4.18. позаситуаційна зона

Територія за межами зони надзвичайної ситу­ації, підготовлена для розміщення відселено­го населення

ru

(внеситуационная зона

Территория вне пределов зоны чрезвычайной ситуации, подготовленная для размещения отселенного населения)

4.19. район надзвичайного стану

Територія, на якій впроваджено (введено) над­звичайний стан, встановлений відповідно до законів України та указів Президента, з метою убезпечення населення у надзвичайній ситу­ації

ru

район чрезвычайного положения Территориально-административное образова­ние или отдельная местность, на которой вве­дён правовой режим временного государ­ственного управления, определяемый среде-ральными законами Российской Федерации, нормативными указами Президента Россий­ской Федерации либо законами и иными норма­тивными правовыми актами субъектов Россий­ской Федерации в целях обеспечения безопас­ности населения при обстоятельствах, вызван­ных чрезвычайной ситуацией или массовыми беспорядками

4.20. осередок ураження

Обмежена територія, в межах якої внаслідок дії уражальних чинників джерела небезпеки загинули або були уражені люди, тварини, рос­лини, завдано шкоди об'єктам економіки та (або) довкіллю

ru

очаг поражения

Ограниченная территория, в пределах которой в результате воздействия современных средств поражения произошли массовая ги­бель или поражение людей, сельскохозяй­ственных животных и растений, разрушены и повреждены здания и сооружения, а также элементы окружающей природной среды

4.21. потенційно небезпечний об'єкт

Будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини (ДСТУ 2156)

ru

потенциально опасный объект

Любой источник потенциального ущерба жиз­ненно важным интересам человека

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, СИЛА ТА ЗАСОБИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА PEAГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

5.1. Єдина державна система запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

ЄДС НС

Центральні та місцеві органи виконавчої вла­ди, органи місцевого самоврядування, підпри­ємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної без­пеки, організують роботи із запобігання техно­генним та природним надзвичайним ситуаціям, реагування у разі їх виникнення з метою захи­сту населення і довкілля, зменшення матері­альних втрат

ru

(Единая государственная система предупреж­дения и реагирования на чрезвычайные ситу­ации; ЕГС ЧС

Центральные и местные органы исполнитель­ной власти, исполнительные органы советов, предприятия, учреждения и организации с соот­ветствующими силами и средствами, которые осуществляют надзор за обеспечением техно­генной и природной безопасности, организуют работы по предотвращению техногенных и при­родных чрезвычайных ситуаций, реагирование в случае их возникновения с целью защиты насе­ления и окружающей природной среды, умень­шения материального ущерба)


5.2. заходи ЄДС НС

Сукупність дій, спрямованих на розв'язання будь-якого завдання щодо запобігання виник­ненню, локалізування і ліквідування надзви­чайних ситуацій, яку виконують органи опера­тивного управління, сили і засоби всіх підсис­тем та ланок ЄДС НС

ru

(мероприятия ЕГС ЧС

Совокупность действий, направленных на реше­ние какой-либо из задач по предотвращению возникновения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполняемых органа­ми оперативного управления, силами и сред­ствами всех подсистем и звеньев ЕГС ЧС)


5.3. завдання ЄДС НС

Установлені правовими актами, керівними нор­мативними документами й обов'язкові для ор­ганів виконавчої влади, органів управління, підсистем і ланок ЄДС НС завдання або най­ближча мета, досягнення яких необхідно для запобігання виникненню, локалізування і лікві­дування надзвичайних ситуацій

ru

(задача ЕГС ЧС

Установленное правовыми актами, руководя­щими нормативными документами и обяза­тельное для органов исполнительной власти, органов управления, подсистем и звеньев ЕГС ЧС, задание или ближайшая цель, достижение которой необходимо для предотвращения воз­никновения, локализации и ликвидации чрез­вычайных ситуаций)

