Chimneys supported by guy ropes shall have the upper ends of the guy ropes bonded to the chim­ney and the lower ends earthed.

A stayed chimney shall be bonded to its stays.

If there will be horizontal or vertical movement be­tween the stay and the chimney, an expansion loop shall be provided.

In areas where high temperatures are likely to oc­cur in the subsoil, for example in the neighbor­hood of brick kilns, the earth rods or earth strips may have to be installed at a distance from the відстані від димової труби, де земля швидше за все не висихає.

Димова труба, встановлена на відкритому скельному ґрунті, потребує особливого роз­гляду для улаштування її системи захисту від блискавки та звернення за порадою до екс­перта.

 1. Система попередження літаків

Якщо того вимагає керівництво місцевої цивільної або військової авіації, димові труби повинні бути забезпечені ліхтарями поперед­ження літаків або засобами попередження у денний час або тим і іншим.

Засоби попередження у денний час - це є фарбування верхньої частини труби або на­віть усієї висоти труби.

Фарбування, особливо верхньої частини, по­винно гарантувати достатній хімічний захист конструкції.

У димових трубах із відсутністю доступного простору попереджувальні ліхтарі слід кріпи­ти до перил кільцевих платформ; якщо плат­форми не встановлені, ліхтарі слід кріпити до вітрозахисної оболонки.

Для димових труб із наявністю доступного простору попереджувальні ліхтарі слід розта­шовувати зовні вітрозахисної оболонки через люки, доступні із внутрішніх платформ.

 1. Додаткові засоби

Може бути необхідним забезпечити інші за­соби, такі як:

 • система телефонного зв’язку;

 • система хімічної мийки;

 • крани і талі для підняття запасних частин та обладнання для технічного обслуговуван­ня;

 • дренажна система для дощової води так само, як для і для відводу можливого кон­денсату від газоходу(ів) з відповідних рівнів до систем транспортування відходів у ниж­ній частині;

 • люки для доступу та огляду;

 • поглинач динамічної вібрації.

chimney where the ground is not likely to be dried out.

A chimney standing upon bare rock requires spe­cial consideration for its lightning protective sys­tem and expert advice should be sought.

 1. Aircraft warning system

If required by local civil or military aviation authori­ties, chimneys shall be provided with aircraft warning lights or day-time warning facilities or both.

Day-time warning facilities are such as the paint­ing of the upper part or even of the total height.

Painting, particularly for the upper part, shall guar­antee an adequate chemical protection of the structure.

In the case of chimneys with non accessible space, warning lights should be connected to the railing of circumferential platforms; if platforms are not fitted the lights should be attached to the windshield.

For chimneys with accessible space the warning lights should be located on the outside of the windshield through openings accessible from the internal platforms.

 1. Additional accessories

It may be necessary to provide other items such as:

 • telephone system;

 • chemical washing system;

 • cranes and hoists to lift maintenance parts and equipment;

 • drainage system for rain as well as for draining possible condensate from liner(s) from the relevant levels to the waste systems at the base;

 • access and inspection openings;

 • dynamic vibration absorber.

5 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ: БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 1. Основні принципи проектування

Наступні основні принципи проектування від­повідають EN 1990.

Вони також повинні застосовуватися анало­гічно до матеріалів, не передбачених відпо­відними Європейськими стандартами.

Димові труби повинні бути спроектовані для стабільності і працездатності як у їх кінцевому стані, так і під час етапів будівництва.

Це включає в себе перевірку опору та загаль­ної стабільності від перекидання.

Якщо інше не вказано в наступних пунктах, має бути зроблено посилання на відповідні основні стандарти для структурного аналізу, зокрема, на відповідні Єврокоди.

Повинна бути застосована теорія граничних станів.

Граничні стани розділяються на:

 • абсолютний граничний стан;

 • граничний стан за придатністю до експлуа­тації.

В абсолютному граничному стані розрахунко­ве значення ефекту впливів, таких як внут­рішня сила, момент, напруги або деформації, Ed, не повинне перевищувати відповідне роз­рахункове значення опору, Rd

У граничному стані за придатністю до екс­плуатації необхідно перевірити, що

де:

Ed - розрахункове значення ефекту впливу, наприклад, переміщення;

Cd номінальне значення певних властивос­тей дизайну конструкції, пов’язаних з розра­хунковими ефектами від розглянутих впливів. Розрахункові значення для впливів виводять­ся з характерних значень впливів, зазначених у 5.2, помножених на коефіцієнт безпеки У F. Розрахункові значення опорів Rd можуть бути отримані з характерних значень відповідних властивостей конструкції, як властивості ма­теріальних або геометричних даних з ураху­ванням коефіцієнта безпеки YM.

