Продовження таблиці 1

Розділ/підрозділ/пункт ISO 9001:2000

Потреба у використанні кількісних даних

Статистичний(-і) метод(и)

7.3.3 Вихідні дані проектування та розробляння

Потрібно перевіряти, щоб резуль­тати проектування відповідали вхідним вимогам

Описова статистика; планування експериментів; перевіряння гіпо­тез; аналіз вимірювання; регре- сійний аналіз; аналіз надійності; вибіркові методи; імітаційне мо­делювання; аналіз часових рядів

7.3.4 Аналізування проекту та розробки

Не встановлено


7.3.5 Перевіряння проекту та розробки

Потрібно перевіряти, щоб виходи проектування відповідали вхідним вимогам

Описова статистика; планування експериментів; перевіряння гіпо­тез; аналіз вимірювання; аналіз можливості процесу; регресійний аналіз; аналіз надійності; вибірко­ві методи; імітаційне моделюван­ня; аналіз часових рядів

7.3.6 Затверджування проекту та розробки

Потрібно підтверджувати відповід­ність продукції встановленим засто­суванню та потребам

Описова статистика; планування експериментів; перевіряння гіпо­тез; аналіз вимірювання; аналіз можливості процесу; регресійний аналіз; аналіз надійності; вибірко­ві методи; імітаційне моделювання

7.3.7 Контроль змін у проекті та розробці

Потрібно оцінювати, перевіряти та підтверджувати вплив змін у проекті

Описова статистика; планування експериментів; перевіряння гіпо­тез; аналіз вимірювання; аналіз можливості процесу; регресійний аналіз; аналіз надійності; вибірко­ві методи; імітаційне моделювання

7.4 Закупівля

 1. Процес закупівлі

Потрібно забезпечувати, щоб закуп­лена продукція відповідала вста­новленим закупівельним вимогам

Потрібно оцінювати спроможність постачальника постачати продукцію відповідно до вимог організації

Описова статистика; перевіряння гіпотез; аналіз вимірювання; ана­ліз можливості процесу; регресій­ний аналіз; аналіз надійності; ви­біркові методи

Описова статистика; планування експериментів; аналіз можливості процесу; регресійний аналіз; ана­ліз надійності; вибіркові методи

7.4.2 Інформація стосовно закупівлі

Не встановлено


7.4.3 Перевіряння закупленої продукції

Потрібно встановлювати та впро­ваджувати інспекційні та інші захо­ди для забезпечення відповідності закупленої продукції встановленим вимогам

Описова статистика; перевіряння гіпотез; аналіз вимірювання; ана­ліз можливості процесу; аналіз надійності; вибіркові методи

7.5 Виробництво та обслуговування

 1. Контроль виробництва та обслуго­вування

Потрібно здійснювати моніторинг і контроль виробничих операцій та обслуговування

Описова статистика; аналіз вимі­рювання; аналіз можливості про­цесу; регресійний аналіз; аналіз надійності; вибіркові методи; SPC карти; аналіз часових рядів

7.5.2 Затверджування процесів виробництва та обслуговування

Потрібно затверджувати, здійснювати моніторинг та контролювати процеси, виходи яких неможливо легко виміряти

Описова статистика; аналіз мож­ливості процесу; регресійний ана­ліз; вибіркові методи; SPC карти;

аналіз часових рядів

7.5.3 Ідентифікація та простежуваність

Не встановлено


Розділ/підрозділ/пункт

180 9001:2000

Потреба у використанні кількісних даних

Статистичний(-і) метод(и)

7.5.4 Власність замовника

Потрібно перевіряти характеристи­ки власності замовника

Описова статистика; вибіркові методи

7.5.5 Зберігання продукції

Потрібно здійснювати моніторинг впливу поводження, пакування та зберігання на якість продукції

Описова статистика; регресійний аналіз; аналіз надійності; вибірко­ві методи; SPC карти; аналіз ча­сових рядів

7.6 Контроль засобів моніторингу та вимірювання

Потрібно забезпечувати, щоб про­цеси та обладнання для моніторин­гу та вимірювання відповідали ви­могам

