У разі виявлення в приміщенні запаху газу слід негайно закрити газові крани, припинити користування електровимикачами (тумблерами), посилити вентиляцію і, у разі необхідності, викликати аварійну службу.

12.2.44. Речовини, що легко розкладаються, та легколеткі рідини (перекис водню, перекис натрію і калію, ефіри, спирти, ацетон, сірковуглець, бензол та ін.) необхідно зберігати у темному холодному місці в невеликих кількостях.

12.2.45. Вробочих приміщеннях хімічної лабораторії дозволяється зберіга­ти не більше 1 кг горючих речовин кожної назви і не більше 4 кг від їхньої за­гальної кількості. Ці речовини слід тримати в герметично закритому посуді в спеціальній шафі або металевому ящику із застережним знаком безпеки "Обе­режно! Легкозаймисті речовини".

Для контролю за безпечним зберіганням і використанням вибухонебезпе­чних і горючих речовин необхідно призначати наказом відповідального пра­цівника.

12.2.46. Користуватись відкритим вогнем під час переливання або перека­чування горючих речовин, а також у разі екстрагування з використанням горю­чих речовин заборонено.

У разі необхідності для підігрівання горючих речовин слід використовува­ти водяні бані або електричні нагрівники закритого типу.

12.2.47. Роботи, пов'язані з використанням органічних розчинників, слід проводити у витяжній шафі.

12.2.48. Випадково розлиту горючу речовину необхідно засипати піском і прибрати дерев'яною лопаткою або пластмасовим совком. Використовувати для цієї мети сталеві лопатки (совки) заборонено.

12.2.49. Заборонено гасити водою палаючі речовини, що не розчиняються у воді (бензин, скипидар, ефір, мастила та ін.).

12.2.50. Ремонт і контроль ізоляції електрообладнання та електроприладів в хімічній лабораторії повинні виконувати працівники електричного цеху.

12.2.51. Металеві корпуси електрообладнання та приладів (сушильні шафи, муфельні печі, кондуктометри, рН-метри тощо), що живляться від мережі на­пругою 220 В, повинні бути заземлені.

Користуватись електроплитками з відкритою спіраллю заборонено.

12.2.52. Електронагрівальні прилади слід установлювати на відстані понад 300 мм від стін на столах, захищених сталевими листами і покритих теплоізо­ляційним матеріалом.

122.53. Штепсельні вилки світильників напругою 12 і 42 В не повинні під­ходити до розеток електричної мережі напругою 127 і 220 В, а розетки напру­гою 12 і 42 В повинні відрізнятись від розеток мережі напругою 127 і 220 В. На всіх розетках повинні бути написи з вказівкою номінальної напруги.

Вмикати в одну розетку кілька електронагрівальних приладів заборонено.

12.2.54. У разі виявлення дефектів в ізоляції проводів, несправності їхніх пускачів, рубильників, штепселів, розеток, штепсельних вилок та іншої армату­ри, а також у разі порушення заземлення та огороджень роботу необхідно не­гайно припинити - до усунення несправності.

Переносити (пересувати) увімкнені прилади і ремонтувати обладнання, що перебуває під напругою, заборонено.

У випадку займання проводів або електроприладів їх необхідно знестру-мити і загасити вогонь за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

12.2.55. Вмикати нові прилади та електрообладнання, а також збільшувати кількість світильників і електронагрівальних приладів слід тільки з дозволу ке­рівництва елек-троцеху.

12.2.56. Не дозволяється залишати без нагляду увімкнені електроприлади.

12.2.57. У випадку припинення подавання електроенергії всі електропри­лади слід негайно вимкнути.

12.2.58. Зберігати і установлювати безпосередньо у робочих приміщеннях лабораторій балони з отруйними та горючими газами, а також з газами, що під­тримують горіння, заборонено.

12.2.59. Газові балони, газові редуктори і рукави, газорозбірних постів не­обхідно експлуатувати відповідно до вимог Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями.

12.2.60. Під час роботи з балонами слід уникати ударів по них і не забруд­нювати їх мастилом або жиром.

12.2.61. Відкривати вентилі редукторів слід повільно та плавно, стоячи збоку від редуктора. Безпосередньо перед вентилем у момент його відкривання не повинні перебувати працівники і не повинно бути незакріплених предметів.


13. Вимоги безпечного обслуговування теплових мереж


13.1. Теплові пункти слід розміщувати в окремих ізольованих приміщен­нях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією. Якщо довжина приміщен­ня теплового пункту перевищує 12м,приміщення повинно мати не менше двох виходів.

Габарити теплових пунктів повинні забезпечувати можливість нормально­го обслуговування обладнання (теплообмінних апаратів, перекачувальних при­строїв, арматури, трубопроводів тощо).

