Заступник директора
Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду 

 
 
 
М. А. Ситенко 


Додаток 3
до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці На бланку закладу державної санітарно-епідеміологічної служби з реквізитами Керівнику підприємства,
установи, організації

_____________________________________
                      (прізвище, ініціали) ПРИПИС
на надання роботодавцем (особою) документів, що необхідні для складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці (Інформаційної довідки) на працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння)

Відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (статті 7, 22, 26, 33, 39), "Про охорону праці" (статті 13, 17, 22, 26), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (статті 21, 22), постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", від 22.06.99 № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні", від 24.09.2004 № 1272 "Про затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу", від 24.09.2004 № 1273 "Про внесення змін до Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України" Вам необхідно подати в термін до ____________________________ інформацію (документи) про умови праці працівника

_______________________________________________________________________________________
(П. І. Б., рік народження, професія) 

Інформацію подати за схемою:

1. Перелік робіт, що виконує (виконував) працівник згідно з посадовими інструкціями, функціональними обов'язками, трудовою книжкою за кожною професією окремо (за державним класифікатором). Копію трудової книжки.

2. Перелік і характеристику факторів виробничого середовища та трудового процесу згідно з вищезазначеними документами3:

- виробничий шум (джерело, параметри, тривалість дії за зміну);

- виробнича вібрація (джерело, параметри, тривалість дії за зміну);

- запиленість повітря робочої зони (концентрація, тривалість дії, характеристика пилу);

- наявність шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони (максимально разова та середньозмінна, при нормуванні згідно з діючими санітарними нормами, концентрація, тривалість роботи з хімічними речовинами тощо);

- показники неіонізуючого випромінювання (параметри, термін дії за зміну);

- наявність та параметри іонізуючого випромінювання;

- показники мікроклімату;

- показники важкості та напруженості трудового процесу.

3. Перелік машин та обладнання, на якому працював працівник, характеристика технологічного процесу (механізований, ручний тощо), ступінь механізації та автоматизації виробничих процесів, у яких брав участь працівник.

4. Хронометраж робочого часу, відповідність його вимогам технологічного процесу.

5. Копії протоколів та карт умов праці (за результатами вимірювань /досліджень/), складені санітарними лабораторіями підприємств, установ, організацій, закладів, що атестовані установами МОЗ України в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" (зазначити назву лабораторії).

6. Дані попереднього при прийнятті на роботу та періодичних медичних оглядів у динаміці за останні 5 років роботи працівника на підприємстві, у цеху, на дільниці.

7. Довідку про професійну захворюваність на підприємстві, у цеху, на дільниці, де працює (працював) робітник.

8. Забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту, їх використання працівником.

9. Довідку про залучення працівника до виконання робіт, не пов'язаних з його професією, які зазначені в трудовій книжці.

Подана інформація повинна мати документальне підтвердження.

Зазначені документи повинні бути узгоджені з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і профспілковою організацією підприємства.

Відповідальність за повноту, своєчасність і достовірність поданої інформації несе роботодавець (керівник підприємства) згідно з чинним законодавством.

Головний державний
санітарний лікар  

 
_______________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали, прізвище) 

 

Заступник директора
Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду 

 
 
 
М. А. Ситенко 

 

Додаток 4
до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці На бланку закладу державної санітарно-епідеміологічної служби 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний державний санітарний лікар
(району, області, міста)
_____________________________________
підпис                          (ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200  р.

М. П. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ

1. Прізвище, ім'я та по батькові _______________________________________________________ 

2. Рік народження ___________________________

3. Назва підприємства, організації, установи, закладу, їх відомче підпорядкування,  форма власності, де працює, працював __________________________________________________________
4. Назва цеху, дільниці, де працює (працював) працівник _________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Професія, посада за трудовою книжкою ______________________________________________
6. Професія за державним класифікатором ДК 003-95 ____________________________________
7. Стаж роботи: загальний _____________________

у даному цеху (дільниці) ________________________

у даній професії _______________________________

при роботі за різними професіями (стаж у кожній) ______________ 

8. Повна назва лікувально-профілактичного закладу, який направив запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики.

