Note: The values of Д01 and Д02 for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended values are AO-j = 200 К and Д02 = 240 К

.Д

 1. Впливи

(1 )P Теплові та механічні впливи приймаються згідно з EN 1991-1-2.

 1. На додаток до EN 1991-1-2 ступінь чорноти бетонної поверхні приймається 0,7.

 1. Розрахункові значення властивостей матеріалів

(1)Р Розрахункові значення механічних вла­стивостей матеріалів (міцність та деформація) Xdfi наведені нижче:

xd,fi =

де:

Хк- характеристичне значення міцнісних чи деформаційних властивостей (зазвичай fk чи Ек) для розрахунку за нормальних температур згідно з EN 1992-1-1;

кв- коефіцієнт зниження міцнісних чи дефор­маційних властивостей квк), залежних від температури матеріалу, див. 3.2;

~ коефіцієнт надійності для відповідних властивостей матеріалу під час пожежі.

(2) Розрахункові значення теплофізичних вла­стивостей матеріалу Xdfi визначають так:

 • збільшення значень властивостей в цілях безпеки:

xd,fi :

 • зменшення значень властивостей в цілях безпеки:

е:

Хк 0 - значення властивостей матеріалу при розрахунках на вогнестійкість, залежних від температури матеріалу (розділ 3);

Ум,fi - коефіцієнт надійності відповідних вла­стивостей матеріалу під час пожежі.

Примітка 1. Значення умfh що використовується в країні, може бути зазначене в її Національному додатку. Рекомендовані значення:

- для теплофізичних властивостей бетону, ненапруже- ної та попередньо напруженої арматури ум к= 1,0; -для механічних властивостей бетону, ненапруже- ної та попередньо напруженої арматури vM = 1,0. Примітка 2. Якщо рекомендовані значення зміню­ються, відповідні табличні дані потребують зміни.

 1. A

  кЄ Хк/УМ,П

  ctions
 2. )Р The thermal and mechanical actions shall be taken from EN 1991-1-2.

 3. In addition to EN 1991-1-2, the emissivity related to the concrete surface should be taken as 0,7.

 1. Design values of material properties

(1)P Design values of mechanical (strength and deformation) material properties Xd fi are defined as follows:

(2.1)

w

xd,fi = УМ,П xk,Q<

here:

Xk is the characteristic value of a strength or de­formation property (generally fk or Ek) for normal temperature design to EN 1992-1-1;

ke is the reduction factor for a strength or defor­mation property (Xk e/Xk), dependent on the ma­terial temperature, see 3.2;

yMfi is the partial safety factor for the relevant material property, for the fire situation.

 1. Design values of thermal material properties Xdfi are defined as follows:

 • if an increase of the property is favourable for safety:

= xk,Q Mfi’ (2.2a)

 • if an increase of the property is unfavourable for safety:

(2.2b)

where:

Xk 0 is the value of a material property in fire de­sign, generally dependent on the material temper­ature, see section 3;

yM fi is the partial safety factor for the relevant material property, for the fire situation.

Note 1: The value of yM fi for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended value is:

For thermal properties of concrete and reinforcing and prestressing steel: yM= 1,0

For mechanical properties of concrete and reinforcing and prestressing steel: = 1,0

Note 2: If the recommended values are modified, the tabulated data may require modification

. 1. Методи перевірки

  1. Загальні положення

(1)Р Модель конструктивної системи, прий­нята для розрахунку за цією частиною 1-2 EN 1992, має відображати очікувану роботу конструкцій під час пожежі.

(2)Р Необхідно перевірити вплив пожежі на відповідному проміжку часу і:

Д

Ed,fi - Rd,t,fi •

е

Edл розрахунковий навантажувальний ефект під час пожежі, що визначається згідно з EN 1991-1-2, і включає результат від тепло­вого розширення та деформації;

Rd,t,fi ~ відповідний розрахунковий опір під час пожежі.

 1. Розрахунок конструкцій під час пожежі виконують за розділом 5 EN 1990.

Примітка. Для перевірки відповідності вимогам нормованої вогнестійкості достатньо провести аналіз окремої конструкції.

 1. Коли правила застосування, що наведені в частині 1-2, дійсні лише для стандартного температурного режиму, це зазначається у відповідних пунктах настанови.

 2. Табличні дані, що наведені в розділі 5, базуються на стандартному температурному режимі.

(6)Р Як альтернатива проектуванню за роз­рахунком розрахунок на вогнестійкість може базуватись на результатах вогневих випробу­вань або на поєднанні результатів вогневих випробувань з розрахунками, див. EN 1990, розділ 5.

2.4.2 Аналіз конструкції

 1. Навантажувальний ефект визначають з розрахунку конструкцій в момент часу t = 0 з використанням коефіцієнтів сполучення V1,1 або у 2,1 відповідно до EN 1991-1-2, розділ 4.

