Примітка 3. Величина, обернена до коефіцієнта теплопередавання, є повний тепловий опір між двома середовищами, які перебувають з протилежних сторін системи.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Ця величина є оберненою до теплового опору теплопередавання (2.7).

  1. лінійний коефіцієнт теплопередавання (linear thermal trans­mittance)

Відношення теплового потоку крізь систему за стаціонарного тепло­вого режиму до добутку довжини системи та різниці між температурами середовищ, які перебувають з протилежних сторін системи:

Ф

І = (Гі-т2)/'

Примітка 1. Це визначення наведено на основі поняття системи, визначення двох опор­них температур Tj і Т2 і понять інших граничних умов.

Примітка 2. Величина, обернена до лінійного коефіцієнта теплопередавання, є повний лі­нійний тепловий опір між двома середовищами, які перебувають з протилежних сторін системи

  1. теплоємність (heat capacity)

Величина, яку визначають з такого відношення:

dQ

О — ,

dT

П

Вт/(м2-К)
(W/(m2K))

BtZ(m-K)
(WZ(mK))

Дж/К (JZK)

римітка. Якщо температура системи збільшується на величину dT внаслідок додавання невеликої кількості теплоти dQ, то величина dQ/dT являє собою теплоємність
Символ фізичної величини

Познака одиниці фізичної величини

2.15 питома теплоємність (specific heat capacity) Відношення теплоємності до маси

С

Дж/(кгК)

(J/(kg-K))

2.15.1 питома теплоємність за сталого тиску (specific heat capacity at constant pressure)

Ср

Дж/(кгК) (J/(kgK))

2.15.2 питома теплоємність за сталого об’єму (specific heat capacity at constant volume)

Cv

Дж/(кгК) (J/(kg К))

2.16 "коефіцієнт температуропровідності (thermal diffusivity)

Відношення коефіцієнта теплопровідності до добутку густини та пи­томої теплоємності:

X а - —. рс

Примітка 1. Для рідини питомою теплоємністю вважають питому теплоємність за сталого тиску ср.

Примітка 2. Визначення справедливе для однорідних і непрозорих середовищ.

Примітка 3. Поняття «коефіцієнт температуропровідності» використовують в разі неста­ціонарного теплообміну. Коефіцієнт температуропровідності можна виміряти безпосередньо або обчислити за вищенаведеною формулою за окреме виміряними величинами.

Примітка 4. Від значення коефіцієнта температуропровідності залежить зміна темпера­тури у точці всередині матеріалу, зумовлена зміною температури на його поверхні. Чим більше коефіцієнт температуропровідності матеріалу, тим більше буде змінюватися температура все­редині матеріалу в разі зміни температури на його поверхні

а

м2/с m2/s

2.17 коефіцієнт теплової активності; коефіцієнт теплозасвоєння (thermal effusivity)

Квадратний корінь з добутку коефіцієнта теплопровідності, густини та питомої теплоємності:

b ~ ф-*рс.

Примітка 1. Для рідин питомою теплоємністю вважають питому теплоємність за сталого ТИСКУ Ср.

Примітка 2. Поняття «коефіцієнт теплової активності» використовують в разі нестаціо­нарного теплообміну. Коефіцієнт теплової активності можна виміряти або обчислити за вище­наведеною формулою за окремо виміряними величинами.

Від значення коефіцієнта теплової активності залежить зміна темпе­ратури поверхні, зумовлена зміною густини теплового потоку на поверхні. Чим менший коефіцієнт теплової активності матеріалу, тим більше буде змінюватися температура поверхні зі зміною густини теплового потоку на поверхні.

