4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кран
(найменування, тип, індекс, виконання, додаткове виконання)


Заводський номер

,

виготовлений відповідно до вимог нормативних документів,Кран пройшов випробування за програмою
(позначення програми (приймальних, приймальноздавальних тощо), ким і коли узгоджена програма)


і визнаний придатним для експлуатації з зазначеними в паспорті параметрами.


Гарантійний строк служби


місяців.


Строк служби в разі 1,5змінної робота в паспортному режимі


років.


Ресурс до першого капітального ремонту


мотогодин.
Технічний директор М. П.МП


(головний інженер) виробника


(дата)


(підпис)
Начальник СТК виробника
(підпис)


5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1.

Документація, що включається до паспорта крана:

схема встановлення баласту та противаги із зазначенням допуску на масу та відхилення центра ваги плит (не більше + 50 мм), попереджувального фарбування та написів, що наносяться на плита;креслення баласту та противаги;сертифікат відповідності, якщо кран підлягає обов’язковій сертифікації;інші документа (за необхідності).

5.2.

Документація, що додається до паспорта крана:

паспорт (настанова з експлуатації) обмежника вантажопідіймальності (вантажного моменту) і схема його дії;

паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;

настанова з експлуатації крана;

інструкція з монтажу, пуску, регулювання та обкатки;

інструкція з улаштування рейкової колії;

альбом креслень деталей, що швидко спрацьовуються;

відомості на запчастини, інструменти та пристрої;

інші документи (за необхідністю).


Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран, або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана (адреса підприємства або

приватної особи)

Дата встановленняВідомості про призначення працівників, відповідальних за утримання крана в справному стані (5 сторінок)Номер і дата нака­зу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер посвідчення, термін його дії

Підпис

Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, вантажозахоплювального органа, приладів і пристроїв безпеки, а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконструкцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції (дата і номер документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному стані

Примітка. Документи, що підтверджують якість ново встановлених механізмів, канатів й інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту тощо) і висновок про якість зварювання повинні зберігатися разом із паспортом.


Запис результатів огляду (не менше 32 сторінок)Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду (часткового і повного)
Примітка. У цей же розділ заносяться результати експертного обстеження крана.


РЕЄСТРАЦІЯ

(окрема сторінка)

Кран зареєстрований за №
(найменування територіального органу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки
та охорони праці, що проводить реєстрацію)
У паспорті пронумеровано ___сторінок і прошнуровано всього ____аркушів, у тому числі креслень на _____аркушах.


МП
(дата)


(підпис, посада)(прізвище, ініціали особи, що реєструє)


Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. ІванченкоДодаток 7
до пункту 5.1.10 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

ЗРАЗОК


Паспорт крана мостового типу

(обкладинка паспорта)

(найменування крана)

(індекс крана)


ПАСПОРТ

(позначення паспорта)Титульний аркуш
Кран підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації).

(код ДКПП крана)(код УКТЗЕД)


(місце товарного знака (емблеми) виробника).


(найменування виробника)


(найменування, тип крана)


(індекс крана)П А С П О Р Т(позначення паспорта)


(реєстраційний номер)
У разі передачі крана іншому суб’єкту господарювання разом з краном має бути переданий цей паспорт.