15. ГАЗІВНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує повітронагрівники, контролює їх стан і роботу устаткування газового господарства окремих плавильних, нагрівальних, термічних, ковальських, гартівних та інших печей, крім доменних, переводить повітронагрівальні апарати з повітря на газ і з газу на повітря під керівництвом газівника вищої кваліфікації. Бере участь в обслуговуванні газоочисних установок, газозмішувальних станцій, газгольдерів і газопроводів, а також у ремонтуванні їх устаткування. Проводить очищення майданчиків біля газових пальників і змащення тертьових частин вузлів устаткування.

Повинен знати: основні знання про процес плавлення металу в печах: будову повітронагрівників і газової апаратури; властивості горючих газів і правила роботи в газозахисному апараті та в газонебезпечному середовищі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує повітронагрівники, контролює їх стан і роботу устаткування газового господарства окремих плавильних, нагрівальних, фарбувально-сушильних, термічних, ковальських і гартівних печей, окрім доменних, місткістю до 100 т. Забезпечує належний тепловий режим і дуття на обслуговуваних плавильних, нагрівних, фарбувально-сушильних, термічних, ковальських і гартівних печах. Керує роботою двигунів, насосів, скруберів у процесі очищення газу. Обслуговує устаткування газозмішувальних станцій і газоочищувальних установок. Забезпечує одержання газу необхідної калорійності і тиску. Підтримує заданий температурний режим сушіння пофарбованих виробів: контролює безперебійну роботу, регулює наповнення та спорожнення газгольдерів. Забезпечує справний стан газопроводів і герметичність їх з'єднань. Забезпечує необхідний рівень води у водяних затворах газових клапанів, справність пальників для сушіння ковшів, жолобів, стопорів. Стежить за газопроникненням склепіння генераторів, шлаковиків і клапанів цехів. Бере участь у ремонтуванні та чищенні газопроводів і арматури на об'єкті або дільниці, які обслуговує.

Повинен знати: основи технологічного процесу роботи плавильних, нагрівальних, фарбувально-сушильних, термічних, ковальських і гартувальних печей; будову скруберів, автоматичних регуляторів, обладнання газгольдерів; схеми газопроводів і допоміжної арматури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газівника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і контролює повітронагрівники та устаткування газового господарства плавильних цехів або дільниць з кількістю до трьох печей різних конструкцій, окрім доменних, або окремих плавильних, нагрівальних, фарбосушильних, термічних, ковальських і гартівних печей місткістю понад 100 т. Обслуговує газопроводи і їх допоміжні пристрої, газорегуляторні пункти і газорозподільні станції. Визначає склад отруйних газів за допомогою приладів. Забезпечує належний тепловий режим і дуття обслуговуваних печей. Переводить повітронагрівники з газу на повітря і з повітря на газ. Обслуговує установки з очищення, змішування газів і мережі газопроводів. Контролює витрати газу, тиску і температури дуття, витрати пари за умови зволоженого дуття. Веде облік показань контрольно-вимірювальних приладів і оформляє встановлену документацію щодо теплового режиму печей. Бере участь у ремонті обслуговуваної газової мережі та арматури.

Повинен знати: технологічний процес роботи плавильних, нагрівальних, фарбувально-сушильних, термічних, ковальських і гартівних печей; конструкційну будову повітронагрівників і газової апаратури плавильних, нагрівальних, фарбувально-сушильних, ковальських і гартівних печей; фізичні і хімічні властивості газів; схему комунікацій газопроводів і повітродувної мережі на обслуговуваній дільниці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газівника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і контролює повітронагрівники та устаткування газового господарства плавильних цехів або дільниць з кількістю більше трьох печей різних конструкцій повітронагрівників і об'єму (окрім доменних печей). Забезпечує належний тепловий режим і дуття обслуговуваних печей. Контролює роботу повітродувки, якість очищення газу і рівномірність надходження газу для технологічних печей. Вживає заходів щодо запобігання та усунення витоку газу через сальники засувок і фланцевих з'єднань. Регулює режими і схеми роботи газових установок. Веде облік витрат і тиску газу та оформлення встановленої на обслуговуваній дільниці документації.

