Рисунок 4 — Інструмент для встановлення кріпильних деталей. Устаткування випробовувального стенда

6.3 Режим роботи

Тиск пневматичних інструментів для встановлення кріпильних деталей повинен бути відрегульований так, щоб використовувані кріпильні деталі заганялися в оброблювану деталь. Про спеціальні випадки треба повідомляти. Використовуваний тиск повинен забезпечувати належну роботу інструмента для кріпильних деталей.

Непневматичні інструменти для встановлення кріпильних деталей, які обладнані регулятором сили удару, регулюють цим пристроєм.

Подавання енергії повинне бути відрегульовано так, щоб гарантувати, що:

скоби повинні бути повністю загнані в поверхню;

цвяхи і болти повинні бути повністю загнані в поверхню або виступати до 1 мм.

7 МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ IТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ

7.1 Енергопостачання

Тиск пневматично керованих інструментів для встановлення кріпильних деталей або інші характеристики, пов'язані з енергопостачанням, треба вимірювати, і вони повинні бути постійні протягом випробовування.

7.2 Процедура випробовування

Кожний із трьох кваліфікованих операторів виконує однакову серію випробовувань. Серія випробовувань повинна складатися з п'яти випробовувальних прогонів. Кожне випробовування повинне проходити в стійкому режимі.

Розташовують насадку інструмента для встановлення кріпильних деталей навпроти оброблюваної деталі.

Протягом 30 с використовують інструмент для встановлення кріпильних деталей 10 разів. Кожна операція повинна складатися з ізольованого одиночного запуску, щоб будь-який інструмент не рухався через поштовхи.

Обчислюють середнє у часі зважене значення вібрації ah w протягом цього часу. Результат еквівалентний середньому значенню (10) середніх у часі зважених значень вібрації одиночної події, унормованої для однієї операції за кожні 3 с ahi wi 3s.

Якщо вимірювання зроблено під час великої кількості дій п або за триваліший час інтегрування Т, значення вібрації 3/,ф w, 3S обчислюють за формулою:

Де ahi w - середнє у часі зважене значення вібрації;

ahi wi 3s - середнє у часі зважене значення вібрації одиночної події, унормоване для однієї операції за кожні 3 с;

n - кількість операцій;

T - час інтегрування.

7.3 Вірогідність випробовування

Вимірювання треба продовжувати, доки не будуть отримані випробовувальні серії, що мають силу, тобто коли коефіцієнт варіації (див. 7.4) п'яти послідовних зважених значень для того самого оператора буде не менше ніж 0,15 або середній квадратичний відхил — менший ніж 0,30 м/с2.

7.4 Коефіцієнти варіації

Коефіцієнт варіації випробовувальних серій CV визначають як відношення між середнім квадратичним відхилом sn-1 послідовності вимірюваних значень і середнім значенням серії х:


де середній квадратичний відхил:

і середнє значення серії:

де xi — i-те вимірюване значення;

n — кількість вимірюваних значень.

7.5 Оцінювання результатів

Необхідно підрахувати середнє арифметичне значення I середній квадратичний відхил виміряних значень для кожної випробовувальної серії та для кожного оператора. Загальне середнє арифметичне значення треба розраховувати за допомогою середнього значення, отриманого для кожного з цих трьох операторів. Загальне середнє арифметичне значення повинне бути основним для декларації. Деклароване значення беруть із розрахунком поширення на вимірювання і виробництво відповідно до EN 12096,

8 3B1T ПРО ВИПРОБОВУВАННЯ

На додаток до вимог, наведених у розділі 7 ISO 8662-1, у звіті про випробовування треба зазначати таке:

тип і розміри кріпильної деталі;

для пневматичних інструментів для встановлення кріпильних деталей робочий тиск;

для непневматичних інструментів для встановлення кріпильних деталей типове значення енергопостачання І регулятора сили удару.

Форму звіту про випробовування наведено в додатку А.


ДОДАТОК А
(довідковий)

ФОРМА ЗВІТУ ПРО ВИПРОБОВУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИПІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ

Випробовування виконано відповідно до ISO 8662-1 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення і ISO 8662-11 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 11. Інструменти для встановлення кріпильних деталей.