Потрібно оцінювати вірогідність попередніх вимірювань, якщо це вимагають

Описова статистика; планування експериментів; аналіз вимірюван­ня; аналіз можливості процесу; регресійний аналіз; вибіркові ме­тоди; SPC карти; побудова довір­чих меж; аналіз часових рядів

Описова статистика; перевіряння гіпотез; аналіз вимірювання; ре­гресійний аналіз; вибіркові мето­ди; побудова довірчих меж; ана­ліз часових рядів

8 Вимірювання, аналізування та поліпшування

8.1 Загальні положення

Не встановлено


8.2 Моніторинг і вимірювання

 1. Задоволеність замовника

Потрібно здійснювати моніторинг та аналізування інформації стосовно сприйняття замовником

Описова статистика; вибіркові методи

8.2.2 Внутрішній аудит

Потрібно планувати програму внут­рішнього аудиту та звітувати про дані аудиту

Описова статистика; вибіркові методи

8.2.3 Моніторинг і вимірювання процесів

Потрібно здійснювати моніторинг і вимірювання процесів системи управління якістю для демонстру­вання спроможності процесу дося­гати запланованих результатів

Описова статистика; планування експериментів; перевіряння гіпо­тез; аналіз вимірювання; аналіз можливості процесу; вибіркові методи; SPC карти; аналіз часо­вих рядів

8.2.4 Моніторинг і вимірювання продукції

Потрібно здійснювати моніторинг і вимірювання характеристик про­дукції на відповідних етапах виго­товляння для перевіряння задово­лення вимог

Описова статистика; планування експериментів; перевіряння гіпо­тез; аналіз вимірювання; аналіз можливості процесу; регресійний аналіз; аналіз надійності; вибірко­ві методи; SPC карти; аналіз ча­сових рядів

8.3 Контроль невідповідної продукції

Потрібно визначати ступінь невід­повідності доставленої продукції

Потрібно повторно перевіряти ви­правлену продукцію для забезпе­чення її відповідності вимогам

Описова статистика; вибіркові методи

Див. 8.2.4 у цій таблиці

8.4 Аналізування даних

Потрібно отримувати та аналізува­ти дані для оцінювання результа­тивності системи управління якістю й оцінювання можливостей щодо поліпшування стосовно:

 1. задоволеності замовника;

 2. відповідності вимогам до продукції;

 3. характеристик і тенденцій змін процесів;

 4. постачальників

Див. 8.2.1 у цій таблиці

Див. 8.2.4 у цій таблиці

Див. 8.2.3 у цій таблиці

Див. 7.4.1 у цій таблиці

Кінець таблиці 1

Розділ/підрозділ/пункт 130 9001:2000

Потреба у використанні кількісних даних

Статистичний(-і) метод(и)

8.5 Поліпшування

 1. Постійне поліпшування

Потрібно поліпшувати процеси сис­теми управління якістю, використо­вуючи кількісні дані, у сферах:

— проектування та розробляння

— закупівлі

— виробництва та обслуговування

— контролю засобів моніторингу та вимірювальної техніки

Див. 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6, у цій таб­лиці

Див. 7.4.1, 7.4.3 у цій таблиці

Див. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5 у цій та­блиці

Див. 7.6 у цій таблиці

8.5.2 Коригувальні дії

Потрібно аналізувати дані стосовно невідповідностей, щоб зрозуміти їх причини

Описова статистика; планування експериментів; перевіряння гіпо­тез; аналіз можливості процесу; регресійний аналіз; вибіркові ме­тоди; SPC карти; аналіз часових рядів

8.5.3 Запобіжні дії

Потрібно аналізувати дані стосовно невідповідностей та потенційних невідповідностей, щоб зрозуміти їх причини

Описова статистика; планування експериментів; перевіряння гіпо­тез; аналіз можливості процесу; регресійний аналіз; вибіркові ме­тоди; SPC карти; аналіз часових рядів4 ОПИС УСТАНОВЛЕНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ

 1. Загальні положення

У таблиці 1 наведено такі статистичні методи чи сукупності методів, що можуть допомогти організації задовольняти її потреби:

 • описова статистика;

 • планування експерименту;

 • перевіряння гіпотез;

 • аналіз вимірювання;

 • аналіз можливості процесу;

 • регресійний аналіз;

 • аналіз надійності;

 • вибіркові методи;

 • імітаційне моделювання;

 • карти статистичного контролю процесу (SPC карти);

 • побудова довірчих меж;

 • аналіз часових рядів.

