язки вузла і принциповою схемою установки пожежегасіння.

Станції пожежегасіння повинні мати технологічну і електричну принципову схеми. Насоси і засувки, а також контрольно-сигнальні вузли повинні бути пронумеровані за технологічною схемою обв'язки у відповідності з проектом.

В установках газового пожежегасіння на кожному розподільному пристрої повинна бути встановлена табличка з номером напрямку, найменуванням і місцезнаходженням захищуваного приміщення.

На лицьовому боці батареї установки газового пожежегасіння повинні бути таблички з зазначенням номерів батарей, секції батарей та напрямку, який вони обслуговують.

На шафах автоматики (кнопкових постах і т.ін.) повинні бути таблички з зазначенням секцій (напрямків), що відносяться до цих шаф.

2.6.7 Вузли керування, пожежні крани і крани ручного включення повинні бути огороджені і запломбовані.

2.6.8 Маркірування і пломбування виконуються монтажно-налагоджувальною організацією.

Гарантії

2.6.9 Монтажно-налагоджувальна організація повинна гарантувати безвідмовну роботу установки пожежегасіння і пожежної сигналізації протягом встановленого чинним законодавством терміну з дня прийняття її в експлуатацію.

2.6.10 Монтажно-налагоджувальна організація несе відповідальність за порушення проектних рішень, вимог технічної документації заводів-виготовлювачів обладнання і цих норм.

2.6.11 Монтажно-налагоджувальна організація не несе відповідальності за:

- несправності, що виникли через недодержання інструкцій з експлуатації технічних засобів установок і діючих нормативних документів;

- дефекти, що виникли під час експлуатації установок, з провини заводів-виготовлювачів обладнання, арматури, приладів і т.ін.

Додаток А
(обов'язковий)

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Водоживильник автоматичний:

- ємкісний пристрій, що забезпечує роботу установки водяного і пінного пожежегасіння з розрахунковими витратами і напором вогнегасної речовини до моменту виходу на робочий режим основного водоживильника;

- основний -пристрій, що забезпечує розрахункові витрати і напір вогнегасної речовини в установках водяного і пінного пожежегасіння протягом нормативного часу їх роботи.

Датчик технологічний - вимірювальний пристрій, що перетворює фактори, супровідні пожежі, і формує сигнал про пожежу в електричний сигнал, що використовується в установках пожежегасіння або сигналізації.

Кількість вогнегасної речовини - розрахункова кількість (маса, об'єм) речовини, яка знаходиться в установці пожежегасіння речовини:

або на складі об'єкта, необхідна для гасіння пожежі за нормативний час з нормативними витратами;

- основна - розрахункова кількість, що зберігається в установках пожежегасіння і безпосередньо використовується для гасіння пожежі;

- резервна - розрахункова кількість, що зберігається в установках пожежегасіння або на складі і знаходиться в повній готовності до використання після витрачання або відсутності основного об'єму;

- запасна - кількість вогнегасної речовини, що зберігається на складі об'єкта і призначена для відновлення за нормативний час витраченої основної і резервної кількості вогнегасної речовини.

Сповіщувач адресований - автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на фактори, супровідні пожежі, в місці його встановлення і постійно або періодично активно формує сигнал про стан пожеженебезпечності в захищуваному приміщенні та власну працездатність із зазначенням свого номера (адреси).

Сповіщувач неадресований - автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на фактори, супровідні пожежі, в місці його встановлення та формує сигнал про виникнення пожежі в захищуваному приміщенні без зазначення свого номера (адреси).

Спонукальна - трубопровід, що заповнений водою, розчином система піноутворювача, стисненим повітрям, або трос з легкоплавкими замками, призначений для автоматичного і дистанційного включення дренчерних установок і установок газового пожежегасіння з пневмоелектричним пуском, а також установок порошкового пожежегасіння з термомеханічним пуском.

Приміщення - пункт розташований на об'єкті, що охороняється, з чергового цілодобовим чергуванням персоналу, обладнаний персоналу засобами відображення інформації про стан роботи установки пожежегасіння і пожежної сигналізації, а також засобами зв'язку з пожежною охороною об'єкта (населеного пункту) і службами керування об'єктом.

Простір внутрішньо-стелажний - внутрішній об'єм стелажа, що обмежений його - конструкціями.

Пуск:

- автоматичний - автоматичне включення (комутація) установок пожежегасіння, що здійснюється за сигналами спонукальних пристроїв установок пожежегасіння або пожежної сигналізації;

- дистанційний - те саме, але, що здійснюється вручну з допомогою кнопок, пускателів і т.ін., пристроїв, розташованих зовні того місця, де встановлені виконавчі пристрої;

- місцевий - те саме, але, що здійснюється з допомогою кнопок, пускателів або механічних пристроїв, що розташовані безпосередньо біля місць встановлення обладнання установки пожежегасіння. Місцевий пуск використовується для включення установок при пожежі у випадку відмови автоматичного або дистанційного пуску, а також для перевірки їх працездатності.

Розпилювач - пристрій, що забезпечує випуск і розпилення вогнегасної речовини в приміщеннях, що захищені установкою газового або порошкового пожежегасіння.

