Кінець таблиці 5

Підрозділ

Вимоги щодо безпеки і/або захисні заходи

Візуальне обстеження (див. примітку 1)

Перевіряння характеристик/ випробування (див. примітку 2)

Вимірювання (див. примітку 3)

Креслення/ обчислення (див. примітку 4)

Примітка 1. Візуальний контроль застосовують для перевіряння відповідності вимогам огляду застосованих ком­понентів;

Примітка 2. Перевіряння/випробовування робочих характеристик має на меті пересвідчення у здійсненні перед­бачених функцій у спосіб, що відповідає вимогам;

Примітка 3. Вимірювання забезпечує здійснюване за допомогою спеціального інструментарію перевірення відпо­відності вимогам у поданих межах;

Примітка 4. Перевірення за кресленнями/обчисленнями має на меті пересвідчення відповідності характеристиками складових та нормативними вимогами.

між проектними 1. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

  1. Маркування

   1. Необхідно дотримуватись загальних вимог, викладених у 5.4. EN 292-1:1991 та в 1.7.3 додатка А до EN 292-2/А1:1995, та взяти до уваги положення EN 61310-2.

   2. Марковання гільйотинний ножиць має бути таке:

 1. назва та адреса виробника, а також, за потреби, ім’я та повна адреса уповноваженого пред­ставника;

 2. рік виготовлення;

 3. позначення машини та серії чи типу;

 4. серійний номер;

 5. маса гільйотинних ножиць без допоміжного устатковання;

 6. маса основних частин та допоміжного устатковання, для видалення якого передбачено за­стосування підіймальних пристроїв;

д) значення максимального різального зусилля;

 1. номінальна довжина розрізу;

 2. номінальні параметри електричної та пневматичної систем (об’єм повітря, тиск повітря);

 3. час повного реагування машини та відповідні відстані безпеки (див. додаток А).

7.2 Настанова щодо експлуатування

 1. Необхідно дотримуватись загальних вимог, викладених у 5.5 EN 292-2:1991 та 1.7.4 до­датка А до EN 292-2/А1:1995.

 2. Настанова щодо експлуатування повинна містити такі дані:

 1. повторення інформації, наведеної у маркованні гільйотинних ножиць (див. 7.1.2);

 2. посилання на цей стандарт та будь які інші стандарти, застосовані під час проектування гільйотинних ножиць;

 3. копії документів сертифікації ЄС та звітів з випробувань резервуарів високого тиску чи си­стем керування з бази Technical Construction File (Технічний проектний файл);

Національна примітка

Супровідну документацію до резервуарів високого тиску чи систем керування потрібно надавати відповідно до вимог відповідних нормативних документів України.

 1. настанови з безпечного транспортування та встановлення (стосовно підлоги, бази, точок закріплювання, обслуговування монтажу, противібраційних стійок, освітлення тощо);

 2. настанови з процедури проведення приймального випробування і огляду гільйотинних но­жиць та системи безпеки перед першим запуском та введенням в експлуатацію;

 3. настанови до систем керування, разом зі схемами електричних, гідравлічних та пневматич­них систем. У випадку наявності ПЕС чи ППС, у схемах креслень має бути чітко зазначено опо­середкований інтерфейсом зв’язок між будь-якою апаратною частиною та ПЕС чи ППС;

 4. у декларації має бути зазначено рівні випромінюваного шуму в повітрі згідно з А.1.7.4 f) EN 292-2/А1:1995, визначені відповідно до методики, наведеній у 5.8.5.3 та додатку D, з викори- станням подвійної числової форми запису, як вказано в EN ISO 4871. У декларації потрібно наво­дити опис методики вимірювання й робочі умови під час випробовування та значення невизначе­ності Кр (А) та Kw (А), застосовуючи подвійну числову форму запису згідно з EN ISO 4871:1996, як показано нижче:

 • 4 Дб за методикою EN ISO 3746:1995;

 • 5 Дб за методикою EN ISO 11202:1996.

Для прикладу:

 • для рівня потужності звуку Lw (А) = 97 Дб (вимірне значення);

 • значення невизначеності К = 4 Дб для вимірювання згідно з EN ISO 3746:1995.

Якщо точність задекларованих рівнів шуму потребує перевірення, вимірювання потрібно здійснювати із застосуванням тієї самої методики та за аналогічних робочих умов.