5.4. режим повсякденної діяльності ЄДС НС

Порядок функціювання ЄДС НС, її територі­альних, функціювальних і галузевих підсистем або ланок за умов нормальної виробничо-про­мислової діяльності, а також нормальних ра­діаційних, хімічних, біологічних, геологічних та гідрометеорологічних обставин, відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій на підвідомчій території

ru

(режим повседневной деятельности ЕГС ЧС Порядок функционирования ЕГС ЧС, ее терри­ториальных, функциональных и отраслевых подсистем или звеньев при нормальной произ­водственно-промышленной деятельности, а также нормальной радиационной, химической, биологической, геологической и гидрометеоро­логической обстановке, отсутствии эпидемий, эпизоотии, эпифитотий на подведомственной территории)

5.5. режим підвищеної готовності ЄДС НС

Порядок функціювання ЄДС НС, її територі­альних, функціювальних і галузевих підсистем або ланок, що вводиться у разі загрози виник­нення надзвичайних ситуацій або за умови отримання прогнозу щодо ймовірності її виник­нення на певній території чи окремому об'єкті

ги

(режим повышенной готовности ЕГС ЧС Порядок функционирования ЕГС ЧС, ее терри­ториальных, функциональных и отраслевых подсистем или звеньев, вводимый в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или при получении прогноза о вероятности возникновения её на определенной террито­рии или на отдельном объекте)

5.6. надзвичайний режим діяльності ЄДС НС

Порядок функціювання ЄДС НС, її територі­альних, функціювальних і галузевих підсистем або ланок, що вводиться у разі виникнення надзвичайних ситуацій на підвідомчій території та особливо важливих об'єктах різного призна­чення

ru

(чрезвычайный режим деятельности ЕГС ЧС Порядок функционирования ЕГС ЧС, ее терри­ториальных, функциональных и отраслевых подсистем и звеньев, вводимый на подведом­ственной территории и особо важных объек­тах различного назначения в случае возникно­вения чрезвычайной ситуации)

5.7. органи управління ЄДС НС

Органи виконавчої влади або їхні структурні підрозділи, призначені для безпосереднього управління діяльністю щодо запобігання і реа­гування на надзвичайні ситуації в межах своєї компетенції

ru

(органы управления ЕГС ЧС

Органы исполнительной власти или их струк­турные подразделения, предназначенные для непосредственного руководства деятельнос­тью по предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации в пределах своей компетенции)

5.8. органи оперативного управління ЄДС НС

Структурний підрозділ органу управління ЄДС НС відповідного рівня, який здійснює опера­тивне управління та контроль за функціюван-ням підсистем і ланок ЄДС НС.

Примітка. Розрізняються постійні і тимчасові органи опе­ративного управління

ru

(органы оперативного управления ЕГС ЧС Структурное подразделение органа управле­ния ЕГС ЧС соответствующего уровня, осуще­ствляющее оперативное руководство и конт­роль за функционированием подсистем и звень­ев ЕГС ЧС.

Примечание. Различают постоянные и временные орга­ны оперативного управления)

5.9. комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Структурний підрозділ органу виконавчої вла­ди, органу місцевого самоврядування чи орга­ну управління об'єкта економіки, який у межах своєї компетенції здійснює управління відпо­відною підсистемою чи ланкою ЄДС НС або виконанням усіх видів робіт щодо запобігання виникненню та ліквідування надзвичайної си­туації

ru

(комиссия по вопросам техногенно-экологичес-кой безопасности и чрезвычайных ситуаций

Структурное подразделение органа исполни­тельной власти, органа местного самоуправле­ния или органа управления объекта экономики, которое в пределах своей компетенции осуще­ствляет руководство соответствующей подсис­темой или звеном ЕГС ЧС или проведением всех видов работ по предотвращению возник­новения и ликвидации чрезвычайной ситуации)

