Кінець таблиці 5

iTtwavaww:

f поверхип прокатування; 2 — альтернативно відбирання пробі 3— механічно необробпані або оброблені

(до г 5 мм; див. 9.32); 4 — напрямок надрізу.

* У разі ЄИНЯКЯЄННН йупвречнрсгтой для виробів ТОВЩННйЮ ї З ММ в имЗриСтФ ву Ють пропорційні випробні зріїікм мірнрї д&йяіини Lg - 5,65 73о У pSii звичайного випробовування для економії дозводоно використовувати випробні зразки постійної мірної довжини за умови, що результат видовження ліспи розірвання перараховужнь згідно з EN ISO 256Є-1

ь Для виробів товщиною ЗО ми дозволено використовувати круглий випробний зразок, якщо це узгоджено під час замовляння.

с Вісь надрізу повинна бути перпендикулярною до поверхні виробу.

Таблиця 6 — Розташування випробних зразків для прутків


Вироби з прямокутним перерізом* Для виробів малих розмірів рбй Й І 25 мм) випробний ЗрЗЗОк, ЯКЩО можливо, лишають нвфбрйбтЗним і З повним перерізом виробу.

Для виробів діаметром або товщиною £ 40 мм виробник може застосувати:

— правила, встановлені для виробів діаметром або товщиною £ 35 мм, або

— відбирання випробного зразка якомога ближче до центру виробу, як показа но на рисунку.

с Для виробів круглого поперечного перерізу вісь надрізу розташована приблизно на діагоналі; для виробів пвямокутнолз перерізу, еісь надріжу перпендикулярне до найбільшої поверхні прокату.

” Для виробів круглото поперечного перерізу діаметром & їй мм і < 16 мм або шестигранного поперечного перерізу товщиною Ь і 5 ММ і < 12 мм І шириною н £ 12 мм потрібно відбирати менші випробні Зразки відповідно ДО 93-2

9.3 Кількість випробних зразків

9.3Л Suпробоеуsawнй на розтяг

Для випробовування на розтяг за кімнатної та підвищеної температури потрібно відібрати по одному випробному зразку і готувати їх відповідно до таблиць S і 6 та EN 10002-1.

9.3.2 Випробовування на удар

Для випробовування на удар потрібно відібрати три випробних зразка Шерпі з V-лодібним над­різом відповідно до таблиць 5 і 6 та EN 10045-1,

Якщо товщина виробу не дозволяє готувати випробні зразки Шарп і з V-подібним надрізом ши­риною Ю мм, потрібно готувати менші випробні зразки висотою 10 мм і шириною, яка дорівнює товщині виробу, або 5 мм, або 7, 5 мм.

Випробовування на удар для встановленої товщини < 6 мм не потрібні.10 МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ

ЮЛ Хімічне аналізування

Потрібно визначити елементи, встановлені в таблиці 1. Виробник обирає придатний метод аналізування, У суперечних випадках застосовуваний метод потрібно узгодити під нас замовляння а урахуванням CR 1Q261!

 1. Випробовування на розтяг за кімнатної температури

  1. Випробовування за кімнатної температури проводять згідно з EN 10002*1 з урахуван­ням додаткових або відмінних умов, установлених для плоских виробів у таблиці 5, виноска а, і для прутків у таблиці 6, виноска а і Ь.

  2. Границю плинності визначають як верхню границю плинності (Яец) або, якщо аона не виявлена, потрібно визначати умовну границю плинності за величини залишкової деформа­ції 0,2 % (ЯроД

 2. Випробовування на удар

 3. J Випробовування на удар проводять згідно з EN 10045-1 за температури, наведеної для відповідної сталі у таблиці 3.

 4. ,2 Якщо застосовують менші випробні зразки (див. 9.3.2), мінімальні величини роботи удару, наведені у таблиці 3, потрібно зменшити пропорційно площі поперечного перерізу випроб­ного зразка,

 5. .3 Оцінювати результати випробувань на удар потрібно на таких послідовних методах;

з) середнє значення результатів серії з трьох випробних зразків повинно задовольняти вимоги, встановлені у таблиці 3 (див. також 10.3.2). Одне окреме значення може бути нижче встановленої величини, але не менше ніж 70 % цієї величини.

Ь) якщо умови а) не виконано, потрібно відібрати додаткову серію з трьох випробних зразків від тієї самої проби. Щоб визначити випробну одиницю задовільною після випробування другої серії, одночасно повинні бути виконані такі умови:

 • середнє значення результатів шести випробувань повинно бути більше, ніж встановлене мінімальне значення;

 • не більше двох із шести окремих значень може бути менша, між встановлена мінімальне значення;

 • не більше одного з шести окремих значень може бути менше ніж 70 % встановленої ве­личини.

Якщо ці умови не виконано, цю пробу бракують і проводять повторні випробовування на за­лишку випробної одиниці.

10.4 Випробовування на розтяг за підвищеної температури

випробовування на розтяг за підвищеної температури проводять згідно з EN 10002*5;

*- Якщо у таблиці 4 не встановлена інша температура, випробовування проводять за темпе­ратури 300 °С.

10,5 Візуальне оцінювання

Стан поверхні оцінюють візуально без застосування оптичної допомоги.