Серед перелічених вище статистичних методів описова статистика (яка охоплює графічні методи) є важливим аспектом багатьох з цих методів.

Як сказано раніше, критерії, використані під час вибирання наведених вище методів, поля­гають у тому, що ці методи є добре відомі, їх широко використовують, і їхнє застосування до­цільне для користувачів.

Вибір методу та спосіб його застосування залежатиме від обставин та цілі завдання, які відрізнятимуться в кожному конкретному випадку.

Стислий опис кожного статистичного методу чи сукупності методів наведено в 4.2 — 4.13. Описи мають допомогти непрофесійному користувачеві оцінити потенційну застосовність і переваги від використання статистичних методів під час впроваджування вимог системи управ­ління якістю.

Фактичне застосування наведених у цьому стандарті статистичних методів вимагатиме докладніших настанов і глибших знань, ніж ті, що подає цей стандарт. Існує великий обсяг загальнодоступної інформації щодо статистичних методів — це посібники, журнали, звіти, галузеві довідники та інші джерела інформації, які можуть допомогти організації в ефективному викори­станні статистичних методів1. Однак посилання на ці джерела не передбачено цим стандартом, і користувачі мають самостійно шукати таку інформацію.

 1. Описова статистика

  1. Загальна характеристика

Термін «описова статистика» стосується процедур зведення та подання кількісних даних таким чином, щоб показати характеристики розподілу даних.

До характеристик даних, які зазвичай становлять інтерес, належать центральне значення (найчастіше описують середнім значенням) і розкид або дисперсія (зазвичай вимірюють діапа­зоном чи середнім квадратичним відхилом). Іншою досліджуваною характеристикою є розподіл даних, для якого є кількісні міри, що описують форму розподілу (наприклад, ступінь «асиметрії», що описує симетрію).

Забезпечувану описовою статистикою інформацію можна легко та результативно відобразити різними графічними методами, до яких належать відносно прості зображення даних, наприклад:

 • карта тенденцій (також називають «біжуча діаграма»), яка є графіком досліджуваної характеристики за певний період часу для спостерігання за її поведінкою в часі;

 • діаграма розсіювання, яка допомагає оцінювати зв’язок між двома змінними відкладан­ням одної змінної по осі х, а відповідного значення іншої — по осі у;

 • гістограма, яка відображає розподіл значень досліджуваної характеристики.

Існує широкий масив графічних методів, що можуть допомогти потлумачити та проаналізу­вати дані: від відносно простих засобів, описаних вище (та інших, наприклад, стовпцева діагра­ма й секторна діаграма), до складніших методів, охоплюючи ті, що передбачають спеціалізоване масштабування (наприклад, графік розподілу ймовірностей), та графіки, що описують багато­вимірні дані та змінні.

Графічні методи корисні тим, що за їх допомогою можна показати незвичайні особливості даних, які не легко виявити під час кількісного аналізування. їх дуже часто використовують для аналізування даних під час досліджування чи перевіряння зв’язків між змінними і для обчислю­вання параметрів, які описують такі зв’язки. їх застосування також важливе для результативного зведення та подання комплексних даних або зв’язків між даними, особливо для необізнаної ауди­торії.

Описова статистика (зокрема графічні методи) неявно є в багатьох статистичних методах, наведених у цьому стандарті, і її треба вважати основоположним складником статистичного аналізу.

 1. Сфера застосування

Описову статистику використовують для зведення (підсумовування) та характеризування даних. Зазвичай вона становить початковий крок в аналізуванні кількісних даних і часто є пер­шим кроком до використання інших статистичних процедур.

Характеристики даних вибірки можуть бути основою для отримання логічних висновків сто­совно характеристик сукупностей, з яких було взято вибірки, із заданими межею похибки та довір­чою ймовірністю.

 1. Переваги

Описова статистика забезпечує ефективний та відносно простий спосіб зведення та харак­теризування даних, а також зручний спосіб подання такої інформації. Зокрема, графічні мето­ди є дуже результативним способом подання даних та обміну інформацією.