Фахівці, сертифікати яких визнані недійсними, виключаються з Реєстру. Інформація про виключення з Реєстру публікується в журналі "Охорона праці".

8.2. ОСП веде Реєстр сертифікованих фахівців, що періодично поновлюється.

8.3. ОСП забезпечує постійне і своєчасне інформування підприємств промисловості і фахівців - власників сертифікатів про зміни, що вносяться у процедуру сертифікації, публікуючи відповідну інформацію в журналах "Охорона праці", "Технічна діагностика і неруйнівний контроль" або шляхом розсилання інформаційних листів.

8.4. Для забезпечення своєчасної актуалізації Реєстру фахівців власники сертифікатів повинні інформувати ОСП про зміну прізвища і/або місця роботи.


9. Відхилення заявки


9.1. ОСП може відхилити заявку на проведення сертифікації фахівця з НК, письмово повідомивши заявника про причини відмови.

9.2. Підставою для відхилення заявки можуть бути:

недостатній обсяг навчання за заявленим методом контролю або навчання в невизнаному навчальному центрі;

некомплектність поданих документів після повідомлення заявника про необхідність їх доповнення;

недостатній стаж виробничої діяльності;

незадовільний стан здоров'я;

відсутність оплати послуг по сертифікації конкретної особи;

а також інші відхилення від вимог, встановлених діючими НД.


10. Інспекційний контроль


10.1. У період дії сертифіката ОСП здійснює інспекційний контроль фахівця, власника сертифіката.

10.2. Інспекційний контроль передбачає:

перевірку професійної діяльності фахівця, що здійснюється шляхом заповнення запитальника, який подається ОСП роботодавцю або безпосередньо фахівцю, якщо він виступає в ролі роботодавця;

перевірку практичних навичок фахівця на його робочому місці експертом ОСП.

10.3. У процесі інспекційного контролю необхідно встановити, що фахівець, власник сертифіката:

проводить роботи тими методами контролю і у тому виробничому

секторі, що зазначені в його сертифікаті;

виконує роботи, що відповідають рівню його кваліфікації;

не допускає порушень технології контролю, передбаченої НД;

веде облік письмових рекламацій (претензій) щодо якості виконаних ним робіт і дотриманню норм професійної етики.

10.4. Інспекційний контроль здійснюється не рідше 2 разів протягом терміну дії сертифіката.

ОСП може передавати право проведення інспекційного контролю по окремих методах НК організації, що має фахівців III рівня кваліфікації по цих методах. Умови передачі такого права визначаються й оформляються сторонами спеціальною угодою.

10.5. Обсяг, періодичність і форма інспекційного контролю можуть змінюватися у бік посилення вимог у залежності від специфіки виробничого сектора і особливостей організації виробництва роботодавця з ініціативи ОСП або Товариства неруйнівного контролю і технічної діагностики України.

10.6. Результати інспекційного контролю протягом 10 днів оформляються у вигляді заповненої анкети і/або акта і представляються в ОСП для ухвалення рішення.

10.7. ОСП подає роботодавцю висновок за результатами інспекційного контролю, у якому зазначаються зауваження і пропозиції по їх усуненню.

У випадку одержання негативних результатів інспекційного контролю ОСП може прийняти рішення про його анулювання.

10.8. Усі витрати по проведенню інспекційного контролю оплачуються власником до початку інспекційного контролю на підставі рахунка, що направляється одночасно з повідомленням про майбутній інспекційний контроль.


11. Анулювання дії сертифіката


11.1. ОСП може визнати сертифікат недійсним і прийняти рішення про його анулювання, якщо:

фахівець став фізично недієздатним виконувати свої обов'язки, що підтверджується медичним висновком;

фахівець або роботодавець після закінчення терміну дії сертифіката не подав на протязі місяця документи на його продовження;

за результатами інспекційного контролю або перевірки скарги на сертифікованого фахівця, встановлені порушення вимог системи сертифікації персоналу;

встановлено наявність значної перерви (більш одного року) у роботі з методу контролю, за яким фахівець сертифікований.

11.2. Рішення про анулювання сертифіката приймає керівник ОСП.