Декларацію рівню шуму потрібно супроводжувати таким повідомленням:

«Наведені значення є рівнями генерованого шуму й не обов’язково знаходяться в межах рівнів безпечної роботи. Наявність кореляції між рівнями шумовипрмінення та шумового впливу не є підґрунтям для прямих висновків щодо наявності або відсутності потреби у подальших заходах безпеки. Чинниками, здатними змінити засвідчений рівень шумового впливу на персонал, є харак­теристики робочого приміщення, наявність інших джерел шуму тощо, тобто кількість машин та інших супровідних процесів, а також тривалість шумового впливу на оператора. Також допустимі значення рівня впливу можуть бути різними у різних країнах. У будь-якому разі, наведена тут інформація допоможе користувачеві машини краще оцінити небезпеку і ризик».

Примітка. Інформацію щодо випромінюваного шуму потрібно наводити також у комерційній літературі.

 1. інформація щодо методів зниження рівня шуму, див. 5.8.5.2;

 2. подробиці щодо способів захисту оператора, що можуть бути необхідні у випадку залишко­вих ризиків, наприклад захисту слуху, захисту зору, захисту стоп;

 3. настанови з безпечного використання, будь-які обмеження розмірів заготівок, зважаючи на безпеку передбаченого використання гільйотинних ножиць; додаткова інформація стосовно про­ектно передбаченої або непередбаченої для даної машини можливості обробляти заготовки вели­ких розмірів, зважаючи на ризики з тильної та бокових сторін;

 4. настанови щодо безпеки під час налагоджувальних робіт, пробних запусків, технічного об­слуговування, ремонту, очищення та програмування (за потреби), з усунення ризиків від будь-яких небезпек, зокрема від викидання заготовок, лез, або їхніх частин, розбризкування рідини тощо;

І) спеціальне навчання персоналу з готування гідравлічного преса до експлуатації, разом з необхідними та достатніми інструкціями щодо:

 • механізмів преса;

 • процедур замінення леза та налагодження леза;

 • технічного догляду за якістю рідини та змінення фільтрів;

 • захисних пристроїв;

 • виникнення аварійних ситуацій та їх упередження;

 1. інформація щодо доексплуатаційного обстеження огорож чи захисних пристроїв, яке по­трібно здійснювати після технічного обслуговування та ремонту інструментів;

 2. характеристики всіх рідин, які використовують у гідравлічних системах та у фільтрувальних, змащувальних, трансмісійних системах;

 3. опис передбачуваних типів збоїв та поради з їх виявлення, упередження та виправлення під час періодичного технічного обслуговування;

 4. настанови щодо випробувань чи перевірок, необхідних після замінення складової (складо­вих), що могли вплинути на функції безпеки;

 5. настанови щодо періодичного технічного обслуговування, випробовування та перевірення гільйотинних ножиць, огорож та захисних пристроїв із зазначенням періодичності технічного обслу­говування, випробовування та обстеження.

Рекомендовано підготувати контрольний перелік робіт, що містяться у пунктах е), І), та р). Зокрема, для перевірення безпеки потрібно скласти спеціальний контрольний перелік, який підпи­сує особа, що здійснювала перевірення.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

РОЗРАХУНОК МІНІМАЛЬНИХ БЕЗПЕЧНИХ ВІДСТАНЕЙ

А.1 Мінімальну відстань від небезпечної зони, на якій розташовано

 • ЕЧЗУ з використанням ЗП АОЕ у вигляді вертикальної світлової завіси,

 • блокувальні огорожі без замикання

розраховують за загальною формулою, наведеною для S у розділі 5 EN 999:1998, а саме:

S = (К • Т) + С,

де a) S — мінімальна відстань, у міліметрах, від найближчої небезпечної точки, утворюваної ру­хомим лезом, і/або фіксатором до точки, лінії, площини чи зони розпізнавання; не менше ніж 100 мм для розпізнавальної здатності, що дорівнює чи менше ніж 14 мм, b) К параметр, виражений у міліметрах за секунду, значення якого похідне від даних зі швидкості наближення тіла або частин тіла,

с) t — загальна характеристика повного зупинення системи (повний час реакції), у секундах, d) С — додаткова відстань, у міліметрах, з урахуванням втручання до небезпечної зони перед активацією захисного пристрою.

