1.23. Санітарно-гігієнічна характеристика може бути використана протягом 5 років, якщо умови праці працівника за цей час не змінились, що підтверджується довідкою роботодавця (особи) відповідного закладу державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.24. Облік санітарно-гігієнічних характеристик здійснюється в закладах державної санітарно-епідеміологічної служби за формою додатка 5.

1.25. Усі витрати на виконання робіт згідно з цим Порядком несе особа, роботодавець підприємства, умови праці працівника якого обстежуються, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 N 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату".

1.26. У разі незгоди з санітарно-гігієнічною характеристикою заявник має право оскаржити її у вищому закладі державної санітарно-епідеміологічної служби або в судовому порядку.

2. ВИМОГИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКІДЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Відомості щодо шкідливих та небезпечних виробничих факторів

Щодо кожного виробничого фактора надається кількісна його характеристика з посиланням на заклад (установу, підприємство), що проводив вимірювання (дослідження), та дату його проведення.

2.1.1. Хімічні та біологічні фактори

Надаються повний перелік хімічних, біологічних факторів, кількісні показники забруднення повітря робочої зони з урахуванням сировини, проміжних, кінцевих продуктів та готової продукції, які використовуються у виробництві, та при необхідності можливі продукти їх перетворення - окислення, деструкції, гідролізу тощо.

При наявності складних, високомолекулярних сполук та летких продуктів дається повний перелік компонентів розчину, сплаву, клею, полімеру тощо з назвою хімічних речовин, які виділяються у повітря робочої зони в умовах технологічного процесу та при термодеструкції.

Характер дії - загальнотоксичний, подразнювальний, сенсибілізуючий, алергенний, канцерогенний, гостроспрямований. Зазначити шляхи проникнення в організм працівника - через дихальні шляхи, систему травлення, шкіру, слизові оболонки.

Відповідність концентрації хімічної речовини діючим граничнодопустимим концентраціям (ГДК), орієнтовно безпечним рівням впливу (ОБРВ), характеристика їх перевищень.

Наявність біологічних факторів (бактерії, віруси, грибки тощо), продуктів мікробіологічного синтезу, штамів продуцентів мікроорганізмів, білкових продуктів тощо в повітрі робочої зони.

Кількісна характеристика рівня забруднення шкірних покривів речовинами, що мають граничнодопустимі рівні (ГДР).

Для речовин, у разі надходження через шкіру, необхідно дати оцінку при безпосередньому контакті рук із забрудненим обладнанням, технологічними пристроями тощо, урахувати можливість розливу продукту.

2.1.2. Пил

Характеристика та склад пилу: природний чи штучний, мінеральний чи органічний, однорідний чи змішаний, волокнистий тощо. Характер дії: алергенний, канцерогенний, фіброгенний (згідно з діючими нормативними документами).

Для аерозолів переважно фіброгенної дії - вміст вільного діоксиду кремнію (SiO2) у пилу, дисперсний склад пилу, аерозоль конденсації або дезінтеграції. Фактичні концентрації і відповідність їх діючим ГДК, характеристика перевищень.

2.1.3. Шум, ультразвук, інфразвук

Визначення якісної характеристики фактора:

- шум - широкосмуговий, вузькосмуговий або тональний, постійний, непостійний - мінливий, переривчастий, імпульсний;

- ультразвук - повітряний, контактний, низькочастотний, високочастотний;

- інфразвук - постійний, непостійний;

- тривалість дії за зміну;

- технологічне обладнання, машини, механізми, інструменти, що генерують шум, інфразвук, ультразвук (тип, марка).

Наявність факторів, що посилюють розвиток патологічного процесу (наприклад, для шуму - напруженість праці).

Фактичні еквівалентні рівні та їх відповідність діючим санітарним нормам.

2.1.4. Вібрація:

- локальна - постійна, непостійна (імпульсна);

- загальна - постійна, непостійна: транспортна, транспортно-технологічна, технологічна; тривалість дії за зміну;

- технологічне обладнання, машини, механізми, інструменти, що генерують вібрацію загальну, локальну (тип, марка).

Наявність факторів, що посилюють розвиток патологічного процесу - для локальної вібрації - охолодження, змочування кінцівок (температура води, розчину, час охолодження), для загальної вібрації - мікроклімат, що нагріває, підвищена відносна вологість, підвищена швидкість руху повітря.

Еквівалентні рівні вібрації (віброшвидкість, віброприскоренння). Фактичні еквівалентні коректовані рівні вібрації та відповідність діючим санітарним нормам.

2.1.5. Неіонізуюче випромінювання:

- магнітне поле промислової частоти, 50 Гц;

- електричне поле промислової частоти, 50 Гц;

- магнітне та електричне поля радіочастот діапазонів (НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ, УВЧ, НІЧ, НЗВЧ);

- напруженість електростатичного поля;

- лазерне випромінювання;

- ультрафіолетове випромінювання;

- джерела випромінювання: тип, марка устаткування; характер технологічного процесу; тривалість дії на працівника за зміну; інші несприятливі фактори виробничого середовища;

- напруженість електричного та магнітного полів з урахуванням засобів захисту.

Для лазерного випромінювання - довжина хвилі, характер випромінювання (безперервний, перервний, моноімпульсний, імпульсноперіодичний); значення енергетичних експозицій на рогівку та шкіру; дія: пряма, дзеркально відображене або дифузно відображене випромінювання.

Фактичні рівні та відповідність діючим санітарним нормам.

2.1.6. Мікроклімат

Зазначити всі показники:

- температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне (теплове) випромінювання;

- постійна чи непостійна дія джерела теплового випромінювання;

- місце проведення робіт: у приміщеннях чи на відкритій території, джерела нагрівального та охолоджувального мікроклімату;

- при виконанні робіт на відкритих територіях наводяться середньомісячні та максимальні показники мікроклімату в холодну і теплу пори року (у разі можливості).

