МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З


№ 280 від 23.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

8 серпня 2002 р.

за № 639/6927


ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ ОКРЕМИХ ПРОФЕСІЙ, ВИРОБНИЦТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ'ЯЗАНА З ОБСЛУГОВУВАННЯМ НАСЕЛЕННЯ І МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ


На виконання ст. 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" та з метою впорядкування проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів і попередження розповсюдження інфекційних захворювань серед населення України Н А К А З У Ю:


1. Затвердити:

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (додається);

Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (додається);

Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (додається).

2. Головному управлінню організації медичної допомоги населенню (М.П.Жданова), Головному санітарно-епідеміологічному управлінню (С.П.Бережнов):

Довести наказ до відома міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету в справах охорони державного кордону України, Служби безпеки України, Державного департаменту з питань виконання покарань, лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України, головним лікарям об'єктів, що мають особливий режим роботи.

3. Уважати такими, що не застосовуються на території України пункти 13.1 - 13.14 та примітки до пункту 13 додатка 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 № 555.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря, головного державного санітарного лікаря України Бобильову О.О.


В.о.Міністра Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

23.07.2002 № 280


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ ОКРЕМИХ ПРОФЕСІЙ, ВИРОБНИЦТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ'ЯЗАНА З ОБСЛУГОВУВАННЯМ НАСЕЛЕННЯ І МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ


1. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (далі - Перелік), та порядок проведення цих оглядів установлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559.

Профілактичні медичні огляди проводяться з метою запобігання поширенню інфекційних і паразитарних захворювань серед населення.

2. Обов'язкові медичні огляди проводяться в лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання або за місцем роботи. Для проведення обов'язкових медичних оглядів за погодженням з роботодавцем можуть організовуватися виїзні бригади спеціалістів.

3. Адміністрація закладів охорони здоров'я, що проводять обов'язкові профілактичні медичні огляди несе відповідальність за їх організацію та якість.

4. За погодженням з відповідними головними державними санітарними лікарями головні лікарі закладів та установ охорони здоров'я, які проводять обов'язкові медичні огляди, затверджують плани-графіки їх проведення, визначають місце проведення та затверджують список лікарів, які проводитимуть обстеження.

5. Терміни проведення медичних оглядів до 10 робочих днів.

6. Перелік необхідних лікарів-спеціалістів, обстежень, видів клінічних, лабораторних та функціональних досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів, затверджений цим наказом.

7. У разі погіршення епідемічної ситуації, за поданням головного державногосанітарного лікаря відповідної адміністративної території, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо проведення позачергових обов'язкових профілактичних медичних оглядів.

8. Усі результати обстеження, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі клінічних, лабораторних, функціональних та інших досліджень) обов'язково заносяться до особистої медичної книжки встановленого зразка. Особиста медична книжка заповнюється відповідно до вимог наказу МОЗ України від 11.03.98 № 66 "Про затвердження форми первинного обліку № 1 - ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення", зареєстрованого Міністерством юстиції 26.03.98 за № 210/2650.

9. На підставі результатів обстеження кожний лікар-спеціаліст робить висновок щодо можливості допущення працівника до роботи у конкретному виробництві, організації, професії.

10. Обов'язкові профілактичні медичні огляди проводяться з дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил.

11. У разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства, встановлених у Переліку протипоказань для роботи, лікувально-профілактичний заклад повинен протягом 24 годин проінформувати установу державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території за місцем проживання (або за місцем роботи) хворого (бактеріоносія). Виявлений хворий (бактеріоносій) направляється на лікування до лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання. Явка хворого до лікувально-профілактичної установи обов'язково контролюється закладом, який проводив медичний огляд, та відповідною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

12. Після проведеного лікування працівник повинен подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, та до відповідної установи державної санітарно-епідеміологічної служби виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о) з лікувальної установи, де проводилось лікування.

13. У разі повного одужання і закінчення медогляду (якщо його було перервано у зв'язку з хворобою) працівник може бути допущений до роботи.

14. Можливість допуску до роботи хворих незаразними шкірними захворюваннями (псоріаз, екзема, алергійні дерматити тощо) визначається лікарями, що проводять медичні огляди, у залежності від особливостей перебігу захворювання та місця роботи хворого.

15. Працівники, що стали носіями патогенного стафілококу, підлягають санації.

16. Працівники виробництв, організацій та професій, визначених у Переліку, що мали контакт з інфекційним хворим за місцем проживання або роботи, підлягають медичному спостереженню та обстеженню в порядку, установленому чинними нормативними актами Міністерства охорони здоров'я.

17. При виявленні інвазування гельмінтами проводиться обов'язкова дегельмінтизація у лікувально-профілактичних закладах. На період дегельмінтизації (за винятком гемінолепідозу і ентеробіозу) працівники від роботи не відсторонюються.

18. У разі приймання на роботу (або допуску до роботи) працівників, що не пройшли профілактичних медичних оглядів, а також порушення термінів їх проходження роботодавець (або особа, що займається індивідуальною трудовою діяльністю) несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

19. Працівники, які не пройшли обов'язкових профілактичних медичних оглядів в встановлений термін, до роботи не допускаються.


Начальник Головного управління

організації медичної допомоги

населенню МОЗ України М.П.ЖдановаНачальник Головного

санітарно- епідеміологічного

управління МОЗ України С.П.Бережнов