Aoр - змна ^аїруже^^я у їоїеред^о ^аїру- жежй арматурі від ста^у ^уёьової деформації бето^у ^а тому ж самому рівні.

 1. Їоїеред^о ^аїруже^і еёеме^ти ^е їотре- бують міымаёьшго армувашя у виїадках, коёи їри характеристичшму стоёучеші ^а- ва^аже^ і характеристичжй веёичиж їоїє- ред^ого ^аїруже^^я бето^ стистутий, або абсоёю^а веёичи^а ^аїруже^ь розтягу у бе- тож ме^0а жж octp.

їримітка. Величина oct,p для використання у кон­кретній країні може вказуватись у національному додатку. Рекомендованою ° величина fct,eff, згідно з 7.3.2 (2).

£ ratio of bond strength of prestressing and rein­forcing steel, according to Table 6.2 in 6.8.2;

фs largest bar diameter of reinforcing steel;

фp equivalent diameter of tendon according to 6.8.2.

If only prestressing steel is used to control crac­king, £ 1 =T£;

Aoр Stress variation in prestressing tendons from the state of zero strain of the concrete at the same level.

(4) In prestressed members no minimum reinfor­cement is required in sections where, under the characteristic combination of loads and the cha­racteristic value of prestress, the concrete is compressed or the absolute value of the tensile stress in the concrete is below octp.

Note: The value of oct,p for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is fct,eff in accordance with 7.3.2 (2)

.- рівень центра ваги арматури

- level of steel centroid


a - баёка


- фактична зона розтягу Ac,eff

- effective tension area Jc,efT


- фактична зона розтягу Ac,eff

- effective tension area A.eff


b - їёитa
Slab
 • фактична зона розтягу для ВерХНЬОЇ ПОВерХНІ ACKeff

 • effective tension area for upper surface ЛСІ,егг

 • фактична зона розтягу для нижньої поверхні ЛсЬ,еД

 • effective tension area for lower surface Ab.etr

c - розтяшутйй еёеме^
Member in tension

Рису^к 7.1 - Фaктич^a розтятута зо^a (тиїові виїадки)

Figure 7.1 - Effective tension area (typical cases

)

7.3.3 Обмежешя тріщиюутворешя без їрямих розрахушів

 1. Якщо ^a армоваы звйчайшю або ^aїруже- тою арматурою заёізобетоші їёити у будівёях діє зги^ без з^aч^ого осьового розтягу, то мож- ^a ^е їередбачати стеціаёьнх заходів дёя обмежешя тріщишутворешя за умов, що за- гaёь^a товщи^a ^е їеревищу° 200 мм і засто- соваш тоёожешя 9.3.

 2. Дёя сїрощешя ^aведе^і у 7.3.4 їрaвиёa мож^a їредставити у формі табёйці їри обме­жені діаметра cтриж^я або кроку.

7.3.3 Control of cracking without direct calcu­lation

 1. For reinforced or prestressed slabs in buil­dings subjected to bending without significant axial tension, specific measures to control crac­king are not necessary where the overall depth does not exceed 200 mm and the provisions of 9.3 have been applied.

 2. The rules given in 7.3.4 may be presented in a tabular form by restricting the bar diameter or spacing as a simplification.

їримітка. Якщо забезїече^ мінімальне армува^ ^я, ^аведе^е у 7.3.2, то маёоймовір^, що 0ирі^а тріщім їеревищить доїустиму у разі, коёи:

 • дёя тріщищ сїричи^е^их їереважто закрНёе^я- ми, ^аведе^і у табёищ 7.2N розміри стрижыв ^е їе- ревищуються, якщо ^аїруже^^я арматури ° веёи- чиною; отрима^ю зразу ^сёя утворе^я тріщи^ (тобто, оs у виразі (7.1));

-дёя тріщищ сїричи^е^их їереваж^ ^ава^таже^- ^ям, застосовуються ^ёоже^я табёищ 7.2N, або 7.3N. ^аїруже^^я у стаёі їови^і виз^ачатись ^а о^ові їерерізу з тріщи^ами їри відїовідтому сїо- ёуче^і ^ава^таже^ь.

