постанова

від 28.05.2002 року м. Київ № 32

Про внесення змін і доповнень до

Інструкції про порядок перерахування,

обліку та витрачання страхових коштів

Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України

Відповідно до статті 17 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

Внести до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 року № 12, із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 року № 23, такі зміни і доповнення:

  1. додаток 2 викласти в редакції, що додається;
  2. абзац четвертий пункту 4.12 доповнити словами “але не пізніше 3-х місяців з дня подання заяви про страхування до робочого органу виконавчої дирекції Фонду”.
  3. у пункті 7.5:

а) в абзаці першому слова “до 10 квітня, до 10 липня, до 10 жовтня поточного року, до 15 січня року, наступного за звітним” замінити словами “до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним”;

б) доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

“Юридичні особи – платники страхових внесків, що мають підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи), які займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами виробничої діяльності та перебувають на самостійному балансі, щоквартально подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду розрахункову відомість окремо по кожному підсобно-допоміжному виробництву;

У зв’язку із цим абзац другий вважати абзацом третім;

  1. у пункті 7.6 слова “один раз на рік не пізніше 15 січня” замінити словами “щоквартально до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним”.

Голова правління С.Сторчак


Погоджено Погоджено

Заступник Державного секретаря Заступник Голови Національного банку України

Міністерства фінансів України

____________________ А.І.Марковський ____________________П.М.Сенищ

08 липня 2002 року 04 липня 2002 року

Додаток

до постанови правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України

від 28.05.2002 року № 32


Складається наростаючим підсумком з початку року і подається робочим органам виконавчої дирекції Фонду щоквартально до 20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня.

Код ЄДРПОУ_______________________Код галузі за ЗКГНГ ___________________Код за КВЕД____________________

№ реєстрації платника страхових внесків ____________________№ п/рахунку_____________________________________

Назва банку________________________

Страхувальник __________________________________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________ Телефон: _________________________________________


Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

за _________200__ року


Встановлені строки отримання заробітної плати ____________ Страховий тариф ____________%

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

1 квартал

(за місяцями)

2 квартал

(за місяцями)

3 квартал

(за місяцями)

4 квартал

(за місяцями)

Всього з початку року
Разом

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.):

рядка

Сума всього

Показники

№ рядка

Сума всього


1


Кошти на початок року

16


Сума несплачених платежів

Заборгованість за Фондомнараховано:

Зараховано витрат по соціальному страхуванню:2


На початок періоду

На початок періоду

17


3


За звітний період (за місяцями)

За звітний період (за місяцями)

18
1-й місяць

1-й місяць

2-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

3-й місяць4


Разом (2+3)

Разом (17+18)

19

З них фактично виплачено:

19а


5

Донараховано при прийнятті звітності

Перераховано:6

Нараховано за актами , усього

На початок періоду

20


За звітний період (за місяцями)

21


1-й місяцьв тому числі:


2-й місяць3-й місяцьРазом (20+21)

22


7


- не прийнято до заліку витрат

Перераховано за актами

23

8


- донараховані суми страхових внесків

в тому числі9


- пені

- не прийнято до заліку витрат

24


10


- штрафу

- донараховані суми страхових внесків

25


- пені

26


11

Отримано від Фонду на поточний рахунок

- штрафу

27

Всього зараховано і заплачено (16+19+22+23)

28


12


Списано заборгованості

Сума несплачених платежів

(14 – 28)

29


13


Списано пені

в тому числі14


Всього належить до сплати (1+ 4+5+6+11-12-13)

недоїмка за платежами

30


15


Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав

313 .Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості (осіб)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Всього з початку року4. Фонд оплати праці (грн.)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Всього з початку року5. Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (грн.)

за 1 квартал

за 1 півріччя

за 9 місяців

за рік


6. Сума несплачених страхових внесків на кінець звітного періоду (грн.)

за 1 квартал

За 1 півріччя

за 9 місяців

за рік


7. Витрати по коштах Фонду з початку року (грн.)

Найменування витрат

Код рядків

Кількість потерпілих

Фактична кількість днів виплат допомоги

Сума всього

Допомога у зв′язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

32
Витрати на поховання потерпілого

33


×


Інші витрати

34

×

×


Разом (32+33+34):

35

×

×7.1 Розшифровка інших витрат (грн.)

Найменування витрат

Код рядків

Кількість потерпілих

Сума всього

Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

36Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого

37Грошова сума за моральну шкоду за наявності факту заподіяння шкоди

38Страхова виплата потерпілому у розмірі їх середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу

39Страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації

40Витрати на медичну та соціальну допомогу

41Одноразова допомога в разі смерті потерпілого

42Щомісячна страхова виплата особам, що мають на це право в разі смерті потерпілого

43
Разом (36+37+38+39+40+41+42+43)

44

×Керівник _________________________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

МП Головний бухгалтер _________ ________________________________

(підпис) (прізвище ім’я та по батькові)


“_____” ________________200__р.

Прийняв звіт ____________________________ “______” _______________ 200__р.

(прізвище ім’я та по батькові)