БЗ № 11-97/200


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Характеристики машин
Терміни та визначення

ДСТУ 3827—98

Видання офіційне

ДСТУ 3827—98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Характеристики машин
Терміни та визначення

Видання офіційн

еПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО СКТБ АТ «Укрелектромаш»

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 4 січня 1999 р. № 1

З Цей стандарт є повним аутентичним текстом ІЕС 50(411) Международный технический словарь

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: М. Ф. Бакуменко, О. А. Іванов (керівник розробки), Ф. Ф. Лапцевич, канд. техн.

наук, В. В. Попічко, Л. В. Попова, А. Ф. Тараканова

© Держстандарт України, 1999

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Основні положення 1

 3. Основні величини 2

 4. Характеристики З

 5. Параметри та характеристики величин .... 4

 6. Розрахункові величини 13

 7. Параметри, визначені через відношення величин .16

 8. Навантаження, режим, номінальний режим 19

Абетковий покажчик українських термінів 24

Абетковий покажчик німецьких термінів 27

Абетковий покажчик англійських термінів ЗО

Абетковий покажчик французьких термінів 32

Абетковий покажчик російських термінів 35ДСТУ 3827—98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЕРТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Характеристики машин
Терміни та визначення

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Характеристики машин
Термины и определения

ELECTRICAL ROTATING MACHINERY

Machine characteristics
Terms and definitions

Чинний від 2000 — 01 — 01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять стосовно галузі обертових електричних машин.

Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в усій нормативній документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

  2. Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в до­кументах зі стандартизації.

  3. Подані визначення можна, в разі потреби, змінювати, вводити до них похідні ознаки, які розкривають значення використовуваних термінів, зазначати об’єкти, що входять в обсяг визначува­ного поняття. Але зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

  4. У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) і російські (ги) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

  5. У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншо­мовних відповідників стандартизованих термінів.

  6. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом.

Видання офіційне

З ОСНОВНІ ВЕЛИЧИНИ


3.1 амперпровідники розподільної об­мотки

Добуток кількості провідників вздовж кола якоря на силу струму, що проходить по цих провідниках


3.2 ампервитки

Добуток кількості витків навою, розподіле­ної чи концентричної обмотки на силу стру­му, що проходить по цих витках


3.3 синхронна швидкість

Швидкість обертання робочого магнітного поля багатофазної машини змінного стру­му, яка визначається частотою струму та кількістю її полюсів чи виступів


3.4 віддавана потужність генератора

Активна електрична потужність на виводах генератора


 1. віддавана потужність двигуна

Механічна потужність на валу двигуна

 1. номінальне значення

Числове значення параметра у номінально­му режимі електричної машини


3.7 підвідна потужність до генератора

Механічна потужність, що її підводять до вала генератора


de Amppreleteiter (ciner verteilten Wicklung) en ampere-conductors (of distributed winding) fr amperes-conducteurs (d’un enroulement retarti) ru амперпроводники распределительной обмотки

Произведение числа проводников вдоль ок­ружности машины и тока в амперах, проте­кающего по этим проводникам

de Amperewindungen

en ampere-turns

fr amperes-tours

ru ампервитки

Произведение числа витков катушки или рас­пределительной или концентрической обмот­ки и тока в амперах, протекающего по этим виткам

de synchrone Drehzahl

en synchronous speed

fr vitesse synchrone

ru синхронная частота

Скорость вращения первичного магнитного потока, определенная частотой сети, к кото­рой присоединена машина, и числом ее по­люсов или выступов

de Wirkleistungsabgahe

en output

fr puissance utile

ru отдаваемая мощность генератора Отдаваемая активная электрическая мощ­ность, измеренная на его выводах

ru отдаваемая мощность двигателя Отдаваемая механическая мощность, изме­ренная на его валу

de Nennwert

en rated value

fr valeur nominate

ru номинальное значение

Численное значение параметра в номиналь­ном режиме электрической машины

de Leistungsaufnahme

en input

fr puissance absorbee

ru подведенная мощность к генератору Механическая мощность, подводимая к его валу3.8 підвідна потужність до двигуна ги подведенная мощность к двигателю

Електрична потужність, що її підводять до Электрическая мощность, подводимая к его

виводів двигуна. выводам.


4 ХАРАКТЕРИСТИКИ


4.1 характеристика насичення

Залежність між напругою первинної обмот­ки і струмом збудження чи ампервитками намагнічування в заданих умовах наванта­ження, швидкості та ін.


4.2 навантажувальна характеристика

Залежність напруги на виводах машини від струму її збудження для заданих наванта­ження, швидкості обертання чи частоти на­пруги


4.3 характеристика короткого замкнення електричної машини

Залежність струму короткозамкненої обмот­ки якоря від струму збудження за умови, що швидкість обертання машини залишається сталою


4.4 навантажувальна характеристика ма­шини в разі індуктивного навантаження Навантажувальна характеристика до стало­го значення струму навантаження та індук­тивного його характеру


4.5 електромеханічна характеристика

Залежність швидкості обертання електро­двигуна від струму якоря за умови, що всі інші режимні величини залишаються сталими


de Spannungs-Magnetisierungsstrom-Kennlinie en saturation characteristic ru характеристика насыщения

Характеристика, представляющая зависи­мость между напряжением первичной обмот­ки и током возбуждения или ампервитками намагничивания в заданных условиях на­грузки, скорости и т. д.

