1. Зміст робіт за етапом «Вибір напряму досліджень»

  1. Метою етапу є систематизація інформації щодо теми НДР, її аналіз, виявлення та вибір і на цій основі напряму досліджень .

  2. На цьому етапі, крім перелічених у таблиці 1 робіт, визначають заходи щодо забезпечення охорони життя і здоров'я населення, охорони навколишнь ого середовища, а також формулюють необхідні для їх реалізації вимоги.

  3. Визначення оптимального варі анту напряму дослідження здійснюють на основі аналізу стану проблеми і порівняльного оцінювання варіантів можливих рішень із урахув анням патентних та прогнозних досліджень, які виконувалися з аналогічних проблем.

 2. Зміст робіт на етапі «Теоретичні та експериментальні дослідження»

  1. Цей етап є основною частиною НДР і проводиться з метою одержання необхідних і та достатніх теоретичних і експериментальних результатів досліджень для вирішення поставлених у ТЗ завдань.

  2. Крім перелічених у таблиці 1 робіт, залежно від цільового призначення НДР, на цьому етапі виконують такі роб оти:

 • математичне і програмне моделювання, аналіз результатів теоретичних досліджень та визначення можливості їх використання для вирішення практичних задач під час проведення експериментів;

 • аналіз та порівняння результатів випробувань із д аними теоретичних досліджень, удосконалення розроблюваних схем, компоновок, макетів, моделей і експериментальних зразків майбутніх виробів відповідно до результатів досліджень та, за необхідності, виконання д одаткових досліджень і випробувань;

 • вибір найбільш прогресивних компоновок, оптимальних схемних, конструкторських і технологічних рішень;

 • приймання складових частин НДР (за наявності);

 • складання і оф ормлення звітної документації за етапом;

 • розглядання результатів та приймання етапу НДР.

  1. М акети, моделі або експериментальні зразки майбутніх виробів виробляють за документи, які розробляють під час проведення НДР.

  2. На цьому етапі визначають основні наукові результати, показники та технічні характери-гики майбутнього виробу, що підлягають залученню до ТЗ на проведення ДКР. перспективи одержання і використання результатів НДР .

 1. Зміст робіт на етапі «Узагальнення і оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації».

  1. Метою етапу є узаг альнення і всебічний аналіз повноти вирішення поставлених перед НДР задач.

  2. У процесі виконання етапу додатково до перелічених у таблиці 1 проводять такі роботи:

 • оцінювання досягнутого рівня НДР порівняно з вимогами ТЗ;

 • розроблення рекомендацій щодо використання нових закономірностей, явищ, властивостей, принципів, теорій, моделей, створення нової апаратури, спеціального обладнання, матеріалів і технологічних процесів, а також поліпшення тих, що існують;

 • складання, за необхідності, тематичних карток щодо розроблення нових матеріалів та комплі- ктув альних виробів.

 1. До звітної документації належать комплекти документів із висн овками за результатами теоретичних, патентних, маркетингових та експериментальних досліджень, які оформляють відповідно до чинних стандартів, а також проміжні звіти за попередніми етапами та заключний (підсумковий) звіт, який склад ають на останньому етапі НДР.

 2. Складання та оформлення звітів, викладення розділів, оформлення додатків до звітів виконують відповідно до вимог ДСТУ 3008. За вимогами замовника звітні документи надсилають на відгук у провідні установи за тематикою НДР .

Звіт про патентні дослідження, якщо вони проводили ся, д одають до комплекту зв ітних документів.

  1. Під час складання звітів слід керуватися державними стандартами України на терміни та визначення з певних галузей науки і техніки.

  2. На титульному аркуші звіту індекс універсального десяткового класифікатора (УДК) і номер державної реєстрації, виданий раніше державним органом, а також інвентарний номер звіту проставляє виконавець НДР.

  3. Проміжний звіт, як правило, розгляд ають на НТР виконавця або на її секції, заключний звіт — на НТР виконавця.

  4. НТР або її секція визначає відповідність проведених досліджень і результатів роботи вимогам ТЗ, оцінює науков о-технічний рівень роботи та дає оцінку НДР у цілому

  5. Рекомендації НТР або її секції щодо ухвали попереднього етапу робіт, ураховують у роботі на наступному етапі НДР. Проміжний звіт у цьому разі не коригують .

