Випробовують відповідно до 7.8.

 1. Забезпечують правильне і надійне з'єднання між лицевою частиною і іншими частина­ми устатковання.

Випробовують відповідно до 7.3.

 1. Вдихальні і видихальні клапани

  1. Загальні положення

Конструкція клапанів повинна дозволяти проведення технічного обслуговування і безпомилко­ву заміну.

Необхідно унеможливити використовування видихального клапана у вдихальному контурі і вди­хального клапана у видихальному контурі.

Дозволено використовувати вдихальні і видихальні клапани іншої призначеності, їх вузлів і окремих деталей, якщо виробником передбачена ідентичність їх конструкцій.

Дозволено використовувати неідентичні вдихальні і видихальні клапани, їх вузли і окремі де­талі, якщо подано точний і зрозумілий опис в інформації, яку надає виробник. Цю інформацію мож­на супроводжувати ілюстраціями (фотографії, рисунки) для забезпечення правильного складання.

Для сприяння у правильному складанні складові частини повинні бути розбірливо описані і марковані.

Повинні бути описані методи перевіряння правильності складання, наприклад, візуальне пере­віряння, просте перевіряння користувачем, випробовування обслуговувальним персоналом тощо.

Випробовують відповідно до 7.3.

 1. Вдихальний клапан

  1. Лицеві частини треба споряджати одним або більшою кількістю вдихальних клапанів. У випадку використовування нарізевого з’єднання згідно з prEN 148-1 вдихальний клапан повинен бути вмонтований в лицеву частину. У випадку, коли лицева частина призначена для використо­вування з фільтрами і якщо фільтр не містить клапана, її споряджають суцільним вдихальним клапаном.

  2. Вдихальні клапани повинні нормально функціювати у будь-якій орієнтації і задоволь­няти вимоги 6.15.

Випробовують відповідно до 7.12.

 1. Видихальний клапан

  1. Видихальні клапани повинні працювати як слід у будь-якій орієнтації і задовольняти вимоги 6.15.

Випробовують відповідно до 7.12.

 1. Лицева частина повинна містити не менше одного видихального клапана або інші відповідні засоби забезпечення скидання видихуваного повітря І (у відповідному випадку) надлиш­ку повітря, яке надходить із джерела подавання повітря.

Випробовують відповідно до 7.3.

 1. Видихальні клапани (за наявності) повинні бути захищені від потрапляння бруду і ме­ханічних пошкоджень. їх можна закривати кожухом або вмикати інші пристосовання, які задоволь­няють вимоги 6.16.

 2. Видихальні клапани повинні продовжувати нормально працювати після проходження через клапан безперервного повітряного потоку 300 л/хв протягом ЗО с і задовольняти вимоги пунк­ту 6.15.

Випробовують відповідно до 7.9.

 1. У випадку, коли корпус видихального клапана приєднаний до корпусу маски, він пови­нен витримувати розтягувальну осьову навантагу 50 Н протягом 10 с.

Випробовують відповідно до 7.10.

 1. Сумісність зі шкірою

Матеріали, які можуть контактувати зі шкірою користувача, не повинні бути причиною подраз­нення або чинити інше шкідливе впливання на його здоров’я.

Випробовують відповідно до 7.3, 7.13 і 7.14.

 1. Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі (шкідливий простір) не повинен перевищувати в середньому 1,0 % (за об’ємом).

Випробовують відповідно до 7.11.

 1. Опір диханню

Опір диханню лицевої частини під час випробовування з дихальною машиною (25 циклів/хв; 2,0 л/хід) або з безперервним потоком 160 л/хв не повинен перевищувати 2,0 мбар під час вдихан­ня і 3,0 мбар під час видихання.

Опір під час вдихання не повинен перевищувати 0,5 мбар за безперервного потоку ЗО л/хв і 1,3 мбар за 95 л/хв.

Випробовують відповідно до 7.12.

 1. Коефіцієнт підсмоктування

Для укомплектованої, згідно з інструкцією виробника, лицевої частини коефіцієнт підсмоктування не менше ніж для 46 з 50 окремих результатів для кожного періоду випробовування, як зазначено в 7.13.1.3 (тобто 10 випробовувачів х 5 періодів випробовувань), не повинен перевищувати в серед­ньому 5 %.

