г) координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;


д) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища;


е) здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами;


є) взаємодія з органами місцевого самоврядування;


ж) розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;


з) організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також для виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;


и) залучення та об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх маркетингу тощо;


і) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;


ї) організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;


й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;


(пункт "й" частини першої статті 20 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності;


(пункт "к" частини першої статті 20 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


л) визначення в установленому законом порядку розміру платежів за розміщення відходів;


м) пункт "м" виключено 


(згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III,

у зв'язку з цим пункти "н" та "о" вважати пунктами "м" та "н")


м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;


(пункт "м" частини першої статті 20 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;


(пункт "н" частини першої статті 20 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


о) зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;


(частину першу статті 20 доповнено пунктом "о"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


п) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами відповідно до закону;


(частину першу статті 20 доповнено пунктом "п"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


р) надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом;


(частину першу статті 20 доповнено пунктом "р"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


с) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом.


(частину першу статті 20 доповнено пунктом "с"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


Під час підготовки проектів місцевих бюджетів місцеві державні адміністрації вносять пропозиції щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів у сфері поводження з відходами.


Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами


Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:


а) виконання вимог законодавства про відходи;


б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;


в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;


г) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;


д) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;


е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами;


є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;


ж) визначення в установленому законом порядку розміру платежів за розміщення відходів;


з) здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;


и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;


і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;


(пункт "і" частини першої статті 21 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


ї) здійснення інших повноважень відповідно до законів України;


й) надання дозволу на відведення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;


(частину першу статті 21 доповнено пунктом "й"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


к) надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом;


(частину першу статті 21 доповнено пунктом "к"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


л) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом;


(частину першу статті 21 доповнено пунктом "л"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


м) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами відповідно до закону.


(частину першу статті 21 доповнено пунктом "м"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.


Стаття 22. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами


Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами та його органи на місцях, державна санітарно-епідеміологічна служба України, інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.


Стаття 23. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами у сфері поводження з відходами


До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами та його органів на місцях у сфері поводження з відходами належить:


а) координація роботи інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;


б) здійснення державного контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;


в) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів;


г) внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо встановлення нормативів плати за розміщення відходів, затвердження загальнодержавних нормативів поводження з відходами;


д) здійснення контролю за веденням суб'єктами підприємницької діяльності первинного обліку утворення, збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів і їх паспортизацією;


е) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами;


є) встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами;


ж) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;


(пункт "ж" частини першої статті 23 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


з) видача дозволів на транскордонне перевезення небезпечних відходів;


(пункт "з" частини першої статті 23 у редакції

 Закону України від 07.03.2002 р. №3073-III)


и) погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів;


і) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами;


ї) здійснення контролю за складанням і веденням реєстру об'єктів утворення відходів та реєстру місць видалення відходів;


й) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;


к) розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для поводження з небезпечними відходами та їх перевезення по території України;


л) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням відходів;


м) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;


н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;


(частину першу статті 23 доповнено пунктом "н"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


о) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням. 


(частину першу статті 23 доповнено пунктом "о"

 згідно із Законом України від 07.03.2002 р. №3073-III)


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами, його органи на місцях здійснюють й інші функції, передбачені цим Законом.


Стаття 24. Компетенція державної санітарно-епідеміологічної служби України у сфері поводження з відходами


До компетенції державної санітарно-епідеміологічної служби України у сфері поводження з відходами належить:


а) здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів, а також забезпечення у стандартах, нормах і правилах та інших нормативних документах щодо поводження з відходами вимог безпеки для здоров'я людини;


б) визначення пріоритетних заходів щодо охорони здоров'я людини від негативного впливу відходів;


в) проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи проектно-кошторисної документації з метою визначення місць розташування та техніко-економічного обгрунтування проектів будівництва, розширення, реконструкції об'єктів поводження з відходами;


г) видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;


д) встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;


е) методичне забезпечення та здійснення контролю при визначенні рівня небезпечності відходів;


є) інші функції, передбачені законами України.


Стаття 25. Компетенція інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами


Компетенція інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами визначається законами України.


РОЗДІЛ V

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК, МОНІТОРИНГ ТА ІНФОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ


Стаття 26. Державний облік і паспортизація відходів


Державному обліку та паспортизації підлягають в обов'язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється дія цього Закону.


Державний облік та паспортизація відходів здійснюються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Система і форми звітності, порядок надання і використання відповідної інформації про відходи, а також порядок перегляду їх номенклатури розробляються на основі державного класифікатора відходів і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.


Стаття 27. Ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів


З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів ведеться їх реєстр, в якому визначаються номенклатура, обсяги утворення, кількісні та якісні характеристики відходів, інформація про поводження з ними та заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів і рівня їх небезпеки.