11.3. Власник сертифіката або роботодавець повинен повернути в ОСП анульований сертифікат протягом 10 днів після одержання рішення ОСП про анулювання сертифіката.


12. Норми професійної етики для сертифікованого персоналу


12.1. Кожен фахівець - власник сертифіката повинен піклуватися про те, щоб його діяльність не завдала шкоди людям, устаткуванню і довкіллю.

12.2. Знання і практичний стаж, якими фахівець володіє, повинні ним використовуватися з урахуванням і відповідно до визнаних технічних норм, правил та вимог.

12.3. Фахівець - власник сертифіката зобов'язаний виявляти об'єктивність при складанні звітів, висновків, протоколів за результатами контролю об'єктів. Не допускати пропусків, описок, що можуть призвести до неправильного тлумачення цих документів.


13. Підтвердження практичного стажу


13.1. Практичний стаж в галузі неруйнівного контролю повинен відповідати вимогам Правил ДНАОП 0.00-1.27-97.

13.2. Тривалість практичного стажу в галузі неруйнівного контролю визначається в місяцях, виходячи з 40-годинного робочого тижня.

13.3. Час роботи з конкретного методу контролю і у конкретному виробничому секторі повинен бути:

для первинної сертифікації на I і II рівні - від 3 до 9 місяців у залежності від рівня кваліфікації і методу контролю;

для сертифікації безпосередньо на III рівень - від 12 до 72 місяців у залежності від освіти.


14. Конфіденційність


14.1. Персонал ОСП повинен забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої в процесі робіт, проведених по процедурі сертифікації.

14.2. Конфіденційність повинна забезпечуватися як штатними, так і залученими ОСП експертами і екзаменаторами.


15. Розгляд претензій


15.1. Претензії можуть бути пред'явлені до виробничої діяльності фахівця - власника сертифіката до організації його роботи.

Претензії повинні направлятися в ОСП. До розгляду не приймаються анонімні претензії, тобто претензії, в яких не зазначено прізвище, ім'я та по батькові заявника, його адреса.

15.2. ОСП повинен розробити та затвердити процедуру розгляду претензій щодо діяльності фахівця, власника його сертифіката.

15.3. ОСП розглядає претензію і приймає рішення по ній. В обгрунтованих випадках ОСП може прийняти рішення про визнання сертифіката недійсним або про необхідність проведення перевірки практичних навичок фахівця для підтвердження його кваліфікації. З метою забезпечення об'єктивності фахівець - власник сертифіката зобов'язаний вести облік письмових рекламацій (претензій) по якості контролю, що пред'являються йому, термінам, повноті проведення, по взаємовідносинах з клієнтами і, за запитом, подавати їх в ОСП.

15.4. Якщо заявнику відмовлено в сертифікації і він не погоджується з таким рішенням ОСП, він може оскаржити це рішення до Комітету по нагляду за охороною праці.

ОСП розглядає скаргу і приймає рішення, що надсилається (надається) подавцю скарги. На підставі рішення ОСП розробляє заходи щодо усунення недоліків, що призвели до неправильних дій, і організує виконання цих заходів.


Додаток N 1

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю


Схема

проведення сертифікації персоналу

---------------------------------------------

| .......................... |

| : : |

-------- --- : ----------- : |

| Заявник |---------------->|Надходження| : |

------------ : | заявки | : |

^ ^ ^ ^ : ----- ----- : |

| | | | : V : |

...|..|...|..|........: ----------- : |

: | | | | | Реєстрація| : |

: | | | | | заявки | : |

: | | | | ----- ----- : |

: | | | | V : |

: | | | --------------- ----------- :.........|........