5.10. сили і засоби ЄДС НС

Військові, спеціальні та спеціалізовані цивільні підрозділи з їх оснащенням, наглядові органи та інформаційні бази підсистем ЄДС НС, при­значені або залучені для виконання завдань щодо запобігання та реагування на надзви­чайні ситуації

ru

(силы и средства ЕГС ЧС

Военные, специальные и специализированные гражданские подразделения с их оснащением, органы надзора и информационные базы под­систем ЕГС ЧС, предназначенные или привле­ченные для выполнения задач по предотвра­щению и реагированию на чрезвычайные ситуации)

5.11. підсистема ЄДС НС

Складова частина Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситу­ації

ru

(подсистема ЕГС ЧС

Составная часть Единой государственной сис­темы предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации)

5.12. інформаційно-аналітична підсистема ЄДСНС

Складова частина Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситу­ації, призначена для збирання, комплексного опрацювання оперативної інформації щодо надзвичайної ситуації та обміну інформацією між різними підсистемами та ланками ЄДС НС, а також для забезпечення передавання орга­нами оперативного управління необхідної ін­формації силам і засобам щодо запобігання виникненню, локалізування та ліквідування надзвичайної ситуації

ru

(информационно-аналитическая подсистема ЕГСЧС

Составная часть Единой государственной сис­темы предотвращения и реагирования на чрез­вычайные ситуации, предназначенная для сбо­ра, комплексной обработки оперативной ин­формации о чрезвычайной ситуации и инфор­мационного обмена между различными подси­стемами и звеньями ЕГС ЧС, а также для обес­печения передачи органами оперативного уп­равления необходимой информации силам и средствам по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации)

5.13. підсистема зв'язку ЄДС НС

Складова частина ЄДС НС, яка об'єднує сили і засоби зв'язку різного призначення, що ство­рюються чи використовуються для забезпе­чення зв'язку у різних режимах дії органів опе­ративного управління, сил і засобів ЄДС НС

ru

(подсистема связи ЕГС ЧС

Составная часть ЕГС ЧС, объединяющая силы и средства связи различного назначе­ния, которые создаются или используются для обеспечения связи в различных режимах дея­тельности органов оперативного управления, сил и средств ЕГС Ч С)

5.14. підсистема оповіщення щодо надзви­чайної ситуації; підсистема оповіщення щодо НС

Складова частина ЄДС НС, яка об'єднує сили і спеціальні технічні засоби оповіщення підси­стеми зв'язку ЄДС НС та канали територіаль­них і відомчих мереж зв'язку і забезпечує пе­редавання сигналу оповіщення та інформуван­ня щодо надзвичайної ситуації

ru

(подсистема оповещения о чрезвычайной си­туации; подсистема оповещения о ЧС Составная часть ЕГС ЧС, объединяющая си­лы и специальные технические средства опо­вещения подсистемы связи ЕГС ЧС, а также каналы территориальных и ведомственных сетей связи и обеспечивает передачу сигна­лов оповещения и информации о чрезвычай­ной ситуации)

5.15. оповіщення щодо надзвичайної ситу­ації; оповіщення щодо НС

Доведення до оперативних органів управління, сил і засобів ЄДС НС і населення сигналів опо­віщення та відповідної інформації щодо надзви­чайної ситуації через підсистему оповіщення ЄДСНС

ru

оповещение о чрезвычайной ситуации; опове­щение о ЧС

Доведение до органов повседневного управ­ления, сил и средств PC ЧС и населения сиг­налов оповещения и соответствующей инфор­мации о чрезвычайной ситуации через подси­стему оповещения PC ЧС.