Мережа пожежної сигналізації - сукупність ліній для вводу-виводу інформації, комутації каналів і передачі сигналів від пристроїв пожежної сигналізації до приймально-контрольних приладів та пристроїв керування;

- сполучні лінії - лінії, що з'єднують розподільні (з'єднувальні) коробки з кросом (захисною смугою, боксом) або з приймально-контрольним при ладом;

- шлейф пожежної сигналізації - електричний ланцюг, що з'єднує вихідні ланцюги пожежних сповіщувачів, включає в собі допоміжні (виносні) елементи (діоди, резистори і т.ін.) та з'єднувальні проводи і призначений для видачі на приймально-контрольний прилад сповіщень про пожежу і несправність, а в деяких випадках і для подачі електроживлення на сповіщувачі;

- кільцева - лінія шлейфа, початок і кінець якої з'єднуються з лінія приймально-контрольним приладом.

Трубопровід:

- підвідний - трубопровід, що з'єднує пожежні насоси з вузлами керування установок водяного і пінного пожежегасіння;

- живильний - трубопровід, що з'єднує вузли керування установок водяного і пінного пожежегасіння, або розподільний пристрій установки газового пожежегасіння, або резервуар установки порошкового пожежегасіння з розподільними трубопроводами;

- розподільний - трубопровід з встановленими на ньому зрошувачами або розпилювачами, прокладений в захищуваному приміщенні;

- спонукальний - див. визначення терміну "спонукальна система".

Рівень:

- розрахунковий- рівень у резервуарі при зберіганні в ньому розрахункової кількості рівень пожежного запасу вогнегасної речовини;

- контрольний - рівень вогнегасної речовини, який визначається рівень проектним рішенням і фіксується контрольно-вимірювальними приладами.

Пристрій імпульсний - ємкісний пристрій, що забезпечує розрахунковий тиск вогнегасної речовини в трубопроводах установки, що необхідний для спрацювання вузлів керування в спринклерних і дренчерних установках пожежегасіння.

Норма подачі - розрахункова кількість (маса або об'єм) вогнегасної речовини, яка повинна бути подана на одиницю площі або об'єму об'єкта, який захищається протягом нормативного часу.

Резервуар установки порошкового пожежегасіння - ємкісний пристрій, призначений для збереження, підготовки і подачі вогнегасного порошку в живильний трубопровід.

Додаток Б (рекомендований)

Методика розрахунку установок водяного і пінного пожежегасіння

Б.1 Вихідними даними для розрахунку установок водяного і пінного пожежегасіння є параметри, що наведені в таблицях Б.1, Б.2, Б.3.

Таблиця Б.1

Група приміщень

Інтенсивність зрошення,л·с-1·м-2

не менша

Площа, що захищається одним спринклерним зрошувачем або легкоплавким замком, м2

Площа для розрахунку витрати розчину води, піноутворювача для спринклерних установок, м2

Тривалість роботи установки водяного пожежегасіння, хв.

Відстань між спринклерними зрошувачами або легкоплавкими замками, м, не більша

водою

розчином піноутворювача

1

0,08

-

12

120

30

4

2

0,12

0,08

12

240

60

4

3

0,24

0,12

12

240

60

4

4

0,3

0,15

12

360

60

4

5

За табл.Б2

9

180

60

3

6

Те саме

9

180

60

3

7

-«-

9

180

-

3

Примітка 1. Групи приміщень наведені в додатку В.

Примітка 2. Площу для розрахунку витрати вогнегасної речовини та кількість одночасно працюючих секцій дренчерних установок визначають в залежності від особливостей захищуваного технологічного процесу.

Примітка 3. Площа, що захищається одним спринклерним настінним зрошувачем, повинна бути 16 м2.

Примітка 4. Значення інтенсивності зрошення і площі для розрахунку витрати вогнегасної речовини, наведені для спринклерних установок, які захищають приміщення заввишки до 10 м, а також ліхтарні приміщення при сумарній площі проекції ліхтарів не більше 10% від площі проекції покриття (перекриття). Висоту ліхтарного приміщення при площі ліхтарів більшій 10% від площі покриття (перекриття) належить приймати до покриття ліхтарів. Зазначені параметри спринклерних установок для приміщень заввишки від 10 до 20 м належить приймати за таблицею Б.3.

Примітка 5. Складські приміщення, які вбудовані в громадські будівлі, належить відносити до 2-ї групи приміщень. Час гасіння - 60 хв.

Б.2 При використанні води зі змочувачем значення інтенсивності зрошення водою, які вказані в таблицях Б.І, Б.2, Б.З і Б.5, належить приймати із коефіцієнтом 0,8.

Таблиця Б.2

Висота складування, м

Група приміщень

5

6

7

Інтенсивність зрошення, л·с-1·м-2 , не менше

водою

розчином піноутворювача

водою

розчином піноутворювача

водою

розчином піноутворювача

До 1

0,08

0,04

0,16

0,08

-

0,10

Понад 1 до 2

0,16

0,08

0,32

0,20

-

0,20

Понад 2 до 3

0,24

0,12

0,40

0,24

-

0,30

Понад 3 до 4

0,32

0,16

0,40

0,32

-

0,40

Понад 4 до 5

0,40

0,32

-

0,40

-

0,40