НПАОП 0.00-6.02-04. (Попередня редакція) Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві


МП


Додаток 6

до Порядку

Зразок


ЖУРНАЛ

реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків


на _________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань)

№ з/п

Дата і час події

Прізвище ім'я та по батькові потерпілого

Професія (посада)

Місце події (цех, дільниця, об'єкт тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки нещасного випадку, діагноз захворювання (отруєння), пов’язаного з умовами праці

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі актів форми Н–5, форми

Н–1 або форми НПВ і підпис особи, яка їх одержала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
___________________

Примітка. Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми Н–1 або форми НПВ.

(найменування підприємства,


(найменування організації,
код згідно з ЄДРПОУ,


прізвище, ім'я та по батькові
реєстраційний номер підприємства


її керівника чи особи, яким
у Фонді соціального страхування


надсилається повідомлення,
від нещасних випадків на виробництві


адреса)
та професійних захворювань)
ПОВІДОМЛЕННЯ

про наслідки нещасного випадку,

що стався “___”__________200__р.


з(професія (посада), прізвище, ім'я, по батькові потерпілого)


(акт форми Н-1 (НПВ) про нещасний випадок від “___”__________ 200__ р. № __ ).


1.Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу

2.Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз
3. Наслідок нещасного випадку
(потерпілий одужав, переведений
на легшу роботу, установлено інвалідність І, ІІ, ІІІ групи, помер)4.Тривалість виконання потерпілим легшої роботи,


робочих днів
5.Звільнено (згідно з листком непрацездатності) від роботи

з “___”_________ 200__ р. по “___”_________ 200__ р., тривалість


тимчасової непрацездатності, робочих днів
6.Витрати підприємства, зумовлені нещасним випадком (усього), гривеньв тому числі за рахунок коштів Фонду соціального страхування від


нещасних випадків та професійного захворювання (далі–Фонд)
у тому числі:1) сума відшкодування витрат згідно з листком непрацездатності, всьогоу тому числі за рахунок коштів Фонду
2) сума витрат на поховання потерпілого, всього


у тому числі за рахунок коштів Фонду


3) сума відшкодування потерпілому у разі його переведення на легшу


роботу, всього

у тому числі за рахунок коштів Фонду


4) сума штрафів, що сплачена посадовими особами підприємства за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов′язані з


нещасним випадком, у тому числі його приховання


5) вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним випадком (аварією) устат-


кування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд


6) інші витрати


у тому числі за рахунок коштів ФондуРоботодавець(підпис)


(ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер(підпис)


(ініціали та прізвище)МППОЯСНЕННЯ

для заповнення бланка повідомлення

Кодування повідомлень є обов'язковим.

Пункт 1. Кодується згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров'я (МХК-10).

Тривалість тимчасової непрацездатності, зазначена в пунктах 4-5, кодується за кількістю робочих днів.

У пункті 6 зазначається:

загальна сума усіх витрат, наведених у підпунктах 1-6, у тому числі за рахунок коштів Фонду (сума, на яку зменшується страховий внесок підприємства до Фонду);

у підпункті 1 - сума виплат потерпілому згідно з листком непрацездатності;

у підпункті 2 - сума виплат на поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг;

у підпункті 3 - сума відшкодування потерпілому у разі його переведення на легшу роботу;

у підпункті 4 - загальна сума сплачених посадовими особами підприємства штрафів за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов'язані з нещасним випадком, у тому числі його приховання, накладених посадовими особами Держнаглядохоронпраці та Фонду;

у підпункті 5 - загальна вартість зіпсованого устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд. У разі групового нещасного випадку для кожного з потерпілих ця сума визначається шляхом ділення загальної вартості на кількість потерпілих;

у підпункті 6 - загальна сума коштів, витрачена підприємством на рятування потерпілого, подання медичної допомоги, розслідування нещасного випадку, у тому числі на оплату експертизи, транспортних засобів, засобів зв'язку тощо.

Витрати підприємства, зазначені в пункті 6, кодуються у гривнях.

Додаток 8

до Порядку


Зразок Форма Н-9


Державний Герб України


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


______________________________________________________________________

(найменування територіального управління Держнаглядохоронпраці)

______________________________________________________________________

(назва державної інспекції)

________________________ ______________________

(місце складання припису) (дата)


ПРИПИС №

______________________________________________________________________

(кому - посада, підприємство,

______________________________________________________________________

ініціали та прізвище )


Мною _________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище )


на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку

з _____________________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)


що стався "___"_________ 200___ р. о ___ год. ___ хв.,

встановлено:


1) Нещасний випадок з __________________________________________________

(ініціали та прізвище )

стався ________________________________________________________________

(стислий опис місця події із зазначенням небезпечних

______________________________________________________________________

та шкідливих виробничих факторів)

______________________________________________________________________


2) Обставини, за яких стався нещасний випадок_______________________________________________________________

(послідовність

______________________________________________________________________

подій, дії потерпілого та інших осіб, причетних до

______________________________________________________________________

нещасного випадку)

______________________________________________________________________


3) Причини нещасного випадку ___________________________________________

(основні технічні, організаційні

______________________________________________________________________

і психофізіологічні причини нещасного випадку)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


4) Порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку _______________________________________________________________

(закони та інші нормативно-правові

______________________________________________________________________

акти про охорону праці, вимоги яких порушені, із зазначенням

______________________________________________________________________

статей, розділів, пунктів тощо)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


5) Посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, або стороння особа, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, і дії чи бездіяльності яких призвели до нещасного випадку

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, професія (посада), місце роботи,

______________________________________________________________________

закониі та інші нормативно-правові акти про охорону праці,

______________________________________________________________________

вимоги яких порушені, із зазначенням статей,

______________________________________________________________________

пунктів тощо)


З урахуванням порушень вимог законодавства про охорону праці вважаю цей нещасний випадок таким, що _________________________________________

(пов'язаний (не пов′язаний)

______________________________________________________________________

з виконанням трудових (посадових) обов'язків.


На підставі статей 22 і 39 Закону України "Про охорону праці" пропоную:

______________________________________________________________________

(провести повторне (додаткове) розслідування нещасного випадку,

______________________________________________________________________

визнати нещасний випадок пов'язаним (не пов'язаним) з виробництвом

______________________________________________________________________

і скласти акт форми Н-1 (НПВ),

______________________________________________________________________

затвердити (переглянути) акт форми Н-5 або акт форми Н-1 (НПВ))(посада)


(підпис)


(ініціали та прізвище)


(Відбиток печатки місцевого

органу державного нагляду

за охороною праці або

особистий штамп посадової

особи)


Припис одержав
"___" _______________ 200 ___ р.


(посада)


(підпис)


(ініціали та прізвище)