5 Performance requirements: Structural design

 1. Basic design principles

The following basic design principles are in accor­dance with EN 1990.

They shall also be applied analogously to materi­als not covered by the respective European Stan­dards.

Chimneys are to be designed for stability and ser­viceability at their final state as well during con­struction phases.

This includes verification of resistance and of overall stability against overturning.

Unless otherwise stated in the following clauses, reference shall be made to the relevant basic standards for structural analysis, particularly to the respective Eurocodes.

Limit state theory shall be applied.

The limit states are classified into

 • ultimate limit states;

 • serviceability limit states.

At ultimate limit state the design value of the effect of actions such as internal force, moment, stress or strain, Ed , shall not exceed the corresponding design value of the resistance, Rd

Rd.

At serviceability limit state it shall be verified, that

cd,

where:

Ed is the design value of the action effect, for ex­ample displacement;

Cd is a nominal value of certain structural design properties related to the design effects of actions considered.

The design values for actions are derived from the characteristic values of the actions specified in 5.2, multiplied by the partial safety factor YF.

The design values of the resistances, Rd, may be derived from the characteristic values of the rele­vant structural properties, as material properties or geometrical data, taking into account a partial safety factor YM.

Ефекти другого порядку повинні бути взяті до уваги, якщо збільшення відповідних моментів або внутрішніх сил внаслідок деформацій, роз­рахованих за теорією першого порядку, пере­вищує 10 %.

 1. Впливи

  1. Загальні положення

Наступні впливи повинні бути взяті до уваги при проектуванні димових труб:

 • постійні впливи;

 • змінні впливи;

 1. прикладені навантаження;

 2. вплив вітру;

 3. внутрішній тиск;

 4. температурні ефекти;

- випадкові впливи;

 1. сейсмічні впливи;

 2. вибухи і імплозії;

 3. удар.

 1. Постійні впливи

Постійні впливи повинні включати розрахун­кову вагу всіх постійних конструкцій і елемен­тів, таких як, арматура, ізоляція, пилові наван­таження, золи, що налипла, поточні і майбутні покриття та інші навантаження.

Власна вага буде визначатися відповідно до EN 1991-1-1.

Максимальний і мінімальний постійний вплив визначається для розрахунку напружень, беручи до розгляду різні фази будівництва.

 1. Змінні впливи

  1. Прикладені навантаження

Значення прикладених навантажень для кон­струювання платформ повинні бути прийняті як 2 кН/м2, якщо умови переважно не при­водять до більших навантажень.

 1. Впливи вітру

  1. Загальні положення

Вітрові навантаження впливають на зовнішні поверхні димової труби в цілому і на додаткові компоненти.

Крім тягових сил, викликаних поривчастим вітром, які діють в цілому в напрямку вітру, сили, що виникають через утворення вихорів, можуть викликати перехресні коливання димо­вої труби.

Second order effects shall be taken into account if the increase of the relevant moments or internal forces due to deformations calculated from first order theory exceeds 10 %.

5.2 Actions

 1. General

The following actions shall be taken into account in the design of chimneys:

 • permanent actions;

 • variable actions:

 1. imposed loads;

 2. wind actions;

 3. internal pressure;

 4. thermal effects;

- accidental actions:

 1. seismic actions;

 2. explosions and implosions;

 3. impact.

 1. Permanent actions

The permanent actions shall include the esti­mated weight of all permanent structures and ele­ments, such as fittings, insulation, dust loads, clinging ash, present and future coatings and other loads.

Selfweight shall be determined according to EN 1991-1-1.

A maximum and a minimum permanent action shall be determined for the calculation of stresses taking into consideration different construction phases.

 1. Variable actions

  1. Imposed loads

The characteristic value of imposed loads for the design of platforms shall be taken as 2 kN/m2, un­less prevailing conditions are likely to give rise to greater loads.

 1. Wind actions

  1. General

Wind loads act on the external surfaces of a chim­ney as a whole and on accessory components.

Besides the drag forces due to the gusty wind act­ing in general in the wind direction, forces due to vortex shedding may cause cross vibrations of a chimney.