Повинен знати: технологічний процес роботи плавильних і нагрівальних печей; конструктивну будову повітронагрівників і газової апаратури плавильних, нагрівальних і гартівних печей; правила регулювання процесу роботи печей; методи переходу з одного режиму роботи на інший; особливості споживачів з використання газу і характер роботи діючих агрегатів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газівника 4 розряду - не менше 1 року.

16. ГАЗОГЕНЕРАТОРНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Очищає від фусів і смоли гідравлічні затвори і колектори сирого газу, пилоуловлювачі газогенераторів і фенольних лотків. Вмикає і вимикає чаші газогенераторів. Регулює подавання води в гідрозатвори. Стежить за роботою механізмів, які видаляють шлак. Прибирає шлак і золу, вантажить і транспортує їх у встановлене місце. Вилучає шлам зі стояків і гідрозатворів скруберів. Обслуговує обертові чаші гідрозатворів. Змащує рухомі механізми. Бере участь у роботах із завантаження газогенераторів паливом, шурує його піками і пневмоінструментом. Обслуговує вантажне устаткування. Виконує під керівництвом газогенераторника вищої кваліфікації інші роботи з обслуговування газогенераторів.

Повинен знати: принцип роботи газогенераторів; конструкцію і принцип роботи механізмів, які видаляють шлак, розташування і будову гідравлічних затворів і колекторів газу, види і властивості гідрозатворів та колекторів газу; види і властивості газогенераторного палива, правила його завантаження і шурування; схему подавання води до гідрозатворів; способи визначення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування і механізмів; порядок і правила видалення та транспортування шлаку і золи; інструмент і пристрої, які застосовуються; правила надавання першої допомоги в разі учадіння або отруєння газом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання і енергетичного газу на газогенераторах малої продуктивності, які працюють на дровах, торфі, сланці, вугіллі. Регулює завантаження газогенераторів і пароповітряного дуття. Обслуговує до 10 газогенераторів малої продуктивності і забезпечує їх безперебійну роботу. Обслуговує пароводяні оболонки, парозбірники. Проводить тонке очищення газу на газоочищувальних установках, системах, агрегатах продуктивністю до 20000 м3/год. Шурує паливо піками і пневмоінструментом. Заміряє зони горіння і ліквідує несправності в роботі газогенераторів. Стежить за горінням, дуттям, температурним режимом і роботою теплообмінної апаратури генераторного відділення. Вимикає, сушить, розпалює і вмикає газогенератори у мережу. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює подавання води в скрубери і градирні. Чистить форсунки зрошення газу. Контролює золо- і шлаковидалення. Бере участь у роботах з ремонту устаткування газогенераторної станції.

Повинен знати: будову газогенераторів, технологічний процес одержання енергетичного газу, основні знання з фізики і хімії, пов'язані з газифікацією палива, склад енергетичного газу і його властивості, розташування колекторів сирого газу; схему паро-, водо- і газопроводів, будову системи газоочищення і технологію очищення газу, правила завантаження генераторів паливом; способи шурування його піками і пневмоінструментом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газогенераторника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання енергетичного газу на генераторах високої продуктивності, які працюють на вугіллі, коксі, антрациті та інших видах твердого палива. Обслуговує генератори водяного газу, генератори водню за залізопаровим способом, а також генератори на парокисневому дутті під час переробки сланців. Обслуговує понад 10 газогенераторів малої продуктивності і забезпечує їх безперебійну роботу. Стежить за завантаженням паливом, горінням, дуттям, температурним режимом і за теплообмінною апаратурою. Регулює водяні цикли. Здійснює вимикання, сушіння, розпалення газогенераторів і вмикання їх у газову систему. Заміряє зони горіння, усуває прогари, перекоси зон, подвійні зони, шлакові склепіння, інші несправності в роботі газогенераторів. Веде тонке очищення газу на газоочисних установках, системах, агрегатах продуктивністю понад 20000 до 40000 м3/год. Визначає якість палива, газу і смоли. Бере участь у пуску і зупинці устаткування газогенераторного цеху або станції.