Додатково для не менше ніж у 8-ми з 10-ти окремих випробовувачів середні арифметичні зна­чення виміряних величин (10 випробовувачів), усереднених для усіх періодів вправ, не повинні пе­ревищувати 2 %.

Випробовують відповідно до 7.13.

 1. Площа поля зору

Придатність площі поля зору оцінюють суб’єктивно.

Випробовують відповідно до 7.14.

 1. Експлуатаційні властивості

Випробовують експлуатаційні властивості повністю укомплектованого апарата за умов, набли­жених до реальних. Метою цих випробовувань є перевіряння недоліків устатковання, які не можуть бути визначені будь-якими іншими випробовуваннями за цим стандартом. Додатково до описаних у цьому стандарті випробовувань у відповідному стандарті подано деталі експлуатаційних випробо­вувань для дихальних апаратів. Коли півмаску або чвертьмаску використовують із фільтрувальним пристроєм, випробовують відповідно до 7.14.

Там, де експлуатаційні випробовування виявлять недоліки, які впливають на користувача, ви- пробовувальна лабораторія повинна забезпечити опис усіх деталей проведення тієї частини експ­луатаційних випробовувань, у якій виявлено ці недоліки. Це дозволить іншим випробовувальним ла­бораторіям продублювати випробовування і оцінити отримані результати.

 1. ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. Загальні положення

Якщо засоби вимірювань і методи вимірювань спеціально не визначені, застосовують загальні методи і засоби.

Перед проведенням випробовування із залученням випробовувачів враховують будь-які націо­нальні правила у відношенні до медичного свідоцтва, огляду або перевіряння випробовувачів.

 1. Готування

Два зразки в тому стані, в якому їх доставлено, послідовно піддають такому температурному оброблянню:

 1. 24 год у сухому повітрі за температури (70 ± 3) °С,

 2. 24 год за температури (мінус ЗО ± 3) °С,

Готують так, щоб не створювати різких перепадів температури.

 1. Візуальне перевіряння

Візуальне перевіряння передує виконанню лабораторних і експлуатаційних випробовувань у відповідній випробовувальній лабораторії. Перевіряння може охоплювати просте розбирання виробу.

 1. Стійкість до впливання температури

Випробовують обидва зразки у тому стані, в якому їх доставлено.

Розміри нарізевого з’єднувача вимірюють за кімнатної температури.

 1. Здатність до займання

Випробовують обидва зразки у тому стані, в якому їх доставлено.

Випробовують із використовуванням одного пальника за такою процедурою.

Лицеву частину надягають на металевий муляж голови, що приводиться в рух двигуном так, щоб він описував коло в горизонтальній площині з лінійною швидкістю (60 ± 5) мм/с, виміряною на кінчику носа.

Голова муляжу повинна проходити над пропановим пальником, положення якого можна регу­лювати. За допомогою придатних вимірювальних приладів установлюють відстань між вершиною пальника і нижньою частиною лицевої частини (у разі розміщення її безпосередньо над пальником) (20 ± 2) мм.

Придатним вважають пальник «TEKLU» або пальник, зазначений в EN ISO 69411}.

Муляж голови відводять убік від площини пальника, починають подавати пропан, регулюють тиск від 0,2 бар до 0,3 бар і запалюють газ. За допомогою голкового клапана і точного регулювання подавання газу встановлюють висоту полум’я (40 ± 4) мм. Це вимірювання проводять відповідним вимірювальним приладом. Температура полум’я, виміряна на висоті (20 ± 2) мм над вершиною пальника за допомогою ізольованої мінеральними матеріалами термопари діаметром 1,5 мм, повинна складати (800 ± 50) °С.

Невідповідність температури вимогам свідчить про Існування недоліку, наприклад, часткове блокування пальника. Цей недолік необхідно усунути.

Муляж голови приводять у рух і результати проходження лицевої частини один раз через по­лум’я заносять до звіту.

Випробовування повторюють для оцінювання всіх матеріалів зовнішньої поверхні півмаски. Будь- яка складова частина повинна проходити через полум’я лише один раз.

 1. Чищення та дезінфекція

Кількість зразків, призначена для чищення і дезінфекції відповідно до інструкцій виробника, відповідає кількості зразків для визначання коефіцієнта підсмоктування.

Відповідність вимогам визначають протягом випробовувань, зазначених у 7.13 і 7.14.

 1. Головний гарнітур

Випробовують два зразки: один у тому стані, в якому його доставлено, і один, підготований відповідно до 7.2.

