До роботи з електронагрівачами повинні допускатись працівники, які ма­ють з електробезпеки групу не нижче II. Вони повинні виконувати роботу в гу­мових діелектричних рукавицях.

Під час роботи з електронагрівачем заборонено:

- розбирати його, - не від'єднавши кабель живлення від мережі;

- згинати або деформувати захисну трубку корпуса нагрівача;

- установлювати електронагрівач в отвір шпильки - із застосуванням уда­рів або значного зусилля;

- нагрівати шпильку з глухим центральним отвором, глибина якого менша за робочу довжину електронагрівача;

- переходити з одного місця на інше з увімкненим електронагрівачем;

- рознімати цангові контакти струмовідних кабелів на працюючому елек-тронагрівачі;

- залишати без нагляду увімкнений електронагрівач.

8.1.20. Під час роботи з ежекційним нагрівачем кріпильних деталей цилін­дра турбіни багатополуменевий пальник повинен працювати без ляскоту і зво­ротних ударів.Усі з'єднання і канали пальника повинні бути герметичними. На місці проведення робіт мають бути листовий азбест, вогнегасник і металевий лист для регулювання полум'я пальника.

Перед початком проведення робіт із застосуванням ежекційного нагрівача усі роботи на проточній частині турбіни необхідно припинити і працівників ви­вести у безпечне місце.

Пальник ежекційного нагрівача слід запалювати від полум'я на листі-деці. Під час роботи з ежекційним нагрівачем стояти напроти полум'я, а також працювати у засмальцьованому одязі і замаслених рукавицях заборонено.

8.1.21. У разі використання для прогрівання шпильок рознімів циліндрів турбіни повітряних нагрівників уведення в отвір шпильки штуцера для пода­вання гарячого повітря і видалення його після нагрівання необхідно проводити за умови перекритого вентиля подавання повітря.

Працівники, які виконують ці роботи, повинні бути у рукавицях і захис­них окулярах.

Не дозволяється прогрівати шпильки відкритим полум'ям газового пальника.

8.1.22. Під час демонтажу дефектних лопаток турбіни із застосуванням електрозварювання ротор необхідно заземлити.

Не дозволяється демонтувати лопатки турбін з допомогою вантажопідій­мального крана.

8.1.23. Під час розкривання і закривання підшипників слід дотримуватись таких заходів безпеки:

- кришки і вкладиші слід стропувати за повністю (до відмови) угвинчені римболти, що щільно прилягають до поверхні кришки;

- у разі викочування нижнього вкладиша підшипника під час центрування по напівпівмуфтах для піднімання ротора на невелику висоту слід використо­вувати скобу, установлену на рознімі підшипника. Вивертати вкладиш слідза допомогою лома і римболтів. Братись за краї вкладиша руками заборонено. Протирати розточку корпуса дозволяється тільки після вжиття заходів щодо унеможливлення зісковзування вкладиша.

Не дозволяється міняти прокладки під вкладишем опорного підшипника -без належного закріплення вкладиша.

8.1.24. Перед тим, як розпочати перезаливання вкладишів підшипників ба­бітом, форми необхідно просушити.

Перезаливання вкладишів підшипників слід проводити у захисних окуля­рах, прогумованому фартусі і рукавицях.

Під час знежирювання вкладишів каустичною содою і травлення їх кисло­тою слід дотримуватись відповідних вимог розділу 12 цих Правил.

8.1.25. Виймати і установлювати ротор турбіни слід спеціальними при­строями.

Перед початком піднімання напівмуфти сусідніх роторів слід розсунути настільки, щоб виступ однієї половини вийшов із заточки другої.

Положення ротора під час піднімання після натягування краном тросів по­винно бути горизонтальним, - що визначається на початку піднімання ротора за одночасністю відриванням шийок ротора від вкладишів, а після піднімання на незначну висоту  зарівнеміром, установленим на одну із шийок вала.

За наявності перекосів, заїдань і зачіпань піднімання ротора слід негайно припинити.

8.1.26. Під час розбирання пристроїв регулювання і захисту слід дотриму­ватись таких заходів безпеки:

- у разі розбирання автоматичного стопорного клапана слід відгвинтити два діаметрально протилежних болти на рознімі колонки, установити замість них дві подовжені шпильки з наріззю по всій довжині і тільки після цього роз­почати відгвинчування решти болтів, обережно розпускаючи пружину довгими шпильками з нарізкою;

- слід вийняти дросельний клапан після стропування його за нагвинчену до відмови з'єднувальну напівмуфту;

- послаблювати пружини відцентрового регулятора під час його розби­рання слід рівномірно з обох боків.

8.1.27. Під час посадки деталей турбін з натягом способом глибокого охо­лодження необхідно надягати рукавиці і працювати із застосуванням спеціаль­них пристосувань.

У разі використання рідкого азоту для охолодження деталей слід врахову­вати можливість утворення вибухонебезпечної суміші - рідкої азотно-кисневої суміші із вмістом кисню понад 30 %.

