Состав и соотношение видов изделий в выпуске продукции или какой-нибудь группе то­варов.

Примечание. Ассортимент про­дукции характеризует как ее сос­тав, так и сортность

ru сорт продукции

Градация продукции опреде­ленного вида по одному или нескольким показателям ка­чества, установленным в нор­мативном документе

 1. марка продукції

Умовне літерне та (або) циф­рове позначення продукції, яке відображає її виробниче походження, призначення та (або) особливості конструк­тивно-технологічного вирішення

 1. група спорідненої про­дукції

Сукупність продукції, яка ха­рактеризується спільністю функціонального призначен­ня, галузі використання, кон- сгруктанніг- гехніпгиичниі V ви­рішення та номенклатури ос­новних показників якості

 1. одиниця продукції

Окремий екземпляр поштуч­ної продукції або визначена в установленому порядку кіль­кість непоштучної (ДСТУ 2960)

 1. партія продукції

Сукупність одиниць продукції з однією назвою та однако­вим позначенням, виготовле­на за певний час та за од­накових умов

141 (Марка продукции

Условное буквенное и (или) Цифровое обозначение про­дукции, отображающее ее Производственное происхож­дение, назначение и (или) Особенности конструктивно- технологического решения)

ru rt>ynna однородной продук­ции

Совокупность продукции, ха­рактеризующаяся общностью функционального назначения, области применения, конст- ре­шения и номенклатуры основ­ных показателей качества

de ^ertigungseinheit, Erzeugnise- Hheit

en uhrt of product unite produite

ru единица продукции

Отдельный экземпляр штуч- нЬй продукции или опреде­ленное в установленном по­рядке количество любого ви- Да продукции

еп inspection lot ruпартия продукции

Совокупность единиц продук­ции одного наименования и обозначения, изготовленная Зіа определенное время в од­них и тех же условия

 1. хдослідна партія про­дукції

Сукупність дослідних зразків чи певний обсяг непоштучної продукції, виготовленої за встановлений інтервал часу з метою контролю відповідності продукції визначеним вимо­гам та прийняття рішення що­до поставлення продукції на виробництво

 1. обсяг партії продукції Кількість одиниць продукції, що становлять партію продукції

 2. установча серія про­дукції

Перша партія продукції, виго­товлена в період освоєння ви­робництва за робочою доку­ментацією серійного вироб­ництва

 1. програма випуску про­дукції

Установлений для даного ви­робництва перелік виробів, які виготовляються чи ремон­туються, із зазначенням тер­міну та обсягу випуску кожної назви

(ДСТУ 2974)

ги опытная партия продукции Совокупность опытных образ­цов или определенный объем нештучной продукции, изго­товленной в установленный интервал времени для конт­роля соответствия продукции заданным требованиям и принятия решения о поста­новке продукции на произ­водство

de Losumfang

en lot sizejbatch size

fr effectif du’lot

ru объем партии продукции Количество единиц продук­ции, составляющих партию продукции

ru установочная серия продук­ции

Первая партия продукции, из­готовленная в период осво­ения производства по рабо­чей документации серийного производства

ru программа выпуска продук­ции

Установленный для данного предприятия перечень изго­товляемых или ремонтиру­емых изделий с указанием объема выпуска по каждому наименованию

 1. обсяг випуску продук­ції

Кількість продукції певного класифікаційного виду, виго­товленої підприємством за відповідний період у вартіс­ному чи натуральному виразі (ДСТУ 2960)

 1. зразок продукції

Одиниця конкретної продукції, яку використовують як пред­ставника цієї продукції у про­цесі досліджень, контролю чи оцінювання

 1. експериментальний зразок

Зразок продукції, який вико­ристовують для проведення дослідних випробувань і який має ознаки продукції, перед­бачуваної для розроблення.