 2. Я

  Efi ,d r|ff Ed,

  к спрощення до (1) навантажувальний ефект можна отримати з розрахунку конструк­цій за нормальної температури:

2.4 Verification methods

 1. General

(1)Р The model of the structural system adopted for design to this Part 1.2 of EN 1992 shall reflect the expected performance of the structure in fire.

(2)P It shall be verified for the relevant duration of fire exposure t:

(2.3)

where

Edfj is the design effect of actions for the fire situ­ation, determined in accordance with EN 1991-1-2, including effects of thermal expansions and deformations

Rdt fj is the corresponding design resistance in the fire situation.

 1. The structural analysis for the fire situation should be carried out according to Section 5 of EN 1990.

Note: For verifying standard fire resistance require­ments, a member analysis is sufficient.

 1. Where application rules given in this Part 1-2 are valid only for the standard temperature-time curve, this is identified in the relevant clauses.

 2. Tabulated data given in section 5 are based on the standard temperature-time curve.

(6)P As an alternative to design by calculation, fire design may be based on the results of fire tests, or on fire tests in combination with calculations, see EN 1990, Section 5.

2.4.2 Member analysis

 1. The effect of actions should be determined for time t= 0 using combination factors 1,1 or V2,1 according to EN 1991-1-2 Section 4.

 2. As a simplification to (1) the effects of actions may be obtained from a structural analysis for normal temperature design as:

(2-4

)де

Ed- розрахункове значення відповідного зу­силля чи моменту за нормальних температур на основні сполучення навантажень (див. EN 1990);

г]Л - коефіцієнт зниження, що визначає рівень навантаження під час пожежі.

 1. Коефіцієнт зниження rfi для сполучення навантажень за формулою (6.10) в EN 1990 має визначатись за:

where

Ed is the design value of the corresponding force or moment for normal temperature design, for a fundamental combination of actions (see EN 1990);

r|ff is the reduction factor for the design load level for the fire situation.

(3) The reduction factor for load combination (6.10) in EN 1990 should be taken as:

(2.5)

Gk +V fi Qk,1

’I fi 7, ’

yg + yq,i4<,

i

або для сполучень навантажень (6.10а) та (6.106) в EN 1990 як менше значення в на­ведених нижче формулах: or for load combination (6.10a) and (6.10b) in EN 1990 as the smaller value given by the two following expressions:

G

(2.5a)

k +Wfi Q/c,1

YG Gk +YQ,1W0,iQ/(,1

_

(2.5b)

Gk + Wfi Gk,l

fl ^YG Gk +YQ,iQ/c,

1

ДЄ

Qk і - головне змінне навантаження;

Gk- характеристичне значення постійного на­вантаження;

Yg - коефіцієнт надійності постійного наванта­ження;

Yq 1 - коефіцієнт надійності змінного наванта­ження 1;

tfi - коефіцієнт сполучення навантажень для циклічних та квазіпостійних значень, наведе­них як |/ ї ї або у 2,1 згідно з EN 1991 -1 -2;

Е, - коефіцієнт зниження для несприятливого постійного навантаження G.

Примітка 1. Стосовно формули (2.5) приклади змі­ни значень коефіцієнтів зниження rfi залежно від відношення навантажень Qk-JGk для формули (2.4) та різних значень коефіцієнта сполучення vi 1 наведено на рисунку 2.1 з наступними припущен­нями, що yGA- 1.0, Yg = 1’35 та yQ = 1,5. Формули (2.5а) та (2.5b) надають більш точні значення. Рекомендовані значення коефіцієнта надійності наведені у відповідному Національному додатку до EN 1990.

Примітка 2. Як спрощення може використовува­тись рекомендоване значення r|ff = 0,7.

where

Qk і is the principal variable load;

Gk is the characteristic value of a permanent ac­tion;

Yg is the partial factor for a permanent action;

Yq і is the partial factor for variable action 1;

ifi is the combination factor for frequent or quasi-permanent values given either by v 1,1 or V2,1 see EN1991-1-2

E, is a reduction factor for unfavourable permanent action G.

Note 1: Regarding equation (2.5), examples of the variation of the reduction factory fj versus the load ratio Qk^jGkr Expression (2.4) and different values of the combination factor V1,1 are shown in Figure 2.1 with the following assumptions: yGA- 1,0, yG- 1,35 and yq = 1,5. Expressions (2.5a) and (2.5b) give slightly higher values. Recommended values of partial factors are given in the relevant National Annexes of EN 1990.

