Продовження таблиці

Фактори оцінки

Характеристики оцінюваних показників

Території сприятливі

для промислового цивільного будівництва

для масового відпочинку

1

2

3

4

1. Водні ресурси

Середня багаторічна витрата води: об’єм можливого одночасного водовідбору (м³/сек)

1-5

0,05-02

Запаси підземних вод, модуль експлуатаційних запасів з 1 км² території (л/сек)

0,5-1,5

0,2-0,5

Характеристика підземних вод за їх захищеністю від забруднення

тріщинувато- карстові, підруслові та ін. з надіними водотривкими горизонтами

Нахил поверхні в бік водойми (градуси)

3-5

5-10

Забезпеченість поверхневими водами (км від водойми)

10-30

5-20

2. Інженерно - геологічні

Глибина залягання грунтових вод від поверхні (м)

1-3

1-3

Імовірність затоплення високими водами (%)

1- 4% шар затоплення не менше 2 м

1- 10% шар затоплення менше 1 м

Середня відстань між гідрографічною межею, горизонтальне розташування рельєфу (км)

0,5 – 5,0

0,3 – 1,5

Ухил поверхні (градуси)

10 - 30

20 - 30

Зсуви

дрібні поверхні типу опливини

Ярова ерозія

Яри глибиною до 10 м , слабка інтенсивність росту


Сейсмічність (бали)

7 - 8

3. Кліматичні

Будівельно- кліматичні райони

---

---

Світло - кліматичні

---

---

4. Висотність

Перевищення відміток рельєфу над рівнем моря (м)

1500 - 2000

2000 - 2500

5. Грунтово - рослинні

Придатність грунту для озеленення

із зміною до 50 % родючого грунту

Лісистість території (%)

10 – 30 та більше 60

10 - 40


Продовження таблиці

Фактори оцінки

Характеристики оцінюваних показників

Території сприятливі

для промислового цивільного будівництва

для масового відпочинку

1

2

3

4

1. Водні ресурси

Середня багаторічна витрата води: об’єм можливого одночасного водовідбору (м³/сек)

<1

< 0,05

Запаси підземних вод, модуль експлуатаційних запасів з 1 км² території (л/сек)

< 0,5

< 0,2

Характеристика підземних вод за їх захищеністю від забруднення

грунтові

Нахил поверхні в бік водойми (градуси)

> 5

>10

Забезпеченість поверхневими водами (км від водойми)

>30

>20

2. Інженерно - геологічні

Глибина залягання грунтових вод від поверхні (м)

<1

<1

Імовірність затоплення високими водами (%)

> 4% шар затоплення > 2 м

> 10% шар затоплення > 1 м

Середня відстань між гідрографічною межею, горизонтальне розташування рельєфу (км)

<0,5

<0,3

Ухил поверхні (градуси)

> 30

> 30

Зсуви

крупні, глибокі

Ярова ерозія

Яри глибиною більше 10 м , значна інтенсивність росту


Сейсмічність (бали)

9 та більше

3. Кліматичні

Будівельно- кліматичні райони

---

---

Світло - кліматичні

---

---

4. Висотність

Перевищення відміток рельєфу над рівнем моря (м)

> 2000

> 2500

5. Грунтово - рослинні

Придатність грунту для озеленення

із зміною від 50 до 100 % родючого грунту

Лісистість території (%)

<10

<10

Примітка. Таблиця складена на підставі „Методических рекомендаций по гигиеническому обоснованию размещения и развития производительных сил на территориях нового освоения и в промышленно развитых регионах”


Додаток № 2

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. № 173

Критерії оцінки потенціалу забруднення атмосфери за середньорічними значеннями метеорологічних параметрів

Портенціал забруднення атмосфери

Приземні інверсії

Повторюваність

висота переміщування (км)

тривалість туману (год)

повторюваність (%)

потужність (км)

інтенсивність (С)

швидкість вітру 0 -1 м/с

в т.ч. протягом кількох днів (застій повітря)

1. Низький

20-30

0,3-0,4

2-3

10-20

5-10

0,7-0,8

80-350

2. Помірний

30-40

0,4-0,5

3-5

20-30

7-12

0,8-1,0

100-550

3. Підвищений

- континетальний

- приморський


30-45


30-45


0,3-0,6


0,3-0,7


2-6


2-6


20-40


10-30


3-18


10-25


0,7-1,0


0,4-1,1


100-600


100-800

4. Високий

40-50

0,3-0,7

3-6

30-60

10-30

0,7-1,6

50-200

5. Дуже високий

40-60

0,3-0,9

3-10

50-70

20-45

0,5-1,6

10-600


Додаток № 3

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. № 173

Критерії оцінки потенціалу самоочищення водойм

Температурний показник спмоочищення водойм

Середня багаторічна витрата води водойм (м³/сек)

до 50

51-500

більше 500

більше 0,32

знижений

помірний

високий

0,32-0,24

низький

знижений

помірний

менше 0,24

низький

низький

знижений

Примітка.Температурний показник потенціалу самоочищення водойми розраховується шляхом ділення кількості днів у році з температурою води 16 С та вище на загальну кількість днів у році.


Додаток № 4

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. № 173


Санітарна класифікація підприємств, виробництв та

споруд і розміри санітарно-захисних зон для них


Хімічні підприємства та виробництва


Клас I. А. Санітарно-захисна зона 3000 м


1. Виробництво білково-вітамінного концентрату (поприну).


Б. Санітарно-захисна зона 1000 м


1. Виробництво зв'язаного азоту (аміаку, азотної кислоти, азотнотукових та інших добрив).