Примечание. PC ЧС — Российская система предупреж­дения и действий в чрезвычайной ситуации

5.16. сигнал оповіщення щодо надзвичайної ситуації; сигнал щодо НС Повідомлення, яке передають через підсисте­му оповіщення ЄДС НС на певній території чи об'єкті економіки і яке є командою для здій­снення заходів органами оперативного управ­ління, силами і засобами ЄДС НС щодо лік­відування надзвичайної ситуації, а також для використання населенням засобів захисту від уражальної дії джерела небезпеки

ru

сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации; сигнал о ЧС

Сообщение, передаваемое посредством подси­стемы оповещения PC ЧС на определенной тер­ритории или на объекте народного хозяйства, являющееся предупреждением о возникновении чрезвычайной ситуации и командой для прове­дения мероприятий или действий органов по­вседневного управления PC ЧС, сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации, а также для использования населением средств и спо­собов защиты от поражающего фактора и воз­действий источника чрезвычайной ситуации или немедленного включения населением радиотех­нических средств массовой информации

5.17. аварійне (пошуково)-рятувальна служ­ба ЄДС НС

Структурний підрозділ ЄДС НС, який об'єднує функціонально-організаційні підрозділи органів виконавчої влади, міністерств, відомств, орга­нів місцевого самоврядування, призначені для організації та здійснення заходів щодо запобі­гання виникненню надзвичайних ситуацій та невідкладних робіт для їх ліквідування на підві­домчих територіях та об'єктах

ru

(аварийно (поисково)-спасательная служба ЕГС ЧС

Структурное подразделение ЕГС ЧС, объеди­няющее функционально-организационные под­разделения органов исполнительной власти, министерств, ведомств, органов местного са­моуправления, предназначенные для организа­ции и проведения мероприятий по предотвра­щению возникновения чрезвычайных ситуаций и неотложных работ по их ликвидации на подве­домственных территориях и объектах)

5.18. аварійно (пошуково)-рятувальне фор­мування

Структурний підрозділ аварійно (пошуково)-рятувальної служби ЄДС НС, який оснащений спеціальним спорядженням, перебуває у стані постійної готовності, або швидко формується і призначений для негайного проведення аварійно (пошуково)-рятувальних робіт у зоні над­звичайної ситуації

ru

аварийно-спасательное формирование

Группа находящихся в постоянной готовности профессионально подготовленных людей, ос­нащенных специальной техникой и имуще­ством и предназначенная для быстрого прове­дения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций

5.19. аварійно-відновлювальне формування

Структурний підрозділ ЄДС НС, призначений для виконання невідкладних робіт щодо від­новлення (побудови) першочергових об'єктів життєзабезпечення у зоні надзвичайної ситу­ації і до якого входять фахівці будівельних і монтажних організацій з відповідною техні­кою та обладнанням

ru

аварийно-восстановительное формирование Группа строителей-профессионалов, создава­емая в соответствующих строительных и мон­тажных организациях ведомственных органов исполнительной власти Российской Федера­ции и её субъектов в целях выполнения не­отложных работ по восстановлению первооче­редных объектов жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной ситуации

5.20. державна служба медицини катастроф

Структурний підрозділ ЄДС НС, до якого вхо­дять медичні сили і засоби центрального і те­риторіального рівня, незалежно від виду діяль­ності та галузевої належності, спеціально ви­значені для надання громадянам медичної до­помоги у надзвичайних ситуаціях

ru

(государственная служба медицины катаст­роф Структурное подразделение ЕГС ЧС, в кото­рое входят медицинские силы и средства цен­трального и территориального уровня, незави­симо от вида деятельности и ведомственной принадлежности, специально определенные для оказания медицинской помощи населению в чрезвычайной ситуации)

5.21. навчання особового складу ЄДС НС

Сукупність організаційних і навчально-мето­дичних заходів щодо удосконалення теоретич­них і практичних знань особовим складом орга­нів управління та сил ЄДС НС для організації та здійснення заходів щодо запобігання виникнен­ню, локалізування та ліквідування надзвичайної ситуації

ru

(обучение личного состава ЕГС ЧС Совокупность организационных и учебно-ме­тодических мероприятий по совершенствова­нию теоретических и практических знаний лич­ным составом органов управления и сил ЕГС ЧС в организации и проведении мероприятий по предупреждению возникновения, локализа­ции и ликвидации чрезвычайной ситуации)

5.22. комплекс технічних засобів для вико­нання робіт у зоні надзвичайної ситуації;

