Оптичну густину розчину вимірюють через 5 хв на спектрофотометрі за довжини хвилі 546 нм або на фотоелектроколориметрі зі світлофільтром, що має максимум пропускання в інтервалі довжин хвилі (530—550) нм. Якщо в пробі присутній ванадій, величину оптичної густини вимірюють через (10—15) хв одночасно по (3—4) проби. Як розчин порівняння використовують воду.

Одночасно з аналізуванням виконують контрольний дослід на забруднення реактивів.

Від значень оптичної густини кожного аналізованого розчину віднімають значення оптичної гус­тини контрольного досліду.

Результати аналізування обчислюють за градуювальним графіком або методом порівняння зі стандартним зразком, близьким за складом до аналізованої проби й проведеним через усі стадії аналізування.

 1. Побудова градуювального графіка

У сім мірних колб місткістю 100 см3 послідовно додають (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12) см3 стандартного розчину В, що відповідає (0,000005; 0,000010; 0,000020; 0,000030; 0,000040; 0,000050; 0,000060) г хрому. У кожну колбу додають 3 см3 сірчаної кислоти, розведеної 1:4, 5 см3 розчину дифенілкарбазиду, перемішують, доливають водою до позначки та знову перемішують.

Оптичну густину розчину вимірюють через 5 хв на спектрофотометрі за довжини хвилі 546 нм або на фотоелектроколориметрі зі світлофільтром, що має максимум пропускання в інтервалі довжин хвилі (530—550) нм.

Для готування розчину порівняння в мірну колбу місткістю 100 см3, безперервно перемішуючи, доливають (25—ЗО) см3 води, 3 см3 сірчаної кислоти, розведеної 1:4, 5 см3 дифенілкарбазиду, до­ливають водою до позначки та перемішують.

За знайденими значеннями оптичної густини розчинів і відповідними до них значеннями маси хрому будують градуювальний графік у координатах оптична густина — маса хрому, у грамах.

Допустимо будувати градуювальний графік у координатах: оптична густина — масова частка хрому, у грамах.

 1. Опрацювання результатів

  1. Масову частку хрому Х2, у відсотках, обчислюють за формулою:

Х2=—L-100, (2)

т

де m-і — маса хрому в аналізованій пробі, визначена за градуювальним графіком, г;

т — маса наважки проби, яка відповідає аліквотній частині розчину, г.

5 ТИТРИМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ

ЧАСТКИ ХРОМУ ВІД 0,1 % ДО 0,5 %

 1. Суть методу

Метод ґрунтується на окисленні хрому (III) надсірчанокислим амонієм до хрому (VI) у сірчанокис­лому середовищі в присутності азотнокислого срібла. Хромову кислоту відновлюють розчином солі заліза (II) й установлюють кінцеву точку титрування потенціометрично або візуально. У цьому разі надлишок заліза (II) відтитровують розчином марганцевокислого калію.

 1. Апаратура, реактиви та розчини

Установка для потенціометричного титрування, що складається з двох електродів — індика­торного (платинового) й електрода порівняння (каломельного, хлорсрібного або вольфрамово­го); магнітної або механічної мішалки; мілівольтметра постійного струму або pH-метра, який дає змогу чітко фіксувати зміну потенціалу в кінцевій точці еквівалентності під час титрування з вибраною парою електродів. За потреби до приладу послідовно вмикають змінний опір, який дає змогу викону­вати вимірювання в межах шкали приладу.

Кислота сірчана — згідно з ГОСТ 4204 і розведена 1:1 та 5:95.

Кислота ортофосфорна — згідно з ГОСТ 6552.

Суміш кислот: до 760 см3 води обережно, безперервно перемішуючи, додають 160 см3сірчаної кислоти, охолоджують і додають 80 см3ортофосфорної кислоти й перемішують.

Кислота азотна — згідно з ГОСТ 4461 або ГОСТ 11125.

Срібло азотнокисле — згідно з ГОСТ 1277, розчин масовою концентрацією 2 г/дм3, зберігають у посуді з темного скла.

Амоній надсірчанокислий — згідно з ГОСТ 20478, розчин масовою концентрацією 100 г/дм3, свіжоприготований.

Натрій хлористий — згідно з ГОСТ 4233, розчин масовою концентрацією 50 г/дм3.

Натрій щавлевокислий безводний — згідно з ГОСТ 5839.

Марганець (II) сірчанокислий 5-водний — згідно з ГОСТ 435, розчин масовою концентра­цією 5 г/дм3.

Сечовина — згідно з ГОСТ 6691, свіжоприготований розчин масовою концентрацією 100 г/дм3.

Натрій азотистокислий — згідно з ГОСТ 4197, розчин масовою концентрацією 20 г/дм3.