13.2. У підземних теплових камерах площею від 2,5 до 6 м2 повинно бути не менше двох люків, розміщених по діагоналі, а якщо площа камер становить 6 м2 і більше - чотири люки.

Спускатись у камери слід по стаціонарних металевих сходах і скобах-східцях, розміщених безпосередньо під люками.

13.3. Для переміщування обладнання та арматури в теплових пунктах по­винні бути інвентарні підіймально-транспортні пристрої.

Якщо неможливо використати інвентарні пристрої, необхідно передбачати такі стаціонарні підіймально-транспортні пристрої:

- якщо маса вантажу, що переміщується, становить від 0,1 до 1,0 т - моно­рейки з ручними талями та кішками або підвісні ручні однобалочкові крани;

- те саме, від 1,0 до 2,0 т - підвісні ручні однобалочкові крани;

- те саме, понад 2,0 т - підвісні електричні однобалочкові крани. Дозволяється використовувати пересувні підіймально-транспортні засоби.

13.4. Під час обслуговування підземних теплопроводів, камер та каналів слід дотримуватись вимог підрозділу 4.10 цих Правил.

13.5. Розпорядженням по району теплових мереж за майстрами та слюса­рями слід закріплювати відповідні ділянки теплової мережі з точним визначен­ням меж обслуговування.

Оперативне обслуговування теплової мережі району протягом зміни пови­нен здійснювати черговий диспетчер району, а у центральній диспетчерській службі мережі - черговий диспетчер служби.

13.6. Обходи (об'їзди) теплотраси без спускання працівників у підземні споруди повинна здійснювати група не менше ніж з двох працівників.

Під час спускання в камеру або проведення в ній робіт необхідно дотримуватись вимог підрозділу 4.10 цих Правил; бригада повинна бути не менше ніж з трьох працівників.

Під час обходу (об'їзду) теплотраси працівники крім слюсарних інструмен­тів повинні мати: ключ - для відкривання люка камери; гачок - для відкривання камер; огородження - для установлення їх біля відкритих камер і на проїзній частині вулиці; засоби освітлювання (акумуляторні ліхтарі, ручні світильники напругою до 12 В у вибухозахищеному виконанні); газоаналізатор.

Бригада працівників протягом зміни повинна регулярно підтримувати зв'я­зок з черговим диспетчером району і повідомляти йому про виконану роботу, а у разі виявлення небезпечних для працівників та цілісності обладнання дефек­тів, працівники повинні вживати заходів щодо негайного виведення обладнання з роботи.

13.7. Роботи, пов'язані з пуском водяних і парових теплових мереж, а та­кож з випробуванням мережі або окремих її елементів та конструкцій, слід про­водити за програмою, затвердженою головним інженером теплових мереж (електростанції).

Під час пуску щойно побудованих магістральних мереж, що відходять без­посередньо від колекторів ТЕЦ, у разі використання для промивання трубопро­водів сітьових і підживлювальних насосів ТЕЦ і під час проведення випробу­вань мереж на розрахунковий тиск і розрахункову температуру програми робіт необхідно узгоджувати з головним інженером електростанції, а за необхідності - із споживачами.

У програмах виконання робіт слід передбачати необхідні заходи щодо без­пеки працівників.

13.8. Гідропневматичне промивання трубопроводів і випробування мереж на розрахунковий тиск і розрахункову температуру слід проводити за нарядом під безпосереднім керівництвом начальника району (цеху) або його заступника.

Допускається виконувати промивання під керівництвом іншого керівника або спеціаліста району (цеху), призначеного розпорядженням начальника райо­ну (цеху).

13.9. У разі пуску теплових мереж теплопроводи слід заповнювати водою під тиском, що перевищує статичний тиск теплової мережі, яка заповнюється, не більше ніж на 0,2 МПа (2 кгс/см 2), - за умови від'єднання систем споживачів.

Незалежно від джерел водопостачання трубопроводи теплових мереж слід заповнювати водою з температурою до плюс 70 °С.

13.10. Працівники, які здійснюють нагляд за повітряними клапанами у те­пловій камері під час заповнення мережі, повинні перебувати збоку від фланце­вих з'єднань. Арматура повинна мати відводи, що спрямовані в бік приямка. Відстань від кінця відводу до верху приямка повинна бути не більше 50 мм.

Відкривати і закривати повітряні клапани слід маховиками вручну,  без застосування замість важелів ключів та інших пристосувань.

Відкривати повітряні клапани під час повторних продувок після заповнен­ня теплової мережі слід особливо обережно, не допускаючи скидання значної кількості води.