комплекс технічних засобів для виконання робіт у зоні НС

Взаємоузгоджені за продуктивністю основні та допоміжні технічні засоби, призначені для ви­конання окремих робіт певного виду в межах одного процесу у зоні надзвичайної ситуації

ru

комплекс технических средств для ведения работ в зоне чрезвычайной ситуации; комп­лекс технических средств для ведения работ в зоне ЧС Взаимно увязанные по производительности и работающие под единым управлением ос­новные и вспомогательные технические сред­ства, предназначенные для выполнения от­дельных или определенных видов работ в рамках одного процесса в зонах чрезвычайной ситуации

5.23. пункт управління ЄДС НС

Обладнане й оснащене необхідними технічни­ми засобами і системами життєзабезпечення місце, транспортний засіб чи інженерна спору­да, з якої відповідні органи управління ЄДС НС здійснюють управління щодо запобігання ви­никненню, локалізування та ліквідування над­звичайної ситуації

ru

(пункт управления ЕГС ЧС

Оборудованное и оснащенное необходимыми техническими средствами и системами жизне­обеспечения место, транспортное средство или инженерное сооружение, с которого соот­ветствующие руководящие органы ЕГС ЧС осуществляют управление по предотвраще­нию, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации)

5.24. рятувальник

Громадянин, підготовлений і атестований на проведення аварійно (пошуково)-рятувальних робіт

ru

спасатель

Специалист, служащий подразделения или формирования, входящего в силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполня­ющий обязанности по проведению аварийно-спасательных работ, имеющий соответствую­щую подготовку для этого и квалификацию, подтверждаемые в аттестованном порядке

6 ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

6.1. запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; запобігання виникненню НС Підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організа­ційно-технічних, санітарно-гігіенічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення техно­генної та природної безпеки, проведення оцін­ки рівнів ризику, завчасне реагування на загро­зу виникнення надзвичайної ситуації, що зас­новуються на даних моніторингу (спостере­жень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недо­пущення їх переростання у надзвичайну ситу­ацію або пом'якшення її можливих наслідків

ru

предотвращение чрезвычайных ситуаций; пре­дотвращение ЧС

Комплекс правовых, организационных, эконо­мических, инженерно-технических, эколого-защитных, санитарно-гигиенических, санитар­но-эпидемиологических и специальных меро­приятий, направленных на организацию на­блюдения и контроля за состоянием окружаю­щей природной среды и потенциально опас­ных объектов, прогнозирования и профилакти­ки возникновения источников чрезвычайной ситуации, а также на подготовку к чрезвычай­ным ситуациям

6.2. підготування до надзвичайних ситуацій;

підготування до НС

Попередньо здійснювані заходи щодо створен­ня на певній території або на потенційно не­безпечному об'єкті умов для захисту населен­ня, матеріальних цінностей та довкілля від уражальних чинників та дії джерел небезпеки у разі виникнення надзвичайної ситуації

ru

подготовка к чрезвычайным ситуациям; подго­товка к ЧС

Комплекс заблаговременно проводимых ме­роприятий по созданию на определенной тер­ритории или на потенциально опасном объек­те условий для защиты населения, материаль­ных ценностей, окружающей природной среды от поражающих факторов и действия источни­ков опасности, а также для обеспечения эф­фективного функционирования органов управ­ления, сил и средств PC ЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.3. підготування території до функціювання в умовах надзвичайної ситуації; підготу­вання території до фунщіювання в умовах НС

Сукупність економічних, організаційних, інже­нерно-технічних, екологічних, спеціальних та інших заходів, що здійснюються заздалегідь на певній території з метою убезпечення насе­лення, об'єктів економіки і довкілля у разі ви­никнення надзвичайної ситуації

ru

подготовка территории к функционированию в чрезвычайных ситуациях; подготовка террито­рии к функционированию в ЧС

Комплекс заблаговременно проводимых эконо­мических, организационных, инженерно-техни­ческих и специальных мероприятий, заблаго­временно проводимых на территории субъек­тов Российской Федерации с целью обеспе­чения безопасности населения, объектов на­родного хозяйства и окружающей природной среды в чрезвычайных ситуациях