Примітка. Експериментальний зра­зок не є дослідним зразком продукції

 1. дослідний зразок

Зразок продукції, виготовле­ний за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповід­ності її заданим технічним ви­могам з метою прийняття рі­шення про можливість впро­вадження у виробництво і (чи) використання за призначенням (ДСТУ 3021)

en volume of output

ru объем выпуска продукции

Количество изделий опреде­ленных наименований, типо­размеров и исполнений, изго­товляемых или ремонтиру­емых предприятием или его подразделением в течение пла­нируемого времени

ru образец продукции

Единица конкретной продук­ции, которая используется как представитель этой про­дукции при исследованиях, контроле или оценке

ru экспериментальный образец Образец продукции, исполь­зуемый для проведения ис­следовательских испытаний, об­ладающий признаками продук­ции, намечаемой к разработке. Примечание. Эксперименталь­ный образец не является опыт­ным образцом продукции

en pilot sample fr prototype ru опытный образец

 1. Образец продукции, изготов­ленный по вновь разработан­ной рабочей документации для проверки путем испытаний со­ответствия ее заданным тех­ническим требованиям с целью принятия решения о возмож­ности постановки на произ- воство и (или) использования по назначениюконтрольний зразок

Одиниця продукції чи її часч тина, або проба, затверджені в установленому порядку, хач рактеристики яких прийняті з^ основу під час виготовленню га контролю такої ж продукції (ДОТУ 3021)

 1. головний зразок

Перший екземпляр ЧИ примірч ник виробу, виготовлений 3^ новорозробленою документа,, цією для використання йог^ як за призначенням, так і длг, одночасного опрацювання кон-. струкції та технічної докумен-. гації з метою поліпшення ви-, робництва та експлуатації решти екземплярів цієї парті; чи серії.

Примітка 1. Головний зразоі(ВИГОТОВЛЯЮТЬ ТОДІ, КОЛИ ВИГОТОВ', лення дослідного зразка не не-, редбачено.

Примітка 2. Головних зразків у процесі створення конкретно, продукції може бути декілька.

Примітка 3. Головний зразо>( після необхідних доопрацювань може бути відісланий замовник кові (споживачеві)

 1. дослідний ремонтний зразок

Виріб, відремонтований з^ документацією на дослідниц ремонт, щоб перевірити, чи en reference specimen fr specimen temoin ru контрольный образец

Единица продукции или ее часть, или проба, утвержден­ные в установленном поряд­ке, характеристики которьа приняты за основу при изго­товлении и контроле такой же продукции

ru головной образец

Первый экземпляр изделия, изготовленный по вновь раз­работанной документации для использования по назначению с одновременной отработкой конструкции и технической документации с целью улуч­шения производства и эксп­луатации остальных экземп­ляров данной партии или серии. Примечание 1. Головной обра­зец изготовляется, когда изготов­ление опытного образца не пре- ду сматр и вается.

Примечание 2. Головных образ­цов при создании конкретной продукции может быть несколько. Примечание 3. Головной обра-, зец после необходимых дорабо­ток может поставляться заказчику (потребителю)

ru опытный ремонтный образец Изделие, отремонтированное по документации опытного ремонта для проверки его со­ответствия заданным требо

-відповідає він визначеним ви­могам і щоб прийняти рішен­ня, чи доцільно організувати серійний ремонт

 1. зразок-еталон

''разок продукції, затвердже­ний в установленому порядку та призначений для порівнян­ня з ним продукції, яку випус­кають у процесі її виробниц­тва

 1. дублікат зразка-етало- на

Копія зразка-еталона, яка за­безпечує ідентичність його відтворення

 1. авторський зразок

Зразок продукції, виготовле­ний автором чи авторами для його демонстрування

 1. промисловий зразок

Нове художньо-конструктор­ське вирішення виробу, яке визначає його зовнішній ви­гляд, відповідає вимогам тех­нічної естетики і є промис­лово придатним

 1. виріб

Одиниця промислової продук­ції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах) (ДСТУ 2391)