Калій двохромовокислий — згідно з ГОСТ 4220, перекристалізований і висушений за темпе­ратури (180—200) °С до сталої маси.

Сіль оксиду заліза (II) й амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора) — згідно з ГОСТ 4208, роз­чин масовою концентрацією еквівалента 0,02 моль/дм3: сіль Мора кількістю 7,84 г розчиняють в 1 дм3 сірчаної кислоти, розведеної 5:95.


Масову концентрацію розчину солі Мора (7) установлюють за стандартним розчином хрому (VI) або за наважкою безводного двохромовокислого калію, висушеного за температури 150 °С до сталої маси. Наважку двохромовокислого калію масою 0,1000 г розчиняють у 150 см3 води в мірній колбі міст­кістю 250 см3 та доливають водою до позначки. Аліквотну частину розчину 20 см3 вміщують у стакан місткістю 400 см3, доливають 20 см3 сірчаної кислоти, розведеної 1:1, та 5 см3 ортофосфорної кислоти й перемішують. У стакан із розчином занурюють електроди, вмикають мішалку та швидко доливають розчин солі Мора до одержання слабо-жовтого забарвлення. Потім розчин солі Мора додають повіль­но краплями, записуючи об’єм розчину в бюретці та показання приладу після додавання кожної краплі розчину. Об'єм розчину в бюретці, що відповідає максимальній зміні показання приладу, беруть за об’єм, витрачений на титрування.

Масову концентрацію розчину солі Мора Т, виражену в грамах хрому на 1 см3 розчину, обчислю­ють за формулою:

7

(3)

. /77-0,3535

= V

де m — маса наважки двохромовокислого калію, що відповідає аліквотній частині розчину, г; 0,3535 — коефіцієнт перерахування двохромовокислого калію на хром;

V — об’єм розчину солі Мора, витрачений на титрування, см3.

Калій марганцевокислий — згідно з ГОСТ 20490, стандартний розчин молярною концентрацією еквівалента 0,02 моль/дм3: 0,63 г марганцевокислого калію розчиняють в 1 дм3 води, розчин перели­вають у склянку з темного скла, закривають притертою пробкою, ретельно перемішують і залишають на (7—10) діб.

Потім розчин фільтрують на прожарений азбестовий фільтр або воронку з поруватою пластинкою й обережно зливають сифоном у посудину з темного скла. Розчин зберігають у цій посудині, забезпе­чують її сифонною трубкою та безпосередньо з’єднують із бюреткою.

Масову концентрацію розчину Тустановлюють за безводним щавлевокислим натрієм, висуше­ним до сталої маси за температури 110 °С.

Наважку щавлевокислого натрію масою 0,1 г розчиняють, нагріваючи в 50 см3 води, доливають 15 см3 сірчаної кислоти, розведеної 1:1, нагрівають у межах температури (70—80) °С і титрують розчином марганцевокислого калію до появи стійкого рожевого забарвлення.

Масову концентрацію розчину марганцевокислого калію Т, виражену в грамах хрому на 1 см3 розчину, обчислюють за формулою

_

(4)

0,259 m

Т = —^ ’

де 0,259 — коефіцієнт перерахування щавлевокислого натрію на хром;

/77 — маса наважки щавлевокислого натрію, г;

V — об’єм розчину марганцевокислого калію, витрачений на титрування, см3.

У

становлюють співвідношення К об’ємів розчинів солі Мора та марганцевокислого калію так:

у

І-

конічну колбу місткістю 500 см3 додають із бюретки 25 см3 розчину солі Мора, доливають 250 см: води, 60 см
3 суміші кислот і титрують розчином марганцевокислого калію до появи слаборожевого за­барвлення, стійкого протягом двох—трьох хвилин.

Співвідношення обчислюють за формулою:

к

(5)

Д

V2

де — об’єм розчину марганцевокислого калію, витрачений на титрування розчину солі Мора, см3;

V2 об’єм розчину солі Мора, взятого для титрування, см3.

Співвідношення встановлюють тричі й беруть середнє значення.

 1. Аналізування

  1. Наважку сталі або чавуну масою 2 г (у разі масової частки хрому (0,1—0,3) %) та 1 г (у разі масової частки хрому (0,3—0,5) %) вміщують у конічну колбу або стакан місткістю (500—600) см3 і розчиняють у 60 см3 суміші кислот. Після повного розчинення додають краплями азотну кислоту до припинення спінювання розчину та кип’ятять до повного руйнування карбідів і видалення окси­дів азоту.

У разі аналізування чавунів або випадіння в осад кремнієвої кислоти розчин фільтрують на фільтр «біла стрічка» та промивають фільтр з осадом (5—6) разів гарячою водою, збираючи фільтрат і про­мивні води в колбу чи стакан місткістю (500—600) см3.