  6. Після розглядання НТР або її секцією звітну д окументацію разом із рішенням НТР подають на затвердження головному виконавцю.

 1. Зміст робіт на етапі «Приймання НДР»

  1. Щодо готовності НДР до приймання виконавець сповіщає замовника та зацікавлені організації повідомленням (дод аток Г)-

До повідомлення додають пропозиції головного виконавця НДР щодо складу приймальної комісії.

 1. НДР здійснює приймальна комісія після розгляд ання і затвердження проекту програми приймання, який склад ає головний виконавець НДР.

Приймальну комі сію НДР призначають наказом (розпорядженням) замовника в місячний термін після одержання повідомлення (сповіщення) про готовність НДР до приймання. У наказі (розпорядженні) визначають склад комі сії і терміни її роботи. Копію наказу (розпорядження) із запрошенням членів комісії виконавець НДР надсилає відповідним організаціям і підприємств ам у такий термін, щоб ці документи були отримані не пізніше як за 10 діб до початку роботи комісії .

Головою приймальної комісії НДР призначають представника організації замовника.

 1. Метою приймання НДР є всебічне перевірення результатів виконання робіт і в стан овлення їх відповідності вимогам ТЗ.

Під час приймання НДР комісія, за необхідності, встановлює терміни коригування звітної документації і оцінює обґрунтов аність рекомендацій щодо реалізації та застосування результатів НДР.

 1. До приймання НДР головний виконавець у заг альн ому випадку подає:

 • програму приймання НДР;

 • затвердження ТЗ на НДР та її складові частини;

 • звітну документацію, у тому числі рішення НТР за результатами її розглядання;

 • акти приймання складових частин НДР (за наявності);

 • макети, моделі або експериментальні зразки майбутнього виробу, програми ви пробув ань, протоколи і акти випробувань;

 • перепік винаходів і патентоспроможних рішень, на які оформлено заявки та отримано патенти;

 • пропозиції щодо реалізації результатів НДР із зазначенням галузей та об'єктів, у яких передбачено їх застосування;

 • проект ТЗ на ДКР, якщо надалі передбачено її виконання;

 • пропозиції щодо розроблення нових матеріалів і викори ст ання покупних комплектув альних виробів;

 • акт і відомості інвентаризації НТП. спецустатковання та матеріальних цінностей, що з алишили ся по закінченні НДР.

Конкретний склад матері алів, які подають приймальній комісії, визначають у ТЗ або в програмі приймання НДР.

 1. Під час приймання НДР розгляд ають і перевіряють ре зульт ати виконаних робіт на відповідність вимогам ТЗ, проводять аналіз прийнятих рішень, а, за необхідності , результати досліджень підтверджують проведенням випробув ань експериментальних зразків виробу.

 2. Приймання складової частини НДР і затвердження акта приймання здійснює головний виконавець НДР. Участь свого представника у прийманні складових частин НДР визначає замовник

Підставою для приймання складових частин НДР є наказ (розпорядження) головного виконавця НДР

 1. .За результ атами роботи комісія складає акт приймання НДР (додаток Д).

Акт приймання НДР затверджує її замовник. НДР вважають завершеною від дня затвердження акта її приймання.

 1. Реєстрація та облік НДР

  1. Реєстрацію та облік НДР виконують відповідно до правил державної реєстрації та обліку науково- дослідних та дослідно-конструкторських робіт і ди сертацій поданням до органу державної реєстрації РК, ОК та заключного звіту.

  2. .По одному примірнику РК, ОК та зареєстров аного звіту передають на зберігання замовнику та виконавцю НДР .

  3. Звіт про патентні дослідження, якщо вони проводилися, долучають до комплекту звітних документів.

  4. Рішення щодо необхідності реєстрації ініціативної НДР приймає її виконавець.