de Belastungskennlinie en load characteristic fr caracteristique en charge ru нагрузочная характеристика

Характеристика, представляющая зависи­мость между напряжением на выводах и то­ком возбуждения машины, работающей при заданной нагрузке и скорости вращения или частоте

de Kurzschlubkennlinie caracteristica en cortoeircuito en short-circuit characteristic fr caracteristique en cuort-circuit ru характеристика короткого замыкания

Характеристика, представляющая зависимость между током в короткозамкнутой обмотке яко­ря и током возбуждения при заданной ско­рости вращения

de Spannungs-Erregerstrom-Kennlinie bei kons- tantem Blindstrom

en zero power-factor characteristic

fr caracteristique й facteur de puissance nul ru нагрузочная характеристика машины при коэф­фициенте мощности, равном нулю Нагрузочная характеристика машины при то­ке постоянной величины и коэффициенте мощ­ности, близком нулю

de Drehzahlkennlinie caracteristica de velocidad en speed regulation, characteristic fr caracteristique de vetesse ru скоростная характеристика


Характеристика, представляющая зависимость между скоростью и нагрузкой электродвига­теля в заданных условиях

4.6 кутова характеристика

de

Polradwinkel-Kennlinie caracteristica de angulo

Залежність кута зміщення ротора синхрон­


de carga

ної машини від активної складової потуж­

еп

load angle characteristic

ності чи від моменту за умови, що струм

fr

caracteristique d'angle de charge

збудження, напруга живлення та її частота

ru

угловая характеристика

залишаються незмінними.


Характеристика синхронной машины, пред-

ставляющая зависимость между углом сме­щения ротора и активной нагрузкой при по­стоянных значениях напряжения обмотки и тока возбуждения.

5 ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛИЧИН

 1. номінальний обертальний момент

Момент на валу електродвигуна, який від­повідає номінальній потужності та номіналь­ній швидкості обертання

 1. момент зрушення електродвигуна змінного струму

Мінімальний момент, який створює двигун у стані спокою за умови живлення його но­мінальною напругою номінальної частоти

 1. пусковий момент двигуна

Електромагнітний момент, який створює дви­гун протягом пуску

Примітка. Цей момент не може бути представлений одним значенням, тому для його відображення необ­хідно мати повну характеристику-залежність оберталь­ного моменту від швидкості обертання.

de Nenndrehmoment pur normal

en rated load torque

fr couple normal

ru номинальный вращающий момент

Значение момента на валу электродвигате­ля, которое соответствует номинальным зна­чениям мощности и скорости вращения

de Anzugsmoment (eines Wechselstrommotors Rechenwert)

en breakaway torque of an a. c. motor

fr couple initial de demarrage (d’un moteur a cou- rant alternatif)

ru момент трогания электродвигателя перемен­ного тока

Минимальный момент, развиваемый двигате­лем в состоянии покоя и при его питании но­минальным напряжением и частотой Примечание. Этот момент является расчетной величи­ной без учета переходных явлений.

de Anlaufmoment par de arranque

en starting torque

fr couple de d6marrage

ru пусковой момент

Электромагнитный момент, развиваемый дви­гателем за период пуска

Примечание. Этот момент не может быть представлен одной величиной, поэтому для его выражения требуется иметь полную характеристику-зависимость вращатель­ного момента от скорости вращения.

 1. зміна кута навантаження в синхрон­них генераторах

Виміряне в одиницях електричного кута змі­щення осі полюсів індуктора із положення неробочого ходу в положення навантажен­ня за сталої швидкості

 1. номінальний вхідний момент

Момент, що його створює синхронний дви­гун, який працює в асинхронному режимі із замкненою накоротко обмоткою збудження за умови живлення обмотки статора номі­нальною напругою номінальної частоти і до­сягнення 95 % синхронної швидкості

 1. стала накопиченої енергії електрич­ної машини

Відношення кінетичної енергії, накопиченої ротором, що обертається з номінальною швид­кістю, до номінальної повної потужності чи добутку номінальних напруги та струму (для машин постійного струму)

 1. стала накопиченої енергії агрегату

Відношення кінетичної енергії, накопиченої обертовими частинами усіх машин агрега­ту, до номінальної потужності одної певної машини агрегату

 1. інерційна стала

Стала, яка характеризує співвідношення між обертальним моментом і кутовим приско­ренням електричної машини

Примітка. Інерційна стала може бути пов'язана із ста­лою накопиченої енергії через частоту і чисельний кое­фіцієнт.

de Polradwinkelanderungen eines Synchrogeneratirs en angular variation in synchronous generators fr variation angulafre dans un alternateur synchrone ru изменение угла нагрузки в синхронных гене­раторах

Угловое смещение в единицах измерения электрического угла осей полюсов индуктора из положения холостого хода в положение нагрузки при неизменной частоте

de Nenn-lntrittfallmoment par conventional de enganche en nominal pull-in torque

fr couple convertionnel d’accrochage ru номинальный входной момент

Момент, который развивает синхронный дви­гатель с обмоткой возбуждения, замкнутой на­коротко, работающий как асинхронный, вра­щаясь при 95 % синхронной скорости, при номинальных напряжении и частоте

de Tragheitskonstante constante de energia cinetica en stored-energy constant

fr constante de energia cinetique ru постоянная запасенной энергии

Отношение кинетической энергии, запасенной ротором при номинальной скорости враще­ния, к номинальной полной мощности или произведению номинальных напряжения и то­ка, в машинах постоянного тока