Note 2: As a simplification a recommended value of 0,7 may be used

. 1. П

  Рисунок 2.1 - Зміна коефіцієнта зниження r|ff залежно від співвідношення навантажень Q/<j/Gk

  Figure 2.1 - Variation of the reduction factor Yfi with the load ratio Qk^/Gk

  отрібно брати до уваги лише вплив температурних деформацій, що є наслідком температурних градієнтів поперечного пере­різу. Вплив теплового поздовжнього або попе­речного розповсюдження не враховується.
 2. Граничні умови на опорах і кінцях конст­рукції, які приймають в момент часу t = 0, вва­жаються незмінними протягом пожежі.

 3. Табличні дані, спрощені або загальні ме­тоди розрахунку, наведені у 5, 4.2 та 4.3 від­повідно, застосовуються для перевірки окре­мих конструкцій під час пожежі.

2.4.3 Аналіз частини конструктивної системи

 1. Застосовується 2.4.2 (1).

 2. Як альтернатива загальному розрахунку конструкцій під час пожежі в момент часу t = 0 опорні реакції, внутрішні зусилля та моменти на межі частини конструктивної системи мож­на отримати з розрахунку конструкцій за нор­мальних температур, як наведено в 2.4.2.

 3. Частина конструкцій, що розраховується, має визначатися на основі ймовірного розпов­сюдження тепла та температурних деформа­цій так, щоб їх взаємодія з іншими частинами конструкцій була представлена незалежними від часу опорними та граничними умовами під час вогневого впливу.

 4. Only the effects of thermal deformations re­sulting from thermal gradients across the crosssection need be considered. The effects of axial or in-plane thermal expansions may be ne­glected.

 5. The boundary conditions at supports and ends of member, applicable at time t = 0, are assumed to remain unchanged throughout the fire expo­sure.

 6. Tabulated data, simplified or general calcula­tion methods given in 5, 4.2 and 4.3 respectively are suitable for verifying members underfire con­ditions.

2.4.3 Analysis of part of the structure

 1. 2.4.2 (1) applies.

 2. As an alternative to carrying out a global struc­tural analysis for the fire situation at time t = 0 the reactions at supports and internal forces and mo­ments at boundaries of part of the structure may be obtained from structural analysis for normal temperature as given in 2.4.2.

 3. The part of the structure to be analysed should be specified on the basis of the potential thermal expansions and deformations such, that their in­teraction with other parts of the structure can be approximated by time-independent support and boundary conditions during fire exposure.

(4)P В межах частини конструктивної системи, що аналізується, необхідно враховувати ха­рактерний вид відмови під впливом пожежі, залежні від температури властивості мате­ріалу та жорсткість окремого елемента, вплив розповсюдження тепла та температурні де­формації (непрямий вплив пожежі).

(5) Граничні умови на опорах, зусилля та мо­менти на межі частини конструктивної системи у момент часу t = 0 вважаються незмінними під час пожежі.

2.4.4 Загальний розрахунок конструк­тивної системи

(1)Р При проведенні загального розрахунку конструктивної системи під час пожежі необ­хідно враховувати характерний вид відмови під час пожежі, властивості матеріалу, що за­лежать від температури, та жорсткість еле­мента, розповсюдження тепла та темпера­турні деформації (непрямий вплив пожежі).

З ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ

 1. Загальні положення

(1)Р Значення властивостей матеріалів, що наведені в цьому розділі, приймаються від­повідно до характеристичного значення згідно з 2.3 (1).

 1. Значення можуть використовуватись в спрощеному (див. 4.2) та уточненому методах розрахунку (див. 4.3).

Можна застосовувати альтернативні закони зміни властивостей матеріалу за умови, що вони не суперечать експериментальним даним. Примітка. Властивості легкого бетону в цьому Єврокоді не наведені.

(3)Р Механічні властивості бетону, ненапру- женої та попередньо напруженої арматури за нормальної температури (20 °С) приймаються як для розрахунку згідно з EN 1992-1 -1.

 1. Міцнісні та деформаційні властивості матеріалів за підвищених температур

  1. Загальні положення

(1)Р Числові значення міцнісних та деформа­ційних властивостей, що надані в цьому роз­ділі, визначені як для стаціонарного, так і нестаціонарного режиму випробувань, а також іноді у поєднанні обох режимів. Оскільки ефект

(4)Р Within the part of the structure to be ana­lysed, the relevant failure mode in fire exposure, the temperature-dependent material properties and member stiffnesses, effects of thermal ex­pansions and deformations (indirect fire actions) shall be taken into account.

 1. The boundary conditions at supports and forces and moments at boundaries of part of the structure, applicable at time t = 0, are assumed to remain unchanged throughout the fire exposure.

2.4.4 Global structural analysis

(1)P When global structural analysis for the fire situation is carried out, the relevant failure mode in fire exposure, the temperature-dependent ma­terial properties and member stiffnesses, effects of thermal expansions and deformations (indirect fire actions) shall be taken into account.