Загальні положенняВипробувано:


Звіт складено


Дата;


Приводний інструмент, що його випробовують


Тип:


Виробник:


Модель №


Серійний номер:


Маса з заповненим нагромаджувачем, кг:


Пусковая система:


Довжина пристрою, разом із насадкою, мм

Кріпильні деталі

Цвях:

Скоба:

Діаметр стрижня, мм


Поперечний переріз дроту, мм2 :


Довжина цвяха, мм


Довжина ніжки, мм:


Тип стрижня: гладкий, круглий,

Розмір ніжки ,мм:


нарізний


Інша:

Навантаження


Оброблювана деталь із соснової деревини,

Вологість деревини, %


розміри, мм:
Опора для оброблюваної деталі,


розміри шару піску, мм:

Режим роботи


Тиск, кПа:


Зусилля подавання, Н


Регулятор сили удару:


Вимірювальне устаткування


Акселерометр — виробник, тип:


Акселерометр — маса, г:


Механічний фільтр — виробник, тип: ,


Механічний фільтр ™ маса, г: ,


Підсилювач — виробник, тип:


Аналізатор — виробник, тип: , ,.


Записувальний пристрій — виробник, тип:Кріплення віброперетворювача і механічного фільтра

Опис методу кріплення віброперетворювача і механічного фільтра, якщо вони існують.

Обробляння сигналів

Тип інтегрування сигналу і метод визначання зваженого віброприскорення.

Додаткові описи

Опис записувального пристрою, якщо його використовують, поправкові коефіцієнти для центральних частот

октавних смуг або третинооктавних смуг.

Опис будь-яких інших подробиць щодо вимірювання, якщо це необхідно.


Результати

Результати повинні бути представлені зваженими значеннями відповідно до таблиць 1-4:

Таблиця 1

Індивідуальні зважені значення вібрації одиночної дії для оператора А

Випробовувальний запуск

м·с-2

1


2


3


4


5


Середнє арифметичне значення:


Коефіцієнт варіації:


Таблиця 2

Індивідуальні зважені значення вібрації одиночної події для оператора В

Випробовувальний запуск

м·с-2

1


2


3


4


5


Середнє арифметичне значення:


Коефіцієнт варіації:


Таблиця 2

Індивідуальні зважені значення вібрації одиночної події для оператора С

Випробовувальний запуск

м·с-2

1


2


3


4


5


Середнє арифметичне значення:


Коефіцієнт варіації:


Таблиця 4

Результати

Значення вібрації одиночної події, м·с-2

Загальне середнє арифметичне значення трьох операторівБІБЛІОГРАФІЯ

EN 12549 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Noise test code for fastener driving tools — Engineering method.

НАЦЮНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ

EN 12549 Акустика. Шум, що його виділяють машини і устатковання. Програма досліджень шуму закріпленого привідного інструмента. Інженерна методика.

ЗМІНА 1 (ISO 8662-11:1999/Amd. 1:2001)

Сторінка 1, розділ 2 «Нормативні посилання»

Треба виправити назву EN 792-13, щоб читалося:

EN 792-13 Інструменти ручні неелектричні приводні. Вимоги безпеки. Частина 13. Інструменти для кріпильних деталей.

Сторінка 2, рисунок 1

Рисунок 1 повинен показувати віброперетворювач, прикріплений до порожнистої рукоятки приводного інструмента, і віброперетворювач повинен міститись зверху. Тому треба замінити наявний рисунок таким:

Рисунок 1 — Приклеювання віброперетворювача

Сторінка 3, пункт 6.1, другий абзац:

Використовування шлангового ніпеля і кріплення шланговим хомутом не відповідає EN 792-13. Щодо безпеки дозволені тільки швидкодієві з'єднувачі. Тому необхідно замінити: «за допомогою шлангового ніпеля і закріплений шланговим хомутом» на «за допомогою швидкодієвого з'єднувача».

Сторінка 5, пункт 7.2, останній рядок:

Після «Т— часу інтегрування» додати «у секундах».

Сторінка 5, пункт 7.4, перший рядок і перша формула:

Замінити «V» у «CV» написну, щоб читалося:

«Коефіцієнт варіації послідовних іспити, CVI...»

Сторінка 8 «Бібліографія»

Необхідно виправити назву EN 12549, щоб читалося:

EN 12549 Acoustics — Noise test code for fastener driving tools — Engineering method.


УКНД 13.160:25,140.01

Ключові слова: інструмент, ручний інструмент, приводні інструменти, переносне устаткування, інструменти для встановлення кріпильних деталей, вібрація, випробовування, випробовування на вібрацію, рукоятки інструмента.