Щоб унеможливити утворення вибухонебезпечних сумішей необхідно по­передньо ретельно очистити деталі, що охолоджуються, а також ванну від мас­тила і жирових забруднень і в процесі охолодження здійснювати контроль під­вищенням концентрації кисню в азоті.

8.1.28. Перевіряти та зачищати, гребені кінцевих або діафрагмових ущіль­нень необхідно в рукавицях.

8.1.29. Перед початком прокручування ротора турбіни вручну (під час центрування) необхідно перевірити відсутність на ньому незакріплених дета­лей, стати ногами на горизонтальний рознім турбіни або на площадку, установ­лену на рівні горизонтального розніму.

Прокручування ротора вручну слід проводити за командою виконавця ро­біт або призначеного ним працівника зі складу бригади.

Перед початком прокручування ротора турбіни краном ремонтні роботи на проточній частині турбіни необхідно припинити, а працівників вивести у безпеч­не місце.

Стояти біля натягувального троса під час прокручування ротора краном заборонено. Намотувати трос слід рівномірно, без набігання, уникаючи його защемлення.

9.1.30. Під час балансування ротора турбіни на станку використовувати пасову передачу заборонено. Ротор двигуна повинен бути з'єднаний з ротором, що балансується, через рухому муфту, яка легко розчіплюється на ходу.

Проти місць кріплення пробних вантажів, які використовують підчас ба­лансування ротора, необхідно установлювати захисні щити.

Під час балансування ротора турбіни на станку або у власних підшипниках місце балансування слід обгородити і працівників вивести із зони обертання ротора.

Під час балансування ротора слід дотримуватись також вимог підрозділу 4.12 цих Правил.

8.1.31. Проводити роботи, пов'язані із заміною і ремонтом арматури на га-зо- та мастилопроводах і з розбиранням деталей регулювання (за винятком за­міни манометрів), дозволяється тільки на непрацюючих турбіні чи мастило-насосі.

8.1.32. Під час проведення ремонтних робіт на мастилосистемі необхідно:

- вогневі роботи виконувати з дотриманням вимог підрозділу 4.8 цих Правил;

- ділянки мастилопроводів, на яких під час проведення ремонту здійснено перезварювання зварювальних стиків фланцевих з'єднань, штуцерів, відводів тощо, піддавати гідравлічному випробуванню;

- негайно прибирати розлите мастило;

- під час хімічного очищення мастилосистеми дотримуватись вимог роз­ділу 10 цих Правил;

- пропарювати труби мастилосистеми і мастилоохолоджувача насиченою парою тиском до 0,6 МПа (6 кгс/см2) на спеціально обладнаній площадці; вен­тиль подавання пари слід установлювати безпосередньо біля робочого місця.

Не дозволяється використовувати для підведення пари гумові шланги.

8.1.33. Роботи всередині баків з мастилом слід проводити тільки за наря­дом — після повного очищення баків від мастила і шламу, пропарювання та венти­ляції - з дотриманням вимог безпеки, передбачених підрозділом 4.10 цих Правил.

Спускатись працівникам всередину баків без шлангового або киснеізолю-вального протигаза, рятувального пояса та рятувальної вірьовки для огляду і очищення їхніх внутрішніх поверхонь від мастила і шламів заборонено.

8.1.34. Вогневі роботи на відстані менше 10 м від ділянок газомастильної системи, що містять водень, слід проводити за нарядом - з дотриманням захо­дів щодо створення безпечних умов для проведення робіт (установлення огоро­джень, перевірка повітря в приміщенні на відсутність водню тощо).

Проводити вогневі роботи безпосередньо на корпусі генератора, на трубо­проводах і апаратах газомастильної системи, що заповнені воднем, заборонено.

Біля генераторів та пристроїв газомастильної системи слід вивішувати за­стережні знаки безпеки "Обережно! Небезпека вибуху".


8.2. Безпечне обслуговування газотурбінних та парогазових установок

8.2.1. Під час обслуговування газотурбінного агрегату слід дотримуватись вимог пунктів 8.1.1, 8.1.2; 8.1.8 - 8.1.25; 8.1.27 - 8.1.34 цих Правил.

8.2.2. Випробування автомата безпеки збільшенням частоти обертання ро­тора слід проводити за програмою, затвердженою головним інженером елект­ростанції, під керівництвом начальника цеху або його заступника.

Перед початком проведення цих випробувань слід проінструктувати пра­цівників, які беруть в них участь, - із записом про це в журналі інструктажів.

Працівників, які беруть участь у проведенні випробувань, слід розставити так, щоб у потрібний момент можна було відключити газотурбінну установку (далі-ГТУ).

Начальник цеху або його заступник повинні контролювати частоту обер­тання ротора турбіни.