9. Попередній діагноз (діагнози), що встановлено в працівника.

10. Дата складання акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта.

11. Професійний маршрут та трудова діяльність включає відомості, що надав власник на офіційний запит головного державного санітарного лікаря адміністративної території, за місцезнаходженням підприємства, а саме:

11.1. Перелік підприємств, на яких працював працівник, та перелік професій (на підставі завіреної копії трудової книжки).

11.2. Перелік шкідливих факторів, що мали місце при виконанні працівником технологічного процесу.

11.3. Дата проведення та результати останньої атестації робочого місця працівника за умовами праці (в разі проведення).

11.4. Характеристика технологічного процесу, що виконує (виконував) працівник.

11.5. Перелік машин, обладнання тощо, на яких працював працівник (у разі необхідності).

11.6. Ступінь механізації та автоматизації виробничих технологічних процесів, питома вага (%) ручної та механізованої праці.

11.7. Хронометраж робочого часу, відповідність його вимогам технологічного процесу.

12. Фактори виробничого середовища та трудового процесу (викладаються відповідно до розділу 2 інструкції "Вимоги до характеристики факторів виробничого середовища та трудового процесу"). Результати лабораторних та інструментальних вимірювань (досліджень) у разі їх наявності подаються у вигляді таблиць.

12.1. Визначення шкідливого фактора

Джерела, що створюють шкідливі виробничі фактори 

Назва основного фактора 

Фактичне значення 

Нормативне значення 

Назва супутніх факторів 

Фактичне значення 

Нормативне значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основним шкідливим виробничим фактором для конкретного працівника є той, що призвів до погіршення стану його здоров'я (речовини алергенні, гостроспрямованого механізму дії, канцерогенні, фіброгенні тощо).

12.2. Хронометраж дії шкідливого виробничого фактора (факторів) на працівника за зміну. При неоднаковій роботі, що виконується у різні зміни, визначити термін їх дії - місяць, квартал, рік.

Назва шкідливого(вих) фактора(рів) 

Термін дії 

  

за зміну 

за місяць 

за квартал 

за рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3. Шкідливі речовини

Назва шкідливих речовин за діючими нормативними документами 

Фактичне значення 

Нормативне значення 

Особливості дії на організм 

Термін дії за зміну 

 

 

 

 

 

12.4. Біологічні речовини (фактори)

Назва речовини 

Фактичне значення 

Нормативне значення 

 

 

 

12.5. Аерозоль фіброгенної дії

Назва аерозолю пилу за нормативним документом 

Фактичне значення 

Нормативне значення 

Особливості дії на організм 

Термін дії за зміну 

  

  

  

  

  

12.6. Показники мікроклімату

Температура повітря 

Відносна вологість повітря 

Швидкість руху повітря 

Інтенсивність теплового (інфрачервоного випромінювання) 

фактич. 

норматив. 

фактич. 

норматив. 

фактич. 

норматив. 

фактич. 

норматив. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Обов'язково вказується категорія робіт, необхідна для оцінки показників мікроклімату.

12.7. Шум - види:

за характером спектра ________________________________________________________________
за часовими характеристиками ________________________________________________________
вид трудової діяльності, робоче місце 

Фактичні рівні звукового тиску, еквівалентні рівні шуму дБА 

Нормативні значення  

 


12.8. Інфразвук-види:

за часовими характеристиками

Фактичні рівні звукового тиску 

Нормативні значення 

  

  

12.9. Ультразвук - шляхи передачі:

коливання повітряного середовища _____________________________________________________
контактним шляхом __________________________________________________________________ 


Фактичне значення звукового тиску 

Нормативне значення 

  

  

12.10. Вібрація

загальна за джерелом виникнення:

- транспортна

- транспортно-технологічна

- технологічна

Фактичне значення еквівалентного рівня віброшвидкості 

Нормативне значення віброшвидкості 

Фактичне значення еквівалентного рівня віброприскорення 

Нормативне значення