4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кран
(найменування, тип, індекс, виконання)

Заводський номер

,

виготовлений відповідно до вимог нормативних документів,


Кран пройшов випробування за програмою
(позначення програми (приймальних, приймальноздавальних тощо), ким і коли узгоджена програма)

і визнаний придатним для експлуатації із зазначеними в паспорті параметрами.

Гарантійний строк служби


місяців.
Строк служби в разі робота в паспортному режимі


років.


Ресурс до першого капітального ремонту


циклів.М. П.


Технічний директор (головний інженер) виробника


(дата)


(підпис)
Начальник СТК виробника
(підпис)

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1.

Документація, що входить до паспорта крана:

сертифікат відповідності, якщо кран підлягає обов’язковій сертифікації; інші документа (за необхідності).
5.2.

Документація, що додається до паспорта крана:

паспорти та інструкції на окремі вузли крана, що виготовлені на інших


підприємствах (за наявності);


паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;
настанова з експлуатації;інструкція з улаштування рейкової колії;

альбом креслень деталей, що швидко спрацьовуються;
відомості на запасні частини, інструменти та пристрої;
інші документи (за необхідності).5.2.

Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран, або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана (адреса підприємства або приватної особи)

Дата встановлення

Відомості про призначення працівників, відповідальних за утримання крана в справному стані (5 сторінок)


Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер посвідчення, термін його дії

ПідписВідомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, вантажозахоплювального органа, приладів і пристроїв безпеки, а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)


Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконструкцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції (дата і номер документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному станіПримітка. Документи, що підтверджують якість ново встановлених механізмів, канатів й інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту тощо) і висновок про якість зварювання, повинні зберігатися разом з паспортом.
Запис результатів огляду (не менше 32 сторінок)

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду (часткового і повного)


Примітка. У цей же розділ заносяться результати експертного обстеження крана.

РЕЄСТРАЦІЯ

(окрема сторінка)

Кран зареєстрований за №
(найменування територіального органу спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, що проводить реєстрацію)У паспорті пронумеровано


сторінок і прошнуровано всього


аркушів, у тому числі креслень на


аркушах.


МП


(дата)


(підпис, посада)
(прізвище, ініціали особи, що реєструє)
Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко
Додаток 8
до пункту 5.1.10 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

ЗРАЗОК


Паспорт таля електричного

(обкладинка паспорта)


ПАСПОРТ(найменування таля)


(позначення таля)

Титульний аркуш

(місце товарного знака (емблеми) виробника).
(найменування виробника)(найменування, тип таля)(індекс таля)
ПАСПОРТ(позначення паспорта)(реєстраційний номер)

У разі передавання таля іншому суб’єкту господарювання разом з талем має бути переданий цей паспорт.


Зворотній бік титульного аркуша

УВАГА!

1.

Паспорт має постійно знаходитися у суб’єкта господарювання, який експлуатує таль.
2.

Уведення таля в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
3.

Відомості про сертифікацію
(номер сертифіката відповідності, термін його дії, найменування органу

сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація
4.
(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання)