ДСТУ ISO 9241-6:2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» <ТК 121)

ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-01-01

3. Національний стандарт відповідає ISO 9241-6:1999 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 6: Guidance on the work environment (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

НАЦЮНАЛЬНИЙ ВСТУП 4

ВСТУП 5

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 6

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 6

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 8

3.1. адаптація, зорова (adaptation, visual) 8

3.2. ізоляційні властивості одягу (clothing insulation) 8

3.3. передавання кольору (colour rendering) 8

3.4. коефіцієнт передавання кольору Ra (colour rendering index Ra) 8

3.5. кольорова температура (colour temperature) 8

3.6. норма протягів (draught rating) 8

3.7. мерехтіння (flicker) 8

3.8. основне освітлення (general lighting) 9

3.9. блиск (glare) 9

3.10. відблиск (glare by reflection) 9

3.11 освітленість (illuminance) 9

3.12 освітлення, локалізоване (lighting, localized) 9

3.13 баланс яскравості (luminance balance) 9

3.14 середня випромінювана температура (mean radiant temperature) 9

3.15 наявна температура (operative temperature) 9

3.16 передбачувана середня кількість голосів (predicted mean vote), індекс PMV 10

3.17 передбачуваний відсоток незадоволених [predicted percentage of dissatisfied), індєкс PPD 10

3.18 асиметрія випромінюваних температур (radiant temperature asymmetry) 10

3.19 номінальний рівень (rating level) 10

3.20 відносна вологість (relative humidity) 10

3.21 реверберація (reverberation) 10

3.22 інтенсивність турбулентності (turbulence intensity) 10

3.23 робоче місце (workplace) 10

3.24 автоматизоване робоче місце (workstation) 11

4 OCHOBHI ПРИНЦИПИ 11

5 ВИМОГИ ДО ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 11

5.1 Загальні положення 11

5.2 Основні аспекти 12

5.2.2 Основні завдання проекту 12

5.3 Розподілення освітленості у робочому просторі 13

5.4 Контролювання блиску 13

6 ВИМОГИ ЩОДО ЗВУКІВ ТА ШУМІВ 14

6.1 Основні аспекти 14

6.2 Зменшення впливу шуму 15

7 ВИМОГИ ЩОДО МЕХАНІЧНИХ В1БРАЦІЙ 16

7.1 Основні аспекти 16

7.2 Зменшення впливу механічних вібрацій 16

8 ВИМОГИ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ I СТАТИЧНО)' ЕЛЕКТРИКИ 18

8.1 Основні аспекти 18

8.2 Уникнення небажаних впливів навколишнього середовища 19

9 ВИМОГИ ЩОДО ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕД OB ИЩА 20

9.1 Основні аспекти 20

9.2 Важливі параметри теплової комфортності 21

10 ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ I ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ 22

ДОДАТОК А (довідковий) 24

ОСВІТЛЕННЯ 24

А.1 Освітленість 24

А.2 Баланс яскравості 24

А.З Обмеження блиску 24

А.4 Напрямок падіння світла 29

А.5 Використовування кольору 30

А.6 Передавання кольору і співвідношення колірних температур 30

А.7 Сприйняття мерехтіння 30

A.8 Вибирання виду освітлення 31

ДОДАТОК В (ДОВІДКОВИЙ) 34

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ I ВИЗНАЧАННЯ ЗВУКУ 34

В.1 Вимірювання шуму 34

В.2 Джерела шуму 34

В.З Рівень шуму в робочому середовищі 35

ДОДАТОК С (довідковий) 39

ВИМІРЮВАННЯ I ОЦІНЮВАННЯ ВІБРАЦМ ТША 39

ДОДАТОК D (довідковий) 40

ТЕМПЕРАТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 40

D.1 Рекомендовані значення для створення теплового комфорту 40

D.2 Оцінювання і вимірювання теплових параметрів 41

БІБЛЮГРАФІЯ 42


НАЦіоНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 9241-6:1999 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 6: Guidance on the work environment (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі, Частина 6. Вимоги до робочого середовища).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 9241» замінено на «цей стандарт»;

— з назви стандарту і за текстом вилучено абревіатуру VDT як таку, що не має відповідного перекладу українською. Замість абревіатури VDT за текстом застосовано ідентичні терміни «відеотермінал» і «дисплей»;

у розділі 2 «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» подано «Національні пояснення», виділені рамкою;

у розділі 3 «Терміни та визначення понять» та за текстом не перекладено абревіатур PMV, PPD i LAR як таких, що не мають відповідного перекладу українською;

за текстом стандарту замість абревіатури CRT (cathode-ray tube) застосовано відповідний переклад українською ЕПТ (електронно-променева трубка) та замість ELF (extremely low frequency) — ННЧ (наднизькочастотний);

в останньому абзаці 8,2 а) у дужках дано розшифровку абревіатури ЕМС — електромагнітна сумісність;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

замінено позначення одиниць фізичних величин:

Позначення в ISO 9241-6

dB

Hz

А/m

cd/m2

S

kHz

m

m2

°C/W

m/s

Позначення а національному стандарті

ДБ

Гц

А/м

кд/м2

с

кГц

м

мг

°С/Вт

м/с

Міжнародний стандарт ISO 6385:1981 впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 6385-99, Копії міжнародних нормативних документів, на які є посилання і які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».


