Кількість промивних циклів встановлюється в залежності від стану матеріалу:

 • для більш легкого розпушеного матеріалу - 4 цикли;

 • для більш монолітного матеріалу - 5-6 циклів.

Якщо обладнання не прогріто, рекомендується добавити 1-2 промивних цикли.

 1. Обробка результатів випробування

Масову частку в'яжучого q6 у відсотках обчислюють з точністю до другого десяткового знака за формулами:

 • при дозуванні в'яжучого, що включене в 100 % складу суміші:

q6=тГ~Т2 .100, (18.5)

т1

де т1 - маса лотка з наважкою суміші до екстрагування, г;

т2 - маса лотка з наважкою суміші після екстрагування, г;

т - маса ємності, г;

 • при дозуванні в'яжучого понад 100 % мінеральної частини суміші

q'6 =mLZ..T..?...ioo, (18.6)

т2

де т1 - маса лотка з наважкою суміші до екстрагування, г;

т2 - маса лотка з наважкою суміші після екстрагування, г;

т - маса ємності, г;

Масову частку в'яжучого визначають за результатами випробування трьох паралельних проб сумішей. Розходження між результатами паралельних визначень не повинно бути більше 0,2 % (за абсолютною величиною). Зерновий склад мінеральної частини суміші після екстрагування із неї в'яжучого визначають у відповідності з 18.2.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Вимоги безпеки

   1. При приготуванні суміші та при визначенні її фізико-механічних властивостей необхідно вживати заходів щодо забезпечення умов правил пожежної безпеки, охорони праці робітників відповідно до вимог НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005 та санітарно-гігієнічних вимог до повітря робочої зони.

   2. Матеріали для приготування сумішей - мінеральні матеріали, бітум, бітумна емульсія - за ступенем шкідливої дії на організм людини відносяться до помірно небезпечних та малонебезпечних речовин II - IV класів небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007. Роботи з використанням сумішей потрібно проводити згідно з НПАОП 63.21-1.01-09, крім загальноприйнятих. Під час роботи з ними необхідно керуватись загальними правилами техніки безпеки при роботі з нетоксичними та малотоксичними речовинами.

   3. Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони при приготуванні сумішей не повинна перевищувати гранично-допустимих концентрацій (ГДК) згідно з ГОСТ 12.1.007 (наведені у таблиці 19.1).

Таблиця 19.1 - Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони

Шкідливі речовини

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки

Вуглеводні С2-С-10 (у перерахунку на вуглець)

300

IV

Етанол

1000

IV

Кремнію діоксид кристалічний при вмісті в пилу від 10 % до 70 % (граніт, шамот, слюда-сирець, вуглецевий пил тощо)

2

III

Ксилол

50

III

Оксид вуглецю (IV)

20

IV

Оксиди азоту (в перерахунку на NO2)

5

III

Сірки діоксид

10

III

Фенол

0,3

II

Циклогексан

80

IV 1. Контроль за станом повітря робочої зони при приготуванні сумішей бітумомінеральних дорожніх слід здійснювати згідно з ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014. Концентрацію пилу у повітрі робочої зони визначають згідно з [3].

 2. Приміщення, де проводяться роботи з в'яжучими, повинні бути обладнані припливно- витяжною вентиляцією згідно з ДБН В.2.5-67, ДСТУ Б А.3.2-12.

 3. Всі працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 63.21-3.03.

 4. Виробничі приміщення повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння відповідно до НАПБ А.01.001 та НАПБ Б.03.001.

  1. Засобами гасіння, у разі займання в'язких дорожніх бітумів, мають бути пісок, вогне- гасний порошок, піни.Процеси приготування сумішей повинні проводитись з дотриманням вимог пожежної безпеки, електростатичної пожежовибухонебезпеки та виробничої безпеки згідно з НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.124.

  2. При проведенні робіт, пов'язаних з приготуванням сумішей, необхідно дотримуватись правил особистої гігієни: приймати їжу в спеціальних приміщеннях, користуватись санітарно- побутовими приміщеннями.

  3. До робіт, пов'язаних з приготуванням сумішей, допускаються особи, які пройшли медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки і перевірку знань з питань пожежної безпеки відпо­відно до вимог НАПБ А.01.001.

 1. Охорона довкілля

  1. У процесі приготування сумішей при дотриманні технологічних параметрів і вимог охорони праці небезпека додаткових викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище від­сутня.

Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та поховання розливів бітумів (бітумних емульсій), розсипаних сумішей бітумомінеральних дорожніх, цементу, некондиційних та інших відходів, що утворюються в процесі випробування суміші, повинен відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029

.ДОДАТОК А
(довідковий)

ВІДБИРАННЯ ПРОБ

А.1 Для контролю якості сумішей, що виготовляються у виробничих змішувальних установках, проби починають відбирати не раніше ніж через ЗО хв після початку випуску суміші. Для випробування необхідно використовувати об'єднану пробу, складену з трьох-чотирьох ретельно перемішаних між собою окремих проб, відібраних з сумішей одного складу, що випускаються на одному асфальтозмішувачі протягом зміни.

Проби відбирають з різних транспортних засобів безпосередньо після вивантаження в них суміші зі змішувача. Не допускається відбирати проби в місцях технологічної сегрегації, яка визначається візуально.

Маса об'єднаної проби визначається залежно від типу сумішей і повинна бути не менше вказаної у таблиці 5.2.

Об'єднану пробу поміщають у металеву ємність і витримують її при систематичному пере­мішуванні в сушильній шафі або на піщаній бані за температури, яка вказана в таблиці 5.1. Максимальний час витримування об'єднаної проби суміші за температури виготовлення зразків до його початку відповідно до розділу 5, таблиці 5.1, не повинен перевищувати 2 год. У разі виму­шеного збільшення вказаного терміну в журналі випробувань роблять відповідний запис.

А.2 Для відбирання кернів з конструктивних шарів дорожніх покриттів визначають ділянку покриття на відстані не менше ніж 1,0 м від краю покриття або осі дороги та не менше ніж 0,2 м від шва. Відбір проб виконують на всю товщину покриття з подальшим розділом шарів у лабораторії.

Вирубки прямокутної форми розміром не менше ніж 0,25 м х 0,25 м та не більше ніж 0,5 м х 0,5 м вирізають за допомогою наріжчика швів або мотоблоків з алмазним кругом. Циліндричні керни діаметром не менше ніж 100 мм висвердлюють за допомогою обертального керновідбірника.

Розміри вирубки і кількість кернів, які висвердлюють з одного місця, встановлюють, виходячи з кількості зразків, які потрібні для випробувань.

Пробу ідентифікують, оформлюючи акт відбору проб, в якому вказують дату та місце відбору проби, вид проби (керн або вирубка), розміри і загальну товщину проби та визначають зчеплю- ваність між конструктивними шарами.

Зчеплюваність вважають задовільною, якщо при вилученні проби з покриття вона зберігає монолітність та не розділяється на окремі частини в місцях контактних поверхонь при ударі молотком масою 1 кг. Вирубку встановлюють боковою поверхнею на дорожнє покриття, а керн укладають на дорожнє покриття по твірній так, щоб вертикальна вісь керна була паралельна поверхні покриття. Удар молотком наноситься в місці контакту поверхонь конструктивних шарів. Ступінь зчеплюваності конструктивних шарів оцінюється за характером їх відокремлення один від одного:

 • руйнування по одному із шарів свідчить про якісну зчеплюваність;

 • відокремлення шарів по межі їх контакту без налипання окремих часточок одного шару на другий свідчить про неякісну зчеплюваність.

Пробу упаковують в тару, яка запобігає її деформуванню та руйнуванню під час транспор­тування.

Товщину кожного шару проби і загальну товщину кожної проби вимірюють з точністю до 1 мм за допомогою штангенциркуля відповідно до ДСТУ ГОСТ 166 або металевої лінійки відповідно до ДСТУ ГОСТ 427.

Вимірювання товщини вирубки проводять на чотирьох протилежно розташованих торцевих поверхнях між верхньою і нижньою поверхнями проби або між межами шарів, якщо проба містить більше одного шару. Вимірювання довжини керна виконують на чотирьох протилежно розташованих бічних поверхнях циліндра, паралельних осі симетрії. Вимірювання виконують у

площині, перпендикулярній до верхньої площини проби (рисунок А.1). Для цього вирубку або керн встановлюють верхньою частиною на горизонтальну поверхню.

За результат визначення товщини шару приймають середнє з чотирьох вимірювань проти­лежно розташованих торців проби.

Керни або вирубки, що мають декілька шарів, розділяють на окремі шари і випробовують кожний шар окремо.