Дёя бето^у, що ^аїружу°ться ^а уїори, де заїо- біга^я тріщи^ам забезїечу°ться їереважто ^а- їруже^ю арматурою з безїосереднм зчеїёе^^ям, табёищ 7.2N і 7.3N можуть застосовуватись з ^а- їруже^ями, що дорівтють загаёьмм, мнус їо- їередн ^аїруже^^я. Дёя бето^у, що ^аїружу°ться псёя зведе^я, де заїобіга^я тріщи^ам забезїе- чу°ться їереваж^ звичай^ю арматурою, табёищ можуть застосовуватись із ^аїруже^^ями у цій ар­матурі, виз^аче^ими з урахува^ям вїёиву їоїє- ред^ого ^аїруже^^я.

Note: Where the minimum reinforcement given by 7.3.2 is provided, crack widths are unlikely to be excessive if:

 • for cracking caused dominantly by restraint, the bar sizes given in Table 7.2N are not exceeded where the steel stress is the value obtained immediately after cracking (i.e. оs in Expression (7.1)).

 • for cracks caused mainly by loading, either the pro­visions of Table 7.2N or the provisions of Table 7.3N are complied with. The steel stress should be calcula­ted on the basis ofa cracked section under the relevant combination of actions.

For pre-tensioned concrete, where crack control is mainly provided by tendons with direct bond, Tab­les 7.2N and 7.3N may be used with a stress equal to the total stress minus prestress. For post-tensioned concrete, where crack control is provided mainly by ordinary reinforcement, the tables may be used with the stress in this reinforcement calculated with the effect of prestressing forces included

.Табёиця 7.2N - Максимаёьний діаметр стрижня фs дёя обмеження тріщиноутворення1

Table 7.2N - Maximum bar diameters фs for crack control1

^аїруже^^я в арматурі2, Мїа Steel stress2 [MPa]

Максимаёьмй розмір стриж^я, мм Maximum bar size [mm]

wk = 0,4 мм (mm)

wk = 0,3 мм (mm)

wk = 0,2 мм (mm)

160

40

32

25

200

32

25

16

240

20

16

12

280

16

12

8

320

12

10

6

360

10

8

5

400

8

6

4

450

6

5

-

їримітка 1. 3^аче^^я у табёиці ґру^туються за ^астуї^их умов: c = 25 мм; fct,eff = 2,9 Мїа; hcr = 0,5; (h-d) = = 0,1h; k1 = 0,8; k2 = 0,5; kc= 0,4; k= 1,0; kt= 0,4; k'= 1,0.

Note 1: The values in the table are based on the following assumptions: c = 25 mm; fct,eff =2,9 МРа; hcr =0,5; (h-d) = = 0,1h; k1 = 0,8; k2 = 0,5; kc= 0,4; k= 1,0; kt= 0,4; k'= 1,0.

їримітка 2. їри відїовід^му стоёуче^і ^ава^таже^ь.

Note 2: Under the relevant combinations of actionsТабёиця 7.3N - Максимаёьмй крок стрижжв дёя обмежешя тріщтоутворешя1

Table 7.3N - Maximum bar spacing for crack control1

^аїруження в арматурі2, Мїа Steel stress2 [MPa]

Максимаёьний розмір стрижня, мм

Maximum bar size [mm]

wk = 0,4 мм (mm)

wk = 0,3 мм (mm)

wk = 0,2 мм (mm)

160

300

300

200

200

300

250

150

240

250

200

100

280

200

150

50

320

150

100

-

360

100

50

-

1 їримітки див. у таблиці 7.2N

1 For Notes see table 7.2N

Максимаёьмй діаметр стриж^я ^еобхід^о ко­ригувати у ^астуї^их виїадках: їри згин (коёи части^а їерерізу стистута):

The maximum bar diameter should be modified as follows:

Bending (at least part of section in compression)

:

(7.6N)

Фss(fct,eff /2.9)2(ch -cd

у

При розтягу (рів^мірмй осьовий розтяг): Tension (uniform axial tension)

ФsS(fct,eff /2.9)hcr /(8(h -d)) .