ваниям и принятия решения о целесообразности организа­ции серийного ремонта

ru образец-эталон

Образец продукции, утверж­денный в установленном по­рядке и предназначенный для сравнения с ним выпускаемой продукции при ее изготовле­нии

ru дубликат образца-эталона Копия образца-эталона, обес­печивающая идентичность его воспроизведения

ru авторский образец

Образец продукции, изготов­ленный автором или авто­рами для его демонстрации

ru промышленный образец Новое художественно-конст­рукторское решение изделия, которое определяет его внеш­ний вид, отвечает требовани­ям технической эстетики и яв­ляется промышленно пригод­ным

en item

tr individu; article

ru изделие

Единица промышленной про­дукции, количество которой может исчисляться в штуках (экземплярах)

 1. типовий виріб

Виріб, який має найбільшу кількість спільних конструк­тивних і технологічних ознак у спорідненій групі

(ДСТУ 2391)

 1. базовий виріб

Виріб, умовно прийнятий за основу для розроблення типу виробів

 1. уніфікований виріб

Виріб, застосований у конст­рукторській документації де­кількох виробів

(ДСТУ 3321)

 1. модернізований виріб Виріб, отриманий в результаті модернізації

 2. модифікація виробу

Різновид виробу, створений на основі базового, для роз­ширення або спеціалізації сфери його використання

 1. дефектний виріб

Виріб, який має хоча б одну ваду

de Typenwerkstuck en typifield workpiece fr piece type ru типовое изделие

Изделие, принадлежащее к группе изделий близкой кон­струкции, обладающее наы- большим количеством конст­руктивных и технологических признаков этой группы

ru (базовое изделие

Изделие, условно принятое за основу при разработке типа изделий)

ru унифицированное изделие Изделие, примененное в кон­структорской документации нескольких изделий

ru модернизированное изделие Изделие, полученное в ре­зультате модернизации

ru модификация изделия Разновидность изделия, соз-/ данная на основе базового, і целью расширения или спе­циализации сферы его ис­пользования

ru дефектное изделие

Изделие, имеющее хотя бы один дефект

 1. комплектувальний ви­ріб

Виріб підприємства, який за­стосовують як складову час­тину того, що випускають Інші підприємства

'ЦСТУ 2391)

 1. складова частина (ви­робу)

Виріб, призначений для вико­нання певних технічних функ­цій у складі складнішого ви­робу

 1. запасна частина (ви­робу)

Складова частина виробу, при­значена для заміни такої са­мої частини, що перебувала в експлуатації, для підтриман­ня або відновлення справ­ності чи роботоздатності ви­робу

 1. аналог виробу

Екземпляр виробу, призна­чений для випробування на ньому складових частин ви­робу та комплектувальних ви­робів, і який здатний імітувати умови їх функціонування у ре­альному виробі

 1. макет виробу

Виріб, який s спрощеним від­творенням у певному масшта­бі розроблюваного виробу чи його частини, призначений

ги комплектующее изделие Изделие предприятия-постав­щика, применяемое как сос­тавная часть изделия, выпу­скаемого предприятием-изго­товителем

ru (составная часть (изделия) Изделие, предназначенное для выполнения определен­ных технических функций в составе более сложного из­делия)

ru запасная часть (изделия) Составная часть изделия, предназначенная для замены такой же части с целью под­держания или восстановления исправности либо работоспо­собности изделия

ru аналог изделия

Экземпляр изделия, предна­значенный для испытаний на нем составных частей изде­лия и комплектующих изде­лий, обладающий способно­стью имитировать условия их функционирования в реаль­ном изделии

ru (макет изделия

Изделие, являющееся упро­щенным воспроизведением в установленном масштабе разрабатываемого изделия для оцінювання технічних І ХУ­ДОЖНІХ вирішень.

Примітка. Термін «макет» може застосовуватись також до моделі в якій зберігаються кількісні спщ. відношення між елементами вц. робу та відтворюються окрец, його властивості, наприклад, зор. иішній вигляд

 1. модель виробу

Виріб, який відтворює або імі­тує конкретні властивості да­ного виробу, виготовлений ДЛд ітеретлркй" принципу• ніли* діг г- визначення характеристик.