 2. Реалізація результатів НДР

  1. Реалізацію результатів НДР здійснюють залежно від НТП згідно з актом приймання з урахуванням рекомендацій приймальної комісії такими способами:

 • виданням техніко-економічного обґрунтування щодо створення нової науково-технічної продукції, розробленням ТЗ на ДКР і укладанням договору на її виконання;

 • продовженням досліджень шляхом виконання нових НДР, коли в ході виконання НДР визначилися нові наукові пробле ми, які потребують окремого вирішення з огляду на поставлені завдання;

 • викори ст анням результатів досліджень для вдосконалення і модернізації продукції, що існує, без проведення ДКР,

 • погодженням і затвердженням проектів розроблених стандартів та інших нормативних документів (положень, методик, інструкцій тощо);

 • розробленням програм і методик випробувань нових (модернізованих) зразків продукції;

 • прийняттям рішень щодо докорінної зміни напрямів окремих науков о-дослідних, дослідно- конструкторських чи дослідно-технологічних робіт.

  1. Передачу результатів НДР для їх застосування здійснює замовник залежно від її призначення з урахуванням рекомендацій приймальної комісії і додержанням умов догов ору на виконання НДР та вимог чинних документів щодо прав на інтелектуальну власність.

 1. Припинення НДР

  1. Виконання НДР припиняють, якщо виявлена недоцільні сть подальшого проведення робіт через неминучість одержання негативного результ ату або якщо вона втратила свою актуальні сть Головний виконавець НДР у цьому випадку подає обґрунтований висновок замовнику.

  2. Підставою для припинення НДР є рішення керівника організації, який підписав (затвердив) постанову (розпорядження, наказ) стосовно виконання цієї роботи.

У випадку припинення НДР, що пройшла державну реєстрацію, виконавець НДР надсилає до органу державної реєстрації відповідну відомість із зазначенням реєстраційного номера НДР, яку припиняють.ДОДАТОК А

(рекомендован ий)

Форма заявки на виконан ня НДР
ЗАЯВКА НА ВИКОНАННЯ НДР

 1. Назва НДР

 2. Повна та скорочена назва організації головного виконавця і його підпорядкованість

З Виконавці складових частин НДР

 1. Мета виконання НДР

 2. Назва кінцевої науково-технічної продукції НДР

Споживачі науково-технічної продукції та сфери її застосування

Основні проблеми, які вирішує НДР

 1. Обґрунтування можливості досягнен ня мети і завдань НДР

( наявність ідеї, гіпотези, публікацій, патенту, НОУ-ХАУ, моделі,

макета, зразка матеріалу, речовини, результатів попередніх досліджень, випробувань та посилання на джерело)

 1. Терміни виконання НДР

 2. Загальна вартість НДР, запропонована автором заявки (тис.грн):

 • усього

 • у тому числі на перший рік

 1. Виконання НДР планується за рахунок (тис.грн):

 • держбюджету

 • позабюджет них коштів

12 Відомості про одержання виконавцем попереднього фінансування НДР, її аналога або стадії (етапу) виконання

Назва НДР, Ії аналога або попередньої стадії етапу)виконання

Терміни фінансування (початок, кінець)

Загальна сума(тис.грн)

Назва міністерства, відомства, організації, що фінансувала НДР чи її складову частину

1

2

3

4 1. Спосіб реалізації та назва підприємства або організації, де передбачається використання результат ів досліджень

( передача споживачу техніко-економічного обґрунтування, результатів)

випробувань макетів, моделей і ТЗ на проведення нової НДР або ТЗ (МТВ) на ДКР (ДТР), рекомендацій для модернізації

(удосконалення) продукції, що існує, розроблення стандартів, НД тощо)

 1. Прізвище, ім’я та по батькові а втора заявки, його посада, науковий ступінь, поштова адреса, телефон, факс

 2. Інші установи, організації України та відомі науковці, що працюють у цьому напрямку

 3. Висновки заявника про соціально-економічну доцільність виконання НД Р

Керівник організації

головного виконавця

(розшифровка підпису)

(підпис)

(дата)


Керівник орган ізації

основного споживача (користувача)

(розшифровка підпису)

(підпис)

(дата)М.П.


М.П.
ДОДАТОК Б
(рекомендований)

Ф

ПОГОДЖЕНО

орма титульного аркуша ТЗ на НДР

ЗАТВЕРДЖЕНО

(керівник (заступник) організації споживача)


(керівник(заступник) організації замовника)(підпис) (розшифровка підпису)


(підпис) ( розшифровка підпису)