Для гільйотинних ножиць:

t = + ?2 + (з + А/,

де tf — час зупинення самих гільйотинних ножиць (разом з часом реакції гідравлічної та електрич­ної систем керування — див. додаток В та найбільший час на зупинення леза чи закри­вання робочого ходу, чи зупинення фіксаторів),

t2 час реакції захисної системи,

f3 — сума всіх інших вимірних значень часу реагування,

А/— невизначеність методу.

А.2 Для того щоб визначити К, приймаємо швидкість наближення 1600 мм/сек для огорож без замикання. Для вертикально обладнаних ЗП АОЕ приймаємо швидкість наближення 2000 мм/сек, якщо мінімальна відстань дорівнює або менше ніж 500 мм. Якщо мінімальна відстань перевищує 500 мм, потрібно прийняти швидкість наближення 1600 мм/сек.

А.З Для того щоб визначити С для світлової завіси, див. А.6, А.7 та А.8. Для блокувальних огорож без замикання із завчасним відкриванням С може дорівнювати нулю.

А.4 Під час обчислювання часу на зупинення всієї системи за найсуворіших умов експлуатації необхідно брати до уваги такі параметри:

 1. швидкість балки під час ходу закриття, що спричиняє найдовший час зупинення;

 2. вплив температури відповідних частин системи;

 3. масу інструменту, що спричиняє найдовший час зупинення;

 4. умови тиску, що призводить до найдовшого часу зупинення;

 5. знос відповідних частин, що впливають на функцію зупинення.

А.5 Якщо положення захисних пристроїв, механічно сполучених з гільйотинними ножицями, може бути порушено, то для утримання мінімальної відстані ці пристрої повинні бути заблоковані або маті* можливість блокування у такий спосіб, щоб без інструментального втручання зрушення їх було неможливо.

А.6 Зважаючи на розпізнавальну здатність світлової завіси вертикального формату, додаткову відстань С з таблиці А.1 потрібно застосовувати як мінімум для розрахунку мінімальної відстані S.

Таблиця А.1 —Додаткова відстань С

Розпізнавальна здатність, мм

Додаткова відстань С, мм

< 14

0


Кінець таблиці А.1

Розпізнавальна здатність, мм

Додаткова відстань С, мм

> 14 <20

80

> 20 < ЗО

130

> ЗО £ 40

240

>40

850А.7 Загальний час реакції системи та відповідні безпечні відстані для світлових екранів, див, 5.3.3.4.

ДОДАТОК В
(обов’язковий)

ЧАС РЕАГУВАННЯ РЕЗЕРВНИХ
ГІДРАВЛІЧНИХ/ПНЕВМАТИЧНИХ СИСТЕМ

 1. Під час конструювання гільйотинних ножиць загальний час зупинення леза та фіксаторів, за потреби для кожної моделі та габариту гільйотинних ножиць, вимірюють окремо для кожного можливого робочого каналу не менше ніж 10 разів. Порівнюють найбільше виміряне значення з середньоарифметичним, збільшеним на потроєне значення середньоквадратичного відхилення.

Якщо повний час зупинення відрізняється більше ніж на 50 %, це треба взяти до уваги у разі обчислення безпечної відстані.

 1. Якщо різниця менша за 50 %, повний час зупинення можна вимірювати за нормальних експлуатаційних умов, а отримане значення використовувати для розрахунку безпечної відстані.

 2. Якщо різниця більша за 50 %, безпечну відстань треба обчислювати як помножене на 1,3 значення повного часу за В.2. Це вимірювання треба здійснити для кожних гільйотинних ножиць окремо.

ДОДАТОК С
(додатковий)
ПРИКЛАДИ ГІДРАВЛІЧНОЇ СХЕМИ КЕРУВАННЯ
ГІЛЬЙОТИННИХ НОЖИЦЬ З НЕРУХОМОЮ ОГОРОЖЕЮ
АБО СВІТЛОВОЮ ЗАВІСОЮ


Познаки:

 1. — різальний циліндр;

— притискальний пристрій;

— циліндр відведення;

— максимальний тиск = 310 бар;


А — зворотний клапан;

С — контрольний зворотний клапан;

 1. — обмежувач тиску;

Т — резервуар;

YV — контрольний клапан.Рисунок С.1 — Приклад гідравлічної схеми керування гільйотинних ножиць з нерухомою огорожею (5.3.3.1)

SEP_HLD

dH їло

а

“і о о <

SAF_HLD

SAF_LOO

Окреме утримання
РізанняЗарядження акумулятора