15.31. Біля виходу із приміщень, де проводяться роботи з ртуттю, повинні бути килими з рифленої гуми, які необхідно щодня обробляти у піддонах з чор­ної листової сталі розчином маргенцевокислого калію, підкисленого соляною кислотою.

15.32. Виробничі приміщення, де встановлено прилади і апарати з ртуттю, повинні відповідати "Санитарным правилам при работе с ртутью, ее соедине-ниями и приборами с ртутным заполнением".

15.33. Зовнішні поверхні виробничого обладнання, де використовується ртуть, не повинні допускати сорбцію ртуті, хімічну взаємодію між ртуттю і ма­теріалом поверхні.

На цих поверхнях слід проводити прибирання і демеркуризацію.

15.34. Електродвигуни та електроапаратура, що установлюються в ртутних кімнатах або інших приміщеннях, де можливе виділення пари ртуті, за наявнос­ті в них проводів і деталей з кольорових металів, повинні бути покриті речови­нами, стійкими до ртуті.


Начальник управління організації

нагляду в металургії, енергетиці,

 будівництві та котлонагляду                           Л. Дерновий


 

Додаток 1

до пункту 4.8.2 Правил

безпечної експлуатації

тепломеханічного обла­днання

електростанцій і теплових

 мереж

ФОРМА НАРЯДУ-ДОПУСКУ

Лицьовий бік наряду

Підприємство_______________Підрозділ________________

НАРЯД-ДОПУСК. ЗАГАЛЬНИЙ НАРЯД-ДОПУСК ПРОМІЖНИЙ НАРЯД-ДОПУСК № _____

(непотрібне закреслити)

ДО ЗАГАЛЬНОГО НАРЯДУ-ДОПУСКУ № _____ (заповнюється у разі видавання проміжного наряду)

Керівнику робіт _______________________________________(прізвище, ініціали, посада)

допускачу ___________________________________________________(прізвище, ініціали, посада)

виконавцю робіт (наглядачу)  __________________________(прізвище, ініціали, посада, розряд)

з членами бригади: _____________________________________(прізвище, ініціали, розряд, група)

доручається: __________________________________________(зміст роботи, об'єкт, місце роботи)

Виконати заходи щодо підготовки робочих місць ________________________(перелічуються необхідні заходи щодо підготовки робочих місць, у тому числі заходи безпеки, що підлягають виконанню працівниками інших цехів)

Особливі умови _____________________________________(записуються операції (етапи робіт), які необхідно виконувати під особистим наглядом керівника робіт, назви компонентів, проб повітря, місця відбирання їх, використання технологічних карт (ППР), інші заходи)

Наряд видав: дата_____ год__ хв__ ______________(прізвище, ініціали, посада, підпис)

Наряд продовжив до: дата___ год__ хв__ ______________(прізвище, ініціали, посада, підпис)

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск видав:

дата ______ год__ хв __ ________________________(прізвище, ініціали, посада, підпис)

Заходи безпеки іншими цехами (дільницями) виконано _____________(цех, посада, прізвище, ініціали, підпис відповідального працівника, який готував робоче місце)

Результати аналізу повітряного середовища виконав: _______________(місце, результат, прізвище, ініціали, підпис працівника, який виконав аналіз, дата)

Робочі місця підготовлені. Залишаються в роботі __________________(обладнання, розміщене поблизу місця роботи і яке перебуває під тиском, під напругою, вибухонебезпечне тощо)

Інструктаж одержали: керівник робіт ________________________(дата, підпис)

виконавець робіт (наглядач)________________________________(дата, підпис)

Інструктаж провів допускач _____________________________(дата, прізвище, ініціали, підпис)

Зворотний бік наряду

 Таблиця 1

Склад і інструктаж бригади (цільовий):

 

Прізвище, ініціали, розряд, група

Підписи членів бригади, які пройшли інструктаж

Прізвище, ініціали, розряд, група

Підписи членів бригади, які пройшли інструктаж

1

2

1

2

Підписи працівників, які провели інструктажі:

Керівник робіт ____________________

Виконавець робіт (наглядач) ________

 

Таблиця 2

Щоденний допуск до роботи, переведення на інше робоче місце,

закінчення роботи

 

Назва робочих місць

Допуск до роботи

Робота закінчена,

Бригада виведена, наряд зданий

Заходи безпеки перевірені. Інструктаж бригаді проведено

Дата, час

Підписи

Дата, час

Підписи

допус-кача

виконавця робіт (нагля­дача)

виконавця робіт (наглядача)

оперативних працівників

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Зміни у складі бригади

 