6.4. підготування об'єкта економіки до робо­ти у надзвичайних ситуаціях; підготування об'єкта економіки до роботи у НС

Сукупність економічних, організаційних, інженерно-технічних, технологічних, спеціальних та інших заходів, попередньо здійснюваних на об'єкті економіки з метою забезпечення його роботи з урахуванням ризику виникнення дже­рел небезпеки, запобігання виникненню аварій та катастроф, протидії уражальним чинникам джерел небезпеки, запобігання або зменшен­ня загрози життю і здоров'ю персоналу та на­селення, яке мешкає поблизу, а також опера­тивного виконання невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації

ru

подготовка объекта народного хозяйства к ра­боте в чрезвычайных ситуациях; подготовка объекта народного хозяйства к работе в ЧС Комплекс заблаговременно проводимых эко- номических, организационных, инженерно-тех­нических, технологических и специальных ме­роприятий PC ЧС, заблаговременно осуществ­ляемых на объекте народного хозяйства с це­лью обеспечения работы с учетом риска воз­никновения источников чрезвычайной ситуа­ции, создания условий для предотвращения аварий или катастроф, противостояния пора­жающим факторам и воздействиям источников чрезвычайной ситуации, предотвращения или уменьшения угрозы жизни и здоровью персо­нала, проживающего поблизости населения, а также оперативного проведения неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации

6.5. захист населення у надзвичайних ситу­аціях; захист населення у НС

Сукупність взаємопов'язаних щодо часу, ре­сурсів та місця здійснення заходів, спрямова­них на запобігання та зменшення загрози жит­тю і здоров'ю населення від уражальних чин­ників та (або) дії джерел небезпеки

ru

защита населения в чрезвычайных ситуациях; защита населения в ЧС

Совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий PC ЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и уг­розы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвы­чайной ситуации

6.6. навчання населення поведінці у надзви­чайних ситуаціях; навчання населення по­ведінці у НС

Сукупність організаційних і навчально-мето­дичних заходів щодо удосконалення населен­ням теоретичних і практичних знань, набуття і закріплення навичок, необхідних для збере­ження життя і здоров'я в умовах надзвичайної ситуації, а також для участі у виконанні не­відкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації або осередку ураження

ru

обучение населения действиям в чрезвычай­ных ситуациях; обучение населения действи­ям в ЧС Целенаправленное накопление населением знаний, приобретение и закрепление навыков, необходимых при защите от опасностей, вы­званных источниками чрезвычайной ситуации, а также при участии в проведении неотложных работ в зонах чрезвычайной ситуации и очагах поражения

6.7. захисна споруда

Інженерна споруда, призначена для укриття і тимчасового захисту людей, техніки та майна від небезпеки, що може виникнути внаслідок стихійного лиха, аварії чи катастрофи на по­тенційно небезпечних об'єктах або в районах розташування цих об'єктів, а також від дії су­часних уражальних засобів

ru

защитное сооружение

Инженерное сооружение, предназначенное для укрытия и временной защиты людей, тех­ники и имущества от опасностей, возникаю­щих в результате последствий аварий или ка­тастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размеще­ния этих объектов, а также от воздействия совре­менных средств поражения

6.8. сховище

Захисна споруда, в якій упродовж певного часу забезпечуються умови для переховуван­ня людей з метою захисту від сучасних ура­жальних засобів, дії небезпечних хімічних і радіоактивних речовин та інших уражальних чинників

ru

убежище

Защитное сооружение, в котором в течение определенного времени обеспечиваются усло­вия для укрытия людей с целью защиты от современных средств поражения, поражаю­щих факторов и воздействий опасных хими­ческих и радиоактивных веществ