/?1, h2, h3, h4 - товщина вирубки; Д , 12,13 , /4 - довжина керна

Рисунок А.1 - Схема вимірювань товщини проби (вирубки та керна)


А.З 3 вирубки випилюють або вирубують три зразки з незруйнованою структурою для виз­начення середньої густини, водонасичення і коефіцієнта ущільнення бітумомінеральної суміші у конструктивних шарах дорожнього одягу.

Зразки повинні мати форму, що наближається до прямокутного паралелепіпеда з розмірами ширини та довжини (10 ± 1) см та висотою, що визначається розміром конструктивного шару. Наявність тріщин у зразках не допускається. Окремі шари зразків-кернів випробовують цілими. Допускається за необхідності керни розпилювати або розрубувати на частини.

Перед випробуванням зразки (за необхідності, миють), розміщують на плоских поверхнях та висушують за температури не вище 50 °С до постійної маси. Зразки вважаються придатними для випробування, якщо різниця їх маси після двох послідовних зважувань не перевищує 0,1 %. Перше зважування проводиться через (120 ± 2) хв висушування. Кожне наступне зважування про­водять після висушування протягом (45 ± 2) хв і охолодження за кімнатної температури (20 ± 2) °С не менше ніж ЗО хв.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ

Б.1 Вимоги до форм для виготовлення зразків

Б.1.1 Форми і розміри зразків

Фізико-механічні властивості сумішей бітумомінельних дорожніх визначають на зразках, що отримані ущільненням сумішей в сталевих формах.

Форми для виготовлення циліндричних зразків представляють собою сталеві порожнисті циліндри, які можуть виготовлятися у вигляді одиночних форм з постійною (рисунок Б.1) або ступінчатою (рисунок Б.2) товщиною стінок. Розміри форм (таблиця Б.1) визначають у відповідності з найбільшою крупністю мінеральних зерен суміші.

Для визначення злежуваності холодних сумішей використовують зразки циліндричної форми діаметром 71,4 мм, висотою 60 мм. Пристрій для ущільнення зразків для визначення злежуваності холодних сумішей включає: форму, верхній та нижній вкладиші, сталевий стрижень, вантаж та підставки. В центрі нижнього вкладиша закріплений сталевий стрижень, верхній вкладиш має в центрі наскрізний отвір. Пристрій для ущільнення зразка з холодних сумішей показано на рисунку Б.З.

Для визначення границі міцності на розтяг при вигині та для визначення модулів пружності сумішей бітумомінеральних дорожніх використовують форми-балки квадратного перерізу (рису­нок Б.4) з розмірами, що наведені в таблиці Б.2.

Т

Рисунок Б.1 - Форма одиночна звичайна


Рисунок Б.2 - Форма одиночна полегшена


аблиця Б.1 - Розміри форм для циліндричних зразків

Розміри форм

Форми для сумішей з найбільшою крупністю мінеральних зерен, мм

звичайна

полегшена5; 10; 15; 20

40

5; 10; 15; 20

40

Внутрішній діаметр форми, мм

d

71,4 ±0,1

101,0 ± 0,2

71,4 ±0,1

101,0 ±0,2

Діаметр вкладиша, мм

di

71,2 ±0,1

100,6 ±0,2

71,2 ±0,1

100,6 ±0,2

Внутрішній діаметр виїмки вкладиша, мм

d2

47,4 ±2,0

77,0 ±2,0

Висота форми, мм

Н

160 ±2

180 ±2

160 ±2

180 ±2

Висота верхнього вкладиша, мм

hi

100 ±2

110 ± 2

100 ±2

110 ± 2

Висота нижнього вкладиша, мм

h2

60 ±2

70 ±2

60 ±2

70 ± 2

Глибина виїмки верхнього вкладиша, мм


——

80 ±2

90 ± 2

Глибина виїмки нижнього вкладиша, мм

Л4

40 ±2

50 ±2

Товщина стінки форми, мм

5

12 ±0,5

12 ±0,5

Ширина ребра, мм

5± 0,1

5 ±0,1

Відстань між ребрами, мм

§2

5 ±0,1

5 ± 0,1

Товщина стінки форми без ребра, мм

83

6 ±0,3

6 ± 0,4

Товщина стінки форми з ребром, мм

34

12 ±0,3

12 ±0,4

Висота відступу першого ребра від краю форми, мм

55


25 ± 1

25 ± 1

Площа зразка, мм2

4000

8000

4000

8000