ВСТУП

Цей стандарт поширюється на робочі системи, визначені в ISO 6385, з відеотерміналами, що визначені в ISO 9241-1. Офісні роботи з відеотерміналами можна виконувати в різних умовах робочого середовища. Ці умови можуть впливати як на комфортність, так і на ефективність роботи користувача. Крім того, на робоче середовище можуть впливати специфічні характеристики відеотерміналів і пов'язаного з ними устаткування (наприклад, принтерів, комп'ютерів).

Цей стандарт розроблено з метою визначання умов робочого середовища, які підвищують комфортність і ефективність роботи користувача. Для поліпшення взаємодії між користувачами і довкіллям часто є необхідним розумний компроміс. Тому в цьому стандарті як базисні цілі наведено настановчі принципи, надано основні аспекти для кожного з чинників (наприклад, освітлення, шуму) і наведено настанови щодо вирішення інтегрованих завдань для конкретних випадків (наприклад, методи контролювання акустичних показників довкілля для виконання певного завдання у певному середовищі).


НАЦЮНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ
ДО РОБОТИ 3 ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ В ОФІСІ

Частина 6. Вимоги до робочого середовища


ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОТЕ С ВИДЕОТЕРМИНАЛАМИ В ОФИСЕ

Часть 6. Требования к рабочей бреде


ERGONOMIC REQUIREMENTS
FOR OFFICE WORK WITH VISUAL DISPLAY TERMINALS (VDTs)

Part 2. Guidance on the work environment


Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт надає вимоги до основних принципів ергономічного проектування робочого середовища та автоматизованого робочого місця, враховуючи освітлення, вплив шуму і механічних вібрацій, електричних і магнітних полів, статичної електрики, теплових умов, просторової організації та планування робочого місця.

Цей стандарт можна застосовувати для визначання умов робочого середовища та автоматизованих робочих місць таких робочих систем, як офісні, з використовуванням відеотерміналів.

Проте цей стандарт не визначає технічні характеристики устаткування, необхідні для виконання вимог, пов'язаних з умовами робочого середовища.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нормативи документи містять положення, які за допомогою посилань у тексті складають положення цього стандарту. Для датованих джерел будь-яке внесення змін чи поправок не застосовують. Для недатованих джерел застосовують найостанніші видання зазначених нормативних документів. Члени ІЕС та ISO зберігають реєстри чинних на сьогодні міжнародних стандартів.

ISO 1996-1 Acoustics — Description and measurement of environmental noise — Part 1: Basic quantities and procedures

ISO 2631-1 Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements

ISO 2631-2 Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 2: Continuous and shock-induced vibration in buildings (1 to 80 Hz)

ISO 5349 Mechanical vibration — Guidelines for the measurement and the assessment of human exposures to hand-transmitted vibration

ISO 6385 Ergonomic principles in the design of work systems

ISO 7730:1994 Moderate thermal environments — Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort

ISO 8995:1989 Principles of visual ergonomics — The lighting of indoor work systems

ISO 9241^3:1992 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 3: Visual display requirements

ISO 9241-7 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 7: Requirements for display with reflections

ISO 9612 Acoustics — Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment

ISO 11690-1:1996 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery — Part 1: Noise control strategies

IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-8:1993 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 8, Power frequency magnetic field immunity test.

НАЦіоНАЛьНЕ ПОЯСНЕНнЯ

ISO 1996-1 Акустика. Опис i вимірювання навколишнього шуму. Частина 1. Основні величини і процедури

ISO 2631-1 Оцінювання впливу вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 2631-2 Оцінювання впливу вібрації на людину. Частина 2. Безперервні та штовхоподібні вібрації в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц)

ISO 5349 Механічні вібрації. Настанови щодо вимірювання та оцінювання впливу на люди­ну вібрацій, що передаються через руки

ISO 6385 Ергономічні принципи проектування робочих систем

ISO 7730:1994 Прийнятні умови теплового середовища. Визначання індексів PMV i PPD та призначеності комфортних теплових умов

ISO 8995:1989 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем у приміщеннях

ISO 9241-3:1992 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів

ISO 9241-7 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбиттям

ISO 9612 Акустика. Настанови щодо вимірювання та оцінювання впливу шуму в робочому середовищі

ISO 11690-1:1996 Акустика. Практичні рекомендації з проектування низькошумних робочих місць, що містять машинне устаткування. Частина 1, Методики контролювання шуму

ІЕС 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Техніка випробовування і вимірювання. Підрозділ 2. Випробовування на несприйнятливість до електростатичного розряду

IEC 61000-4-8:1993 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 4. Техніка випробовування і вимірювання. Підрозділ 8. Випробовування на несприйнятливість до високочастотних магнітних полів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарт! застосовано терміни та визначення згідно з ISO 6385, ISO 1996-1, ISO 11690-1, які наведено нижче.