2. Виробництво напівпродуктів аніліно-фарбової промисловості бензольного та ефірного ряду (анілінів, нітробензолу, нітроаніліну, алкіламінолу, хлорбензолу, нітрохлорбензолу, фенолу та ін.) при загальній потужності виробництва понад 1000 т/рік.

3. Виробництво напівпродуктів нафталенового і антраценового ряду (бетанафтолу, аш-кислоти, фенілперикислоти, перикислоти, антрахінону, фталевого ангідриду та ін.) понад 2000 т/рік.

4. Виробництво бромного заліза.

5. Виробництво целюлози і напівцелюлози за кислим сульфітним, бісульфітним або моносульфітним способами з виготовленням варочних розчинів шляхом спалювання сірки або інших матеріалів, які містять сірку, а також виробництво целюлози сульфатним способом (сульфатцелюлози).

6. Виробництво світильного, водяного та генераторного газів при потужності понад 50000 м3/год.

7. Станції підземної газифікації вугілля.

8. Виробництво їдкого натру та хлору електролітичним способом.

9. Виробництво рідких металів методом хлорування (титано-магнетитове та ін.).

10. Виробництво штучного віскозного волокна та целофану.

11. Виробництво концентрованих мінеральних добрив.

12. Виробництво органічних розчинників та масел (бензолу, толуолу, ксилолу, нафтолу, фенолу, креозолу, антрацену, фенантрену, акридину, карбозолу).

13. Виробництво миш'яку та його неорганічних сполук.

14. Виробництво нафтового газу в кількості більше 5000 м3/год.

15. Підприємства по переробці нафти (при переробці нафти з вмістом сірки менше 0,5% (вагових) санітарно-захисну зону належить приймати розміром 500 м).

16. Виробництво пікринової кислоти.

17. Виробництво плавікової кислоти, кріоліту, фтористого водню та фтористих солей.

18. Підприємства по переробці кам'яного вугілля.

19. Підприємства по хімічній переробці торфу.

20. Підприємства по переробці горючих сланців.

21. Виробництво ртуті.

22. Виробництво сажі.

23. Виробництво сірчаної кислоти, олеуму та сірчистого газу.

24. Виробництво сірковуглецю.

25. Виробництво соляної кислоти.

26. Виробництво суперфосфату.

27. Виробництво фосфору (жовтого, червоного) та фосфорорганічних сполук (тіофос, карбофос та ін.).

28. Виробництво хлорованих та гідрохлорованих вуглеводнів.

29. Виробництво карбіду кальцію, ацетилену з карбіду кальцію та похідних на основі ацетилену.

30. Виробництво диметилтерефталату.

31. Виробництво волокна "нітрон".

32. Виробництво капролактаму.

33. Виробництво синтетичного етилового спирту сірчанокислим методом або методом прямої гідратації при наявності упарювання сірчаної кислоти або очистки від сірки.

34. Виробництво штучного каучуку.

35. Виробництво порофорів.

36. Виробництво амінів (монометиламіни, диметиламіни, діетиламіни, триетиламіни та ін.).

37. Виробництво ціаністих солей (калію, натрію, міді та ін.), ціанплаву, диціанаміду, ціанаміду кальцію.

38. Виробництво кислот: аміноенантової, аміноундеканової, амінопеларгонової, тіодивалеріанової та ізофталієвої.

39. Виробництво нітрінатрію, гідразину сульфату, гідразин гідрату, сульфату амонію, тіонілхлориду, вуглеамонійних солей та амонію вуглекислого.

40. Виробництво ацетилену із вуглеводневих газів.

41. Виробництво диметилформаміду.

42. Виробництво етилової рідини.

43. Виробництво каталізаторів.

44. Виробництво продуктів та напівпродуктів для синтетичних полімерних матеріалів.

45. Виробництво сірчистих органічних барвників (сірчисто-чорних та ін.).

46. Виробництво синільної кислоти та її похідних (акрилати, діізоціанати та ін.).

47. Виробництво берилію.

48. Виробництво хімічних синтетичних лікарських препаратів.

49. Виробництво синтетичних жирних кислот та виробництво вищих жирних спиртів прямим окисленням киснем.

50. Виробництво меркаптанів та централізовані установки одарирування газу меркаптанами із складами одоранту.

51. Калійні комбінати.


Клас II. Санітарно-захисна зона 500 м


1. Виробництво сечовини та тіосечовини.

2. Підприємства по переробці природного нафтового газу.

3. Виробництво ніобію.

4. Виробництво танталу.

5. Виробництво генераторного газу на вугіллі та торфі у кількості 25000-50000 м3/год.

6. Виробництво та переробка природних смол та їх залишків (кам'яновугільного пеку та ін.).

7. Виробництво кальцинованої соди аміачним способом у кількості понад 400000 т/рік.

8. Виробництво синтетичного етилового спирту за сірчанокислим способом або способом прямої гідратації при відсутності цеху упарювання сірчаної кислоти, а також при відсутності очистки від сірки на заводі при другому способі виробництва.

9. Виробництво аміачної, калієвої, натрієвої та кальцієвої селітри.

10. Виробництво хімічних органічних реактивів.

11. Виробництво пластичних мас із ефірів целюлози.

12. Виробництво корунду.

13. Виробництво хлористого барію з утилізацією сірководню.

14. Виробництво технічного саломасу (з одержанням водню неелектричним способом).

15. Виробництво штучних (мідно-аміачних і ацетатних), а також синтетичних хімічних волокон (капрон, лавсан, хлорин, вінол, анід, енант).

16. Виробництво ультрамарину.

17. Виробництво хромового ангідриду та солей хромової кислоти.

18. Виробництво штучної шкіри із застосуванням летучих органічних розчинників.

19. Виробництво складних ефірів.