: | | | | Направлення на |<--| Експертиза| :: | :

: | | | |складання іспиту| | документів| :: | :

: | | | ---------------- -- -- ----- :: V :

: | | -- ------------------ | | :: -------------- :

: | || Зауваження за |<----- | ::| Проведення |:

: | ||підсумками експертизи| | ::| іспиту |:

: | | --------------------- | :: ------- ------ :

: | | ----------------- | :: -------V------ :

: | | |Прийняття рішення|<--- ::|Оформлення і |:

: | | |про сертифікацію |<-------------|видача прото- |:

: | | -------- -------- ::|колу |:

: | | | :: ----------- -- :

: | | | :: |АЦ :

: | | V :.............|

: | | ----------- ---------------- :|

: | | | Оформлення|------>| Оформлення |<---

: | | |сертифіката| |особистої справи| :

: | | ----- ----- ---------------- :

: | | | ^ :

: | | V | :

: | - -------- ----------- | :

: ||Занесення |<-- |Реєстрація | | :

: ||до Реєстру| | і видача | | :

: | ---------- |сертифіката| | :

: | ^ ---- ------ | :

: | | | | :

: | | V | :

: | | ------------ | :

: | | |Інспекційний|-------------- :

: | | | контроль | :

: | | ----- ------ :

: | | | :

: | | V :

: ---- ----- ------------ :

: |Анулювання |<---| Прийняття | :

: |сертифіката| | рішення за | :

: ----------- |результатами| :

: | контролю | :

: ------------ :

: ОСП :

:...........................................................:

Додаток N 2

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю


Заявка

на проведення сертифікації фахівця

з неруйнівного контролю


_____________________________________________________________________

(заявник - підприємство, приватна особа)

просить орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю провести сертифікацію компетентності фахівця __________________________________________

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

з ____________________________________________________ методу контролю

на ______________________________________________ кваліфікаційний рівень.

Виробничий сектор, тип продукції: ______________________________________

Стаж практичної роботи з даного методу: _________________________________

років у виробничому секторі ____________________________________________


Додатки:

1. Документ про освіту (посвідчена копія).

2. Документ про спеціальне навчання, виданий визнаним центром навчання з вказівкою обсягу підготовки в годинах і завірений печаткою.

3. Довідка про стан зору (для радіографічного методу - про можливість роботи в сфері дії іонізуючого випромінювання).

4. Три фотокартки розміром 3 х 4 см.

Роботодавець гарантує оплату витрат по сертифікації фахівця та інспекційному контролю за його діяльністю протягом терміну дії сертифіката.


Керівник організації

(підпис)


(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

(підпис)


(П.І.Б.)

Кандидат на сертифікацію

(підпис)


(П.І.Б.)


Примітки:

1. Якщо кандидат може контролювати усі види продукції, що застосовуються в даному виробничому секторі, то вказується основний метал і зварні з'єднання.

2. Якщо кандидат може контролювати окремі види продукції, що то перераховуються ці види продукції застосовуються в даному виробничому секторі, (наприклад: литво, труби і т.п.).Додаток N 3

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю


Комітет по нагляду за охороною праці

Орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю


_____________________________________________________________________

(назва атестаційного центру)

_____________________________________________________________________

(номер і назва дозвільного документа)


Сертифікат

N_________


Даний сертифікат засвідчує, що _________________________________________

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________ ___________________________ _____________________

(дата народження) (місце народження) (особистий підпис)

відповідно до Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог EN473 атестований як фахівець з ______________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(метод контролю, рівень кваліфікації, умовне позначення методу) і має право контролювати ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(тип продукції)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Сертифікат дійсний до _________________________________________________

Виданий на підставі кваліфікаційного протоколу

від ____________________ N ___________________

_____________________________________________________________________

(дата і місце видачі)


Керівник органу із

сертифікації персоналу

(підпис)


(П.І.Б.)

Керівник

атестаційного центру

(підпис)


(П.І.Б.)

М.П.

Зворотна сторона сертифіката


Підтвердження роботи фахівця

(позначка роботодавця робиться кожні 6 місяців)


Дата

Прізвище, ініціали і посада

уповноваженої особи (роботодавця)

Підпис роботодавця

і печатка

Перелік виробничих секторів


Група I

1. Литво

2. Поковки, прокат, листи

3. Зварювання і наплавлення

4. Труби

5. Металовироби і напівфабрикати


Група II

6. Металообробка і металовиробництво

7. Теплоенергетика

8. Промислова енергетика

9. Атомна енергетика**

10. Трубопроводи

11. Хімія і нафтохімія

12. Бурове устаткування

13. Вантажопідіймальні механізми