Ь

Дж/(м2Кс1/2)

(J/(m2 -K s1/2))З

Вт/(м3-К)
(W/(m3K))

ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬ

3.1 об’ємний коефіцієнт тепловтрат (volume coefficient of heat loss) Відношення теплового потоку від будівлі до добутку об’єма будівлі та різниці між температурами внутрішнього і зовнішнього середовища:

F =-?-

' V&T'

Примітка. Тепловий потік будівлі може містити такі складники: тепловтрати через огоро- джувальні конструкції будівлі, тепловтрати на вентиляцію будівлі, теплонадходження за раху­нок сонячної енергії та інше. Об'єм V треба визначати.
Символ фізичної

Познака одиниці

Вживання поняття «об’ємний коефіцієнт тепловтрат будівлі» перед­бачає наявність загальновизнаних визначень понять температури внут­рішнього середовища, температури зовнішнього середовища, об’єму, за­гальновизнаних визначень понять складників сумарного теплового потоку

величини

фізичної величини

3.2 поверхневий коефіцієнт тепловтрат (area/ coefficient of heat loss) Відношення теплового потоку від будівлі до добутку площі та різниці між температурами внутрішнього і зовнішнього середовища:

s ДАТ

Примітка. Тепловий потік будівлі може містити такі складники: тепловтрати через огоро- джувальмі конструкції будівлі, тепловтрати на вентиляцію будівлі, теплонадходження за раху­нок сонячної енергії та інше. Площею може бути площа огороджувальних конструкцій, площа підлоги тощо.

Вживання поняття «поверхневий коефіцієнт тепловтрат будівлі» пе­редбачає наявність загальновизнаних визначень понять температури внутрішнього середовища, температури зовнішнього середовища, площі, загальновизнаних визначень понять складників сумарного теплового потоку

F,

Вт/(м2’К) (W/(m2K))

3.3 частота повітрообміну (ventilation rate)

Відношення кількості циклів повітрообміну в заданому об'ємі до часу, протягом якого цю кількість циклів повітрообміну проведено.

Примітка. Одиниця кратності повітрообміну год-1 не є одиницею SL Але кількість циклів повітрообміну на годину — загальновизнана одиниця кратності повітрообміну.

п

год“1 h-1

4 СИМВОЛИ ТА ОДИНИЦІ ІНШИХ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН4.1 температура термодинамічна (thermodynamic temperature)

т

К (К)

4.2 температура за шкалою Цельсія (Celsius temperature)

о

°С (°С)

4.3 товщина (thickness)

d

м (т)

4.4 довжина (length)

1

м (т)

4.5 ширина (width; breadth)

b

м (т)

4.6 площа (area)

А

м22)

4.7 об’єм (volume)

V

м33)

4.8 діаметр (diameter)

D

м (т)

4.9 час (time)

t

С (S)

4.10 маса (mass)

m

кг (kg)

4.11 густина (density)

Р

кг/м3 (kg/m3)

5 ПІДРЯДКОВІ ІНДЕКСИ


Щоб уникнути непорозумінь, треба застосовувати підрядкові індекси та інші ідентифікаційні знаки. У таких випадках треба пояснити, що вони позначають.

Рекомендовано такі підрядкові індекси:

внутрішній (interior) і

зовнішній (exterior) е

поверхня (surface) s


внутрішня поверхня (interior surface)

зовнішня поверхня (exterior surface)

провідність (conduction)

конвекція (convection)

випромінювання (radiation)

контакт (contact)

газове (повітряне) середовище (gas (air) space) навколишній (ambient)


si
se
cd
cv
r
c


ДОДАТОК A (довідковий)


КОНЦЕПЦІЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ


A.O Вступ

Для поліпшення розуміння вживання поняття теплопровідності в цьому додатку наведено більш строге математичне тлумачення.

А.1 Градієнт температури , grad Т, у точці Р

Градієнт температури, grad Т, у точці Р— це вектор, направлений по нормалі п до ізотермічної поверхні, що проходить через точку Р. Його значення дорівнює похідній температури Т у точці Р по відстані, що відраховують уздовж нормалі п, одиничним вектором якої є еп.

З цього визначення градієнт температури дорівнює:


grad Т = —п.


(1)


А.2 Поверхнева густина теплового потоку, q, у точці Р (поверхні, крізь яку передається теплота) Поверхнева густина теплового потоку, q, у точці Р дорівнює:


Якщо процес теплообміну у кожній точці тіла відбувається теплопровідністю, то поверхнева густина теплового потоку q залежить від орієнтації поверхні (тобто від орієнтації нормалі у точці Р до поверхні А), і можна знайти такий напрямок нормалі до поверхні Ап, що містить точку Р, для якого значення величини q є максимальним і буде позначатися вектором q:


Для будь-якої іншої поверхні As, що містить точку Р, поверхнева густина теплового потоку q являє собою компоненту q, направлену вдовж нормалі s до цієї поверхні у точці Р.