3.1. адаптація, зорова (adaptation, visual)

Процес, під час якого зміни у стані зорової системи стимулюються чинниками впливу, які можуть мати різну освітленість, спектральний розподіл та кут поширення (ІЕС 60050 (845), ІЕС 845-02-07)

3.2. ізоляційні властивості одягу (clothing insulation)

Здатність одягу опиратися втраті сухого тепла від тіла (конвекцією, випромінюванням, теппопровідністю).

Примітка. Адаптовано 3 ISO 9920

3.3. передавання кольору (colour rendering)

Вплив освітлювального засобу на колір об'ектів, що з'являються, за допомогою свідомих чи підсвідомих порівнянь з кольором об'єктів при застосуванні эталонного освітлення (IEC 60050 (845), (ЕС 845-02-59)

3.4. коефіцієнт передавання кольору Ra (colour rendering index Ra)

У Публікаціях СІЕ 1974 він визначений як спеціальний коефіцієнт передавання кольору, який визначають за допомогою комплекту з дев'яти випробовувальних зразків кол ьо pi в (IEC 60050 (845), IEC 845-02-63)

3.5. кольорова температура (colour temperature)

Температура випромінювача Планка, випромінювання якого мае таку саму кольоровість, що і розглядуваний об'ект (ІЕС 60050 (845), ІЕС 845-03-49)

3.6. норма протягів (draught rating)

Передбачуваний відсоток людей, яким заважають протяги (ISO 7730)

3.7. мерехтіння (flicker)

Залишкове візуальне відчуття під впливом миготливого світла, створюване розглядуваним джерелом, або спектральне розподілення флуктуацій у часі (ІЕС 60050 (845), ІЕС 845-02-49)

3.8. основне освітлення (general lighting)

Практично рівномірне освітлення всього простору без пред'явлення спеціальних локальних вимог (ІЕС 60050 (845), ІЕС 845-09-06).

Примітка. Основне освітлення можна тлумачити як освітлення приміщення таким чином, щоб у всіх місцях приміщення було досягнуто практично однакові візуальні умови

3.9. блиск (glare)

Умови, створювані під час невідповідного розподілення чи невірно обраного діапазону яскравості або за підвищеної контрастності, за яких відчувається дискомфорт оглядання чи послабления здатності розглядування окремих деталей або об'єктів (IEC 60050 (845), IEC 845-02-52)

3.10. відблиск (glare by reflection)

Блиск, створений відображенням, зокрема в тих випадках, коли відбите зображення виникає у тому самому напрямку або поруч із тим напрямком, у якому розглядають об'єкт (ІЕС 60050 (845), ІЕС 845-02-54)

3.11 освітленість (illuminance)

(У точці поверхні) частка від ділення світлового потоку (сіфу), що падає на елемент поверхні, якому належить точка, на площу цього елемента (сІЛ) (ІЕС 60050 (845), ІЕС 845-01-38)

3.12 освітлення, локалізоване (lighting, localized)

Освітлення, спроектоване таким чином, щоб максимально освітлені були певні спеціально обрані ділянки, наприклад, робочі місця (ІЕС 60050 (845), ІЄС 845-09-08)

3.13 баланс яскравості (luminance balance)

Відношення між яскравістю зображення на дисплеї та яскравістю суміжного оточення чи послідовно видимих поверхонь.

Примітка. Адаптовано з визначенням терміна «яскравість», наведеного в IEC 60050 (845), IEC 845-01-35

3.14 середня випромінювана температура (mean radiant temperature)

Однакова температура уявної оболонки, в якій передавання тепла від людського тіла відбувається так, як у реальній оболонці, температура якої нерівномірна (ISO 7726)

3.15 наявна температура (operative temperature)

Однакова температура абсолютно чорної оболонки, у середині якої відбувається обмін тепла випромінюванням і конвекцією у такій самій кількості, як і у реальному нерівномірному навколишньому середовищі.

Примітка. Адаптовано з ISO 7726.

3.16 передбачувана середня кількість голосів (predicted mean vote), індекс PMV