13.11. Під час гідропневматичного промивання теплових мереж і прове­дення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск системи споживачів і теплові пункти необхідно від'єднати.

Не дозволяється одночасно проводити гідропневматичне промивання теп­лових мереж і систем споживачів.

13.12. Проводити ремонтні та інші роботи на ділянках теплової мережі під час гідропневматичного промивання їх заборонено.

Заборонено перебування працівників, які безпосередньо не беруть участі у промиванні, поблизу трубопроводів, що підлягають промиванню.

13.13. Місця скидання водоповітряної суміші із трубопроводів, що підля­гають промиванню, слід обгородити і не допускати наближення до них сторон­ніх осіб.

Трубопроводи, з яких скидають водоповітряні суміші, по всій довжині ма­ють бути надійно закріплені.

13.14. У разі використання шлангів для підведення стисненого повітря від компресора до" трубопроводів, що підлягають промиванню, їх слід з'єднувати із штуцерами спеціальними хомутами; на штуцерах повинна бути насічка,  щоб уникнути сповзання з них шланга. На кожному з'єднанні повинно бути не мен­ше двох хомутів. Слід наглядати за щільністю і міцністю з'єднань шлангів із штуцерами протягом всього періоду промивання.

Використовувати шланги, що не розраховані на необхідний тиск, забо­ронено.

Зворотний клапан на повітропроводі необхідно добре притерти та переві­рити на щільність гідропресом.

13.15. Не допускається перебування працівників у камерах і прохідних ка­налах ділянки теплової мережі, що підлягають промиванню, у момент подаван­ня повітря у трубопроводи, що промиваються.

13.16. Перед початком проведення випробувань теплової мережі на розра­хунковий тиск необхідно ретельно видалити повітря з трубопроводів, що підля­гають випробуванню.

13.17. Під час проведення випробування теплової мережі на розрахункову температуру від неї необхідно від'єднати системи опалення дитячих і лікуваль­них установ, системи опалення з безпосереднім приєднанням, відкриті системи гарячого водопостачання, калориферні установки, а також неавтоматизовані за­криті системи гарячого водопостачання.

Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск теплові пункти і місцеві системи споживачів необхідно від'єднати від мережі, що підлягає випробуванню.

У випадку порушення щільності відключальної арматури на тепловому пункті, споживачів слід від'єднати від теплової мережі засувками, що містяться у камерах приєднання їх до цієї мережі, або заглушками, установленими на те­плових пунктах.

 13.18. Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахункові параметри теплоносія відповідальний працівник абонента повинен організувати постійне чергування абонентських працівників на теплових пунктах і в систе­мах споживачів.

Крім того, під час проведення випробувань теплової мережі на розрахун­кову температуру слід організувати постійний нагляд за всією трасою теплової мережі, для чого вздовж траси, за вказівкою керівника випробувань і з ураху­ванням місцевих умов, слід розставити наглядачів зі складу працівників, які експлуатують теплові мережі, і абонентів, а також відповідних служб промис­лових підприємств.

Особливу увагу слід приділяти ділянкам теплової мережі у місцях руху пішоходів і транспорту, ділянкам безканального прокладання, а також ділян­кам, на яких раніше траплялися випадки корозійного руйнування труб.

13.19. Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахункові параметри теплоносія заборонено:

- виконувати роботи на ділянках, що підлягають випробуванню;

- перебувати працівникам у камерах, каналах, тунелях і спускатись в них;

- стояти проти фланцевих з'єднань трубопроводів та арматури;

- усувати виявлені несправності.

Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск теплоносія заборонено різко підвищувати тиск, а також заборонено його під­вищення понад граничне значення, передбачене програмою випробувань.

Температура води у трубопроводах під час проведення випробувань на розрахунковий тиск не повинна перевищувати плюс 45 °С.

Під час проведення випробувань на розрахункову температуру обходити камери і тунелі слід по верху траси.

Контролювати стан нерухомих опор, компенсаторів, арматури, фланців та ін. слід через люки, не спускаючись у камери.

13.20. Заборонено проводити випробування одночасно на розрахунковий тиск і на розрахункову температуру.

13.21. Для проведення роботи у трубопроводі слід створити безпечні умо­ви праці; у цьому разі необхідно забезпечити відсутність газу у самому трубо­проводі та в камерах теплової мережі.

13.22. Залазити в трубопровід для огляду і очищення його від сторонніх предметів дозволяється тільки на прямолінійних ділянках завдовжки не більше 150 м, - якщо діаметр трубопроводу не менше 0,8 м. У цьому разі необхідно за­безпечити з обох кінців ділянки трубопроводу вільний вихід.

Відгалуження, що має ділянка, перемички та з'єднання з іншими трубопро­водами, повинні бути надійно від'єднані.