Навантагу прикладають до вільних кінців стрічок. У випадку відсутності «вільних кінців» навантагу прикладають якомога ближче до місця кріплення стрічки до корпусу лицевої частини.

У випадку наявності пряжок або інших засобів регулювання їх надійно розміщують у положення нормального ношення на муляжі голови, один кінець закріплюють до тримальної стрічки і натягу­ють інший.

 1. З’єднувач

Випробовують два зразки: один у тому стані, в якому його доставлено, і один, підготований відповідно до 7.2.

Тривалість випробовування — 10 с. Лицеву частину надягають на муляж голови, який відрегу- льовують так, щоб навантагу було прикладено по осі з’єднання (рисунок 1). Додатково закріплюють систему з утримувальних пасків або тасьми на корпус маски навколо з’єднувача так, щоб навантагу було прикладено безпосередньо до арматури з’єднання і /гримувальну силу не прикладали до усього головного гарнітура.

 1. Видихальний клапан (випробовування проходженням потоку)

Випробовують два зразки: один у стані, в якому його доставлено, і один, підготований відпо­відно до 7.2.

 1. Інформацію щодо джерела постачання придатного пальника можна отримати в секретаріаті CEN/TC 79.

Рисунок 1 — Будова устатковання для випробовування з’єднувального вузла 1. Міцність кріплення корпусу видихального клапана

Випробовують два зразки: один у тому стані, в якому його доставлено як отриманий, і один, підготований відповідно до 7.2.

 1. Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

Випробовують два зразки для кожного розміру: один у тому стані, в якому його доставлено, і один, підготований відповідно до 7.2.

Установка складається з дихальної машини із соленоїдними клапанами, які контролює маши­на, з’єднувального пристрою, витратоміра СО2 і аналізатора СО2.

Установка забезпечує дихальний цикл через лицеву частину за допомогою дихальної маши­ни. Лицеву частину надягають герметично і без деформацій на Шеффілдівський муляж голови. За необхідності лицеву частину герметизують на муляжі голови, наприклад, за допомогою стрічки ПВХ або іншого придатного ущільнювача. Показану на рисунку 2 втулку для вимірювання опору диханню у випробовуванні на вміст діоксиду вуглецю не використовують.

Як показано на рисунку 2, концентричні трубки повинні закінчуватись на рівні «губ» муляжу го­лови і трубка відбирання проб повинна закінчуватись на рівні кінця концентричних трубок.

Лицеві частини без вдихальних клапанів випробовують з укомплектованим апаратом.

Повітря подають у лицеву частину за допомогою дихальної машини, яка забезпечує 25 циклів за хвилину за витрати 2 літри за хід. При цьому видихуване повітря повинне містити об'ємну час­тку діоксиду вуглецю 5 %.

Типову будову устатковання наведено на рисунку 3.

Якщо конструкція випробовувального устатковання сприяє накопичуванню діоксиду вуглецю, необхідно використовувати поглинач діоксиду вуглецю, який розміщують у дихальній лінії між со­леноїдним клапаном та дихальною машиною.

СО2 надходить у дихальну машину крізь регулювальний клапан, витратомір, компенсаційний мішок і два односторонніх клапани.

Безпосередньо після соленоїдного клапана невелика кількість повітря постійно відбирається крізь лінію відбиранню проб і потім надходить до вдихуваного повітря, пройшовши крізь аналізатор СО2.

Для вимірювання СО2 У вдихуваному повітрі, у визначеному місці за допомогою допоміжної легені відбирають 5 % об’єму повітря на фазі вдихання дихальної машини, яке надходить до аналізатора СО2. Загальний об’єм «шкідливого простору» повітряного шляху (за винятком дихальної машини) не повинен перевищувати 2000 мл.

Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі необхідно постійно вимірювати і реєструвати.

Вміст діоксиду вуглецю в навколишньому повітрі вимірюють на відстані 1 м спереду муляжу голови на рівні кінчика носа. Вміст діоксиду вуглецю в навколишньому повітрі необхідно вимірюва­ти після стабілізації вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі. Рівень діоксиду вуглецю в на­вколишньому повітрі можна також виміряти в трубці відбирання проб за увімкненого подавання в неї діоксиду вуглецю.

1} Вдих

Видих

3) Вимірювання CO2 (під час вдихання)

4) Втулка для вимірювання опору диханню