Продовження

Літерне позна­чення

Назва величини

Таблиця, пункт


Аг, Ьрм

Індуктивність розсіяння Променистість

Табп. 4; 66

Табл. (додаток 1); 43

Ьліп

Індуктивність взаємна

Табл. 3; 21

1

Довжина

Табл. (додаток 1); 3

М

Індуктивність взаємна

Табл. 3; 21

м

Намагніченість

Табл. 3; 53

м

Момент сили

Табл. (додаток 1); 26

м, м.

Вилромінення

Табл. (додаток 1); 44

М. Му

Світність

Табл. (додаток 1); 50

Мп, Мт

Намагніченість у нейтральному

Табл. 4; 46

Мс,гі

Намагніченість тіла залишкова

Табл. 4; 80

ІИтл, залМ»

Намагніченість насичення

Табл. 4; 45

т

Момент магнітний

Табл. 3; 52

т

Кількість фаз багатофазної системи кіл

Табл. 3; 26

т

Маса

Табл. (додаток 1); 21

N

Коефіцієнт розмагнічування

Табп. 3; 42

N

Кількість витків

Табл. 3; 24 е


Коефіцієнт розмагнічування постійногомагніту

Табл. 4; ЗЯ?

п.

Коефіцієнт трансформації

Табл 3; 45 п

О

Відношення кількостей витків двох коїубкжТабл 3; 2


Частота обертання

Табл (додаток 1); 14

р

Потужність

Табл 3; 72

р 1

Потужність активна

Табл. 3; 74

р <

Потужність вилромінення

Табл. (додаток 1); 41

р

Поляризованість

Табл. 3; 66

р

Сила тяжіння (вага)

Табп. (додаток 1); 25

р

Електрична поляризація

Табл 3; 67

РЧ,г ,

Потужність залишкових втрат

Табл. 4; 32

Pq

Потужність реактивна

Табл. 3; 77

Ру

Потужність повна

Табл. 3; 76

р

Тиск

Табл. (додаток 1); 28

р

Кількість руху

Табл. (додаток 1); 23

р л

Момент електричного діполя елвкфИчний Табл. 3; 54

р

Потужність питома

Табл. 3; 75

р

Кількість пар полюсів

Табл. 3; 25

Q

Добротність

Табл. 3; 12

Q

Заряд електричний

Табл. 3; 17

Продовження

Літерне позна­чення

Назва величини

Таблиця, пункт

Q

Потужність реактивна

Табл. 3; 77

Q

Кількість теплоти

Табл, (додаток 1); 35р(

Енергія випромгнення

Табл. (додаток 1); 4сС

Q, Qv

Світлова енергія

Табл. (додаток 1); 41

Q

Відношення кількостей витків двох котушокТабл. 3; 2

R

Спір електричний; опір електричнийпостійному струмові, резистанс

Табл. 3; 60

Ra; Ra

Опір додатковий, реактанс додатковий

Табл, 4; 23

Rd, Лат

Опір втрат

Табл. 4; 15

Rk, R*

Опір короткого замикання

Табл. 4; 37

Rm

Опір магнітний

Табл. 3; 64

Rm,8

Опір магнітний повітряного проміжку

Табл. 4; 62

Rpe#

Опір резонансний

Табл. 4; 66

Ro, Rjac

Опір холостого ходу

Табл. 4; 87

r

Опір електричний; опір електричнийпостійному струмові

Табл. 3; 60

г

Радіус, радіальна відстань

Табл. (додаток 1); 7

Гт

Опір магнітний

Табл. 3; 62

s

Вектор Пойнтінга

Табл. 3; 1 j

s

Потужність повна

Табл. 3; 76 4

s

Довжина шляху, відрізок прямої,

Табл. (додаток 1); 9

8

Поверхня, площа поверхні

Табл. (додаток 1); 1(к

5

Ковзання

Табл. 3; 27

T

Період, тривалість періоду

Табл. (додаток 1);

T

ТорсіонниЙ момент

Табл, (додаток 1); 27

T

Абсолютна температура

Табл. (додаток 1); 33

T

Період коливань електричної' чи магнітноївеличини

Табл. 3; 65

T

Стала часу електричного кола

Табл. 3; 101

T

Функція передатна

Табл. 3; 104

t

Температура за Цельсієм

Табл. (додаток 1);

t

Час

Табл. (додаток 1); 1<?с

и

Напруга електрична

Табл. 3; 56

V

Різниця електричних потенціалів

Табл. 3; 87

и

Енергія випромінювання

Табл. (додаток 1); 40*

Um

різниця магнітних скалярних потенціал^

Табл. 3; 88 .

Uo, Ui.