Фактичні рівні та відповідність діючим санітарним нормам показників мікроклімату.

2.1.7. Фактори трудового процесу

Показники важкості праці*:

- робоча поза (вільна, фіксована, вимушена);

- тривалість перебування у фіксованій та вимушеній позі (у відсотках від тривалості зміни);

- нахили корпуса - вимушені;

- кут нахилу корпуса (градуси);

- кількість нахилів більш ніж на 30° (за операцію, за зміну);

- маса вантажу, що переміщується разово, постійно вручну (кг);

- переміщення вантажу (з підлоги, з робочої поверхні);

- відстань переміщення вантажу;

- частота підйому вантажу за операцію, за зміну;

- сумарна маса вантажу, що переміщується протягом кожної години зміни (кг);

- кількість стереотипних рухів при локальному та регіональному навантаженнях за зміну.

Показники напруженості праці1:

2.1.8. Освітленість:

- характеристики факторів зорової напруги;

- робота з оптичними приладами чи без них;

- найменший об'єкт розрізнення, мм;

- контраст об'єкта розрізнення;

- характеристика фону;

- показники освітленості (крім відбитої блисткості) відповідно до нормативів (зазначається наявність чи відсутність відбитої блисткості).

2.1.9. Іонізуюче випромінювання:

характер випромінювання - природне, штучне;

- джерело штучного випромінювання;

- якісна та кількісна характеристики;

- термін дії випромінювання.

Визначити відповідність діючим санітарним нормам.

3. МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Медичне забезпечення

Назва ЛПЗ, який проводить попередні та періодичні медогляди працівників певних категорій, його підпорядкованість.

Спеціальні лікувально-профілактичні заходи, які були потрібні та проводились щодо працівника за його професією.

3.2. Медогляди працівників

Проходження попередніх (при прийманні або переведенні на іншу роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів працівника, на якого складається санітарно-гігієнічна характеристика. Їх періодичність, результати в динаміці за останні 5 років.

Наявність на підприємстві, у цеху, на дільниці профзахворювань (профотруєнь) за останні 5 років.

Зазначити всі професійні захворювання, що були зареєстровані за останні 5 років за нозологічними формами на підприємстві, у цеху, на дільниці, де працює (працював) працівник, у якого виявлено підозру на профзахворювання (отруєння).

3.3. Санітарно-побутове забезпечення

Перелічити наявність на підприємстві необхідних санітарно-побутових приміщень і відповідність їх чинним нормативним актам, їх використання.

3.4. Засоби колективного та індивідуального захисту працівника

Перелічити наявність засобів колективного та індивідуального захисту, їх використання працівником.

4. Надати висновок про умови праці працівника згідно з гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу за кожним визначеним шкідливим фактором.

 

Заступник директора
Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду 

 
 
 
М. А. Ситенко 

Додаток 1
до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці 

На бланку
лікувально-профілактичного закладу
з реквізитами

_______________ 200_ р. № _________
              (дата) 


Головному державному санітарному лікарю
_______________________________________
(району, міста, області)
_______________________________________
_______________________________________ ЗАПИТ
на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі у нього професійного захворювання (отруєння)

Прошу скласти санітарно-гігієнічну характеристику умов праці на ____________________________

_________________________________________________________________, що працює (працював)

(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

на ___________________________________________________________________________________

(назва підприємства повністю)

У працівника __________________________________________________________ встановлено:

(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

діагноз _______________________________________________________________________________

                                                                                                                        (назва діагнозу повністю)

та є підозра на захворювання ____________________________________________________________

                                                                                                                        (перелічити всі захворювання)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

що можуть бути пов'язані з його роботою за професією, спеціальністю в умовах впливу шкідливих факторів ______________________________________________________________________________ 

Головний лікар 

____________________
(підпис) 

___________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

Заступник директора
Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду 

 
 
 
М. А. Ситенко 

Додаток 2
до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці 

На бланку закладу державної санітарно-епідеміологічної служби
______________ 200_ р. № _________
              (дата) ЗАТВЕРДЖЕНО

Головний державний санітарний лікар
________________________________________

(району, міста, області)

________________________________________
підпис                      (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 200  р.

М. П. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО УМОВИ ПРАЦІ
працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння)

1. Прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________________________________

2. Рік народження ______________________________________________________________________

3. Назва підприємства, установи, організації, закладу, відомче підпорядкування, форма власності, де працював _____________________________________________________________________________

4. Назва цеху, дільниці, де працював ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Професія, посада за трудовою книжкою __________________________________________________

6. Стаж роботи: загальний ________________________________

в даному цеху (дільниці) __________________________________

за даною професією ______________________________________

7. Професійний маршрут та трудова діяльність:

7.1. Перелік підприємств та професій, на яких працював працівник, зроблений на підставі завіреної копії трудової книжки (повністю).

8. Характеристика факторів виробничого середовища і трудового процесу надається окремо щодо кожної професії згідно з вимогами розділу 2 Порядку на підставі посилань на архівні дані підприємства, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, наукових установ, характеристики виробничих факторів на аналогічних виробництвах.

9. Кількісна характеристика кожного фактора виробничого середовища і трудового процесу (за наявності на підприємстві).

10. Медико-санітарне, санітарно-побутове забезпечення, застосування засобів колективного та індивідуального захисту працівника (заповнюється за наявності даних).

11. Професійна захворюваність та захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на підприємстві, у цеху, серед працівників даної професії (заповнюється за наявності даних).

12. Висновок про умови праці працівника. 

Лікар з гігієни праці 

____________________
(підпис) 

__________________________________
(ініціали, прізвище2) 

"___" ____________ 200_ року