Перед початком проведення випробувань необхідно провести роботи з:

- перевірки щільності паливних клапанів;

- перевірки дієздатності електроприводів паливних засувок;

- розходжування клапана автоматичного затвора (стоп-крана);

- перевірки спрацьовування захисту у разі дії на кнопку зупинки і ключ дистанційної зупинки з блочного щита керування (центрального щита керування).

Під час проведення випробувань автомата безпеки перебувати на площадці обслуговування газової турбіни працівникам, які безпосередньо не беруть учас­ті у випробуваннях, заборонено.

8.2.3. Якщо під час проведення випробувань автомат безпеки не зупинив ГТУ по досягненні частоти обертання ротора до рівня спрацьовування, ГТУ слід зупинити ручним вимикачем.

У разі неспрацювання ручного вимикача, ГТУ необхідно зупинити швидким закриванням арматури на паливопроводах або вимкненням паливних насосів.

Проводити повторне випробування автомата безпеки збільшенням частоти обертання ротора дозволяється тільки після виявлення і усунення всіх дефектів.

8.2.4. Не дозволяється на працюючому обладнанні підніматись на кришки корпусів циліндрів ГТУ або на теплоізоляційний кожух, а також входити у всмоктувальну камеру компресора.

8.2.5. Обтирання ГТУ необхідно проводити регулярно, не допускаючи на­копичення пилу, мастила та іншого матеріалу, - щоб уникнути пожежі.

8.2.6. У разі виявлення витікання мастила і рідкого палива на гарячі повер­хні необхідно негайно зупинити ГТУ і вжити заходів щодо відвернення виті­кання.

8.2.7. Роботи на повітроводах, газоходах необхідно проводити:

- за умови закритих шиберів перед компресором і після газової турбіни;

- після ретельної вентиляції газоходів від шкідливих газів і перевірки повітря на загазованість;

з дотриманням вимог пунктів 4.10.12-4.10.13 цих Правил.

8.2.8. Зовнішні огляди повітроводів і газоходів повинні проводити не мен­ше двох, а внутрішні огляди і ремонт — не менше трьох працівників з дотри­манням вимог підрозділу 4.10 цих Правил.

 8.2.9. Під час обслуговування систем подавання газоподібного палива до ГТУ слід дотримуватись вимог пунктів 7.3.1 - 7.3.4 цих Правил.

8.2.10. Паливопроводи повинні бути герметичними. У місцях можливих витікань (біля кранів, вентилів) слід установити спеціальні пристрої для відве­дення палива з них у безпечне місце.

8.2.11. Підтягувати сальникові ущільнення і фланцеві з'єднання на армату­рі і вузлах паливоподачі дозволяється тільки на непрацюючому обладнанні.

8.2.12. У разі виведення у ремонт вузлів паливоподачі необхідно відділити їх від паливопроводів заглушками.

8.2.13. У разі виведення у ремонт ділянки паливопроводу його необхідно від'єднати, спорожнити, очистити (промити, продути) і відділити заглушками.

8.2.14. Під час експлуатації ГТУ вогневі роботи на відстані до 10 м від вуз­лів паливоподачі слід проводити за нарядом - з дотриманням заходів щодо створення безпечних умов праці (установлення засобів пожежогасіння, переві­рка повітря у приміщенні на загазованість тощо).

8.2.15. Обслуговування котлів-утилізаторів і газоводяних теплообмінників необхідно проводити згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів і Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ), водогрійних котлів і во­допідігрівачів з температурою нагріванням води не вище 115 °С.

8.2.16. Робота ГТУ на "сухий" теплоутилізаційний пристрій дозволяється тільки у випадках, передбачених технічними умовами. У цьому разі не допус­кається підвищення температури продуктів згоряння після ГТУ понад плюс 500 °С.

8.2.17. Обслуговування блока допалювальних пристроїв слід проводити відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації парових і водо­грійних котлів, Правил безпеки систем газопостачання України.

Слід також дотримуватись вимог пунктів 7.1.3;7.1.4 і 7.1.5цих Правил.

8.2.18. Гасити пожежу, що виникла на працюючій ГТУ, слід тільки вугле­кислотними або пінистими вогнегасниками, а не водою.

8.2.19. У разі виникнення пожежі у блоці внутрішніх підшипників необ­хідно зупинити ГТУ і подати у порожнину блока вуглекислоту.

8.2.20. У разі виникнення пожежі під час пуску ГТУ в газоході необхідно різко підняти навантаження; якщо збити полум'я не вдається, ГТУ необхідно зупинити.

У газохід необхідно подавати вуглекислоту; якщо пожежа продовжується, то через люки слід подати піну від піногенератора.

8.2.21. У разі виникнення пожежі під теплоізолювальним кожухом ГТУ "легкого" типу ГТУ слід негайно зупинити і подати вуглекислоту.

8.2.22. У разі виникнення пожежі в теплоутилізаційному пристрої ГТУ слід негайно зупинити і за наявності системи обмивання - подати воду.