Працівники, вве­дені до складу бригади (прізви­ще, ініціали, роз­ряд, група)

Працівники, виведені зі складу бригади (прізвище, ініціали, розряд, група)

Дата, час

Дозволив (підпис)

Інструктаж цільовий

одержав (підпис)

провів

(підпис)

1

2

3

4

5

6

 

Робота повністю закінчена, робочі місця прибрані, бригада виведена, наряд за­крито:

дата _________ год _________ хв ___

Виконавець робіт (наглядач) _______________(підпис)

Керівник робіт ___________________________(підпис)

Оперативний працівник  _____________(прізвище, ініціали, підпис)

 

Додаток 2

до пункту 4.10.3 Правил безпечної

 експлуатації тепломеханічного

обладнання електростанцій і теплових мереж


Характеристики вибухонебезпечних і шкідливих газів, що найчастіше

трапляються в підземних спорудах


У резервуарах і підземних спорудах найчастіше містяться такі вибухонебе­зпечні і шкідливі гази: метан, пропан, пропілен, бутилен, окис вуглецю, вугле­кислий газ, сірководень, аміак, хлор, ацетилен.

Метан СН4 (болотний газ) - безбарвний горючий газ, без запаху, легший за повітря. Проникає у підземні споруди крізь ґрунт. Утворюється під час пові­льного гниття без доступу повітря решток рослин (клітковини під водою - у болотах, стоячих водах, ставках або розкладання решток рослин - у покладах кам'яного вугілля). Метан є складовою частиною промислового газу; у випадку несправного газопроводу він може проникати у підземні споруди. Не отруйний, але його присутність зменшує кількість кисню у повітряному середовищі під­земних споруд, що призводить до порушення нормального дихання під час проведення робіт у цих спорудах. Якщо вміст метану у повітрі становить 5-15 % від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.

Засоби захисту - шлангові протигази ІШІ-1, ПШ-2, киснеізолювальний протигаз.

Пропан С3Н8, бутан С4Н10, пропілен С3Н6 і бутилен С4Н8 - безбарвні го­рючі гази, важчі за повітря, без запаху, важко змішуються з повітрям. Вдихання пропану і бутану у невеликих кількостях не викликає отруєння; пропілен і бу­тилен діють наркотично.

Зріджені гази у суміші з повітрям можуть утворювати вибухонебезпечні суміші за такого вмісту, % від об'єму:

 

Пропан ............................................

2,3 - 9,5

Бутан ...............................................

1,6-8,5

Пропілен .........................................

2,2 - 9,7

Бутилен ...........................................

1,7-9,0

 

Засоби захисту - шлангові протигази ПШ-1, ГІШ-2, киснеізолю- вальні протигази.

Окис вуглецю СО - безбарвний газ, без запаху, горючий і вибухонебезпе­чний, трохи легший за повітря. Окис вуглецю дуже отруйний. Фізіологічний вплив окису вуглецю на людину залежить від його концентрації у повітрі і три­валості вдихання.

Вдихання повітря, що містить окис вуглецю понад ГДК (20 мг/м3), може призвести до отруєння і навіть до смерті. Якщо вміст окису вуглецю у повітрі становить 12,5 - 75 % від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.

Засіб захисту - фільтрувальний протигаз типу СО.

Вуглекислий газ СО2 (двоокис вуглецю) - безбарвний газ, без запаху, ки­слуватий на смак, важчий за повітря. Проникає у підземні споруди крізь ґрунт. Утворюється у результаті розкладання органічних речовин. Утворюється також у резервуарах (баках, бункерах та ін.) за наявності в них сульфовугілля або ву­гілля внаслідок його повільного окислення.

Потрапивши у підземну споруду, вуглекислий газ витискує повітря, запов­нюючи з дна простір цієї споруди. Вуглекислий газ не отруйний, але діє нарко­тично і може подразнювати слизові оболонки очей. За високих концентрацій викликає розлад дихання внаслідок зменшення вмісту кисню у повітрі.

Засоби захисту - шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2.

Сірководень Н2S - безбарвний газ, має запах тухлих яєць, трохи важчий за повітря. Отруйний, діє на нервову систему, подразнює дихальні шляхи і очі.

Якщо вміст сірководню в повітрі становить 4,3 - 45,5 % від об'єму, утво­рюється вибухонебезпечна суміш.

Засоби захисту - фільтрувальні протигази типів В, КД.

Аміак NH3 - горючий газ з різким характерним запахом, легший за повіт­ря, отруйний, подразнює очі і дихальні шляхи, викликає розлад дихання. Якщо вміст аміаку у повітрі становить 15-28 % від об'єму, утворюється вибухонебе­зпечна суміш.