10 6 Ультразвукове випробовування

Застосовують вимоги згідно з EN 10160­

10,7 Повторні випробовування

Застосовують вимоги згідне з EN 10021.

11 МАРКОВАНИЙ

Вироби потрібно маркувати за допомогою фарбування або штампування малим зусиллям, або мар* кування чорнилами, або міцними клейкими ярликами, або прикріпленими етикетками із зазначенням: — назви або торговельної марки виробника;

 • назви сталі;

 • номера, за яким можна ідентифікувати плавку і пробу виробу, якщо замовлено сертифікат приймання.

Маркування повинно бути розташовано близько до одного кінця кожного виробу або на кінці відрізаної поверхні, на розсуд виробника.

Для тонких виробів дозволено постачання у зв'язаних пачках. У такому разі маркування по­трібно наносити на ярлик, прикріплений до пакета або до верхнього виробу у пакеті.

ДОДАТОК А
(довідковий)

ВИЗНАЧАННЯ «ПРОСТОЇ ПОСУДИНИ,
ЩО ПРАЦЮЄ ЛІД ТИСКОМ^

Визначення терміна “проста посуди на ♦ що працює під тиском» у параграфі 1 розділи 2 і З Директиви 87/404/ЕЄС € таким:

Параграф 1

2, У цій Директиві ^проста посудина, що працює під тиском^ означає будь-яку зварену посу­дину, піддану внутрішньому тиску більше ніж 0,5 бар, яка призначена для повітря або азоту і не призначена для підпалювання.

Більше того,

 • деталі і зібрані частини, що сприяють опору посудини під тиском, повинні бути з нелегова- ної якісної сталі або з нелегованого алюмінію чи нестаріючих зміцнених алюмінієвих сплавів,

 • посудини потрібно виготовляти 3;

 • циліндричних деталей круглого поперечного перерізу, закритих зовнішньо вигнутими і/або плоскими кінцями, які обертаються навколо тієї самої осі, що й циліндричні деталі,

 • або двох вигнутих кінців, які обертаються на акало однієї осі;

 • максимальний робочий тиск посудини не повинен перевищувати ЗО бар, і виріб під цим тиском і потужність посудини (PS ■ V) не повинні перевищувати 1Q000 бар ■ дм3,

 • мінімальна робоча температура повинна бути не нижче ніж мінус SOflC, і максимальна ро* бона температура повинна бути не більше ніж 300 °С для сталевих і 100 °С —для алюмінієвих або зі сплавів алюмінію посудин.

3. Директивою не охоплено такі посудини:

 • спеціально розроблені для ядерного використовування, руйнування яких може спричинити поширення радіоактивності;

спеціально призначені для установлення на кораблі та літаку або для їх пересування, — вогнегасники.ДОДАТОК 2 А
(довідковий)

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ І ВИМОГАМИ
ДИРЕКТИВИ ЄС 87/404/ЄЕС ДЛЯ ПРОСТИХ ПОСУДИН,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ

Цей стандарт розроблена за Мандатом, наданим CEN Європейською комісією і Європейсь­кою асоціацією вільної торгівлі на замовлення підтримати основні вимоги безпеки (ESR) Директиви 87/ 404/ЕЕС для простих посудин, що працюють під тиском, за допомогою технічних рішень для спе­цифічних ESRs.

Щойно цей стандарт було процитовано Офіційним Журналом Європейських Спілок під тією Директивою і уведено як національний стандарт якнайменше однією держаеою-членом, згідно з розділами цього стандарту, наведеними у таблиці ZA.1, у межах границь сфери застосування цього стандарту, існує ймовірність відповідності Основним Вимогам цієї Директиви і пов'язаним із ними правилам EFTA.

Таблиця ZAJ — Відповідність між цим стандартом і Директивою 87/404/ЕЕС

Рсцдгл/нідроаділ цього стандарту

Зміст

Приста посудина. що працює ПІД тиском. Директива STMO^/EEC додаток і

6.1.2, 7.2, 7.3

Вщодвщні властивості матеріалів

1.1 та 1.1.1

8 І9

Документація

1.1УВАГА! До продукції, на яку поширюється цей стандарт можна застосовувати інші ви­моги те ївші Директиви ЄС*

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 266-1 Simple unfired pressure vessels designed ю contain air or nitrogen — Part 1: Pressure vessels for general purposes (Прості пожежобезпенні посудини для роботи під тиском для вміщення повітря або азоту. Частина 1. Посудини для роботи під тиском загальної призначеності).

EN Й86-2 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers (Прості пожежобеэ- печні посудини для роботи під тиском для вміщення повітря або азоту. Частина 2. Посудини для роботи під тиском для повітряних гальм і допоміжних систем моторних засобів пересування та їх причепів).

ЕМ 286-3 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock (Прості пожежо безпечні посудини для роботи під тиском для вміщення повітря або азоту. Частина 3. Сталеві посудини для роботи під тиском для повітряного гальмового обладнання та допоміжного пневматичного обладнання для залізничних опор).

Код УКНД 77.140.30

Ключові слова: внутрішні дефекти, лист, механічні властивості, нелегована спеціальна сталь, не легована якісна сталь, проста посудина, що працює під тиском, хімічний склад, штаба.