Під час аналізування сталі або чавуну з масовою часткою марганцю менше ніж 0,1 % до розчину доливають 1 см3 розчину сірчанокислого марганцю.

Аналізований розчин розбавляють гарячою водою до об’єму (200—250) см3, доливають 10 см3 розчину азотнокислого срібла, 20 см3 розчину надсірчанокислого амонію та нагрівають до кипіння. Поява малинового забарвлення марганцевої кислоти, що утворюється, свідчить про повне окислен­ня хрому (III) до хрому (VI). Розчин кип’ятять до руйнування надсірчанокислого амонію, доливають 5 см3 розчину хлористого натрію та продовжують кип’ятити до зникнення малинового та появи жовтого забарвлення. Якщо розчин з осадом набуває бурого кольору, необхідно долити (1—2) см3 розчину хлористого натрію та продовжувати кип’ятити до набування чистого жовтого забарвлення. Розчин охолоджують у проточній воді до кімнатної температури, перемішують і титрують, як зазначено в 5.3.2 або 5.3.3.

 1. Візуальне титрування

До розчину доливають із бюретки, безперервно перемішуючи, розчин солі Мора до зміни за­барвлення з жовтого в зелений та (7—10) см3 у надлишок. Надлишок розчину солі Мора одразу відтитровують розчином марганцевокислого калію до появи рожевого забарвлення, стійкого протягом двох—трьох хвилин.

 1. Потенціометричне титрування

У стакан з аналізованим розчином занурюють електроди, вмикають мішалку та додають роз­чин солі Мора спочатку швидко до набування слабо-жовтого забарвлення, потім повільно краплями до різкого стрибка потенціалу. Записують об’єм розчину в бюретці та показання приладу після дода­вання кожної краплі. Об’єм розчину в бюретці, який відповідає максимальній зміні показання приладу, беруть за об’єм, витрачений на титрування.

У присутності ванадію спочатку відтитровують суму хрому та ванадію, потім додають краплями розчин марганцевокислого калію масовою концентрацією 20 г/дм3 до появи рожевого забарвлення, стійкого протягом двох хвилин. Надлишок марганцевокислого калію відновлюють (1—2) краплями розчину азотистокислого натрію до зникнення рожевого забарвлення, доливають 20 см3 розчину сечовини, 25 см3 сірчаної кислоти, розведеної 1:1 (у разі чого стрілка мілівольтметра повертається у вихідне положення), і титрують розчином солі Мора, додаючи його краплями, як зазначено вище. Різницю в об’ємах розчину в бюретці між першим і другим титруванням беруть за об’єм, витрачений на титрування хрому.

 1. Опрацювання результатів

  1. Під час візуального титрування масову частку хрому Х3, у відсотках, обчислюють за формулою:

_

(6)

Т(УК-У
1)-100 з “

т

де Т — масова концентрація розчину марганцевокислого калію, виражена в грамах хрому на 1 см3 розчину;

 1. — об’єм розчину солі Мора, взятий для титрування, см3;

К коефіцієнт співвідношення між розчинами солі Мора та марганцевокислого калію;

 1. — об’єм розчину марганцевокислого калію, витрачений на титрування, см3;

т — маса наважки проби, г.

 1. Під час потенціометричного титрування масову частку хрому Х3, у відсотках, обчислюють за формулою:

Т

(7)

ІЛ100

X з — т

де Т — масова концентрація розчину солі Мора, виражена в грамах хрому на 1 см3 розчину;

 • — об’єм розчину солі Мора, витрачений на титрування, см3;

т— маса наважки аналізованої проби, г.Масову частку хрому Х4, у відсотках, у присутності ванадію, обчислюють за формулою:

(У-Л)Т-100

= < (8)

де Т — масова концентрація солі Мора, виражена в грамах хрому на 1 см3 розчину;

 • — об’єм розчину солі Мора, витрачений на титрування хрому та ванадію, см3;

 • -і — об'єм розчину солі Мора, витрачений на титрування ванадію, см3;

m маса наважки аналізованої проби, г.

6 АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ

ЧАСТКИ ХРОМУ ВІД 0,01 % ДО 0,50 %

 1. Суть методу

Метод ґрунтується на вимірюванні ступеня поглинання резонансного випромінювання вільними атомами хрому, що утворюються внаслідок розпилення аналізованого розчину в полум’ї повітря — ацетилен або оксид азоту (І) — ацетилен за довжини хвилі 357,9 нм.

 1. Апаратура, реактиви та розчини

Атомно-абсорбційний полуменевий спектрофотометр.

Лампа з порожнистим катодом для визначення хрому.

Компресор, що подає стиснене повітря, чи балон зі стисненим повітрям.