де:

Фs - задамй діаметр стриж^я;

Фs - максимаёьмй діаметр стриж^я за табёи- цею 7.2N;

h - загаёь^а висота їерерізу;

hcr - висота розтяшутої зом нсёя утворешя тріщи^ з урахувашям веёичи^ сиё їоїеред- ^ого ^аїруже^^я і осьових сиё їри квазіїос- тійшму стоёучеші вїёивів;

d-фактич^а висота до це^ра ваги зовж0^о- го 0ару арматури.

Якщо весь їереріз розтяшутий, то h-d ° між- маёьшю відсташю від це^ра ваги 0ару ар­матури до граж бето^у (врахову°ться кож^а гра^ їри ^есиметрич^ій арматурі).

 1. Баёки із загаёьшю висотою 1000 мм і біёь- 0е, коёи ос^ов^а арматура ско^це^трова^а лёьки ^а ^евеёикій частиж їо висоті, їовиші забезїечуватись додатковим їоверх^евим ар- мувашям дёя заїобігашя тріщи^ам ^а ёицьо- вій їоверхж баёки. Це армувашя їовишо рівномірно розтодіёя™сь між рів^ем розтягаутої

(7.7N)

where:

Фs is the adjusted maximum bar diameter;

Фs is the maximum bar size given in the Table 7.2N;

h is the overall depth of the section;

hcr is the depth of the tensile zone immediately prior to cracking. considering the characteristic values of prestress and axial forces under the quasi-permanent combination of actions;

d is the effective depth to the centroid of the outer layer of reinforcement.

Where all the section is under tension h-d is the minimum distance from the centroid of the layer of reinforcement to the face of the concrete (consi­der each face where the bar is not placed sym­metrically).

 1. Beams with a total depth of 1000 mm or more. where the main reinforcement is concentrated in only a small proportion of the depth. should be provided with additional skin reinforcement to control cracking on the side faces of the beam. This reinforcement should be evenly distributed between the level of the tension steel and the арматури і ^ейтраёь^ою віссю та розта0ову- ватись між з'єднаннями. їёоща їерерізу їо- верх^евої арматури їовиша бути ^е ме^0ою иж виз^аче^а за 7.3.2 (2), їриймаючи k = 0,5, а стs = fyk. Крок і діаметр ^еобхід^их стрижив мож^а виз^ачити за 7.3.4 або їри відїовідшму сїрощеші (див. 7.3.3 (2)), їриїускаючи, що чистий розтяг та ^аїруже^^я у арматурі дорів­нює тоёовии виз^аче^ого дёя остової арма­тури з^аче^^я.

 2. Необхідш зважати, що істу° їев^а ^ебез- їека виникнення веёиких тріщи^ у їерерізі, де ма° місце різка змна ^аїруже^ь, ^аїрикёад: - їри змнах їерерізу;

 • тобёизу зосереджемх ^ава^таже^ь;

 • у місцях, де стрижи обриваються;

 • у зо^ах високих ^аїруже^ь зчеїёе^^я, особёиво ^а кнцях з'єднань в^аїуск.

На такі місця сёід звер^ути особёиву увагу, щоб міимізувати змну ^аїруже^ь, ^аскіёьки це можёиво. Oд^ак, вище^аведе^і їравиёа за- їобігашя утворешю тріщищ зазвичай, будуть достатими дёя забезїечешя ко^роёю вка- замх місць за умови застосувашя ^аведе^их у роздіёах8 і 9 їравиё ко^труювашя армувашя.

 1. Mож^а вважати, що тріщишутворешя в^асёідок вїёиву дотичмх ^ава^таже^ь дос- та™ьо обмежу°ться, якщо враховаи їравиёа ко^труювашя, ^ада^і у 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 і 9.4.4.3.

