Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)(Розділ 7 доповнено пунктом 7.11 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


8. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної

податкової служби


8.1. З метою оподаткування ліквідацією платника податків або його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу є ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення реєстрації фізичної особи як підприємця, а також ліквідація філії, відділення, відокремленого підрозділу платника податків, унаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата статусу як платника податків відповідно до законодавства. Юридичній особі, крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами чи судом, голові комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, слід:


{Абзац другий пункту 8.1 в редакції Наказу ДПА N 669 від 24.11.2004;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 428 від 24.07.2006}

(Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002)


8.1.1. У 3-денний термін від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення подати в орган державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи: заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6);


{Абзац другий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 розділу 8 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

N 427 від 24.07.2006}


(Абзац третій підпункту 8.1.1 пункту 8.1 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 361 від 05.07.2000)


оригінал довідки за формою N 4-ОПП; копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію; якщо стосовно платника податків до Єдиного державного реєстру не внесено запису про прийняття рішення про припинення, заява за формою 8-ОПП органом державної податкової служби не розглядається.

Про це орган державної податкової служби інформує платника податків та пропонує йому подати повторну заяву після внесення такого запису до Єдиного державного реєстру;

{Абзац шостий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 розділу 8 в редакції Наказу ДПА

N 428 від 24.07.2006}


платники податків, для яких законом визначені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, подають заяву за формою 8-ОПП та документи у 3-денний строк після розміщення у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї.

Таке оголошення пред'являється при поданні заяви за формою N 8-ОПП та його копія додається до заяви.


{Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 428 від 24.07.2006}


ліквідаційну картку органів державної статистики (для кожного відокремленого підрозділу за наявності у платника податків - юридичної особи відокремлених підрозділів).


(Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 149 від 03.04.2002,

N 317 від 08.08.2005)


8.1.2. Військова частина після прийняття рішення відповідним органом про припинення її господарської діяльності зобов'язана у п'ятиденний термін подати до органу державної податкової служби, в якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи: заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6);


{Абзац другий підпункту 8.1.2 пункту 8.1 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

N 427 від 24.07.2006}


оригінал довідки за формою N 4-ОПП;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.


(Пункт 8.1 доповнено підпунктом 8.1.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 від 05.07.2000)


8.1.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, орган державної податкової служби на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік органами державної податкової служби та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття. З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої статті 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за наявності в органі державної податкової служби достатніх для поштового відправлення даних стосовно ліквідатора, інформація про рахунки банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом.


{Підпункт 8.1.3 пункту 8.1 розділу 8 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}

(Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації N 361 від 05.07.2000)


8.2. У зв'язку з проведенням реорганізації чи ліквідації юридичної особи органом державної податкової служби приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей): заяви за формою N 8-ОПП (додаток 8) від платника податків; відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про реорганізацію чи ліквідацію юридичної особи; відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу; судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків. Призначається перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до органу державної податкової служби першим. При отриманні першого з документів про припинення платників податків робиться запис у журналі за формою N 6-ОПП (додаток 6).

8.2.1. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи призначається та одночасно проводиться перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться перевірка підрозділу, який закривається, та може бути призначена перевірка юридичної особи в установленому законодавством порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних органах державної податкової служби, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює той орган державної податкової служби, у якому перебуває на обліку юридична особа. До участі у перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізовується, залучаються також органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих податків. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків.

8.2.2. За рішенням керівника органу державної податкової служби перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання органом державної податкової служби документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і неможливість встановлення фактичного місцезнаходження платника податків підтверджена підрозділами податкової міліції. Таке рішення приймається керівником органу державної податкової служби на підставі відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією керівника передається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків і зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.


{Пункт 8.2 розділу 8 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


8.3. У разі отримання органом державної податкової служби документів (відомостей), визначених пунктом 8.2 цього Порядку, підрозділи з обліку платників податків протягом двох робочих днів після їх отримання формують по кожному платнику податків обхідний лист та інформують про це відповідні структурні підрозділи такого органу державної податкової служби та органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих податків або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Відповідно до своїх повноважень такі підрозділи (органи) проводять відповідні заходи у зв'язку з припиненням платника податків. За результатами таких заходів після проведення документальної перевірки та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника податків відповідальні працівники таких підрозділів (органів) підписують обхідний лист або готують відповідний висновок.

Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами органу державної податкової служби обхідний лист зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків.

8.3.1. Якщо платником податків подавалась заява за формою N 8-ОПП, то після проведеної перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів у разі встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами з податків, зборів (обов'язкових платежів), які контролюються органами державної податкової служби, підрозділ обліку та звітності органу державної податкової служби складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) та передає її до підрозділу обліку платників податків для направлення відповідальній особі платника податків за умови виконання таких вимог: наявності повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи; повернення до органу державної податкової служби оригіналів

документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчені копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби. Така довідка направляється відповідальній особі платника податків за поштовою адресою, указаною у заяві за формою N 8-ОПП. За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків, довідка за формою N 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо в органі державної податкової служби, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі державної податкової служби. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою.

8.3.2. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації припинення платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за формою N 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП (додаток 12). З моменту видачі довідки за формою N 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку в органі державної податкової служби за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

8.3.3. У разі закриття відокремленого підрозділу – платника податків другий примірник довідки за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП надсилається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку юридична особа.

8.3.4. Дані про видачу довідки за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, а відмітки про її видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб. Копії довідок за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

8.3.5. Довідки за формою N 22-ОПП та довідки за формою N 12-ОПП є дійсними протягом тридцяти календарних днів від дня їх реєстрації в органі державної податкової служби.