Повинен знати: призначення основних компонентів лаків, клеїв, компаундів та інших ізоляційних матеріалів, які готуються; принцип роботи автоклавів, барокамер, вакуум-просочувальних установок, гідравлічних пресів та іншого обслуговуваного устаткування; правила користування технічними та аналітичними терезами; правила роботи з приладами для вимірювання температур; технологічні інструкції на основні процеси ізолювання електроелементів лаками, емалями і компаундами; вимоги державних стандартів і технічних умов на ізоляційні матеріали та електроелементи, які контролюються; технічні дані і правила роботи зі спеціальним устаткуванням і приладами для тривалих випробувань; призначення й умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; загальні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить досліди в процесі відпрацювання технологічних режимів ізолювання електроелементів. Готує вакуумні камери та автоклави. Проводить дослідне ізолювання електроелементів складної конструкції. Контролює якість ізольованих елементів, перевіряє на відсутність обривів, вимірює опір ізоляції тощо. Склеює точні вироби. Пресує зразки і деталі із різних пластмас. Веде робочі записи в журналах; складає протоколи і графічні залежності за результатами вимірювань. Готує зразки для вимірювання діелектричних характеристик. Проводить вимірювання і розрахунки ємності, електричної міцності, питомих (об'ємного і поверхневого) опорів. Проводить випробування діелектриків згідно з вимогами державного стандарту і технічних умов. Складає прості електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні знання з органічної хімії та електротехніки; призначення ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості; призначення та основні властивості лаків, емалі та інших ізоляційних матеріалів; будову контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, розрахункові формули державних стандартів з методики випробування діелектриків, будову автоклавів, барокамер, гідравлічних пресів та іншого обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє технологічні властивості нових ізоляційних матеріалів і клеїв згідно з виробничою інструкцією. Проводить контрольні випробування ізоляційних матеріалів відповідно до вимог державних стандартів і технічних умов. Вибирає технологічні режими ізолювання, склеювання і пресування виробів та електроелементів. Налагоджує і регулює вакуумні камери, автоклави і пресове устаткування. Проводить вимірювання і розрахунки всіх діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів. Проводить тривалі випробування матеріалів в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температур, зниженого тиску. Досліджує електричними методами процеси полімеризації компаундів тощо. Аналізує та обробляє результати випробувань, складає протоколи і графічні залежності. Виявляє та усуває прості несправності вимірювальної апаратури. Працює із самописними, регулювальними приладами для вимірювання температури. Складає електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: основи органічної хімії та основні фізико-механічні та діелектричні властивості лаків, емалі, компаундів, клеїв і пластмас; технічні вимоги і методики випробувань згідно з державним стандартом на застосовувані матеріали; технічні характеристики схем, будову вакуум-просочувальних установок, основні діелектричні властивості ізоляційних матеріалів; державні стандарти і технічні умови за методиками діелектрична випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє властивості нових ізоляційних матеріалів і бере участь у розробленні технологічних процесів ізолювання нових виробів різної складності. Працює на різному технологічному устаткуванні лабораторії. Проводить вимірювання та опрацювання діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів. Вибирає методики і проводить випробування в різних умовах згідно з технічними завданнями. Оформляє та аналізує результати випробувань. Працює з апаратурою високих класів точності. Збирає, градуює, налагоджує і складає електричні схеми і нескладну нестандартну апаратуру. Виготовляє різні пристрої.

Повинен знати: властивості і призначення різних ізоляційних матеріалів; вимоги до ізольованих елементів; технологічні інструкції на процеси просочування, заливання, облицювання, склеювання і пресування ізоляційних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 4 розряду - не менше 1 року.

54. ЛАБОРАНТ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Розраховує, виготовляє, узгоджує і випробовує ультразвукові перетворювачі. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом оброблення. Веде методичну документацію. Виконує заданий комплекс робіт за експериментальними схемами з ультразвуковими електроакустичними перетворювачами однопакетного виконання з плоским фронтом хвилі. Розраховує, виготовляє і випробовує узгоджувальні елементи акустичних систем згідно з методикою на проведення експерименту і чинною нормативною документацією під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову і правила настроювання енергетичного, акустичного, електровимірювального, механічного, спеціального лабораторного устаткування, приладів і апаратури, передбачених методикою на проведення експерименту; технологію виготовлення електроакустичних перетворювачів спеціального технологічного призначення однопакетного виконання з плоским фронтом хвилі; технологію монтажу і правила узгодження елементів акустичних систем відповідно до вимог і методики на проведення експерименту, правила узгодження елементів експериментальної схеми в режимах на обробку виробів; правила узгодження, калібрування і регулювання електровимірювальних приладів та фіксуючих пристроїв, які є елементами експериментальної схеми; призначення, технологію обробки ізоляційних матеріалів, лаків, клеїв, припоїв, присадок, флюсів, розчинників, реактивів, правила користування ними в процесі виконання робіт; характеристику, призначення, технологію обробки основних матеріалів, застосовуваних для виготовлення ультразвукових електроакустичних перетворювачів; правила виконання поточного ремонту енергетичного, електровимірювального і механічного устаткування; основи електротехніки, промислової електроніки, технології приладобудування; знання про допуски і посадки; елементарні основи фізики металів, металознавства, неорганічної і органічної хімії; фізичні основи теорії коливань, електроакустики, гідроакустики, електро- і радіовимірювання, дефектоскопії, оптичних лінійних вимірювань і кутових величин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом обробки під час виконання заданого комплексу робіт в електроакустичних системах однопакетного виконання зі складним фронтом хвилі. Виконує роботи в гідродинамічних перетворювачах з розрахунком, виготовленням, узгодженням і випробуванням та електроакустичних системах багатопакетного виконання з плоским або об'ємно-симетричним характером фронту хвилі під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Розраховує, виготовляє і випробовує узгоджувальні елементи акустичних систем,

