КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 14 лютого 2001 р. № 150


Київ


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ


Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами Кабінету Міністрів України

 від 4 червня 2003 року № 873,

 від 11 січня 2006 року № 17,

 від 22 червня 2007 року № 856


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (додається).


2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.


 


Прем'єр-міністр України 


В. ЮЩЕНКО 


Інд. 29


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 2001 р. № 150 


ПОРЯДОК

видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень


1. Цей Порядок регулює видачу та анулювання органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл).


(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.


11. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:


вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б";


об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб; 


пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "В.


(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856) 


(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. № 17)


2. Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.


Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду. В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.  


(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.


Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.


3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за формою згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди.


(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС.


(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 873)


4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).


5. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів).


(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.


У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:


договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;


плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.


(пункт 6 у редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його анулювання до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду).


(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду, акта державної комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта, декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з недостовірною інформацією власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством.


(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обґрунтованої відмови у видачі дозволу або його анулювання, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.


(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.


11. Дозвіл не оформлюється:


у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;


на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду.


(пункт 11 в редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 11.01.2006 р. № 17)


111. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом.


Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.


Діяльність зазначених підприємств за декларативним принципом провадиться лише на строк дії таких договорів.


Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.


Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС.


(Порядок доповнено пунктом 111 згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. № 17,

 пункт 111 у редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво.


13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планової перевірки, яка проводиться органами державного пожежного нагляду.


(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


131. Якщо в ході перевірки протипожежного стану об'єкта виявлено факти порушення правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, органом державного пожежного нагляду, який його видав, здійснюється анулювання дозволу постановою за формою згідно з додатком 4.


(Порядок доповнено пунктом 131 згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. № 856)


 


Додаток 1

до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень 


________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду)


ЗАЯВА

про видачу дозволу


На _____________________________________________________________

                                                             (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку) 


Заявник ________________________________________________________

                           (найменування підприємства, організації, установи / прізвище, ім'я та по 

                                                                          батькові громадянина) 


Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________


Код згідно з ЄДРПОУ ____________________________________________


Телефон ____________ Телекс ______________ Телефакс ______________


Обґрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди приміщення) за правилами пожежної безпеки

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Перелік документів, що додаються до заяви

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Заявник 


  


__________

(підпис) 


______________________________

(розшифрування) 


  


М. П. 


  


"___" _______________ 200_ р. 


 


Додаток 2

до Порядку 


 


______________________________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду, який видав дозвіл) 


ДОЗВІЛ №


на ___________________________________________________________________________________

                                (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду

                                   дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою

                                                                  Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150)

_____________________________________________________________________________________

                           (найменування підприємства, організації, установи / прізвище, ім'я та по батькові громадянина;

_____________________________________________________________________________________

                                                                                                      код згідно з ЄДРПОУ)

за адресою ___________________________________________________________________________

з ___ ____________ 200_ р.

Умови дії дозволу _____________________________________________________________________

                                                                        (дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів

_____________________________________________________________________________________

                                     порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) - укладення

_____________________________________________________________________________________

                         договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування

_____________________________________________________________________________________

                            наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки та

_____________________________________________________________________________________

                                                            виконання запланованих заходів щодо усунення таких порушень)

Дозвіл видано ___ ____________ 200_ р. 


Керівник органу державного

пожежного нагляду 


___________________

(підпис) 


___________________________

(ініціали та прізвище) 


___ ____________ 200_ р.


М. П.