Повинен знати: основи фізики і хімії, пов'язані з одержанням енергетичного газу, водяного газу і водню, технологічний процес одержання із твердого палива енергетичного газу і заходи з його очищення і поліпшення якості; схеми комунікацій газогенераторної станції або відділення; будову колекторів сирого газу, пилоуловлювачів і газозмивів; правила ведення ремонтних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газогенераторника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання енергетичного газу на потужних газогенераторах з режимом киплячого шару, які працюють на всіх видах твердого палива. Веде тонке очищення газу на газоочисних установках, системах, агрегатах продуктивністю понад 40000 м3/год. Стежить за роботою всього устаткування і мережею комунікацій газогенераторної і газоочисної станції. Своєчасно виявляє та усуває несправності в роботі генераторів і очисної апаратури. Контролює стан зон горіння, дуття і температурний режим газогенераторів, а також очищення колекторів, газозливів і пилоуловлювачів від фусів і смоли. Перевіряє якість газу і вживає заходів щодо його поліпшення. Регулює тиск газу в системі колекторів. Проводить приймання і пуск нововстановлених газогенераторів, а також газогенераторів після ремонту з перевіркою стану арматури і газової апаратури. Бере участь у монтажі, демонтуванні і ремонті устаткування газогенераторних і газоочисних установок.

Повинен знати: конструкції потужних газогенераторів різних систем і високопродуктивних газоочисних установок; порядок і правила перевірки та гідравлічного випробування повітро- і газопроводів, арматури і газової апаратури; способи виявлення та усунення несправностей у роботі газогенераторних установок; порядок складання необхідної технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газогенераторника 4 розряду - не менше 1 року.

17. ГАЗОРЯТІВНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Запобігає та усуває просочування газу у газопровідній мережі. Здійснює заряджання, розряджання, ремонтування, сушіння і чищення респіраторів та іншої газорятівної апаратури. Стежить за правильністю дегазації. Перевіряє наявність захисних засобів на робочих місцях, правильне їх зберігання, утримання і застосування. Контролює виконання графіка заміни протигазів, правила користування ними і тривалість перебування робітників у загазованій атмосфері. Виконує розрахунок тривалості перебування робітників у загазованій атмосфері. Рятує людей під час аварій, які супроводжуються виділенням отруйної пари, а також у разі нещасного випадку. Стежить за проведенням газонебезпечних робіт, безперебійною роботою вентиляції у газонебезпечних місцях. Відбирає проби повітря в газонебезпечних місцях. Визначає безпеку під час проведення газонебезпечних, газоелектрозварювальних робіт у приміщеннях і в ємностях. Надає першу допомогу в разі отруєння газом.

Повинен знати: будову газогенераторів, газової і газорятівної апаратури; характер газобезпеки в обслуговуваних цехах; способи вмикання і вимикання комунікацій газопровідної мережі; правила користування газорятівною апаратурою; правила відбирання проб повітря; заходи з надання першої допомоги в разі газових отруєнь.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить газорятівні роботи в нескладних умовах. Вживає заходів із запобігання та усунення просочування газу. Стежить за роботою газопровідної мережі та газорятівної апаратури і забезпечує їх справність. Контролює стан газобезпеки в цехах, роботу газопиловловлювальних і вентиляційних установок, правильне комплектування рятівних і захисних засобів, а також інструменту в аварійних шафах. Інструктує робітників про правила безпечної роботи. Надає першу допомогу тим, хто постраждав із застосуванням кисневої оживляючої апаратури.

Повинен знати: технологічний процес газифікації палива, склад і властивості газів та пари, які зустрічаються у виробництві, способи їх розпізнавання і визначення; газонебезпечні місця роботи на підприємстві і порядок їх обслуговування, правила безпечної роботи, інструкції з обслуговування газового господарства та інших газонебезпечних цехів підприємства.