Повинен знати: технологію виготовлення гідродинамічних і електроакустичних систем спеціального технологічного призначення, однопакетного виконання зі складним фронтом хвилі, багатопакетного виконання з плоским або об'ємно-симетричним фронтом хвилі, технологію виготовлення узгоджувальних елементів акустичних систем зі спряжуваними поверхнями відбиття і випромінювання експонента, катоіда тощо, які задаються в координатних осях за формулами, передбаченими методикою на проведення експерименту; технологію обробки основних матеріалів, застосовуваних для виготовлення гідродинамічних ультразвукових перетворювачів; методи випробування акустичного устаткування на експлуатаційну надійність; систему допусків і посадок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з ультразвукової техніки 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом оброблення під час виконання заданого комплексу робіт в гідродинамічних перетворювачах і електроакустичних системах багатопакетного виконання з плоским або об'ємно-симетричним характером фронту хвилі і зі складним фронтом хвилі, який складається поелементно або сукупно із вузлів, виготовлених на базі п'єзоелектричних, магнітострикційних або феритових перетворювачів.

Повинен знати: технологію виготовлення гідродинамічних і електроакустичних систем спеціального технологічного призначення багатопакетного виконання з об'ємо-симетричним і складним фронтом хвилі, який складається поелементно або сукупно із вузлів, виготовлених на базі п'єзоелектричних, магнітострикційних або феритових перетворювачів; технологію виготовлення акустичних елементів із з'єднаними поверхнями відбиття і випромінювання типу сфери, тору, гіперболи, параболи, евольвенти, які задаються в координатних осях за формулами, передбаченими методикою; основи фізики металів, металознавства, органічної і неорганічної хімії.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з ультразвукової техніки 4 розряду - не менше 1 року.

55. ЛАБОРАНТ З ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування металів, сировини, виробів, сплавів, різних матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на міцність, розтяг, вигин, термостійкість, стиск, зусилля знімання і проштовхування, розрив, твердість, повітронепроникність, в'язкість, мушкуватість, скручування, товщину, вологість, водотривкість, замаслюваність та інші якісні показники на контрольно-перевірних установках, на приладах Роквелла, Бринелля та інших відповідно до чинних інструкцій. Вимірює електричний опір мостовим методом і методом ампервольтметра. Визначає густину гідростатичним зважуванням. Перевіряє розміри комірок та щільність вузлів і з'єднань. Визначає процент усадки та приклею. Веде встановлені контрольно-облікові записи випробувань. Готує і знежирює проби зразків для випробувань. Підбирає і готує прилади та апарати до випробувань. Налагоджує прилади та апарати під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Готує проявник і фіксаж за заданою рецептурою, обробляє фотопапір, плівку і пластинки, виготовляє відбитки із фотонегативів.

Повинен знати: класифікацію фізико-механічних випробувань, основні фізико-механічні властивості випробуваних металів і матеріалів, елементарні знання про електричні властивості металів і неметалевих матеріалів; питомий електричний опір, способи визначення густини електроліту; методику підготовки зразків для випробувань; основи електротехніки в межах виконуваної роботи; правила зберігання і використання фотоматеріалів: хімічних реактивів, фотопаперу, фотопластинок; способи приготування проявника і фіксажу за рецептом; порядок відбирання та оформлення зразків за видами і властивостями аналізованих матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції, принцип роботи обслуговуваного устаткування і правила поводження з ним у процесі проведення аналізу і випробувань; систему запису результатів випробувань, державні стандарти і технічні умови на проведення випробувань; призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструментів і правила користування ними.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції з виконанням робіт щодо опрацювання і узагальнення результатів проведених випробувань. Виконує розрахунки для визначення показників якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Визначає відповідність випробуваних зразків до державних стандартів і технічних умов. Готує дослідні зразки в лабораторних умовах. Визначає тонкість помелу, рівномірність змінювання об'єму, строки тужавіння і об'ємну масу матеріалів. Підраховує величини навантажень за розмірами зразків. Визначає температури за допомогою термопар під час випробування зразків на термостійкість. Монтує термопари. Вносить поправки на температуру холодного спаю. Визначає модуль нормальної пружності і модуль зсуву радіотехнічним методом, проводить еталонування установки для визначення модулів. Вимірює магнітну проникність на балістичній установці. Вносить поправки на геометричні розміри зразка. Регулює рівномірність нагрівання зразка по довжині, контролює температуру нагрівання термопарами. Проводить вимірювання термопарним вакуумметром розрідження до 174 - 1,3 Па (до 1,31 - 10-2 мм рт. ст.). Замінює масло в форвакуумному насосі. Перевіряє і налагоджує лабораторне устаткування в процесі проведення випробувань. Стежить за проходженням дослідної партії сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробництві. Виконує графічне зображення результатів випробувань.