Вектор q названо «густиною термічного потоку» (не «густиною теплового потоку»). Поняття «термічний потік» і «тепловий потік» еквівалентні в разі розглядання процесу теплоперенесення теплопровідністю. В усіх випадках, коли вектор q не може бути задано (в разі конвекційного пе­ренесення теплоти і у більшості випадків радіаційного перенесення теплоти), то треба вживати тільки вирази «тепловий потік» і «поверхнева густина теплового потоку».

А.З Питомий тепловий опір, г, у точці Р

Питомий тепловий опір, г, у точці Р— величина, що дає змогу обчислити за допомогою закону Фур’є вектор grad Т у точці Р за відомим значенням вектора q у точці Р. У найпростішому випадку (термічно ізотропні матеріали) вектори grad Т та q паралельні і спрямовані у протилежні сторони, це дає змогу визначити гу кожній точці як коефіцієнт, що пов’язує вектори grad Т та q:


gradT = -r-q.


(4)

У цьому випадку г має протилежний знак до відношення компонентів grad T та q у тій самій точці у будь-якому напрямку з і не залежить від вибраного напрямку s.

У загальному випадку (термічно ізотропні або анізотропні матеріали) кожна з трьох компонент, що визначає grad Т, являє собою лінійну комбінацію компонент вектора q. Питомий тепловий опір визначають тензором Ггі дев'яти коефіцієнтів цих лінійних комбінацій і задають таким рівнянням:

grad 7 = -[г (5)

Якщо питомий тепловий опір габо є константою відносно координат і часу, то його можна вважати тепловою характеристикою за заданої температури.

А.4 Коефіцієнт теплопровідності, X, у точці Р

Коефіцієнт теплопровідності, X, у точці Р — величина, що дає змогу обчислити вектор q у точці Р за відомим значенням вектора grad Т у точці Р, тобто результат її множення на питомий тепловий опір дорівнює одиниці або тензорній одиниці. Оскільки вектор q і grad Т паралельні і направлені в протилежні боки, то:

q = -Xgrad7; (6)

Хг=1.

Аналогічно до питомого термічного опору, у самому загальному випадку коефіцієнт теплопро­відності являє собою тензор X дев’яти коефіцієнтів цих лінійних комбінацій компонент grad Т,

щ

(7)

о визначають кожну компоненту q, і задають таким рівнянням:

q = —X grad Г.

X може бути отримано обертанням і навпаки. Якщо коефіцієнт теплопровідності X або

X є константою відносно координат і часу, то її можна вважати тепловою характеристикою за за­даної температури.

Коефіцієнт теплопровідності може бути функцією температури і напрямку (анізотропний ма­теріал). Тому необхідно знати співвідношення, що пов’язує його з цими параметрами.

Розглянемо тіло, що має товщину d і обмежено двома плоскими паралельними та ізотерміч­ними гранями, температури яких 7 і Т2, причому кожна з граней має площу А. Бокові сторони, що обмежують основні грані тіла, перпендикулярні цим граням і адіабатичні. Матеріал, з якого виго­товлено тіло, — однорідний, ізотропний (або анізотропний з віссю симетрії, що перпендикулярна основним граням), і його характеристики сталі в часі.

Якщо дотримано перерахованих вище умов, а також якщо коефіцієнт теплопровідності X чи

або питомий тепловий опір гчи f не залежать від температури, то слушні такі співвідношення, які виведено на підставі закону Фур’є в разі усталеного режиму:

(8) (9)

Якщо всі перераховані вище умови виконано, але коефіцієнт теплопровідності X чи X лінійно залежить від температури, то вищенаведені співвідношення може бути застосовано для об­числювання значень коефіцієнта теплопровідності за середньої температури Тт= (7, + 72)/2.