Інші впливиї вітру, наприклад, у зв’язку з нерів­номірним розподілом тиску вітру (овалізація) або інтерференційних ефектів повинні бути взяті до уваги, якщо вони мають відношення.

Вищезгадані впливи вітру є, в основному, ди­намічними.

Впливи вітру на стрункі і гнучкі конструкції, такі як димові труби, можуть бути визначені тільки за допомогою динамічного розрахунку або шляхом застосування статичних еквівалент­них навантаженнь.

Методи визначення цих активних впливів вітру наведені в EN 1991-1-4.

 1. Вітрові навантаження у напрямку Дії вітру

Вітрові навантаження в напрямку вітру повинні визначатися у відповідності з EN 1991-1-4 і ґрунтуватися на базовій швидкості вітру vb у відповідному місці для статистичного періоду повторюваності 50 років і від факторів cDR і CSEASON > які дорівнюють 1,0 .

Орографічні впливи на швидкість вітру, нап­риклад, для димових труб на відкритих місцях, таких як пагорби або прилеглі укоси в іншому випадку відносно рівної місцевості, повинні бути взяті до уваги.

Вплив нерівності місцевості на швидкість вітру має бути взято до уваги.

Примітка. Рекомендується використовувати тільки категорії 0, І та II з EN 1991-1-4:2005, таблиця 4.1.

Коефіцієнти сили cF для димових труб з по­перечними перерізами, які відрізняються від тих, які наведені в EN 1991-1-4, можуть бути визначені шляхом випробування в аеродина­мічній трубі з урахуванням зміни середньої швидкості вітру по висоті і турбулентності відповідно до місцевості, або вони можуть бути взяті з відповідних публікацій на основі таких випробувань.

Ефекти вібрації, викликані поривчастим харак­тером вітру, беруться до уваги у відповідності з EN 1991-1-4.

 1. Вихорі

Димові труби можуть піддаватися впливу вібрацій, які викликані вихорами.

Методи розрахунку амплітуди коливань наве­дені в EN 1991-1-4.

Other wind actions, for example due to uneven wind pressure distribution (ovalling) or interfer­ence effects have to be taken into consideration if they are relevant.

The wind actions mentioned above are essen­tially dynamic.

The wind actions on slender and flexible struc­tures such as chimneys can only be determined by dynamic calculation or by application of static equivalent loads.

Methods for the determination of these dynamic wind actions are given in EN 1991-1-4.

 1. Wind loads in the direction of wind

Wind loads in the wind direction shall be deter­mined in accordance with EN 1991-1-4 based on the basic wind velocity, vb , of the respective site for a statistical return period of 50 years and on the factors cDR and cSEAS0N both to be assumed equal to 1,0.

Orographic influences on the wind velocity, for ex­ample for chimneys at exposed locations, such as hills or near escarpments in otherwise relatively flat terrain, shall be taken into account.

The influence of the terrain roughness on the wind velocity shall be taken into account.

NOTE It is recommended to use only categories 0, I and II of EN 1991-1-4:2005, Table 4.1.

Force coefficients cF for chimneys with cross­sections other than those given in EN 1991-1-4 may be determined by wind-tunnel tests taking account of the variation of mean wind velocity with height and of the turbulence as appropriate to the terrain of the site or they may be taken from rele­vant publications based on such tests.

Vibration effects caused by the gusty nature of the wind shall be taken into account in accordance with EN 1991-1-4.

 1. Vortex shedding

Chimneys may be subjected to vortex shedding vibrations.

Methods of calculating the vibration amplitudes are given in EN 1991-1-4

.Вплив від вихорів не потрібно враховувати для димових труб, число Скратона яких перевищує значення 25 (для визначення числа Скратона див. EN 1991-1-4).

Це значення не застосовується до труб ди­мових, які розташовані в ряд або групою.

 1. Інші впливи вітру

Нерівномірний розподіл тиску вітру по колу кругового циліндра викликає згинальні мо­менти у вертикальних перетинах вітрозахисної оболонки.

Р

Md=±cMxqd(z)xd(z)2,

озрахункове значення як максимально по­зитивного, так і максимально негативного мо­менту Md може бути розраховано за наступ­ною формулою: де:

q^z) - розрахункове значення швидкісного тиску на висоті z димової труби;

d(z) - діаметр поперечного перерізу на висоті z димової труби;

см = 0,125 для Re <2х106;

см = 0,095 для Re >107 (проміжні значення можна інтерполювати);

Re- число Рейнольдса у відповідності з EN 1991-1-4.