Засоби захисту - фільтрувальний протигаз типу КД.

Водень Н2 - безбарвний газ, без смаку і запаху, набагато легший за повітря. Водень - фізіологічне інертний газ, але за високих концентрацій викликає розлад дихання внаслідок зменшення вмісту кисню. Водень утворюється під час зіткнення реагентів, що містять кислоту, з металевими стінками ємкостей, що не мають антикорозійного покриття. Якщо вміст водню у повітрі становить 4-75 % від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.

Кисень О2 - безбарвний газ, без запаху і смаку, важчий за повітря. Не має токсичних властивостей, але у разі тривалого вдихання чистого кисню (за атмо­сферного тиску) спричиняє смерть внаслідок розвитку плеврального набрякан­ня легенів.

Кисень не горючий, але є основним газом, що підтримує горіння речовин. Дуже активний, сполучається з більшістю елементів. З горючими газами кисень утворює вибухонебезпечні суміші.

Хлор СІ2 - жовто-зелений газ з різким подразливим запахом, важчий за повітря. Хлор хімічно дуже активний, безпосередньо сполучується майже з усі­ма металами і неметалами. Суміші хлору з воднем вмістом від 5,8 до 85,5 % ви­бухонебезпечні.

Хлор подразнює слизові оболонки очей і дихальні шляхи.

Під час вдихання середніх і низьких концентрацій хлору спостерігаються стиснення і біль у грудях, сухий кашель, часте дихання, різь в очах, слізливість, підвищення температури тіла. Можливе набрякання легенів, судороги.

ГДК хлору у повітрі становить 1 мг/м3.

Засоби захисту - фільтрувальні протигази типу В.

Ацетилен С2Н2 - безбарвний горючий газ, легший за повітря. Суміші з по­вітрям вмістом від 2,3 % до 80,7 вибухонебезпечні. Ацетилен діє наркотично.

Засоби захисту - шлангові протигази ІШІ-1, ПШ-2; киснеізолювальні про­тигази.

 

Додаток 3

до пункту 5.2.14 Правил безпечної

 експлуатації тепломеханічного

обла­днання електростанцій і теплових мереж


Форма журналу обліку і реєстрації робіт

за нарядами та розпорядженнями

Номер

Місце Проведен­ня роботи і її зміст, заходи безпеки

Викона­вець ро­біт (прізви­ще, ініці­али)

Члени Бригади, (прізви­ще, ініці­али)

Працівник, який віддав розпорядження (прізвище, ініціали)

Робота розпо­чата (дата, година)

Робота Закін­чена (дата, година)

наряду

розпо­ряд­ження

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітка 1. У разі виконання робіт за нарядами заповнюються тільки ко­лонки 1, 7, 8.

Примітка 2. У разі виконання робіт за розпорядженнями заповнюються всі колонки, крім колонки 1.


Додаток 4

до пункту 9.2.9 Правил безпечної

експлуатації тепломеханічного

обладнання електростанцій і теплових мереж


Властивості основних хімічних речовин, що застосовуються у виробничих процесах під час експлуатації тепломеханічного обладнання і теплових мереж і заходи безпечної роботи з ними


Аміак водний технічний

На електростанції аміак надходить у вигляді водних розчинів, що містять від 22 до 25 % NН3 (густина 0,9 г/см3 за температури плюс 15 °С).

Водний розчин аміаку має лужні властивості. Значення рН 1 %-го розчину становить 11,7. Водні розчини аміаку здатні викликати отруєння організму. Під час вдихання повітря, яке містить 5 % аміаку, починається різкий розлад ди­хання, слізливість, біль в очах, сильні припадки кашлю, запаморочення, біль у шлунку, блювання. За високої концентрації аміак може викликати опіки слизо­вої оболонки очей і призвести до сліпоти.

Індивідуальні засоби захисту: гумові кислото- і лугостійкі рукавиці, захис­ні окуляри, прогумований фартух, фільтрувальні протигази типів К, КД або М.

Сірчана кислота

Хімічно чиста сірчана кислота - безбарвна масляниста рідина, що застигає у кристалічну масу за температури плюс 10 °С. Технічна концентрована сірчана кислота має густину 1,84 г/см3 і містить близько 98 % Н2SO4; з водою змішуєть­ся у будь-яких пропорціях з виділенням великої кількості теплоти [до 92 кДж на 1 моль (22 ккал на 1 грам-молекулу) кислоти]. Тому, щоб уникнути розбриз­кування, слід кислоту лити у воду, а не навпаки.