7.3.4 Розрахуюк 0ириш розкриття трі­щин

 1. 0ири^а тріщи^ wk може виз^ачатись за ви­разом:

wk = sr ,max

де:

srmax- максимаёьмй кроктріщищ

єsm - середи деформації в арматурі їри відїовідшму стоёучеші ^ава^таже^ь, вкёюч- ш з вїёивом їри^адемх деформацій та їри врахував вїёиву жорсткості їри розтягу. Враховуються лёьки додаткові деформації розтягу, що мають місце їри деформації бето- ^у ^а тому ж рівні вище ^уёя;

є cm - серед^я деформація бето^у між тріщи^а- ми.

 1. є sm - є cm може виз^ачатись за ^астуї^им виразом:

neutral axis and should be located within the links. The area of the skin reinforcement should not be less than the amount obtained from 7.3.2 (2) taking k as 0,5 and стs as fyk . The spacing and size of suitable bars may be obtained from 7.3.4 or a suitable simplification (see 7.3.3 (2)) assu­ming pure tension and a steel stress of half the value assessed for the main tension reinforce­ment.

 1. It should be noted that there are particular risks of large cracks occurring in sections where there are sudden changes of stress, e.g.

 • at changes of section;

 • near concentrated loads;

 • positions where bars are curtailed;

 • areas of high bond stress, particularly at the ends of laps.

Care should be taken at such areas to minimise the stress changes wherever possible. However, the rules for crack control given above will nor­mally ensure adequate control at these points provided that the rules for detailing reinforcement given in Sections 8 and 9 are applied.

 1. Cracking due to tangential action effects may be assumed to be adequately controlled if the detailing rules given in 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 and 9.4.4.3 are observed.

7.3.4 Calculation of crack widths

 1. The crack width, wk, may be calculated from Expression (7.8):

єsm ~ єcm ) , (7.8)

where

sr,max is the maximum crack spacing;

єsm is the mean strain in the reinforcement under the relevant combination of loads, including the effect of imposed deformations and taking into account the effects of tension stiffening. Only the additional tensile strain beyond the state of zero strain of the concrete at the same level is considered;

є cm is the mean strain in the concrete between cracks.

є sm - є cm may be calculated from the expres­sion

:

  д

  esm e cm


  е:

  os- ^аїруже^^я у розтяшутій арматурі їри пе­рерізі з тріщи^ами. Дёя еёеме^ів, ^аїруже^их ^а уїори, os мож^а замнити ^а змну ^аїру- же^ Aop у поперед^о ^аїруже^ій арматурі від ста^у ^уёьової деформації бето^у ^а тому ж рівні.

  ае - відш0ешя Es /Ecm;

  pp, eff (As

  (

  os - kt—, (1 +a e p p, eff )

  Ppef > 0,6os , Es Es

  7.9)

  where:

  os is the stress in the tension reinforcement assuming a cracked section. For pretensioned members, os may be replaced by Aop the stress variation in prestressing tendons from the state of zero strain of the concrete at the same level.

  аe is the ratio Es /Ecm

  + ^ 2Ap ) / A, eff (7.10)

  A'p і Ac,eff виз^aчaються за 7.3.2 (3);

  £1 - згідш з виразом (7.5);

  kt - коефіці^т, що заёежить від триваёост ^а- ва^ажешя;

  kt = 0,6 дёя короткотриваёого ^ава^таже^^я; kt = 0,4 дёя довготриваёого ^ава^таже^^я.

  1. У виїадках, коёи зчеїёе^а арматура ^а достат^о бёизьких цедрах у межах розтяшу- тої зом (крок < 5(с + ф/2), максимаёьмй кнце- вий крок тріщи^ мож^а виз^ачити за виразом (7.11), рисушк7.2.

  Ap and Ac,eff are as defined in 7.3.2 (3);

  £1 according to Expression (7.5);

  kt is a factor dependent on the duration of the load;

  kt = 0,6 for short term loading;

  kt = 0,4 for long term loading.

  In situations where bonded reinforcement is fixed at reasonably close centres within the ten­sion zone (spacing < 5(с + ф/2) the maximum final crack spacing may be calculated from Expression (7.11) (see Figure 7.2

  )

  (7.11)

  sr,max - k 3c +k 1k 2k4ф / pp, eff