6.9. укриття населення у сховищах

Збір, розміщення і життєзабезпечення насе­лення в колективних захисних спорудах з ме­тою збереження життя і здоров'я людей у разі виникнення надзвичайної ситуації

ru

укрытие населения в средствах коллективной защиты

Сбор, размещение и жизнеобеспечение насе­ления в средствах коллективной защиты с це­лью сохранения жизни и здоровья людей при возникновении чрезвычайных ситуаций


6.10. засіб особистого захисту

Предмет чи група предметів, призначених для захисту людини від радіоактивних, небезпеч­них хімічних речовин і біологічних препаратів, світлового та радіоактивного випромінювання

ru

средство индивидуальной защиты населения Предмет или группа предметов, предназна­ченных для защиты человека или животного от радиоактивных, опасных химических и био­логических веществ и светового излучения ядерного взрыва


6.11. медичний засіб особистого захисту

Медичний препарат або виріб, призначений для запобігання або послаблення впливу на людину уражальних чинників джерела небез­пеки

ru

медицинское средство индивидуальной защиты Медицинский препарат или изделие, предназ­наченное для предотвращения или ослабле­ния воздействия на человека поражающих факторов чрезвычайной ситуации


6.12. евакуювання населення

Сукупність заходів щодо організованого виве­дення та (чи) вивезення населення із зони надзвичайної ситуації або зони ймовірної над­звичайної ситуації та життєзабезпечення ева­куйованих у районі розташування

ru

эвакуирование населения

Комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрез­вычайной ситуации или вероятной чрезвычай­ной ситуации и жизнеобеспечение эвакуиро­ванных в районе размещения


7 ЛІКВІДУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


7.1. негайне реагування на надзвичайні си­туації; негайне реагування на НС

Виконання взаємоузгоджених дій органів уп­равління ЄДС НС стосовно негайного отри­мання інформації щодо виникнення надзви­чайної ситуації, своєчасне повідомлення насе­лення, зацікавлених міністерств, відомств та організацій, уточнення та аналіз обстановки, прийняття рішень і організація дій сил і засобів щодо ліквідування надзвичайних ситуацій

ru

экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации; экстренное реагирование на ЧС Осуществление взаимосвязанных действий органов руководства и повседневного управ­ления PC ЧС по незамедлительному получе­нию информации о факте возникновения чрез­вычайной ситуации, своевременному опове­щению об этом населения, заинтересованных организаций, а также уточнению и анализу обстановки, принятию решений и организации действий сил и средств по ликвидации чрез­вычайных ситуаций


7.2.ліквідування надзвичайної ситуації;

ліквідування НС

Проведення у зоні надзвичайної ситуації та прилеглих районах силами і засобами ЄДС НС усіх видів рятувальних та невідкладних робіт, а також організовування життєзабезпечення потерпілого населення та рятувальників.

Примітка. Розрізняють негайний і плановий періоди лік­відування

ru

ликвидация чрезвычайной ситуации; ликвида­ция ЧС Проведение в зоне чрезвычайной ситуации и в прилегающих к ней районах силами и сред­ствами ликвидации чрезвычайных ситуаций всех видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения постра­давшего населения и личного состава этих сил


7.3. розвідка у зоні надзвичайної ситуації;

розвідка у зоні НС

Збирання і передавання органам управління та силам ЄДС НС точних даних щодо обстанов­ки у зоні надзвичайної ситуації, необхідних для ефективного виконання невідкладних робіт та життєзабезпечення населення.

Примітка. Розрізняють: інженерну, біологічну, медичну, радіаційну, санітарно-епідеміологічну та хімічну розвідки

ru

разведка в зоне чрезвычайной ситуации; раз­ведка в зоне ЧС Вид обеспечения действий сил и средств PC ЧС, заключающийся в сборе и передаче орга­нам повседневного управления и силам досто­верных об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, необходимых для эффективного про­ведения неотложных работ и организации жиз­необеспечения населения.

Примечание. Выделяют следующие виды разведки: био­логическая, инженерная, медицинская, радиационная, санитарно-эпидемиологическая и химическая