Складові симетричні несиметричної


UZ

трифазної системи напруг, нульова,пряма та зворотна

Табл. 4; 72Продовження

Літерне позна» чення

Назва величини

Таблиця, пума


Об'єм

Табл. (додаток 1); 11


Потенціал електричний

Табл. 3; 68


Потенціал магнітний скалярний

Табл. 3; 70

V

Швидкість (лінійна)

Табл. (додаток 1); 17

W

Ємність енергетична хімічного джереластруму

Табл. 3; 15

VV

Сила тяжіння (вага)

Табл. (додаток 1); 25

JF

Е.мгріФ? «Ифюмімодямм?

7<г&т:

W

Робота

Табл. (додаток 1); 29

VV

Енері ія

Табл. (додаток 1); ЗО

W

Енергія електромагнітна

Табл. 3; 13

Wm

Енергія магнітна

Табл. 4; 39

IV

Густина енергії (об'ємна)

Табл. (додаток 1); 31

W

Кількість ВИТКІВ

Табл. 3; 24

W

Енергія електромагнітна питома

Табл. 3; 14

X, X

Опір електричний реактивний

Табл. 3; 63

Y

Провідність електрична повна

Табл. 3; 80

Упь Увз

Провідність електрична взаємна

Табл. 4; 7

Yp, Уі

Провідність електрична імпульсна

Табл. 4; 33

Z

Опір електричний повний

Табл. 3; 62

Zc

Опір чотириполюсника характеристичний

Табл. 4; 85

(У**

Опір хвильовий

Табл 4; 86

к/

Грецька абетка


А

Стала послаблення чотириполюсника

Табл. 3; 99

а

Коефіцієнт послаблення

Табл. 3; 38

а

Коефіцієнт температурний електричноїчи магнітної величини

Табл. 3; 44

а

Кут плоский

Табл. (додаток 1); 1

а

Прискорення кутове

Табл. (додаток 1); 16

а

Коефіцієнт лінійного загасання

Табл. (додаток 1); 20

а

Температурний коефіцієнт

Табл. (додаток 1); 36

в

Стала фази чотириполюсника

Табл. 3; 100

р

Коефіцієнт фази

Табл. 3; 48

Кут ПЛОСКИЙ

Табл. (додаток 1); 1

г

Стала передачі чотириполюсника

Табл. 3; 98

У

Коефіцієнт поширення

Табл. 3; 41

У

Відношення елементарної частки про-магнітне

Табл. 3; 3

Продовження

Літернепоэма-

І Назва величини

Таблиця, пункт

мен ня

і


У

Провідність електрична питома

Табл. 3; 79

У(

Коефіцієнт опуклості Гістерезисної петлі

Табл. 3; 36

У

Коефіцієнт опухлості кривої розмагнічений

Табл. 3; 37

У

Кут плоский

Табл. (додаток 1); 1

6

Товщина

Табл. (додаток 1): 6

3

Коефіцієнт загасання

Табл. 3; 31

6

Кут втрат

Табл. 3; 49

ео

Стала електрична

Табл. 3, Sc

£, Еа

Проникність діелектрична абсолютна

Табл. 3; 83

Єг

Проникність діелектрична відносна

Табл. 3, 84

П

КОвфІЦІЄНТ КОРИСНОЇ Дії

Табл. (додаток 1); 32

Є,0

Температура (за Цельсієм)

Табл. (додаток 1); 34

0

Струм сумарний

Табл. 3; 103

0

Абсолютна температура

Табл. (додаток 1); 31

Є

Декремент коливань електричної чи магнітної величини логарифмічний

Табл. 3; 10

ае

Сприйнятність магнітна

Табл. 3, 95

ае

Коефіцієнт зв'язку

Табл. 3; 32

л

Провідність магнітна

Табл. 3; 82

X

Довжина електромагнітної хвилі ”ї ;

Табл. 3; 11

X

Коефіцієнт магнітострикції

Табл. 3; 34

X

Коефіцієнт потужності

Табл. 3; 39

X

Т еплопровідність

Табл. (додаток 1); 3W

Хе; Хи,

Коефіцієнт поперечної магнітострикції

Табл. 4; 57

А/, А<]д

Коефіцієнт поздовжньої магнітострикції

Табл. 4; 55

Av

Коефіцієнт об'ємної магнітострикції

Табл. 4; 51

Jio

Стала магнітна

Табл. 3; 97

H, Pa

Проникність магнітна абсолютна

Табл 3; 85

Ur, ar, Ur, cp

Проникність магнітна середня відносна

Табл. 4; 68

Ms

Магнетон Бора

Табл. 3; 50

Ur, a

Проникність магнітна амплітудна відносна

Табл. 4; 2

(ir.e; Цг.еф Проникність магнітна ефективна відносна

Табл. 4; 27

щ ал;

Проникність магнітна безгістерезисна


Ur, 6г

відносна

Табл. 4; 6

Ш Ur,

п Проникність магнітна початкова відносна

Табл. 4; 61

Ur

Проникність магнітна відносна

Табл 4; 12

рллг,іиг, «в Проникність магнітна обернена відносна

Табл. 4; 50

(Ur)

Тензор відносної магнітної проникності

П.1.4 •